Son yılllarda kişiye özel kadro hazırlanıyordu

YÖK Kişiye özel kadro hazırlanmasına yönetmelikle engel olmaya çalışacak. Artık tez adı veya bir kısmını şartlara yazıp kadro ilanı yapılmayacak. Kamuoyunda büyük tepkiye yol açan bu anlayışla pek çok üniversitede adalet ve eşitlik mefhumunu ayaklar altına alan uygulamalar yapılıyordu.

9 Mart 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31418

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.