YÖNETİMDE BÜYÜK DEĞİŞİM BİRÇOK KONU BAŞLIĞI

VE GÖREV TANIMINDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri  Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına  sunuldu. 

Teklife göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste  iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir  değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi  halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye  müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme  raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri,  birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Başkanlıklarda  birinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan";  ikinci  meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan Yardımcısı" olarak  görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel "Şube  Müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin ilçe emniyet  müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe  emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki  personel, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak  görevlendirilebilecek.  2. Sınıf Emniyet Müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede  zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.  Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını  aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken  sayıyı belirleyebilecek.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve  Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında  düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet  ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili  hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl  periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.

Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden, bu süre  içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenler, resen emekli edilenlerle aynı  haklara sahip olacak.

12 kata kadar para ödülü 

Emniyet Teşkilatı personelinden, ülkenin güvenlik ve esenliği,  devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri  görülenler; eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün  başarı sağlayanlar; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu  yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve  hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her  türlü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle  bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya  şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilecek. Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün  bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele,  İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait  rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek. Verilecek para mükafatı, 7 bin 300 gösterge rakamının memur  aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını  geçemeyecek ancak hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7 bin  300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu  bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek. Para  mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilecek. Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

Başka illere görevlendirme

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi  üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis  çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri  sınıfı personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde  görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet  Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu  il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği  ilin valiliğince karşılanacak. Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında; benzer  iş yapan birimlerin birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma  ve sadeleştirme amacıyla "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin, Emniyet  Teşkilatı Kanunun ek 22. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı  personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı  kaybolan veya alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı  verilinceye kadar geçen süre içerisinde personelin aylıklarını alabilecek, her  türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.  Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen  personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu,  yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak. Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak  yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca  düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser  Yardımcılığı rütbesine atanacak.

Teklifin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf  Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının on binde 35'i, İkinci Sınıf  Emniyet Müdürlerinin oranının on binde 50'si olarak uygulanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların  harçlıklarının ödenmesine ilişkin birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli  yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına  verilecek. Alanında uzman personelin, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde  çalışmaya devam etmesinin sağlanması ve mevcut istisnai memurların özlük  haklarında hak kayıplarının yaşanmaması amacıyla düzenleme yapılacak.

 Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunanlar ek hizmet  tazminatı alabilecek, tabur ve bölük komutanlığı eşiti görev yerleri İçişleri  Bakanlığınca belirlenecek. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  kadrolarında görevli uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve uzman  olanlara sağlık hizmetleri tazminatı ödenebilmesi imkanı sağlanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel de  komutanlığın personeli arasında sayılacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin  tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli  alabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik personeline madalya imkanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdi tazminat ve ödüllerin  dışında madalya da verilebilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; ülkenin  güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını  korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve  lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda  emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut  usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, Sahil  Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile  diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6  ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para  mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet  ödülleri ile taltif edilebilecek.

Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret,  feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri  Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.  Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait  rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek.Bu kapsamda verilecek para mükafatı, 7300 gösterge rakamının memur  aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını  geçemeyecek ancak hizmetini yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7300  gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu  bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek.İçişleri Bakanının onayıyla verilecek para mükafatı, damga vergisi  hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

 Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

Bu kapsamdaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit  rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının  temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.

Sosyal tesislerin bazıları kiraya verilebilecek

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme  yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre  merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler  kurabilecek. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına  ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya  verilebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı  Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade  edebilecek.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların  mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılacak. Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya  astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü  değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik  Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin  onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek. Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı  hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim  yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş  hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik  Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora  eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar  uzatılacak.Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs,  ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri,  masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen  sürenin iki katı kadar uzatılacak. Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların  yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak ancak yaş haddinden,  herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile  tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi  uygulanmayacak.

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya  ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç  başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  belirlenen ve öğrenci, subay veya astsubay nasbedildikten sonra kendilerine  yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik  kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak  ödeyecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa eklenen maddeyle adı geçen  komutanlıktaki subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor.

Buna göre, her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunan söz konusu  personelin bu hakkına yol dahil edilmeyecek. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde  kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas  alınmak suretiyle birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.

Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esas olacak ancak hizmet,  alıkonulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen  kullanamayanların izinleri, takip eden sene içinde verilebilecek. Bu süre toplam  60 günü geçemeyecek.

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık  izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye  çağrılabilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin  ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü  hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar; kendisinin veya çocuğunun  evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir  yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni hakkı tanınacak. Hizmetleri sırasında  radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak,  bir aylık izin verilecek. Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde  öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim  öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak  ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin hakkı tanınacak.

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı  tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir  kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması  hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,  istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin  verilebilecek ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin  bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin  verilebilecek. Bu hüküm aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus  uygulanacak. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden,  uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.

En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun  (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması  kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan  sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler  halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek. Bu fıkra kapsamında verilen mazeret  izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek.

Sıhhi izinlere düzenleme

Teklifle subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve  uzman erbaşların sıhhi izinleri de düzenleniyor. Buna göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı  geçici ise veya geçici olup yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu bırakan  hastalıklardansa hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün  hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere  nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu durumda  olanlar hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek. Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği  ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren  hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine,  toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava  değişimine tabi tutulabilecek.

Sağlık durumundan dolayı iklim değiştirme raporları alanlarla birlik  veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı  olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak. Geçici  olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç  ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere  verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak. Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı  tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin  verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi süreye 2 hafta süre eklenecek.  Ancak sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel,  isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek. Bu durumda  personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin  süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenecek.

Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık süreden  kullanılamayan kısım, doğum sonrasındaki süreye eklenecek. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin  ölümü halinde isteği üzerine babaya, anne için öngörülmüş olan aylıklı izin  süresi kadar izin verilecek.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin  süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda  günde 1,5 saat süt izin hakkı tanınacak. Süt izninin hangi saatler arasında ve  kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılacak. Ayrıca doğum yapan  personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla 3  yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının  rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden  itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar aylıksız izin verilecek. Görev esnasında  veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya  bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı  olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Uzman erbaşlara yurt dışı izin hakkı

Kanun teklifiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli subay,  sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylara yönelik, rütbe bekleme  süresinden sayılacak, yurt dışı izin hakları da düzenleniyor.  Buna göre, söz konusu personele İçişleri Bakanlığınca öğrenim için  öğrenim süresi kadar; mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla  kadar; seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen süre kadar;  mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar; seyahat amaçlı yurt  dışına gidecek personele yıllık izin süresi kadar yurt dışı izni verilebilecek.

Uzman erbaşlardan da seyahat amaçlı yurt dışına gidecek olanlara da  yıllık izin süresi kadar yurt dışı izin hakkı tanınacak.  Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek ve  bu kapsamda verilen izinlerde özlük hakları verilecek.  Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  erbaşlardan, yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak  üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek.

Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Sahil Güvenlik Komutanlığı  bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili  hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.

Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara  İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu  veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar  nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış  gücünde görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak  ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret  de ödenebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda  görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu  Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu  hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.

İzin süreleri Cumhurbaşkanınca kısaltılabilecek veya  kaldırılabilecek

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle  yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan  eşlerine, hizmetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4  yıla kadar aylıksız izin verilebilecek. 

Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların  hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden  sayılmayacak. Aylıksız izin alanların, atama ve terfi, aylık ve diğer mali haklar  bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek sözleşmeli Subay Ve  Astsubaylar hakkında Kanun, Uzman Erbaş Kanunu hükümleri saklı kalacak.

Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri  kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren  personel, izinden geriye çağrılabilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve  sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda  düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak. İzinlerin verilme usul ve esasları,  izin vermeye yetkili makamlar gibi hususlarla ilgili ve görgülerini artırmak  üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o  yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne  gibi hallerde geri çağırılacaklarıyla ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı  tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıbbi yardım ihtiyacı kapsamında ücret veya katılım payı alınmayacak

Yasa teklifine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen  başka bir maddeyle personelin tıbbi yardım ihtiyacına yönelik düzenlemeye  gidiliyor. Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı  destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer veya  görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek  hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak  sağlık oluşumlarına sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı  hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi  personel tedavisinde kullanılabilecek. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf  malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak.

Rütbe yaş hadlerine düzenleme

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu  bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin  aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde, Devlet Memurları Kanunun "Görevden  uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı  maddesinde yer alan hükümler uygulanacak. Bunlarla hakkındaki görevden  uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları  veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe  ilerlemeleri yapılmayacak.

Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında  astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49,  yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak  belirleniyor.

Şehit/vazife malulü eş ve çocuklarına tazminat muafiyeti

Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda  değişikliğe gidiliyor.  Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya önlisans eğitimi  yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık  sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar için kendilerine yapılmış  öğretim masraflarının 4 katı olarak uygulanan tazminat tutarı, değişiklikle  "kanuni faizi ile birlikte" olarak belirleniyor. Akademide önlisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim  merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife  malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi  hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.  Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli  astsubay ve uzman erbaşlar için ilişik kesme işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde  İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Uzman Erbaş  Kanunu kapsamında yürütüldüğünden ilgili hükümler Jandarma Teşkilat, Görev ve  Yetkileri Kanunundaki ilgili maddeden kaldırılıyor.

Teklifle, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'ndaki "subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman  erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri"nde değişiklik yapılıyor. Buna göre, personelin her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunacak, bu  müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15  güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman  ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınarak birlik, karargah ve kurum  amirlerince düzenlenecek.  Personele, atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten  aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı  olarak verilecek. Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması gerekecek. Ancak  hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen  veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilecek. Bu  müddet hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının  gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam  tarafından personel izinden geriye çağrılabilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum  yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya  kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin  veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni  verilebilecek. Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir  yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Hizmetleri sırasında  radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak,  bir aylık izin verilecek. Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan  branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim  süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın  safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin  verilebilecek.

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı  tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir  kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması  hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,  istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin  verilebilecek. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini  müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek, bu  hüküm, aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.

Aylıksız izinler, hizmet ve sözleşme süresinden sayılmayacak

 Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden,  uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.  En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun  hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri  tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on  güne kadar mazeret izni verilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşların sıhhi izinlerinde yapılan düzenlemeye göre, hizmet  yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup  sekel bırakan hastalıklardan ise hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri  hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki  yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi  tutulacak. Bu gibi kişiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.

Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için Türk Silahlı  Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında  Kanun'daki, uzman erbaşlar için Uzman Erbaş Kanunu'ndaki sağlık durumları  nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklı kalacak.

Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği  ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren  hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine,  toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava  değişimine tabi tutulabilecek. Sağlık durumundan dolayı "Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde  faal görev yapar" veya "Muayyen bölgelere gidemez" şeklinde iklim değiştirme  raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu  raporuyla kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4  yıl olarak hesaplanacak. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine  verilmeleri, dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların  diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak sıhhi izin  süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın  ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk  edilecek. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde  vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre Emekli  Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri  uygulanacak.

Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı  tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin  verilecek.  Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya  veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada  belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak, verilen  izinler rütbe bekleme süresinden sayılacak.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  jandarmaların yurt dışı izinleri ise İçişleri Bakanlığınca, öğrenim için öğrenim  süresi kadar, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,  seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar, mazeret  dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar, seyahat maksadıyla yurt dışına  gidecek personele yıllık izni kadar verilebilecek.

Uzman erbaşlardan seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele,  yıllık izin süresi kadar İçişleri Bakanlığınca izin verilecek. Yurt dışı izin verme yetkisi, İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek.  Yetki devri hallerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri, yapan makama  bildirilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma  ve uzman erbaşlardan yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet  yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel  Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet  süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak. Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara  İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye'nin üye olduğu veya  imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde  ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde  görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin  verilebilecek.

Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin  dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de  verilebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde  geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma  Kurumu Kanunu'nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak. Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle  yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş  olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir  yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay,  sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman  erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet  süresinden sayılmayacak. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer  mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre ilgili kanun hükümleri saklı  kalacak. Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri  kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren  personel, izinden geriye çağrılabilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman  jandarmalar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen  izin hükümleri uygulanmayacak.  İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve  sair hususlar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere  izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve  çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri  çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe  konulacak yönetmelik ile belirlenecek.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal tesisleri kiraya verilebilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre  merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler  kurabilecek. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya  verilebilecek, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile  ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Özel, yerel ve  kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi  hasılatının yüzde 1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili  muhasebe birimine yatırılacak.Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu  personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı  ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait  tesis ve özel bakım merkezlerinden kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde  statülerine göre karşılıklı olarak istifade edecekler.

Söz konusu personelden üye aidatı ve kart ücreti alınacak. Bu suretle  elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul  ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel  Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin  harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar  gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle  düzenlenecek.

Yüksek hizmet gösterenlere para mükafatı, takdirname, başarı belgesi  verilecek

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği,  devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri  görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi  ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı  sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluşlar yapanlar, Jandarma  Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer  eğitim kumrularında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve  daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler taltif olunabilecek. Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret,  feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Jandarma personeline,  İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.  Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve  minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra  takılabilecek.

Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilecek. Yapılacak  para mükafatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın  ödenecek. Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve  kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin  sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış  bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

Kanun Teklifi'ne  göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay,  uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er statüsündeki personel için Türk Silahlı  Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma  Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar İçişleri Bakanlığına  yapılmış sayılacak. Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve  uygulamada yaşanan farklılıkların giderilerek yeknesaklığın sağlanması  amaçlanıyor. Buna göre Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri,  subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü  değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Jandarma Genel  Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin  onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Jandarma subay ve astsubayların  mecburi hizmet süreleri, 2017 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 15  yıl olarak belirlenmişti. Mecburi hizmet süresi, teklifle yasa hükmü haline  gelecek.

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı  hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim  yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak. Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş  hekimliğinde uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel  Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora  eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar  uzatılacak.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak

Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas  veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri,  masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen  sürenin iki katı kadar uzatılacak. Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların  yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden,  herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile  tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi  uygulanmayacak. Mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç  tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini  tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle,  yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen  katıldıkları tarihten başlayacak.

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya  ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç  başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve  yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı  olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve  bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan ise bulundukları süre içerisinde  aldıkları aylık ve devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak  alınacak.  Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay,  sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve  yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve  esaslar; İçişleri ve Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken  yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı  destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev  yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel  Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım  payı alınmaksızın kullanılabilecek. Teklifle, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerle uzman  erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel arasındaki rütbe yaş hadleri arasında  uyum sağlanacak. Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu  bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlere bu  süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenecek. Bunlar kanunun öngördüğü sosyal hak  ve yardımlardan faydalanmaya devam edecek.

Bunlar hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri  ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam  edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayacak, bu işlemlerin ne  şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenecek.  Geçici maddeyle astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe ve yaş haddi  49 olarak yeniden belirleniyor.

Trafik Kanunu'nda değişiklik

Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünün  görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek. Buna göre İçişleri Bakanlığı araçları, Karayolları Trafik Kanunu'na  göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara  ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup  uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasaya uygun olup  olmadığını denetleyecek. Duran ve akan trafiği düzenleyerek yönetecek. El koyduğu  trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzeyecek. Trafik suçu işleyenler  hakkında tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri yapacak ve takip edecek.

Bakanlık, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların  bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olarak yakınlarına  haber verecek. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını verecek.  Sürücülerin belgelerini verecek. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin  sicillerini tutacak. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan  istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre  gereken önlemlerin alınmasını sağlayarak ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak da  bakanlığın görevleri arasında olacak.

İçişleri Bakanlığı, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla  sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek. Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar  üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin,  ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda  tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik  veya şerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları  tarafından elektronik sistemle yapılabilecek.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler,  İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik  sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu  amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.

Sürücü belgesinin gerekli koşullar bağlamında alınmaması veya hileli  yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sürücü belgesi iptal  edilecek. Bu kişilere, yasaya uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması  halinde yeniden sürücü belgesi verilecek.  Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak  üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez  teşkilatı için Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü  personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında  öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü  sertifikası verilecek. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce  belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak  üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez  teşkilatı için Jandarma Genel Komutanı onayı ile jandarma teşkilatı mensubu  subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisinde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere  motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma  Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

 Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi,  kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi  işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak.  Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, İçişleri  Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel  kişilerine de yaptırılabilecek. Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne  sahip olan araçlar ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde  Trafik Araştırma Merkezinin kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.