2019-2020 Yılı Kimya Dersi Planları güncel hazırlanıyor

Kimya Dersi Yıllık Planları 2019-2020 yılı Lise Kimya dersi Yıllık Planları sitemizde olacak

güncel çalışma yapılıyor

pek yakında hizmetinizde..

 

 

 

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM

KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI NO
1
TOPLANTI TARİHİ
04/09/2019
TOPLNTI SAATİ
09:00
TOPLANIYA KATILANLAR
Cemil BAŞER-Kemal ÖNVERMEZ
TOPLANTI YERİ
Kimya Laboratuvarı
 

 
 
 
 
 
 
GÜNDEM :
 

1.Açılış ve Yoklama

2. Açılış konuşması, zümre başkanı ve kâtip seçimi

3.Bir önceki öğretim yılında alınan kararların  ve ders kesim raporlarının değerlendirilmesi

4.Türk Milli Eğitiminin genel  amaçlarının incelenmesi

5. Talim terbiye kurulu başkanlığının 19/01/2018 Tarih ve 31 sayılı Fen Lisesi Kimya Dersi (9, 10 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi

6. 2019-2020 öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi.

7.Ders işleme yöntem ve tekniklerinin ders konularına uygun olarak belirlenmesi

8. Atatürk İlke ve İnkılapları konularının yıllık ve ders planlara alınması.  2488 sayılı T.D.

9. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

10.Laboratuar araç-gereçlerin incelenerek tertip ve düzenin sağlanması

11.Öğrencilere , verilecek proje ve performansların tespiti değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi

12.Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak kıstasların öğrenci düzeyi, program , ve yönetmelikteki hususlara göre belirlenmesi

13.Şube öğretmenleriyle işbirliği yapılması

14. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, derslerin      daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, öğrenci başarısını artırıcı tedbirlerin alınması,

15.İş sağlığı ve güvencesi kapsamında laboratuvarda alınacak önlemlerin görüşülmesi

16.Dilek ve temenniler

17.Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

 

İsmet Yılmaz  Fen  Lisesi Kimya zümre öğretmenleri sene başı zümre toplantısını yapmak üzere 04/09/2019 tarihinde saat 09:00?da Kimya Laboratuvarında toplandılar.

Yapılan yoklamada Kimya Öğretmeni Cemil BAŞER ile Müdür Başyardımcısı Fizik Öğretmeni Kemal ÖNVERMEZ` in hazır  bulunduğu anlaşılmıştır.

 

MADDE 1: Yapılan yoklamada yukarıda belirtilen öğretmenlerin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

MADDE 2: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Kimya dersi okul zümre başkanlığına MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında kurul başkanı olan Cemil BAŞERİ`in asil kurul başkanlığının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında da devamına karar verilmiştir.Yedek zümre başkanlığına Kemal ÖNVERMEZ yapılan istişare sonucunda seçilmişlerdir. Toplantı kâtipliğine Kemal ÖNVERMEZ seçilmiştir. Cemil BAŞER: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını dilerim. Zümreler, öğretmenin yıl içerisinde işleyeceği derslerin planlanmasına, bütün sınıflarda öğretim birliğinin sağlanmasına ve zümreler arası irtibat ve bilgi alış verişinin sağlanmasına vesiledir diyerek toplantıyı açtı.

 

MADDE 3.  Önceki öğretim yılına ait zümre toplantı tutanağı  ve ders kesim raporu Cemil Bey tarafından okundu. Ders kesim raporuna göre bir  önceki öğretim yılına ait müfredat zamanında tamamlanmıştır. Cemil Bey söz alarak :Geçen yılki 9.sınıflarda müfredatın uygulanması noktasında ;

a)         Gazlar ünitesinde mol kavramına değinildiği ancak öğrencilerce yeterince anlaşılmadığını,

b)         Atom modelleri konusunda; görsellik ve animasyonla öğrenmenin daha kalıcı olduğunun öğrencilerden aldığı dönütten anlaşıldığını,

c)         Müfredat içeriğinin deneyle desteklendiğinde öğrencilerin aktif katılımın sağlandığının görüldüğünü beyan etti.

Yeni Eğitim-Öğretim yılında güncellenen müfredatında dikkate alınarak bu hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

 

MADDE 4:  Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin amaçları  Zümre Başkanı   Cemil BAŞER tarafından okunmuştur.

Kanun Numarası      : 1739

Kabul Tarihi                           : 14/6/1973

Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574

Yayımlandığı Düstur           : Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

 

I – Kanunun kapsamı :

Madde 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

BİRİNCİ KISIM

Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

I – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

I – Genellik ve eşitlik:

Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:

Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

III – Yöneltme:

Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

IV – Eğitim hakkı:

Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

V – Fırsat ve imkan eşitliği:

Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

VI – Süreklilik:

Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:

Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

VIII – Demokrasi eğitimi:

Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.)

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

IX – Laiklik :

Madde 12 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/4 md.)

Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

X – Bilimsellik:

Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

XI – Planlılık :

Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

XII – Karma eğitim:

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

XIII - Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği:

Madde 16 – (Değişik: 25/6/2009-5917/17 md.)

Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir.

Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.

Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(1) Bu madde başlığı” XIII – Okul ile ailenin işbirliği:” iken, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

XIV – Her yerde eğitim:

Madde 17 – Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millİ Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

      Cemil Bey: Milli Eğitimimizin genel amaçlarından hareketle şu ifadeleri kullandı: Bizim öncelikli iki hedefimiz vardır. Birincisi her öğrenciyi hayata karşı donanımlı olmasını sağlamak  ve ikincisiyse her öğrencimizin memleketimize  karşı görev  ve sorumluluklarını bilen ,beden zihin ve ahlak olarak dengeli gelişen bilimsel düşünme gücüne sahip , yurttaş olarak gerekli çalışmaların bu yönde yapılması gerektiğini ifade etti. Cemil Bey ise söz alarak :  Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması ve bu ülkeler arasında yerini alması için öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının çok büyük olduğu , geçmişte dünyaya bilim ve adaletiyle örnek olan bir milletin çocukları olarak yeniden aynı ruhu yakalayıp bilim ve teknolojisi , davranış ve yaşayışı ile örnek olan bireyler yetişmesi dolayısıyla hak ettiğimiz yere geleceğimizi İnandığını belirterek gerekli hassasiyetin derste azami şekilde göstereceğine namus ve şerefim üzerine söz veriyorum dedi.

 

MADDE 5:  Cemil Bey: Talim terbiye kurulu başkanlığının 19/01/2018 Tarih ve 31 sayılı Fen Lisesi Kimya Dersi (9, 10 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının tüm sınıf düzeyinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren  uygulanacağını ifade etti. Cemil Bey müfredatla yaptığı tespitlerin şu şekilde olduğunu söyledi:

 

1) Müfredatın ilk olarak 2017-2018 tarihinde 9. sınıflardan başlamak üzere uygulamaya konduğunu,

2) Müfredatla ilgili zümre öğretmenlerden süreç içerisinde istişare yapılarak programla ilgili revizyon yapılarak eksik ve hataların düzeltildiğini,

3)2019-2020 eğitim-öğretim yılında tüm sınıf düzeyinde uygulamaya konduğunu belirtti.

Cemil Bey yine söz alarak Kimya Müfredatıyla ilgili şu  tespitlere yer verdi:

1)Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edilen ?Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

* Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir

2)Genel Amaçlar:

*          Teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük yaşamına aktarabilen, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilen, sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyebilen, disiplinler arası ilişkilendirmeler yapabilen, uygulamada etik değerlerin önemini göz önünde bulunduran, güncel yayın ve çalışmaları takip eden, yeni fikirler ortaya koyarak bilimin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen, millî, manevi ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek tüm öğretim programlarının genel amaçlarındandır

*          Kimya bilimine ilgi duyan öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve ilgili becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir

*          Bilim insanı olmaya ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek için laboratuvar ortamında daha fazla vakit geçirmeleri ve projeler hazırlamaları amaçlanmıştır

*          Kimya bilimine ilgi duyan, kimyanın hayattaki yerini, önemini ve değerini fark eden, analitik düşünen, gelişmiş kimya altyapısına sahip bireyler yetiştirmeyi; gelecekte fen ve mühendislik alanlarında eğitimine devam etmeyi hedefleyen öğrencilere iyi bir kimya alt yapısı kazandırmayı amaçlanmaktadır.

2) ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMI:

*          Öğrenci merkezli *    Öğrencilerin araştırma meraklarının geliştirilmesi*  Öğrenme sürecine öğrencinin aktif katılımının sağlanması

*          Kimya bilimine ait terminolojiyi bilmeli grafikleri yorumlamalıdır.*         Öğrencinin kendini ifade etmesi sağlanacaktır.

*          Proje temelli öğretme etkinliklerine yer verilmesi   

3)Değerler:

*          Vatanseverlik, dürüstlük milli ve manevi değerle saygının geliştirilmesi * Doğruluk, dürüstlük, canlılara ve çevreye saygı gibi karakter özelliklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.*    Yukarıdaki amaçlar yerinde olup öğretmenlerce titizlikle uygulanmalıdır.

4)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

*          Ölçme-değerlendirme uygulamaları öğrenme-öğretme sürecinden bağımsız düşünülemez.

*          Değerlendirme yaklaşımları ve ölçme araçları öğrencilerin gelişimsel düzeyine (yaş vb.) ve kültüre uygun olacaktır.

*          Bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde kullanılacak yazılı sınavlarda, salt bilginin değil; üst düzey bilişsel becerilerin (analiz etme, sorgulama, eleştirel düşünme, yorum yapma, değerlendirme yapmaya fırsat verilecektir.

5) Dikkat edilecek Hususlar:

1          Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı?nın uygulanmasında özellikle ünite başlıkları ve kazanımlardaki içerik sınırlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2.         Dersin laboratuvarda ve etkinlik temelli işlenmesi esastır.

3.         Öğretmenler, öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yapılan bilimsel etkinliklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmalıdırlar.

     Çalışmalar öncesinde, güvenlik kuralları hatırlatılmalı ve öğrenciler kendi ve başkalarının güvenliğinin sorumluluğunu almaları için teşvik edilmeli ve uyarılmalıdırlar.

4.         Performans çalışmaları, deney tasarımları, etkinlikler ve projeler sınıf

ortamında öğretmen gözetiminde gerçekleştirilecek şekilde yapılandırılmalı ve uygulanmalıdır.

5.         Öğrenciler,  bilimsel yarışmaları takip etmeleri  bunlara katılmaları teşvik edilecektir.

 

5) PROGRAMIN YAPISI

ü  9. sınıf düzeyinde beş, 10. sınıf düzeyinde dört, 11. sınıf düzeyinde yedi ve 12. sınıf düzeyinde dört ünite yer almaktadır

 

 

ü 

 

 

 

 

 

ü  10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

ü 

 

 

 

 

 

 

                11. SINIF ÜNİTE KONU KAZANIM

ü   

 

 

 

 

 

ü  Modern atom teorisiyle önceki yoğunluğun azaldığı düşünülmektedir.

ü  Bileşiklerin isimlendirilmesi konusu 9. Sınıf düzeyinde verildiğinden mükerrer anlatım olacağı öngörülmektedir.

ü  Entropi konusunun öğrencilerin anlamakta zorlandığı kavram olduğundan çıkarılmasının isabetli karar olduğu öngörülmektedir.

ü  Tepkime Hızları konusunda büyük vatansever Sayın Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun kısa biyografisinin verilemesinin bu şahsiyeti tanıyan öğrencilerin hedef ve gayretlerine ivme kazandıracağı öngörülmektedir.

ü  Ders saatinin  4 olmasının yeterli olduğu öngörülmektedir..

 

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

ü 

 

 

 

 

ü  Önceki müfredata göre bazı konuların çıkarılmasının ve yoğunluğun azaltılmasının isabetli olduğu,

ü  Diğer konuların sade ve uygun olduğu öngörülmektedir.

 

 

Talim terbiye kurulu başkanlığının 19/01/2018 Tarih ve 31 sayılı Fen Lisesi Kimya Dersi (9, 10 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı Cemil BAŞER tarafından okunmuştur.  Tüm sınıf düzeyinde uygulanacak olan müfredatla ilgili şu noktalara dikkat çekildi:

Ø  10 11 ve 12. Sınıf düzeyinde işlenecek müfredatının; Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri, Kimya Dersinin Öğretim Programının Vizyonu, Kimya Dersi Öğretim Programının Temel Yapısı, Programın Tasnif Anlayışı, Kimya İçerik Kazanımları, Bilimsel Süreç  Becerileri (BSB), Kimya –Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi Kazanımları (KTTÇ), Program Uygulayıcılarına Önemli Notlar, Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Bölümleri üzerinde önemle durulmuştur.

Ø  Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı, ilki 9. ve 10. sınıf, ikincisi 11. ve 12. sınıf için hazırlanmışTemel Düzey ve İleri Düzey evrelerinden oluşmaktadır. Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında bireyin gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntılardan arınmış bir kimya kültürü kazandırmaya yönelik bir içerik verilmektedir.

Ø  İleri Düzey Kimya Dersi Öğretim Programında ise, bireyin kimya altyapısına dayalı mesleklere yöneleceği varsayımı ile, ilkeler, kavramlar, teoriler, yasalar ve matematik temelli uygulamalar bakımından zengin bir içerik yer almaktadır.

Ø  Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programı, haftada 2 saat kimya dersi esasına göre iki yılda

(9. ve 10. Sınıf) toplam 144 saatlik süre; İleri Düzey Kimya Dersi Öğretim Programı ise, haftada 4 saat kimya dersi esasına göre iki yılda (11. ve 12. Sınıf) toplam 288 saatlik sürede işlenmesi öngörülmüştür.

 

 

Ø  Temel düzey kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak; kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Ø  Kimya Dersi Öğretim Programı; kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini farkeden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okur-yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kimya okur-yazarı öğrenciler;

A. Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve

becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada

kullanır.

B. Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek

tutum geliştirir; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.

C. Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlar; bu süreci etkileyen

faktörleri irdeler.

Ç. Deneyimleri ile elde ettiği/hazır verileri çözümler; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de

yararlanarak bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenler,

sunar, rapor eder/paylaşır.

 

Ø  Kimya Dersi Öğretim Programı, öğrenmeyi bireye özgü fakat sosyal çevreden etkilenen ve kısmen de olsa farklı bireyler arasında benzer anlam yapılanmaları oluşturabilen bir süreç olarak kabul eder. Bu temel yaklaşım doğrultusunda, öğrencinin somut materyallerle doğrudan ilişki ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır.

 

Ø  Kimya Dersi Öğretim Programı ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla, öğrencilerin öğrenme

süreçlerini izlemeyi ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinliklerini değiştirmeyi öngörmektedir. Yapılacak olan değerlendirme çalışmalarının dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak, olabildiğince öğretim etkinlikleri ile eş zamanlı yürütülmesi esastır. Ölçme değerlendirmede öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerinin belirlenmesine ve gelişiminin izlenmesine önem atfedilecektir.

Öğrencilerin başarısını değerlendirmede farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması önemlidir.

Öğretmenlerin kimya dersinde öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla

her türlü araç ve yöntemleri kullanmaları önerilmektedir.

 

 

 

Ø          9.1. Ünite: Kimya Bilimi

Bu ünitenin amacı, kimya bilimini tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak

bir yandan kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak, diğer yandan da kimyanın

sembolik diline aşinalık kazandırmak; ayrıca, modern gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların

özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi sağlamaktır. Önerilen Süre: 6 ders saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.SINIFLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.SINIFLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.SINIFLARDA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6:  Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması

 

Yıllık çalışma takvimi incelenmiş ve haftaların aylara göre dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.                                                    

 

Cemil Bey yıllık çalışma takvimini Kemal Bey le inceleyerek Yıllık planların hazırlanmasında temel olmak üzere:

1) Eylül:2  Ekim:4  Kasım:5  Aralık :4   Ocak:3  Şubat:4  Mart:4  Nisan:4 Mayıs :5 Haziran:1 Toplam:36 Hafta olmak üzere tespit edildi. Sınıflar, üniteler ve bu ünitelere ayrılan zaman ders saati olarak istişareden sonra aşağıdaki gibi olması kararlaştırıldı.

*9.sınıflar:1.Ünite:Kimya Bilimi 6 ,2.Ünite:Atom ve Periyodik Sistem 16 ;3.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 22; 4.Ünite Maddenin Hâlleri 20; 5.Ünite Doğa ve Kimya 8;

*10.sınıflar:1.Ünite Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 28; 2.Ünite Karışımlar 18; 3.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar 14;Kimya Her Yerde 12;

11.Sınıflarda:1.Ünite Modern Atom Teorisi 26;2.Ünite:Gazlar 30; 3.Ünite Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük            26; 4.Ünite Kimyasal Tepkimelerde Enerji 16;5.Ünite Kimyasal Tepkimelerde Hız 14;Kimyasal Tepkimelerde Denge 32 toplam 144 saat;

12.Sınıflarda:1.Ünite Kimya ve Elektrik 42; 2.Ünite:Karbon Kimyasına Giriş 36;3.Ünite Organik Bileşikler 40; 4.Ünite Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler 26          saat ve toplam 144 saat in hazırlanacak yıllık plana kazanım ağırlığına göre dağıtılmasına karar verildi.Cemil Bey, 2551 ve 2575 Sayılı Ders Planları  Konulu Tebliğler Dergisi Cemil Bey tarafından okunup . Talim terbiye kurulu başkanlığının 19/01/2018 Tarih ve 31 sayılı Fen Lisesi Kimya Dersi (9 10 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının Müfredatının sınırlama, işleniş derinlikleri, kazanımların ilgili  tebliğler dergisine göre ünitelendirilmiş ders planları hazırlarken aşağıdaki koşullara göre hazırlanmasına karar verildi.

Yıllık ve günlük planların yapılmasında , Öğrenci merkezli öğrenme teknikleri kullanılmasına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre derslerin işlenmesine, konuların yıllık plana uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir. Konuların dağıtılması sırasında özellikle konunun ağırlığına göre ders saatinin ayarlanması ve önemli gün ve haftalarda bu günlere ait konuların yıllık plana alınması kararlaştırılmıştır. Ders planlarının uygulanmasında değerler eğitimine de atıfta bulunarak doğruluk, dürüstlük, vatan ve millet sevgisi yardımlaşma, vb.. konularda sınıfta yada okul ortamında farkındalık oluşturmaya değinilmesine karar verilmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

            MADDE 7: Konuların özeliğine göre öğrenciyi derste merkez alan  aktif halde tutabilecek , sunuş , buluş, anlatım , soru ,cevap ,tartışma , gösteri , problem çözme , yaparak yaşayarak beyin fırtınası deney gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Cemil Bey bir Çin atasözünü hatırlatarak : Duydum Unuttum , Gördüm Hatırlıyorum , Yaptım Biliyorum ’’ Derslerin konularının öğrencilere ancak deneylerle kavratılacağını bu nedenle derslerde azami şekilde laboratuvar dan istifade edilmesi kararlaştırıldı

bu amaçla

 Ders işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler   

Ders öğretmeni genel olarak Cemil BAŞER ders işleme metot ve tekniklerini

a)      Anlatım

b)      Soru-cevap

c)      Beyin fırtınası

d)      Deney, gezi, gözlem ,tümevarım

e)      İnceleme, araştırma,

f)       Not tutturma,

g)      Tartışma,

h)      Gösteri,

i)       Kavram haritası

j)       Problem çözme

k)      Görsel yayınlardan (Projeksiyon v.b.) yararlanma şeklinde sıraladı.

Yapılan istişarden sonra:

 

Buna göre bu maddeleri ele alarak aşağıdaki düşünceleri paylaştılar;

 

a)      Soru-cevap yönteminin öğrencilerde analitik düşüncenin uyarılmasında, ayrıca konunun pekiştirilmesinde ve kolay kavratılmasında önemli olduğu,

b)      Okulun ve çevrenin araç-gereçleri nispetinde gösteri deneylerinin hazırlanması ve yapılmasının konuyu kavramayı daha da kolaylaştırdığı,

c)      Öğrencilerin derse daha geniş katılımını sağlamak için öğrencilere ferdi olabileceği gibi, grup ya da sınıf olarak ders dışında araştırma ve inceleme ödevlerinin verilmesinin sorumluluk bilinci kazandıracağı,

d)      Yeni konuya başlamadan önce, daha önce işlenen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının, bu tekrarın soru-cevap, özet anlatım ve örnekleme gibi öğrenci katılımlı olması halinde öğrencilerin derse ve yeni konuya daha iyi motive olmuş olarak katılmasının sağlanacağı,  

e)      Ders işlenişinin süre dolmadan birkaç dakika önce tamamlanması halinde, anlatılan konunun değerlendirme soruları ve cevapları ile daha pekiştirilmesine,

f)       Konuların özelliğine göre değerlendirme sorularının ve örneklemelerin ezbercilikten çok yorumlamaya dayalı olması, mümkünse günlük yaşamın içinden olması halinde bilgilerin daha kalıcı olacağı,

g)      Öğrenci seviyesine uygun dil ve terimler kullanılmasının anlamayı kolaylaştıracağı,

h)      Soruların doğru cevaplanması halinde not ile değerlendirerek ödül sisteminin uygulanması ile bütün öğrencilerin derse katılımının teşvik edileceği, 

i)       Grup çalışmaları ile her öğrenciye görev verilerek faal hale getirilmesinin katılımı artıracağı,

 

 

 

 

 seçilen en uygun yöntemler yıllık planda belirtilecektir. Müfredat programına uygun olarak konularla ilgili gerekli deneylerin yapılmasına, mümkün olduğu kadar çok soru çözülmesine, öğrencilere imkanlar dahilinde  etkinlikler uygulatılmasına karar verilmiştir.

 

MADDE  8: Atatürkçülük konuları ve yıllık plana yerleştirilmesi;

Zümre Başkanı Cemil Bey ; Kimya dersi ile ilgili Atatürkçülük konularının 2488 numaralı Tebliğler Dergisinde bulunduğunu , bu minval üzere

a.    Atatürk’ün “Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.

b.    Yine Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.

c.    Atatürk’ün bilim ve fende, fennin uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki “Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır” şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.

d.     Atatürk zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşlarının O’nun fen ve tekniğe dayanan sanayiye verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.

e.    Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk’ün fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne dolaylıda olsa bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.

f. Belirli gün ve haftalarda özellikle 29 Ekim , 19 Mayıs , 10 Kasım da günlerinde konunun üzerinde durulmasına karar verildi.

 

 

MADDE 9: Laboratuvar’da mevcut bulunan malzemelerimiz dikkate alınarak yapılan istişareden sonra tüm sınıflarda yapılan/ yapılamayan deney listesi aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 

         Cemil Bey okulumuz laboratuvarında bulunan kimyasal maddeleri gösterir tabloyu dikkate alarak yapılan istişareden sonra tüm sınıflarda yapılan/ yapılamayan deney listesi aşağıdaki listede belirtilmiştir.

9.Sınıflar:

1)Kimyasal Türler Arası Etkileşim: Sodyumun su ile etkileşimi deneyi gerekli güvenlik önlemi alınarak öğretmen kontrolünde yapılacaktır.

2)4.Ünitede Maddenin Halleri ünitesinde:Sıvıların akış hızları ve viskozitelerini ilişiklendirmekle ilgili deney tasarlanmasına;

3)Suyun hal değişiminin yapılan deneyle gözlemlenerek hal değişim grafiğinin çizilmesi etkinliğinin yapılmasına;

10.Sınıflarda:

1.Ünitede Sabit Oranlar kanununu ispatlayan FeS bileşiğini elde etme  NaCI ve AgNO3 çözeltilerinden çökme deneyinin yapılması, KI ve PbI2 çözeltileriyle çökme deneyi gerçekleştirilmesi

2.Ünite Karışımla da

a) adi karışım,kolloid Süspansiyon ve emülsiyon örneklerinin gözlemlenmesi.

b)Çözünme olayının gözlemlenmesi

c)Basit homojen ve hetorojen karışımlar oluşturulur.

c) Kütlece %si belli olan çözeltiler hazırlanır. d) Hazır satılan su kabı üzerindeki etiket bilgilerindeki su içeriğinin miktarlarının incelenmesi e) Saf ve karışımların donma/kaynama noktaları deneysel olarak tespit edilir.

 Karışımların ayrılması kısmında:

a)Mıknatısla ayrılma:demir tozu ve kum karışımının ayrılması b) Eleme ile ayırma:kum-çakıl karışımının uygun elek yardımıyla ayrıldığının gösterilmesi  c) Süzme ile ayırma: Çamurlu suyun süzme yöntemiyle ayrıldığının gösterilmesi d) Ayırma hunisi ile su ve ayçiçek yağının ayırma e) Yüzdürme ile kum ve strafor köpük karışımını ayırma f) Kaynama noktası farkı ileSu ve etil alkol karışımını ayırma g) Kristallendirme yöntemiyle tuzlu su veya NaCI+KNO3 karışımı nı ayırma h) Özütleme ile ayırma ı) Erime noktası ile ayırma

 3.Ünite Asit ve Bazlar da a)Doğal indikatörlerden kırmızı lahananın çeşitli maddelerle etkileşimi gözlenir. b) Turnusol kağıdının asit ve bazla etkileşimi gözlenir. c) Bazı kimyasal maddelerin Ph ları belirlenir. d) Nötürleşme tepkimesi: HCI+NaOH gerçekleştirlir. e) Aliminyum metalinin amfoterlik özelliği ispatlanır.f) Kireç ve kostiğin cilde saça etkisi deneyle gözlenir.

 4.Ünitede a) Sabun deneyi yapılır. b) Polimer maddeler sınıfa getirilerek gözlemlenir.c) Hazır gıda etikelerindeki bilgiler incelenir.

11. Sınıflarda

2.Ünite Gazlar da a) 1 Mol gazın kapladığı hacim deneyi b) Gazların difüzyonu deneyi .

3.Ünite Çözeltier  a) İstenilen derişimde çözelti hazırlama deneyi yapılır. b) Çözeltilerin seyreltilmesi deneyi yapılır. c) Karıştırılan iki çözelti arasındaki tepkime deneyi  d) Seyreltik ve derişik çözeltilerin tepkime deney. e)Buhar basıncına derişim etkisi deneyi f) Kat maddeleri çözünürlük farkı ile ayırma deneyi g) Çözünürlüğün sıcaklıkla değişim deneyi .

 5.Ünite Tepkime Hızı a) Tepkime hızını sıcaklık nasıl etkiler deneyi b) katalizörün tepkime hızına etkisi deneyi c) Sıcaklık değişiminin dengeye etkisi deneyi d) Asit-baz titrasyon ve ötürleşme deneyi .

12. Sınıflar

1. Ünite Kimya ve Elektrik a) Bakır-Çinko pili deneyi b) Metal anahtarı bakır ile kaplama deneyi c) Suyun elektrolizi deneyi

3.Ünite Organik Bileşikler a) Sabun deneyi b) Karpitten asetilen eldesi deneyi

 

 

 

10. Okul laboratuvarı gözden geçirilerek gerekli tertip ve düzen sağlanacaktır. Malzemeler kontrol edilecek , eksik olan malzeme deney anında ilçedeki diğer okullardan temin yoluna gidilecektir. Dolap üzerine malzeme listesi alfabetik sıraya göre indeks oluşturulmasına karar verildi. Yılsonunda malzeme sayımında malzemelerin tespitinde bulunulacak ve eksiklik müdüriyete bildirilecektir

laboratuvarda öğrencilerin uyacağı kuralları gösterir tablo  hazırlanması kararlaştırıldı.

 

11. Konuyla ilgili söz alan Cemil Bey:   ödevleri 4 kısımda değerlendirebiliriz;  

1. Öğretici olmalı.

2. Araştırmaya yöneltecek nitelikte olmalı.

3. İşlenen konu ile ilgili olmalı.

4. Yapabileceği, gerçekleştirebileceği zorlukta olmalı

Yıllık ödevler ile ilgili ;

a.         Projelerin veriliş ve toplanma tarihlerinin belirlenmesi

b.         Projelerin değerlendirilmesinde temel alınacak esaslar   

c.         Proje konularının tespiti

Öğrencilere verilecek ödevlerin, fazla zaman almayacak şekilde öğrencinin ilgisini çekmesi açısından günlük hayattan ve güncel olaylardan seçilmesi gerektiği belirtildi. Ödev konuları öğrencilere dağıtılırken öğrencilerin isteklerine göre, müfredat programı dikkate alınarak ve her öğrenciye farklı ödev konusu verilecektir. Ödevlerin takibi ve değerlendirmesi EK-1 Formuna göre yapılmasına,

 

KİMYA  DERSİ  PROJE  ÖDEV  TAKİP  VE  DEĞERLENDİRME FORMU

 

ÖĞRENCİNİN
DERS:
ADI   
DEĞERLENDİRME SONUCU
SOYADI       
NOT RAKAMLA
SINIFI           
NOT   YAZIYLA ….....
NUMARASI
ADI SOYADI…..........................
ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH         …/…./2019                
İMZA
ODEVİN TESLİM TARİHİ             …/…./2020    
           
 

ÖDEVİN  KONUSU: …............................................................................................

S.N.
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
VERİLEN PUAN
DÜŞÜNCELER
1-
Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı
10
 
 
2-
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç, gereç toplaması ve kullanması
10
 
 
3-
Kendisini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası
10
 
 
4-
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması
10
 
 
5-
Kaynak kişilerle, varsa grupla iletişim kurabilme yeteneği
15
 
 
6-
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi
10
 
 
7-
Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu
5
 
 
8-
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması
5
 
 
9-
Ödevin sunumu ve ödevle ilgili

Soruları cevaplandırması
20
 
 
10-
Ödevin zamanında teslim edilmesi
5
 
 
 
TOPLAM
100
 
 
                              

         Yapılan faaliyetler                  Alınan kararlar             Tarih          İmza

 1. Görüşme                          ……….                              …………..                  …           …..

 2. Görüşme                          ………..                              ………..                     …          ……. 

 3. Görüşme                          ………..                              …………..                  …          …… 

 

 AÇIKLAMALAR:

1- Ödev konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir.

2- Öğrencinin ders öğretmeni ile görüşmesinde, öğretmen tarafından notlar alınacaktır.

3- Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili formları dosyalayacaktır

4- Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç – gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak  kişilerin listesi, ödevin sonundaki yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.

5-Yıllık ödev takip ve değerlendirme formu doldurularak idareye teslim edilecektir.

 

 Yıllık ödev konularının Kasım ayının ikinci haftasında ilgili öğrencilere dağıtılmasının ve Nisan ayının ikinci haftasında ise hazırlanan ödevlerin toplanmasının uygun olacağına , performans ödevlerinin ise Aralık ayında verilip Ocak ayının ilk haftasında toplanmasına karar verilmiştir.

Yapılan istişareden sonra proje/performans konuları aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

 

Proje Konuları:

9.SINIF
10
 

1)Simya ile ilgili verilen soruları çözer.  2) Periyodik tabloyla ilgili verilen soruları çözer 3)Atom modellerini araştırır. 4) Atomla ilgili verilen soruları çözer. 5) Türler arası etkileşimleri sunuyla anlatır. 6) Türler arası etkileşimlerle ilgili verilen soruları çözer. 7) Kimyasal değişimle ilgili bir deney tasarlayarak gerçekleştirir. 8) Ayrımsal damıtmayla çiçekteki güzel kokuyu ayırır.  9) İlçemizdeki çevre kirliliğinin sebeplerini araştırarak çözüm için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sonucu raporlaştırır. 10.maddenin halleriyle ilgili verilen soruları çözer
 

1.) Sabit oranlar yasasını deney tasarlayarak ispatlar. 2) Sabit oran ve katlı oranlarla ilgili verilen soruları çözer. 3) Verilen kimyasal hesaplama sorularını çözer. 4) Günlük hayatta kullanılan kimyasal reaksiyonları derleyerek sunu halinde anlatır. 5) Mol le ilgili verilen soruları çözer. 6) Asit ve bazların özelliklerini araştırarark günlük hayatta kullanılan maddelerin asitliğini bazlığını deneyle ispatlar. 7) Karışımlarla ilgili verilen soruları çözer. 8) Karışımların ayrılmasını araştırarak deney tasarlar. 9.) Hayatımızda kullandığımız temizlik malzemelerini araştırarak sunu hazırlar. 10)Gıda katkı maddelerini araştırarak sağlığımıza zararlarını anlatan sunu hazırlar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.SINIF
12
a) Modern atom teorisini araştırarak sunu hazırlar. 2) Modern atom teorisiyle ilgili verilen soruları çözer. 3) periyodik cetvelle ilgili verilen soruları çözer. 4) Gazlarla ilgili verilen soruları çözer. 5) Çözeltilerle ilgili verilen soruları çözer. 6) Kimyasal tepkimelerde enerjiyle ilgili verilen soruları çözer. 7) Kimyasal dengeyle ilgili verilen soruları çözer.
 1) Kimya ve elektrikle ilgili verilen soruları çözer. 2) Pillerle ilgili sunum hazırlar. 3)Hibritleşmeyi araştırarak sunu hazırlar. 4) Hibritleşme-Molekül geometrisi-Lewisle ilgili verilen karma soruları çözer. 5) Hidrokarbonlarla ilgili verilen soruları çözer. 6) karbonil bileşiklerle ilgili verilen soruları çözer. 7) Alternatif enerji kaynaklarını araştırarak sunu hazırlar.