Gençliğin İmanını Sorularla Çalıyorlar.

Deist ve Ateistlerin sorularına İslami Cevaplar

İslami kesimin son yıllarsaki öncüleri, alimleri, liderleri son yıllarda iktidarın nimetlerinden faydalanıp özellikle göze batar şekilde lüks yaşıyor. Bu durum gençlikte itiraza neden oluyor. Onlar müslümansa ben değilim noktasına geliyor pek çok genç.

Millete takvayı, sadeliği, kanaat etmeyi öğretirlerken kendileri milyon dolarlık evleri, arabaları ve şatafatlı lüks düğünleri ve yaşamlarıyla dikkat çekiyorlar.

Ortadoğudaki mezhep kavgaları gençliği olumsuz etkiliyor.

Orda da Sünnisi ayrı telden çalıyor, Şiisi ayrı telden, hatta biri diğerini müslüman saymıyor. Hadi sünnilik ya da şiilik dedin, onun da alt kategorileri var, onlardan hangisini seçeceksin? Bir yerin kanadı abdest alacak mısın almayacak mısın, namazda secdeye gittiğin sırada ayaklar yerden kesildi namazın geçerli oldu mu olmadı mı? E burası da karışık, burda da bir sonuca varılmıyor. Öyleyse geçte İslamdan uzaklaşmaya başlıyor.

Bir kısımları mezhepleri kabul etmiyor. Bır kısmı Hadisleri sünneti reddediyor. 

Bir kısmı sadece Bana kuran yeter diyor. Zira ‘bize Kuran yeter’ diye yola çıkan kişilere baktığımızda eleştirdikleri mezheplerden beş bin beter halde bölünmüş, ayrışmış haldeler maalesef.

Mesela ahlakı değil ahlakçılığı kendine vazife ediyorlar. Sürekli olarak vaaz kürsülerinden ahlakı bel altına ve kadın bedenine indirgeyip onun üzerinden fetva üretirlerken kendileri ana haber bültenlerine, bir kısım hoca kılıklılar kuran kurslarında tecavüz ettikleri çocuklarla basına konu oluyorlar.Veya bir kısım basın öyle göstermek için çabalıyor

Problemli olarak görülen her noktanın ve konunun bu işin ehli uzmanları tarafından entelektüel bir birikimle özgür bir zeminde, geniş bir ufukla tartışılması ve dinin özüne uygun ve herkesçe makul bir sonuca varılması gerekiyor. Bu çözüm arayışı sadece eksik gedik giderme değil, yeni bir din paradigması üretmeye dayalı olmalıdır. Burda kullanılacak yöntem içtihadcılık mı olur, tarihselcilik mi olur, Kuran ve Sahih Sünnet bağlamlı bir anlayış mı olur; yoksa salt kuran mealciliği mi olur, onu da yine bu yöntemlerin rasyonelliğine ve işlevselliğine bakarak bu işin ehilleri bir karara bağlamalı.

İşte Yukarıdaki çelişkileri ayrılıkları çatışmaları fırsat görüp gençliği farklı sorularla İslamdan dinden mezhepten kitaptan sünnetten uzaklaştırıyorlar.

İŞTE ATEİST VE DEİSTLERİN SORULARINA CEVAPLARDAN ÖRNEKLER

İnternette ve medyada, bir akademik araştırmadan(1) kaynaklı olarak, deizm ve ateizmle alâkalı bir grup sual dolaşmaktadır. Bunlardan bazıları, öteden beri Kelâm âlimlerince cevaplandırılan, vesveseye kapılmış bir akla takılabilecek suallerdir. Fakat bazıları pek çocuksu ve tabiri câiz ise saçma sorulardır. Cevap verilmek için ciddiye alınmayacak lâkırdılardır.

Bu tarz iddiaları, çürütmek için de olsa dile getirmek ve satırlara dökmek, mü’min bir kalbe girân gelmektedir.

Lâkin;

Zihni bulanmış olanlara; hayırlı tebliğler, tefekküre hayat verici telkinler, zehirli şüphe ve vesveseleri giderici, tedavi edici îzahlarda bulunmak, çok lüzumlu vazifelerdir.

Allah’ın imtihan etmesi ne demek?
Yukarıdaki âyetlerde açık bir biçimde Allah’ın kullarını imtihan ettiğinden söz ediliyor. Dahası kimi âyetlerde ‚bilelim diye‛ şeklinde ifadeler bile yer alıyor. İnsanlar arası günlük kullanımda ‚imtihan / sınav‛ sözcüğünü duyduğumuzda bununla öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklamayı kastederiz. Yani imtihan yapan şahıs (öğretmen) veya kuruluş (iş yeri, eğitim kurumları) bu imtihan öncesinde kişinin nasıl bir performans sergileyeceği, neyi bilip neyi bilmediği konusunda bir bilgi sahibi değildir. İmtihan sonucunda kişinin bilgi ve beceri seviyesi hem kendisi hem de bu imtihanı yapan kişi ya da
kurum tarafından anlaşılacaktır. Peki Allah acaba gerçekten kulların durumunu öğrenmek için mi imtihan yapıyor?  Kesinlikle hayır!

Madem biliyor, niçin imtihan ediyor?
Aşağıdaki âyetler açık bir biçimde Rabbimizin her şeyi ezeli ilmiyle bildiğini, O’nun öğrenen bir varlık olmadığını, O’nun için ‚sürpriz‛ söz konusu olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. O halde şu soruyu soralım: Bir tarafta Allah’ın imtihan yaptığını belirten âyetler, diğer yanda da O’nun her şeyi zaten bildiğini gösteren âyetler var. Bu bir çelişki değil midir?

Allah her şeyi zaten biliyor!
Kullarını yoktan yaratan Allah onların geçmiş ve geleceğini, açığa vurduklarını ve gizlediklerini zaten bilmektedir. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur:

‚Sözünüzü ister açıktan söyleyin ister içinizde gizleyin fark etmez. O, göğüslerdekinin özünü insanın aklından ve kalbinden geçenleri bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.‛ (Mülk, 13-14) ‚Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir
kitaptadır.‛ (En’am, 59)


Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır (yazılıdır).‛ (Sebe, 3)

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi
bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta
yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.‛ (Hadid,22)

Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.‛ (Talak, 12)

O, kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir.‛ (Bakara, 256)

Her şey baştan belli iken yaratmanın anlamı ne?

Rabbimiz Kur’an’da kâinatın yaratılış sebebi ile ilgili olarak önce yanlış anlayışları ortadan kaldırıp sonra doğru cevabı ortaya koyuyor. Biz de önce kâinatın yaratılış sebebinin ne olmadığı üzerinden hareket edip sonra ne olduğunu ortaya
koymaya çalışacağız. Allah kâinatı, ihtiyacı bulunduğu için yaratmamıştır. Biz insanlar, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yapar ve üretiriz. Mesela ekmeği yemek için, elbiseyi giymek için üretiriz. Evleri içinde yaşamak için yaparız. Oysa Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlıktır. (es-
Samed). Rabbimiz, Kur’an’da kâinata ve içindeki hiçbir varlığa ihtiyacı bulunmadığını defaatle belirtmiştir. (Âl-i İmran, 97; Hicr, 70; Ankebut, 6)

Allah kâinatı “oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır.
Biz insanlar, bazı şeyleri ihtiyacımız olduğundan değil sırf
hoşça vakit geçirmek, can sıkıntısından kurtulmak için yaparız.
Mesela müzik dinler, resim yapar, gezintiye çıkarız. Buna
ihtiyacımız olduğu için değil iyi vakit geçirmek için bunu
yaparız. Oysa oyun ve eğlence edinmek Rabbimizin münezzeh
olduğu bir durumdur.

Allah kâinatı “oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır.

Bu, canı sıkılan ve can sıkıntısını geçirmek için bir şeylerle oyalanmaya ihtiyaç duyan insanların özelliğidir.Rabbimiz kâinatı fantastik bir sebeple, hoşça vakit geçirmek için yaratmadığını, bu kâinatı yaratmasının haklı bir sebebinin
bulunduğu şu şekilde belirtmektedir: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.‛ (Duhân, 38-39)

Allah geleceği biliyorsa, bizi neden sınıyor?

Soru: ‚Allah hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. (Mülk, 67/2) ayetindeki sınamayı nasıl anlamalıyız? Her şeyi bilen yüce Allah insanların ne yapacaklarını ezeli ve ebedi ilmiyle bilemez mi ki sınava tabi tutuyor?

Öncelikle çok sayıda ayette yüce Allah geçmişi de geleceği de bildiğini bildirir. ‚Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. (Hac, 76)‛ ayeti gibi çok sayıda ayetten Allah’ın tüm zamanları bildiğini anlıyoruz. Allah kıyametin ne zaman kopacağını, insanların hesap günü birbirine ne diyeceklerini, cehenneme düşenlerin nasıl çekişeceklerini, cennet ehlinin neler söyleyeceğini bildiğini çok sayıda bilgi vererek bildiriyor. Yüce Allah geçmişi de geleceği de, gizliyi de açığı da bilir.

Öbür yandan Allah bizi çok çalışmaya ve çok duaya çağırır. İnkârcıları ve zalimleri cehennemle tehdit eder; Allaha boyun eğip hayırda yarışanları da Cennetle müjdeler. Birinci grup ayetler Allah’ın geçmiş gelecek her şeyi bildiğini bildirirken,
ikinci grup ayetler de yaptıklarımızı bizim tercih ettiğimizi, bu yüzden de sorumlusu olduğumuzu bildirir. Kavrayış ufku yetersiz bir akıl bu iki bilgiyi birbiriyle
bağdaştıramaz. Ya da anlamlardan birini kabul edip öbürünü görmezden gelir. Bu kader bilgisidir ve bu bilginin derinliği nedeniyle sıradan zihnin bu konularda tartışması meşru değildir. Çünkü kavrayamazsa ve Allah korusun imanını
tehlikeye düşürür. Einstein’in görecelilik teorisini bile anlamakta zorlanan aklın bu derin meseleyi anlaması zordur.

Şöyle diyelim:
Yüce Allah’ın ‚bilgisi ve bizi sınaması‛ önce geleceği bilmesi ve sonra da bizi bildiği o gelecek için sınaması şeklinde düşünülemez. Allah’ın geleceği bilmesi, bizim gibi geçmişten veya gelecekten değil, ezeliyetten bilmesidir. Ezeliyet zaman/mekân üstüdür.

Allah’ın ezeliyetini kavramamış akıl şöyle sorar: ‚İnsanın yaşamadığı ve neyi seçeceğinin belli olmadığı gelecek belirsiz demektir. Allah belirsizi biliyorsa, senaryosunu yazdı ki biliyor.‛ Bu akıl şunu düşünsün: Mekân da, zaman da yoktu.
Allah mekânı yarattı. İlk evren atomdan çok daha küçüktü. Yoktan çıkardığı evren mekânını Allah balonun şişirilmesi gibi büyüttü. Zaman da yoktu, saniye de yoktu. Allah saniyenin 10−43’te birinden daha kısa olan ilk Planck zamanını yarattı ve
evrenle birlikte bu zamanı büyüterek asırları yarattı. Yani aslı itibariyle bu koca evren bir noktadır. Bu koca zaman da aslı itibariyle, zamansızlık içerisindeki bir zaman noktasıdır. Bir saniyenin içerisine 17 milyar yılı sığdıran Allah’ın ezeliyetini
anladık mı gerçekten? Allah’ın zaman mekan dışılığı bilgisi samimiyetle boyun eğen her kalbe Allah’ın bağışlayacağı bir nurdur.
Ezeliyetten bakınca tüm zamanlar bir anda görünür. Allah bir tercihimizi ‚yaptıysak yaptığımız, yapmadıysak yapmadığımız yönünde‛ bilir. Allah’ın bilgisi, bilinene bağlıdır. Yaşanmayanın bilgisi de olmaz. Siz bu yazıyı okuduğunuz için
Allah bunu okuduğunuzu biliyor. Okumasaydınız okumadığınız şeklinde bilecekti.
Sınamaya gelince< Ayetteki ‚sınamak‛ ‚ortaya çıkarmak‛ anlamındadır. Sınavı da insanın becerilerini ortaya çıkarmak için yapmazlar mı? Yani Allah bu hayatı bizim neyi tercih edeceğimizi ortaya çıkarmak için yaratmıştır. Ne yapacağımızı bilmesi ise yine bizim tercihimize bağlıdır. Allah bildiğini bizi sınayarak ortaya çıkarıyor değildir.

Allah’ın bizi sınamasına ne gerek var? sorusu ‚

Allah biz yaşamadan ne yapacağımızı biliyordu da bu yüzden yaşamasak da olur.‛ anlamına geliyor. Oysa bizim yaşamamız Allah’ın bilgisinin kaynağıdır. Allah bizi yaratmamış olsaydı mevcut olmamış bir şey hakkında indinde bir bilgi olamazdı.
Allah bizi yaratmış, bir plan çerçevesinde tercihlerimize vücut vermiştir. Geçmişi ve geleceği aynı anda gören zaman dışından da her şeyi bilmiştir.

Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

Ateistlerin ve dirilişi inkar edenlerin sorularından biri de öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?‛ sorusudur.
Soru aslında tutarsız bir sorudur. Zira Allahın yarattığı bu sistem nedenler üzerine kuruludur. Tekrar acıkacaksak neden yemek yiyoruz, uyanacaksak neden uyuyoruz soruları gibi absürt bir soru ama biz yine de taktiri Allah’a bırakarak yanıtlamaya çalışalım. Öncelikle dirilişi biz özellikle bitkiler aleminde her bahar mevsiminde müşahade ediyoruz. Bitkiler sonbaharda solarken ilkbaharda diriliyor. Neden? Madem soldu bir daha yeşermesinler diyor muyuz? Hayır Oysa bu dirilişin insanlar için ne kadar önemli olduğunu şehir merkezlerinden uzaklaşıp kırlara vardığımızda daha iyi anlıyoruz. Yemyeşil çayırlar ve renk renk çiçeklerin insanı rahatlatan bir özellliği vardır ki modern çağ şehirleşmesindeki en önemli konu başlıklarından biri çevredir. İnsan kendisini rahatlatan her şeyin korunmasını istemektedir ki çevre ve doğal güzellikler bunun başlıcasıdır.


Dirilişi anlamsız ve gerçekleşmez zannedenler kurumuş bitkilerin baharda nasıl dirildiğini görmüyorlar mı?
Peki Allah isteseydi bizi öldürmeden hesap-kitabımızı göremez miydi, diye sorulacak olursa elbette Yüce Allah bunu yapabilirdi ki fakat o rahmeti ile ölümü yaratmıştır ki biz gaflete düşmeyelim. Malum üzere insan bedeni zaman geçtikçe
şekil değiştirir, saçların ve sakalların beyazlaması ölümü
hatırlatır, keza yüzdeki boyunlardaki kırışıklıklar da ölümün öncü habercileridir

Aslında hem kılların beyazlaması hem de kırışıklılar bir rahmettir. Lisan-ı hal ile insanoğluna ‚bak yarışın son demlerine girdin hazırlıklarını gözden geçir‛ mesajı verir. Ölüm olayı gerçekleşmeden ceza ve ödül(cennet ve cehennem) kısmına geçilseydi o zaman bazı sorular ve sorunlar ortaya çıkmayacak mıydı?


Misal
İnsan ölümü tatmadan ahiretteki yurduna gönderilecekse bu hangi zaman diliminde olacak? Yani insan için dünyadaki yaşantının sona erip ahiretteki yaşamın başlangıç zamanı nasıl tespit edilecek?
Ahiret dediğimiz şey bu dünyada olmadığına göre beden ve ruh birden ortadan yok mu edilmeli? Öyle biz hiç değilse ölüm sayesinde cesetlerimizi toprağa veriyoruz. Ölüm olmasa beden ve ruhu ahirete nasıl ve ne ile taşıyacağız? O zaman ilahi
iradenin ölüm dışında farklı bir şey yaratması gerekmez miydi? Eğer misal 70 yaşından sonra insanlar cennetlikse cennete cehennemlikse cehenneme atılsın denilecek olursa (öyle ya ölüm olmasın istiyorsunuz) o zaman insanoğlunun şu hayatta mutlu olma imkanı var mıdır? Düşünebiliyor musunuz 10 yaşındaki çocuk bile 60 yıl ömrüm kaldı 59 yıl ömrüm kaldı hesabı yapmayacak mıydı? Bu da imtihan esprisine ters değil mi?

Ölümün zamanın içine saklanmış olması aslında ilahi ikramdır. İnsan ecelini bilse dünyadan lezzet alamaz çünkü. Oysa Allah dünyadan lezzet almamızı hem de ahirete hazırlanmamızı istemektedir.

Müslüman olmayan aile ülke vs gibi yerlerde doğanlara haksızlık olmuyor mu, biz daha avantajlı değil miyiz?

İslamiyeti hiç duymayan veya duysa da yanlış şekilde duyanlar sorumlu olmazlar, bunlar fetret kapsamına girerler ve cennetliktirler.
- İslam’da -ayet ve hadislerin verdiği bilgiye göre- Allah’a karşı sorumlu olmak için üç temel husus vardır: Bunlar akıl, büluğ / erginlik ve tebliğin duyulması.
Buna göre;
- Akıllı olmayanlar, ister mümin bir ailede, ister kâfir bir çevrede yaşasın, asla sorumlu değildir.
- Yine, büluğ/erginlik çağına gelmemiş bir çocuk ister Müslüman bir ailenin, ister kâfir bir ailenin çocuğu olsun hiç bir eyleminden dolayı sorumlu tutulmaz.

Keza, Allah’ın gönderdiği vahyi ve peygamberin tebliğini duymamış hiç bir kimse yaptıklarından sorumlu değildir. Bir elçi / peygamber göndermeden kimseye azap edecek değiliz.‛ (İsra, 17/15) mealindeki ayette bu husus açıkça vurgulanmıştır.
                                                                                                                Meşhur alimlerden Katade de söz konusu ayeti yorumlarken

şunları söylemiştir: Allah, daha önce -elçiler vasıtasıyla Allah’tan bir haber almadan, O’ndan -uyarıcı veya müjdeleyici mahiyette bir açıklama gelmeden hiç kimseye azap etmez.Çünkü O, ancak suçları sebebiyle insanları cezalandırır. Bir
peygamber gelmeden bir emir ve yasak söz konusu değil ki, ona muhalefet etmekten bir suç söz konusu olsun. (bk. Taberî, 17/15. ayetin tefsiri)

 • Allah mülkün yegâne sahibi olarak hiç kimseye verecek bir hesabı yoktur. Çünkü mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Bununla beraber,
   Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.‛ (İsra, 17/15) mealindeki ayette ifade edildiği üzere, Allah sonsuz merhamet ve ihsanıyla, Hak isminin gereği olarak, insanlar için ezelî yasayla lütfetmiş olduğu hak ve hukukun özellikle altını çizmiş ve açıkça buna vurgu yapmıştır. İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir.‛ (Âl-i İmran, 3/182) mealindeki ayet ve benzerlerindeki ‚Allah tarafından kullarına haksızlık ve
  zulmün yapılamayacağı‛na dair ifadelerde de Allah’ın kendi iradesiyle kullarına lütfettiği hak-hukukun varlığına ve onun da bizzat bu hak-hukuku gözettiğine işaret edilmektedir.                                                                                                              Sözün özeti: Bir insan Allah’ın gönderdiği mesajı makul bir sebepten ötürü alamamışsa, bu kimse sorumlu olmaz.
  - Ancak kimin makul bir sebepten ötürü -söz gelişi- İslam’ın mesajını alıp almadığını tespit etmek bizim gücümüzün, bilgi kapsamı alanımızın dışındadır.
  Her doğan çocuk fıtrat dini olan İslam’ı kabul edebilecek bir kabiliyette doğar. Sonra annesi, babası, çevresi, onu Yahudî, Hıristiyan, Mecusî yaparlar.‛ (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5) manasına gelen hadisin
  ifadesine göre, aklın yanıltılabileceği ve yanılabileceğini göstermektedir.
  Aklını yanıltılabilecek bir atmosfere sokan kimsenin sorumlu olmaması düşünülemez. Bu sebeple, -bir kısmını bilsek bile- genel olarak İslam’ın mesajını alıp almadığı konusunda kimin gerçekten makul bir mazerete sahip olup
  olmadığını tespit etmemiz imkân haricindedir. O halde bize düşen Allah’ın şu ilkesine itimat edip bağlı kalmaktır: Allah adildir, hiç kimseye zulmetmez. Öyleyse,
  Allah kimi cehenneme koyarsa, bu mutlaka adil bir hükümdür. Dolayısıyla, böyle bir kimse İslam’ı kabul etmemekte makul bir mazerete sahip değildir.                                                                                                                   Allah insanları niçin eşit yaratmadı?                                                                                                                                                                           

  Allah niçin insanları eşit yaratmadı, şeklinde bir soru sorulabilir. Bu soruya cevap vermeden önce soru hakkında biraz düşünmekte fayda var: Neden insanlar eşit yaratılsın ki? Eşitlik çoğu durumda güzel olmakla beraber, kimi durumlarda çeşitlilik çok daha iyi bir şeydir. Allah’ın insanları eşit yaratması gerektiğini iddia etmek için herkesin eşit olduğu bir evrenin, yaşadığımız evrenden daha iyi olduğunu iddia etmemiz lazım. Ancak herkesin eşit olduğu bir evreni hayal ettiğimiz zaman bunun böyle olmadığını kolayca fark ederiz.
  Eşit olmak için hepimizin aynı fiziksel özelliklere sahip olması gerekir, öyle ki hepimizin yüzü, elleri, boyu kilosu aynı olurdu. Tek renk göz, tek renk saç olurdu. Hatta kadın erkek ayrımı da olmaz, hepimiz tek cins olurduk. Dolayısı ile aşk ve cinsellik olmayan bir evrende yaşardık. Yaşadığımız yerin diğer
  insanlarla aynı olması için, tüm dünyanın her metre karesinin aynı olması gerekirdi, denizler, dağlar ormanlar olamazdı. Her neslin eşit olması için bilimde, teknolojide, sanatta ilerleme de olmazdı bu evrende. Peki farklı mesleklere izin verirsek eşitliği bozmaz mıyız?                                                                                                                                                     Madem eşitlik çeşitlilikten iyi bir şey, ‚o zaman
  meslekler de aynı olsun‛ dememiz gerekirdi. Düşünsenize böyle tek düze, monoton, sanat ve bilimde ilerleme olmayan bir yaşam bizim yaşadığımız evrenden daha güzel olabilir mi? Çoğu insan bu yaşadığımız evreni böyle bir evrene tercih edecektir.
  Bazıları sınavın adil olması için eşit yaratılmamız gerektiğini iddia edebilir. Ancak yaşadığımız her şeyi bilen, tüm ihtimalleri hesaplayabilen, sonsuz güç ve adalete sahip bir varlık olan Allah için bu iddianın geçerli olmayacağı açıktır. Allah, insan gibi sınırlı bir varlık olmadığından, her insanın kendi içinde bulunduğu şartlarda yaptıklarından hak ettiklerini kolayca
  belirleyebilir. Nitekim eşitlik adil bir sınavın şartı değildir, asıl önemlisi kişinin doğru değerlendirilmesidir. Doğru değerlendirmek için ise bazen kişiye özel testler hazırlamak gerekir. Okul hayatımızda bütün sınıfa aynı sınav yapılır, ancak çoğumuz çalıştığımız konulardan soru gelmediğini, bazen
  çalışmamıza rağmen sorunun yapısından dolayı cevap veremediğimizi hatırlarız. Bu sınavlar eşit olsa bile, bilgimizi % 100 doğru ölçmekten uzaktır. Nitekim kişiye özel sınav yapmak, kişiyi test etmekte genel bir sınavdan elbette ki daha başarılı olur; fakat sınırlı vakte ve kapasiteye sahip insanların
  bu tür sınavlar uygulaması birçok zaman mümkün olmaz. Siz genel bir sınava mı girmek istersiniz, yoksa sizi tanıyan birinin, size uygun geliştirdiği sınava mı girmek istersiniz? Allah herkesi kendi şartları içinde ne yaptığına göre, tüm
  detayları göz önünde bulundurarak yargılayacaktır: ‚Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir ağırlığı bile hesaba katacağız. Biz, hesapçı olarak yeteriz.‛(Enbiya, 47)
  Yüce Rabbimiz, kimseyi, gücünün yetmeyeceklerinden sorumlu tutmayacağına da dikkat çekmiştir: ‚Allah hiç bir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez.‛

  Gündelik yaşam içerisinde Allah’ın kurduğu düzene en sık yöneltilen eleştiri bu dünyanın adil olmadığıdır. Afrika’daki aç çocukları, genç yaşta ciddi bir hastalığa yakalanan ‚iyi‛ bir insanı, trafik kazasında hayatını kaybeden minik bir bebeği, daha küçücükken yetim ya da öksüz kalan çocukları duyan, gören yahut bunlara şahit olan pek çok kişinin ilk tepkisi, hatta maalesef bazen kalıcı olan tepkisi, ‚nerede Allah’ın adaleti‛
  demek oluyor. Böyle bir tepkiye, Allah’ın verdiklerine isyana yönelmeden
  önce hatırlanması ve üzerine derin derin düşünülmesi gereken iki nokta olduğunu düşünüyorum.Bunlardan ilki bizim adaletsizlik‛ olarak yorumladığımız bir takım olayların aslında o kişiler için daha hayırlı olabileceği gerçeğidir. Kesinnolan bir şey vardır ki yüce yaratıcı yarattığı kullarını da onlar
  için nelerin daha iyi olabileceğini de bizden iyi bilir. Dahası O
  geleceği de bilmektedir.                                                                                                                                                                                                Allah bizim ne yapacağımızı biliyor ise, bizi neden dünyaya gönderdi? Mesela bir öğretmen sınavın sonucunu bilirse, sınavın anlamı olmaz... Yani Allah sonumuzu biliyorsa neden buradayız?

  Allah, bu kâinatı yaratırken, bizim küçük aklımızın mühendisliğine göre değil, kendi sonsuz hikmetine göre tanzim etmiştir. Aklımızın her şeye ermemesi normaldir. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, diye
  yarattım.‛(Zariyat, 51/56) mealindeki ayette yaratılışımızın
  gayesi belirtilmektedir.
  Adalet kavramı -öngörülerle değil- uygulamalara göre tespit edilir. Buna göre; Bir öğretmen düşünün ki, -kerametine veya ferasetine yahut bir yıl önceki tecrübesine dayanarak- A ve B adlı iki öğrencisinin yeni kayıtlarını yaparken onlara der ki; ‚Ben B’nin sınıfta kalacağını, A’nın da sınıfı birincilikle geçeceğini biliyorum.‛ demiş olsa, bu kesin bilgisine rağmen çocuklara ‚Madem işin sonu bellidir, okula devam etmenize gerek yok!..” şeklinde bir teklifte bulunabilir mi?

  Böyle bir teklif öğrenciler tarafından hoş karşılanmayacağı açıktır. Yapılacak
  şey, adaletin tecellisi için her iki öğrenciye de fırsat eşitliği tanımak, onlara okula devam imkânını sağlamaktır. Eğer sene sonunda sınıfta kalan öğrenci itiraz edip “Öğretmenim! Sen durumumu bildiğin için ben sınıfta kaldım.” diye bir hezeyanda bulunsa, elbette hocasının cevabı kolaydır: İlim sıfatı, kuvvet/kudret sıfatı gibi değildir, onun yaptırım gücü yoktur. Yani; ben bildiğim için siz sınıfta kalmadınız. Siz sınıfta kalıyor olacağınızdan ben bildim. Çünkü ilim maluma tabidir. Bir şey nasıl olacaksa, öyle bilinir. Faraza ben
  bilmeseydim, sen yine sınıfta kalacaktın. Çünkü bilgimle seni sınıfta kalmaya zorlamadım, bilakis herkese tanıdığım imkanları sana da tanıdım. Cehaletinin ve tembelliğinin faturasını hocaya çıkarmak büyük bir küstahlıktır‛ diyecektir.

  Kur’an’da kadın ve erkek niçin eşit değil? Kadın-erkek eşitliği söz konusu mudur?
  Önce şunu belirtelim:
  Cenâb-ı Hak huzûrunda kadın ve erkek, müsâvîdirler. Kadın ile erkek; îman, ibâdet, mes’ûliyet hususlarında Cenâb-ı Hakk’ın huzûrunda tamamen eşittir. Erkek de kadın da îmân etmekle, namaz kılıp oruç tutmakla, zekât verip hacca gitmeklen mükelleftir. Şu âyet-i kerîmeler bu eşitliği iyice perçinler: Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mü’min olarak sâlih ameller yaparsa; işte onlar, cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.‛ (Nisâ, 124; ayr. bk. Âl-i İmrân, 195; Nahl, 97; Mü’min, 40)

  Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, Tâata devam eden erkekler ve tâata devam eden kadınlar,
  Sâdık (doğru) erkekler ve sâdık kadınlar, Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Mütevâzı erkekler ve mütevâzı kadınlar, Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Irzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allâh’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; İşte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.‛ (Ahzâb, 35)

  İslâm’da ise sâliha kadın, dünyanın en kıymetli nimetleri arasında sayılır. Cennetin, sâliha annelerin ayakları altında olduğu bildirilir. Fakat kadın ve erkek yaratılışta ve fıtratta eşit değildir. Birbirlerini tamamlar vaziyettedir. Vücut ve hissiyat bakımından da eşit değildirler. Bu sebeple, erkek ve kadın
  arasında içtimâî olarak fıtrata uygun bir vazife bölüşümü vardır. İslâm da fıtrî bir din olduğu için; hilkatte var olan bu fizîkî ve hissî farklılığı, erkek ve kadının hak ve vazifelerine yansıtmıştır. İşte onun için görev ve sorumlulukta eşitlik değil adalet gözetilmiştir. Kur'an, kadın ile erkeği insan olmaları
  bakımından eşit, değişik rolleri yönüyle de birbirini tamamlayan varlıklar olarak kabul eder. Akıl melekesiyle donatılan her iki cins de Allah’ın emir ve yasaklarına uyup kulluk görevini yerine getirmekten sorumlu tutulmaktır.
  Cevabı biraz daha detaylandırırsak şöyle diyebiliriz: Bu soruya hemen "evet" veya "hayır" demek çok zor. Çünkü, soru bu hâliyle yeterince açık değil. Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor. "Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?" gibi. Eğer, "hukukî açıdan" soruluyorsa, cevap
  olarak "evet" diyebiliriz. Eğer, her hususta denilirse, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır. Zira, cevabı sorunun içindedir.
  Madem ki, iki ayrı cinsten söz ediliyor; öyleyse mutlak eşitlik nasıl düşünülebilir?

  Kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi,
  erkeğin kadını çok gerilerde bıraktığı, yahut onun çok gerisinde
  kaldığı sahalar da mevcut. Onun için, meseleyi sadece bir tek
  madde çözümlemek mümkün değil.
  Şayet, "Kadınla erkek arasında iyi insan, üstün insan olma noktasında bir fark var mıdır?" diye sorulursa, o zaman şunu hemen belirtmek isteriz: Hakimiyet başka, üstünlük ve fazilet daha başkadır. Bu ikincisinde hemen çalakalem şu yahut bu üstündür, demek çok zordur. Çünkü, kadın olsun erkek olsun, her insan Allah ın kuludur. O, hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan razı ise üstünlük ancak onundur. İlahi ferman olan Kur'an'a baktığımızda, üstünlük  ölçüsü olarak, karşımıza cinsiyetin değil takvanın çıktığını görüyoruz. Evet, Allah indinde üstünlüğün ölçüsü takvadır.
  Nedir takva? En kısa ifadesiyle Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, Onun razı olmadığı hareket, tavır, hâl ve sözlerden uzak durmak. Onun rızasına ermeyi en büyük maksat bilip, bunu kaybetmekten son derece korkmak. İşte, kim böyle yaparsa üstün insan, faziletli insan odur. Bu noktada
  cinsiyete itibar edilmemiştir.

  Takva dendi mi hemen salih ameli hatırlıyoruz. Salih amel, yani, hayırlı, güzel işler görmek. Onda da cinsiyete itibar edilmiyor. Mesela, okunan her Kur'an harfine karşılık on sevap verilmişse, bu bütün insanlar için böyledir. Kadına daha az, erkeğe daha çok sevap söz konusu değil.

  Soruyu bir de psikolojik yönden ele alabilir ve şöyle
  sorabiliriz: Kadınla erkek arasında psikolojik yönden farklılık
  var mıdır?
  Bu soruya hiç tereddüt etmeden "elbette" diye cevap veririz. Kadınla erkek arasındaki psikolojik farklılık kendini çocukluk çağından itibaren göstermeye başlar. Erkek ve kız çocukların oyuncakları farklıdır. Bir kız çocuğu en çok oyuncak bebekleri sever. Henüz evlilik nedir bilmediği o yaşlarda, bebeklerini
  bağrına basar, öper, elbiselerini değiştirir, beşikte sallar ve uyutur. Günün büyük bir kısmını onlarla geçirir. Erkek çocuk ise, taksi, uçak, tabanca gibi oyuncaklara daha fazla rağbet gösterir.

  Bu çocuklar büyüdüklerinde bu defa, sohbetleri değişir. Erkeklerin toplantılarında daha çok, iş hayatı yahut politika konuşulurken, kadınlarda ön sırayı ev eşyaları ve örgüler alır. Kabiliyet yönünden de iki cins arasında bariz bir farkvar. Erkek, terkip ve tahlilde, kadın ise taklit ve ezberde daha
  ileri. Bir misal ile anlatmak gerekirse; erkek bir mimari eseri
  ortaya koymakta, onun bütün bölümlerini güzelce  yerleştirmekte, kadından daha ileri. Kadın ise, o eserin herhangi bir bölmesini ince nakışlarla süslemekte erkekten çok daha hassas.

  Erkek dış aleme daha açık. Şefkatte kadından geri, ama
  teşebbüs kabiliyetinde ileri. Kadın ise erkeğe nispeten daha içe
  dönük. Bunun en büyük faydası, yavrusuna ve yuvasına göstereceği ihtimam.
  Bu iki cinsin zafiyetleri de farklılık gösteriyor: Erkekte, tahakküm ve baskı hastalığı mevcut. Kadında ise, gösteriş ve desinler belâsı.

  Kadının en bariz bir özelliği de hassasiyetidir. Buna "teessürilik" deniliyor. Kadın, çevreden etkilenmekte erkekten daha hassas. Dolayısıyla, telkine
  kapılmaya, aldatılmaya ondan daha müsait. Kadında sezgi gücü, erkekten çok kuvvetli. Değişikliğe ondan daha çok ihtiyaç duymakta, yenilik ve heyecana daha açık. Vücut büyüklüğü itibariyle ve güç ile kuvvet yönünden, kadın erkekten genellikle daha geri. Bunun neticesi olarak, sığınma ihtiyacı kadında kendini daha fazla hissettiriyor. Ama bazılarında bu ihtiyaç, aşağılık kompleksine dönüşüyor; bu da erkeklik kompleksi olarak kendini gösteriyor.
  Kadın, hayat arkadaşına (ona nispetle) daha çok
  bağlı. Ondan daha vefalı. Dünya sevgisinde erkekten çok ileri.
  Kadını bu psikolojisi içinde değerlendirmek ve onun
  erkekleşmesine değil, ideal bir kadın olmasına çalışmak gerekir.
  Etrafımıza şöyle bir göz atalım: Bütün canlılarda bedenler ve
  ruhlar arasında mükemmel bir uygunluk var. Ceylan ruhunu,
  aslan bedenine sokmak ve onu aslanca davranmaya zorlamak,
  en başta o sevimli ruha zarar verir. Her kükreyişte ruhundaki
  letafetten birazını kaybeder; her hamlede kendi öz
  güzelliğinden bir parçayı harap eder. Kadın ve erkek eşitliği
  diyerek kadını erkekçe davranışlara itmek de en başta kadına
  zarar verir.
  Aslında, bu vadide gösterilen kasıtlı ve yoğun faaliyetler, bir
  bakıma hiçbir şeyi değiştirememiştir. "Hüküm çoğunluğa göre
  verilir." kaidesinden hareketle şöyle diyebiliriz:
  Kadınlar yine fabrikatör olmaktan çok işçi, hâkim olmaktan
  çok kâtip, amir olmaktan çok sekreter, pilot olmaktan çok
  hostes, patron olmaktan çok tezgâhtardırlar. Zira, yaratılışı
  değiştirmek mümkün değildir.
  Maalesef, kadına lâyık olduğu yeri bir türlü veremedik. Ya
  onun rızkı bize bağlıymışçasına, kendisine aşırı derecede
  hükmetmeye kalktık, ona haksız muamelelerde bulunduk,
  yahut, kendisine çok fazla fırsat verdik, onu erkekliğe
  heveslendirdik ve mahvettik.34
  Son olarak bir yazıyı daha paylaşıp bitirelim:
  Bazılarının zan ve iddia ettiği gibi, İslam kadını asla ikinci
  sınıf bir varlık gibi düşünmemekte ve onu temel insan
  haklarından mahrum etmemektedir. Aslında her şeyi çift
  yaratan ve bu çiftlerle birbirini tamamlayan ve bir bütün
  oluşturan Cenab-ı Hak, insanı da erkek ve dişiden ibaret, ikili
  bir bütün olarak var etmiştir. Yaratılış hikmetlerine uygun
  şekilde fizyolojik ve psikolojik (bedeni ve ruhi) yapılarında,
  tabii olarak bazı farklılıklar bulunmakla beraber, Kur’an
  nazarında kadın ve erkek eşittir.

  Evet, kadın ve erkek:
  1- ‚Kulluk‛ta ve ‚Kıymet‛te eşittir:
  “Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min
  erkekler ve mü'min kadınlar, itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar,
  sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabırlı erkekler ve sabırlı kadınlar,


  (Allah'tan) saygıyla korkan erkekler ve saygıyla korkan kadınlar,
  sadaka veren ve oruç tutan erkekler ve kadınlar, (Allah'ı) çokça
  zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah,
  hem bir bağışlanma hem de büyük bir ecir hazırlamıştır.” (Ahzab:
  35) ayetinde açıkça ifade edildiği gibi, erkek ve kadın Allah
  katında, hem kullukta hem de her türlü hayır ve
  hizmetlerinden dolayı alacakları mükâfatta eşittir. Hiçbir
  ayrıcalık ve haksızlık söz konusu değildir.
  2- Hatadan dönmede özür ve mazeretlerinin kabulünde
  de kadın ve erkek EŞİTTİR: “Allah, mü’min erkeklerin ve mü’min
  kadınların tövbesini kabul edecektir.” (Ahzab: 73) ayeti bu gerçeği
  dile getirmektedir.
  3- Kadın ve erkek, ilim öğrenmede ve eğitim görmede eşittir:
  “İlim, kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır.” Hadis-i
  Şeriftir. Başörtülü kızlarımıza okuma hakkını çok gören çağdaş
  yobazlara, bu Hadis bir ibret dersidir.
  4- Her türlü hayır hizmetlerinde ve salih amellerde kadınerkek eşittir: “Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak salih
  bir amelde (hayırlı ve yararlı bir hizmette) bulunursa, onlar cennete
  girecek ve asla haksızlık edilmeyecektir.” (Nisa: 124) ayeti buna işaret
  etmektedir.
  5- Erkek ve kadın, sosyal hayatta ve hürriyette eşittir:
  “Erkek ve kadın, salih amel işleyen mü’minleri, hiç şüphesiz güzel
  bir hayatla (huzur ve hürriyetle) yaşatırız ve iyi hallerinin ve
  hizmetlerinin karşılığını, en güzel biçimde veririz.” (Nahl: 97) ayeti
  bunu göstermektedir.
  6- Kadın ve erkek, temel insan haklarında ve insanlık
  onurunda eşittir:
  “Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir suç
  nedeniyle hakaret ve zahmet edenler (ve onların haklarına ve
  onurlarına tecavüze yeltenenler), gerçekten büyük bir iftira ve açık bir
  günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab: 58) ayeti erkekler kadar,
  kadınların da temel haklarını ve onurlarını garanti etmektedir.
  7- Kadın ve erkek, ekonomik girişimlerde ve ticarette eşittir:
  “Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da
  kazandıklarından bir pay vardır.” (Nisa: 32) ayeti buna işaret
  etmektedir.
  8- Kendi malını hayır yolunda dilediği gibi harcamada
  kadın-erkek eşittir:
  “Gerçek şu ki, sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar ve
  (böylece) Allah'a güzelce borç verenler için, şerefli bir karşılık vardır.”
  (Hadid: 18)
  9- Kadın ve erkek hem siyasette (seçme ve seçilmede), hem
  de toplumun ıslahı için ortak sorumlulukta eşittir:
  “Mü'min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler.
  (Birbirlerinin koruyucuları ve yöneticileridirler.) İyiliği emreder,
  kötülükten sakındırırlar.” (Tevbe: 71) ayeti bu durumu haber
  vermektedir.
  10- Kadın ve erkek hukuk ve adalette eşittir:
  “Kim bir kötülük (suç) işlerse, kendi mislinden başka ceza görmez.
  Erkek olsun, kadın olsun, kim de mü’min olarak salih bir amelde
  bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete
  girerler.” (Mü’min: 40)
  11- Erkek ve kadın evlilikte eşittir:
  a- Nikâhta hürriyet: Erkeğin kadını seçme hakkı olduğu gibi,
  kadının da evleneceği erkeği seçme ve tercih etme hakkı
  vardır. Kadın istemediği ve beğenmediği insanla evlenmeye
  zorlanamaz. Evlilikte ‚denk‛liğe, yani ekonomik, sosyal,
  kültürel, fiziksel ve yaş cihetinden yakınlığa ve uygunluğa
  önem verilecektir. (Nur: 26)
  b- İslam’da aslolan tek evliliktir. Kur’an’ın tavsiyesi de bu
  yöndedir. “Şayet adalet sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o
  zaman bir eşle yetinin.” (Nisa: 3) ayeti bunu emretmektedir. İkinci
  evlilik ise, çok özel mazeret ve mecburiyetler halinde ve sadece
  ruhsat şeklinde geçerlidir. Bu duruma, çağdaş hukuk
  sistemlerinde de izin verilmektedir.
  c- Kadın, evlenirken kocasının üzerine kendi izni olmadan
  ikinci bir eş alamayacağını, eğer buna uymazsa boşanma
  hakkını kullanacağını şart koşabilir.
  d- Kadınlarla güzel geçinmeyi, kusurlarını hoş görmeyi ve
  onlara eziyet ve hakaret etmemeyi Kur'an istemektedir.
  e- Kadının huysuzluğu halinde, erkeği önce öğüt verir ve
  tatlılıkla uyarır, olmazsa bir müddet küser ve yatağını ayırır, bu
  da olmazsa üzüntüsünü ve kızgınlığını göstermek üzere hafifçe
  sıkıştırır. Bütün bunlar sonuç vermezse veya tam tersine erkek
  kadınına hakaret ve eziyet ederse, o takdirde erkek ve kadının
  ailelerinden birer hakem seçilerek, aralarını bulmaya ve
  uyuşturmaya çalışılır.*16+ Bütün bu girişimler de hayırlı bir
  sonuç vermezse ve bu birlikteliğin devamından ümit kesilirse,
  yine iyilik ve güzellikle boşanmaya gidilir.
  f- Nikâhta aleniyet ve resmiyet şarttır. İki şahit bile bulunsa,
  yakın çevrelerinden ve toplumdan saklanan "gizli
  nikâh" geçersizdir ve caiz değildir.
  12- Mirasta da kadın erkek arasında adalet gözetilmiş ve
  dolaylı bir eşitlik yerine getirilmiştir.
  a- Evlenirken, düğün masraflarını erkeğin karşılamak
  zorunda kalması,
  b- Hanımın ve çocuklarının bakımını ve eğitim giderlerini
  erkeğin üstlenecek olması,
  c- Evinin diğer bütün ihtiyaçlarını erkeğin hazırlamak
  mecburiyetinde bulunması,
  Bunlara karşılık, kızların, genellikle;
  d- Evlenirken masraf yapmak durumunda bulunmaması,
  e- Evinin giderlerini karşılamak zorunda olmaması, gibi
  nedenlerden dolayı mirasta erkek kardeşe iki, kız kardeşe bir
  hisse verilmesi bir denge kurmak, adaleti ve eşitliği sağlamak
  amacına yöneliktir.
  Ve hatta: “Ana-babanın ve (yakın) akrabaların geriye bıraktıkları
  mirastan erkekler için bir hisse vardır, kadınlar için de bir hisse
  vardır” ayeti bu konuda adalet ve eşitliği açıkça öngörmektedir.
  13- Aynı suça aynı ceza konusunda da, erkek ve kadın
  arasında yine bir eşitlik söz konusudur.
  “Zina eden erkekle kadından her birine (öldürecek ve kırıp dökecek
  şekilden ve tehlikeli bölgelerinden sakınarak) yüz celde (ince çubuk)
  vurun”19] ayeti buna açık bir örnektir.
  Hasan Basri Hz'lerine göre zina işlediği, 4 (dört) adil şahitle
  ispatlanan kadınlar hakkında önce “Sizden fuhşu irtikab edenlerin
  her ikisini de eziyete koşun, (el ve dil ile zahmete ve zillete tabi
  tutun.) ayeti gelmiş ve uygulanmış,
  Daha sonra ‚ölüm kendilerini alıp götürünceye kadar, evlerde
  (özel yerlerde) hapsedilmeleri” hükmüne göre davranılmıştır. (Bk.
  Meal Hasan Basri Çantay) Ve nihayet yukarıda mealini
  verdiğimiz ‚yüz celde‛ ile dövülmesiyle ilgili Ayet-i Kerime
  nazil olmuştur.
  Bazı âlimlere göre ise, ‚İslami hayatın ve Kur’an ahlakının,
  ne denli yürürlükte olduğu ve mevcut şartların genel ahlaka ne
  oranda uygun bulunduğu göz önüne alınarak; bu hükümlerden
  mümkün ve münasip olanı tercih ve tatbik edilebilir. Ancak bu
  cezaların tatbiki, zina olayını bizzat gören dört adil şahidin
  itirafını gerektirdiği, bunun da pratikte pek mümkün
  görülmediği için Kur'an; karısını suçlayan kocanın iddialarının
  doğru olduğuna dair dört sefer Allah adına yemin ettikten
  ve ‚Eğer yalan söylüyorsam Allah’ın laneti üzerime
  olsun!‛ denildikten ve karşı taraf da aynı şekilde bu isnadı
  reddettikten sonra, hâkim tarafından
  boşanmalarını‛ öngörmektedir.
  Velhasıl erkek ve kadınlardan bir kısmı ötekilerine, nizamı
  âlemin yürümesi ve imtihanın gereği olarak güzellik, akıl,
  yetenek, sosyal ve ekonomik seviye bakımından farklı ve
  faziletli kılındığı gibi,
  a- Bin türlü zahmette çalışıp kazanması,
  b- Eşinin ve çocuklarının bakımına mecbur tutulması,
  c- Ailesini her türlü saldırıya karşı korumakla yükümlü
  bulunması,
  d- Yurt savunmasına, barış ve huzur ortamının
  sağlanmasına fiilen katılması,
  e- Bütün bu yükleri kaldıracak biçimde, bedeni yapı olarak
  genellikle daha güçlü ve dirayetli yaratılması nedeniyle,
  erkekler hanımlar üzerine, hizmet eden makamında hâkimdir.
  Ayette “Erkekler kadınlar üzerine
  “kavvam”dır.” buyruluyor. Kavvam ise; hanımlarının hizmeti ve
  çocuklarının huzuru için, devamlı ayakta ve atakta olan ve
  sorumluluğu nispetinde de selahiyeti bulunan kimse
  anlamındadır. (Elmalı M. Hamdi Yazır)
  Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kadına gerçek değerini veren
  yalnız İslam’dır ve kadınlar ancak İslami bir ortam içinde,
  huzur ve hürriyetine kavuşacaktır. Kadını orta malı ve şehvet
  hamalı haline getiren bugünkü bozuk ve batıl düzenler ise, yine
  şuurlu ve onurlu mücahide hanımların gayretiyle yıkılacaktır.
  “Herkese ve her hususta mutlak eşitlik” ise, sadece bir safsatadır
  ve imkânsızdır!
  “Herkese ve her hususta eşitlik” sloganı, insanları aldatmak ve
  oyalamak için uydurulmuş bir sahtekârlık
  kılıfıdır. Çünkü eşitlik:
  a- Aynı suçu aynı şartlar içinde işleyenlere; aynı cezayı
  uygulamak gibi kanun ve adalet karşısında...
  b- Aynı işi yapanlara aynı ücreti vermek gibi; hakkaniyet
  konusunda...
  c- Eğitimde, meslek seçiminde ve hür teşebbüste, herkese
  aynı fırsatları sağlamak hususunda...
  d- Din, dil, ırk ve renk ayırımı gözetmeden herkesi, can, mal
  ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti gibi temel insan
  haklarından yararlandırmada, ancak uygulanabilir.
  Yoksa erkeklik ve kadınlık gibi durumlarda ve değişik
  cinsiyette... Akıl ve anlayış gibi hususlarda ve farklı
  kabiliyette... Bilgi ve beceri konularındaki değişik seviye ve
  yetenekte olan insanları aynı kalıba koymak ve eşit saymak,
  hem yanlıştır hem de böyle mutlak bir eşitliği sağlamak zaten
  imkânsızdır. Nizam-ı âlemin kurulması ve yürümesi için, Ezeli
  Kudret insanları hem cinsiyet, hem milliyet, hem feraset, hem
  kabiliyet, hem servet, hem de rütbe ve etiket bakımından farklı
  yaratmıştır.
  ‚Mutlak Eşitlik‛ safsatasını savunanlar yoksa, “Rabbinin
  rahmetini (ve nimetlerini) kendileri mi bölüştürüyorlar? Hâlbuki
  onların dünya hayatındaki geçim şartlarını (maişet farklılıklarını) Biz
  tayin ve taksim ettik. Ve onlardan kimisini kimisine (çeşitli)
  derecelerle üstün kıldık ki, biri diğerine iş görebilsin...” (Zuhruf: 32)
  Bir ordu komutanıyla bir onbaşı, bir devlet başkanıyla bir
  odacı, ancak kanun karşısında ve temel insan haklarında ve
  görevlerindeki gayret ve samimiyet ölçüsünde İlahi adalet ve
  uhrevi mükâfat konusunda eşit olabilirler. Yoksa bunları yetki
  ve sorumluluk bakımından eşit saymak, elbette haksızlıktır ve
  imkânsızdır. Çünkü nimet külfet dengesi esastır.
  “Sizi yeryüzünün halifeleri (adil devlet düzeninin görevlileri)
  yapan, sizi verdiği şeylerde, kiminizi kiminizden derecelerle üstün
  kılan O'dur.” (En'am: 165)
  “Allah dilediğinin rızkını genişletir, (istediğini) kısar,
  fakirleştirir.” (Rad: 26)
  Bu durum hem imtihan içindir, hem de devlet ve cemiyet
  düzeni için gereklidir. İnsanlar aynı fabrikada üretilen robotlar

  olmadığına göre, aralarında mutlak eşitlik de söz konusu
  olamaz. Hele hele haksız ve ahlaksız girişimlerle, hayırlı ve
  yararlı hareketlere, aynı imkân ve fırsatları tanımak, hatta
  İslami ve insani hizmetlerin yolunu tıkayıp, insanları şerli ve
  şeytani işlerde yarıştırmak ve bunun adını da eşitlik koymak,
  çağdaş münafıklığın bir alametidir.
  “De ki, pislikle temizlik eşit olamaz.” (Maide: 100)
  Bu eşitlik anlayışı daha doğrusu bu ‚eşitlik hastalığı‛
  nedeniyle, pek büyük riskleri ve külfetleri göze alarak; çeşitli
  yatırım ve üretim tesisleri gerçekleştiren bir girişimciyle<
  Milyarlarını bankaya koyup, bedavadan faiz alan ve hak
  etmediği halde milyarlar kazanan adama eşit imkânlar
  tanımak, hem haksızlık hem de ahlaksızlık değil midir? Alimle
  cahili, zalimle adili, hizmet edenle hıyanet edeni, tespih çekenle
  tetik çekeni eşit tutmak!.. Hatta huysuzları ve hırsızları daha
  üste çıkarmak şeytani bir düşüncedir.
  Hâlbuki, “Körle gören eşit olamaz”, “Karanlıkla aydınlık bir
  tutulamaz”, “Gölge ile hararet de aynı değildir”, “Dirilerle ölüler de
  eşit olmaz.” (Fatır: 19, 20, 21, 22)
  İstikamet ve doğruluk üzerinde bulunup, adalet ve hakkaniyetle iş
  yapan kimseler, hayırsız, beceriksiz kimselerle eşit sayılabilir mi?
  (Nahl: 76)
  Görülüyor ki, ‚Eşitlik‛ ve ‚Özgürlük‛ sloganları sömürü ve
  zulüm düzenini yürütmek ve insanları uyutmak için birer sahte
  makyajdır ve zehirli birer çikolatanın dışındaki parlak
  ambalajdır.
  Ey, okullarda ve resmi kurumlarda herkese tanıdığınız
  özgürlüğü, başını örtenlere uzun yıllar tanımayan ikiyüzlüler!..
  Vatan haini katil anarşistlerin ‚Hapishanede yerleri dar
  geliyor‛ diye haklarını savunup, bir dönemler namaz kıldığı
  için kurumundan, başörtüsü taktığı için okulundan atılanlara
  sahip çıkmayan yüzsüzler! Hani eşitlik? Hani insan hakları?

  Hani demokrasi? Hani özgürlük? Ve hani, nerede kalmıştı
  kadın hakları? Artık herkesin inanması ve anlaması gerekir ki,
  kadına gerçek değerini veren ve ona mutluluk yollarını
  gösteren İslam’dır. İnsanı sadece maddi yönüyle ele alan ve
  batıl düşünceler üzerine kurulan materyalist Batı medeniyeti,
  kadını Ortaçağ cehaletinden daha beter bir esaretin kucağına
  atmıştır.
  Kadın bugün maalesef servetin kölesidir. Basit bir reklâm
  aracı olarak şehvetin kölesidir. Hanımlık onurunu yitiren
  zavallı kadın, moda mostrası ve sosyete soytarısı durumuna
  getirilmiştir. Her gün bir başka erkeğin kollarında oynamayı,
  her gece bir başka erkeğin koynunda sabahlamayı hürriyet
  zanneden, açılıp saçılmayı medeniyet zanneden, bu ruhen
  ölmüş ve ahlaken çürümüş zavallıları yeniden hayata ve
  huzura kavuşturacak İslam düşüncesine ne kadar muhtacız!..
  Kadınımızı kocasından ve sıcak aile yuvasından koparıp,
  sokaklara düşürmek, fuhuş bataklığında çürütmek ve herkesin
  ortak malı haline getirmek için, televizyonlar, sinemalar,
  gazeteler, modaevleri, sosyete salonları ve fuhuş simsarları
  yarışmaktadır. Üç-beş yıl sonra gençliği ve güzelliği
  kaybolacak, her yerden kovulacak ve dışlanacak olan bu
  kadınlar, ya bunalımlara düşüp akıl hastanelerine veya modern
  hapishane diyebileceğimiz huzurevlerine kapatılacak, mutsuz
  ve umutsuz bir zindan hayatına mahkûm olacaklardır. Analık
  şefkatinden, hanımefendilik şerefinden, çocuk sevgisinden,
  akraba ve arkadaş ilgisinden ve samimi bir koca himayesinden
  ebediyen mahrum kalacaklardır. Bunların geride bıraktıkları
  çocuklar da haliyle, huysuz, huzursuz ve soysuz bir nesil
  oluşturacak ve böylece milletimiz; içinden yozlaşmış ve
  yıkılmış olacaktır. İşte sahte kadın hakları savunucularının
  varmak istedikleri netice bunlardır.

  İslam, kadın-erkek eşitliğinden de öte, her ikisini bir
  bütünün bölünmez parçaları kabul etmiştir. Hazreti Havva
  anamızın ayrı bir çamurdan değil de, Hazreti Adem’in
  vücudundan bir parça olarak yaratılması bunun içindir. Hazreti
  Peygamberimiz, “Evlenen kişi dininin yarısını korumuş ve
  kurtarmış olur...” buyurmakla, kadınsız erkeğin her yönden
  yarım ve eksik olduğuna işaret etmiştir. “Gerçekten erkeği ve
  dişiyi (birbirine) eş yaratan O (Allah)dır.” ayeti de, erkek ve
  kadının bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini ifade
  etmektedir.
  “Allah’ın ayetlerinden (vahdet ve rahmet alametlerinden) birisi de,
  kendileriyle huzura kavuşmanız (ve kaynaşmanız) için, size kendi
  içinizden eşler yaratması ve aranıza muhabbet ve merhamet
  koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için, ne büyük
  hikmet ve ibretler vardır.”*31+
  Elbette kadınlar da, bütün temel insan hak ve hürriyetlerine
  sahiptir. Okumak, eğitim yapmak, fıtratına uygun iş ve meslek
  sahibi olmak, onların da hakkıdır ve bu haklar İslam’da asla
  kısıtlanmamış, hatta teşvik edilmiş ve garanti altına alınmıştır.
  “Bir kimse sakın hanımına kızmasın ve haksızlık yapmasın. Eğer
  onda hoşlanmadığı huyları varsa, buna karşılık mutlaka seveceği ve
  beğeneceği halleri de vardır.”
  “Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınız üzerinde sizin haklarınız olduğu
  gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
  “Sizin en hayırlı olanlarınız, kadınlara karşı en iyi
  davrananlarınızdır.”
  “İlim Çin'de de olsa arayıp alınız. Çünkü ilim erkek-kadın her
  Müslüman’ın üzerine farzdır.” emirleri Avrupa'nın
  henüz “Kadınlar insan mıdır, şeytan mıdır?” münakaşasını yaptığı
  bir dönemde, İslam Peygamberinin hadisleri ve hükümleridir.
  Sırf inancından dolayı başını örtüyor diye yıllarca
  okullardan atılan, eğitim ve öğretim hakkından mahrum

  bırakılan ve yine başını örtüyor diye işyerlerinden, hatta
  hastane kapılarından kovulan kızlarımıza ve kadınlarımıza bu
  zulmü reva görenler; çağın değil, insanlığın bile dışındadırlar.
  Üstelik bütün bunları yaparken laiklik perdesi altına
  saklanan ve Atatürkçülük istismarı yapan
  sahtekârlara, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatalım. ‚Eğer
  kadınlarımız İslam’ın tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle ve
  faziletin icab ettiği bir tavr-u hareketle içimizde bulunu