DHBT sınavı geride kaldı. Cümleten geçmiş olsun. DHBT sonuçları kısa sürede açıklanacaktır. Önümüzdeki hafta içi açıklanması muhtemeldir. Sonuç açıklama tarihi yazmıyor. Bu da sonuçların en kısa süre içerisinde açıklanacağına delildir. Bundan sonraki süreç yeterli puan alanlar için yapılacak ilk alımdaki sözlü sınava hazırlanmaktır. Bu bağlamda adaylar sözlü sınavda hangi konulardan sorumlu olduklarını merak etmektedirler.

Aşağıda yazılı bilgiler bizzat Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklanan Personel Temel Yeterlikleri başlığında açıklanmıştır. Buna göre sözlü sınav için adayların aşağıda yazılı konulara çalışmaları gerekir. Öğretici olarak sınava girecekler elbette Kur’an’ı ve tecvidi iyi bilmeli. Kendisi doğru okumalı ve geniş bir şekilde tecvid kurallarını bilip açıklamalıdır. Bunun içinde geniş bir tecvid ve kıraat ilmi kitaplarından (örneğin İsmail Sarıçamın Kur’an’ın Kerimin faziletleri ve okunma kaideleri’’ adlı kitabından istifade edebilirler.

Bunun yanında kadınlara ait fıkhi hükümleri de bilmelidirler. Bunun içinde Diyanet Fetvalar kitabı ve ilmihalinden istifade edebilirler. İmam Hatip ve Müezzinler için de Kur’an ve tecvid konusu aynen geçerlidir. Bunun yanında imamet ve namazla ilgili fıkhi hükümler, ezanla ilgili fıkhi hükümler ve okuyuş şekillerini bilmelidirler. Aşağıda söz konusu grupların yeterliliği yazılmıştır. Adaylar çalışmalarını buna göre yapmalıdırlar.

A. Kur’an kursu öğreticisi yeterlikleri
a. Temel Yeterlikleri
1. Kur’an-ı Kerim’i “Maharic-i Huruf”a ve “Tecvit” kurallarına riayet ederek okur.
2. Kur’an-ı Kerim tarihini ana hatlarıyla açıklar.
3. Kur’an-ı Kerim’in 30. Cüzü ile Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih ve Rahman
sureleriyle, Bakara 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu ayet ve surelerin anlamlarını açıklar.
6. Kur'an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Kur'an-ı Kerim’le ilgili temel kavramları açıklar
8. Temel İslam Bilimler ile ilgili belli başlı Türkçe kaynaklardan etkin biçimde
yararlanır.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
10. İtikadî ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
11. İnanç, ibadet ve ahlak esaslarını açıklar.
12. Hz. Peygamberin hayatını açıklar.
13. İslam’ın doğduğu ortamın dini, kültürel, siyasi, toplumsal vb. özelliklerini açıklar.
14. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
15. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
16. Ayet ve hadisleri yorumlarken diğer bilimlerin verilerinden yararlanır.
17. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.
18. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça’yı kullanır.
b. Özel Yeterlikleri
1. Bireyin gelişim basamaklarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dini ve ahlakî
vb.) açıklar.
2. Öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini belirler.
3. Öğrencilerin gelişimine uygun öğrenme-öğretme ortamları oluşturur.
4. Öğrencilerin sorunlarının çözümü için ilgili kişi ve uzmanlarla işbirliği yapar.
5. Uyguladığı eğitim programlarının temel özelliklerini açıklar.
6. Öğretimi öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretimin amaçlarına uygun planlayarak
yürütür.
7. Kur’an-ı Kerim’in yüzüne ve ezbere öğretiminin ilke ve yöntemlerini kullanır.
8. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini kullanır.
9. Öğrenenlerin özelliklerine uygun materyalleri seçerek, etkili bir şekilde kullanır.
10. Gerçekleştirdiği din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik ölçmedeğerlendirme teknik ve araçlarını etkili bir biçimde kullanır.
11. Eğitim hizmetlerinde yerel ve bölgesel dinamiklerin farkında olur.
12. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirir.
13. Öğretim sürecindeki eksiklikleri belirleyerek tedbir alır
14. Zamanı etkili ve verimli kullanır.
15. Görevi çerçevesinde dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
16. İletişim ve dini danışmanlığın temel ilkelerini açıklar.
17. Hedef kitle ile (çocuk, ergen, yetişkin) etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
18. Kurs kaynaklarını etkili kullanır.
19. Sorun çözme becerisine sahiptir.

A. İmam-hatip yeterlikleri
a. Temel Yeterlikleri
1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri,
Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
3. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu sure ve ayetlerin anlamlarını bilir.
{22}
4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur'an-ı Kerim’le ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur'an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Belli başlı Türkçe meal, tefsir, hadis, itikat, ibadet, siyer ve İslam tarihi ile ilgili
kaynaklardan yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikadî ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
10. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esas ve ilkelerini açıklar.
11. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
12. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
13. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
14. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
15. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.
b. Özel Yeterlikleri
1. Namazları usulüne uygun kıldırır.
2. İlkelerine uygun hutbe ve vaaz sunar.
3. Vaaz ve hutbelerin muhatap kitle üzerindeki etkililik düzeyini değerlendirir.
4. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
5. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.
6. Din hizmetlerinde hedef kitleye uygun rehberlik ve dini danışmanlık ilke, yöntem
ve tekniklerini uygular.
7. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
8. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yayınları takip eder.
9. Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak bilimsel ve kültürel etkinliklere
katılır.
10. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini açıklar.
11. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eder.
12. Kur’an’ı Kerim’i yüzünden ve ezberden öğrenme-öğretme strateji, ilke ve
yöntemlerini uygular.
13. Yaygın din eğitim ve öğretimi süreçlerini temel özellikleriyle açıklar.
14. Yaygın din eğitiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
15. Uyguladığı eğitim programlarının temel özelliklerini (amaçlarını, ilkelerini,
uygulama süreçlerini vb.) açıklar.
16. Öğrenenlerin özelliklerine uygun araç-gereç ve öğrenme-öğretme materyalleri
kullanır.
17. Öğrenenlerin kendilerini fiziki ve psikolojik açıdan rahat ve güvende
hissetmelerini sağlayacak olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur.
18. Zamanı etkili ve verimli kullanır.
19. Gerçekleştirdiği din hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir.
20. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dini ve kültürel özelliklerini
açıklar.
21. Sosyal iletişim becerisine sahiptir.
22. Sahip olduğu bilgi, beceri, görgü ve aile hayatı ile çevresine örneklik eder.

A. Müezzin-kayyım yeterlikleri
a. Temel Yeterlikleri
1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a kadar
olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere
okur.
3. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu ayetlerin anlamlarını açıklar.
4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur'an-ı Kerimle ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur'an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Kur’an-ı Kerim meallerinden yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve İslam tarihi ile ilgili belli başlı Türkçe kaynaklardan
yararlanır.
10. İslam inanç ve ibadet esaslarını ana hatlarıyla açıklar.
11. Belli başlı itikadi ve fıkhi mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
12. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
13. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
14. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
15. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
16. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla tanır.
b. Özel Yeterlikleri
1. Usulüne uygun müezzinlik yapar.
2. Elektronik ses sistemleri kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
3. Namazları usulüne uygun kıldırır.
4. Hutbe ve vaaz sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
5. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
6. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.
7. Cami merkezli yaygın din eğitim-öğretimi faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda
bulunur.
8. Önemli gün ve gecelerde program düzenlenmesine katkıda bulunur.
9. Din hizmetlerinin etkili yürütülmesi için katkıda bulunur.
10. Görevinin gerektirdiği düzeyde iletişim, rehberlik bilgi ve becerisine sahiptir.
11. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yayınları takip eder.
12. Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak bilimsel ve kültürel etkinliklere
katılır
13. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dini ve kültürel özelliklerinin
farkındadır.
14. Ezan ve salayı usulüne uygun olarak okur.