İslam alemi umutla Berat Kandili gecesini beklerken Müslümanlar merakla Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili nasıl ibadet yapılmalı? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Berat Kandili Mübarek Olsun
Ramazan ayının habercisi, af, mağfiret ve kurtuluş gecesi Berat Kandili ‘ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandilinizi tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayır, bereket ve huzur getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Berat Kandili Şaban ayına girilmesi ile en fazla merak edilen konuların başında gelmeye başladı.

BERAT KANDİLİ NEDİR? BERAT KANDİLİ ANLAMI?

İslam dininde kutsal kabul edilen Berat Kandili, (Berâet Kandili) Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi olarak görülüyor. İslam alemi için önemli olan gecelerin kandil olarak adlandırılması Osmanlı dönemine dayanıyor.

Berat nedir: Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını alan önemli gecelerden biri de Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat (Berâet) kandilidir.

Berat Kandili önemi nedir?


Yeryüzündeki bütün Müslümanların iştiyakla bekledikleri mübarek gecelerden biridir Berat Gecesi. Bu gecede her kulun bir senelik ameli, harekâtı, tefrik ve tespit edilir. Ecellerin defteri, rızıkların taksimi de bu gecededir. Bu gece, rahmet-i İlâhiyenin ve gök kapılarının açıldığı mübarek gecelerden biridir.

Müslümanlar için bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve itaatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna, "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce) hadisi şerefinden dolayı ibadet etmeyi terih eder.

Berat Gecesinin Özellikleri
Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır.

Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
İlâhî rahmetin bütün âlemi kuşatması.
Allah’ın af ve bağışlamasının olması.
Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gecesi idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

 Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BERAT KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER?

Berat Kandili Kuran-ı Kerim okunarak, nafile namaz kılınması önerilmektedir. Bu gece yapılan ibadetlerin sevabının çok olduğuna inanıldığı için Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmeyi tercih eder.

Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (İbn Mâce)

Şaban ayının 15. gecesi on bir ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandilidir. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesi, af ve mağfiret gecesi olmasının yanı sıra, mahlûkatın bir sene içindeki rızklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ihya veya imate edileceklerine ve ecellerine dair Allah tarafından meleklere malumat verileceği beyan olunan önemli bir gecedir de. (Ömer Nasihi Bilmen, s.188.)

Bazı âlimlere göre, Beraat gecesinde, Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e, savaşlar, depremler ve diğer afetlerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, İsrafil (as)’e ve diğer musibetlere ait defter de ölüm meleğine teslim edilir. (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/287)

Berâat gecesinde, beşerin kader programı nev’inden bir İlâhî icraat yapıldığı için, bu gece Kadir gecesi kutsiyetindedir ve bütün senenin bir çekirdeği hükmündedir. (Said Nursi, Tarihçe–i Hayat, s.601)

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesi’nde: Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir? buyurdu. Ben de: Allah ve Resulü en iyi bilir... dedim. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Yüce Allah’a arz olunur. Bu gece Allah'ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır.buyurdu. Ve: Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin? dedi. Ben: Evet, buyurun, dedim. Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek'ata kalktı. Birinci rek'attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı. Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım." (Beyhaki)

Yüce Allah, Duhan Suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyurur: "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.. Ayette geçen, “mübarek gece”den maksat, bazı müfessirlere göre Berat gecesidir. Âlimler konuyla ilgili ayet ve hadislerden hareketle

Beraat gecesine ait beş hasleti şöyle özetlemişlerdir:

1) Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.
2) O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.
3) İlâhi rahmet yayılır.
4) Mağfiret gecesidir.
5) O gece, Rasûlüllah (s.a.s)'a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü Hz. Muhammed (s.a.s), Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, 15. gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır (er-Râzî ve Ebussuud Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri).Hz. Peygamber, Berat gecesinin içinde bulunduğu Şaban ayında nafile oruç tutmaya özen gösterirdi. Bunun sebebini soranlara şöyle cevap verirdi: "Şaban ayı, Receb'le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbuki O, amellerin âlemlerin rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum." [Nesâî] Hz. Peygambere "Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazanı ta'zim için şa'bân ayı!" cevabını verdi." [Tirmizî] Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Ben, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Şâban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim." [Tirmizî, Ebu Dâvud ve Nesâî] "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) sabaha kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yokmu? Böyle olan yok mu? Buyurur (İbn Mâce).

"Şüphesiz Allah Teâlâ Şaban ayının 15. gecesi dünyaya en yakın olan semaya (keyfiyyeti bizce meçhul bir şekilde) iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları (veya günah sahiplerini) bağışlar" (İbn Mâce)

Bu kadar hayrı ve bereketi bol olmasına rağmen bu geceden istifade edemeyen zavallıları anlatan bir hadis mealiyle noktalayalım:
1. Allah’a ortak koşanlar.
2. Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.
3. Müslümanların arasına fitne sokanlar.
4. Akraba bağını koparanlar.
5. Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.
6. Anne ve babalarına isyanda devam edenler.
7. Devamlı içki içenler. (İbn Mace, İkame, 191)

BOL BOL TEVBE EDELİM

Bu mübarek geceler hürmetine gelin biz de günahlarımıza tevbe edelim. Kalbimizde ne gibi kötülük varsa onları çıkarıp atalım. Kimseye hased, kin beslemeyelim. Birbirimizi sevelim. Her birimiz nefislerimizin ıslahı, milletimizin felah ve saadeti, memleketimizin her türlü afetten mahfuz olması, bundan ümmet-i İslâmiye’nin sıhhat ve selâmeti için dua edelim. Temiz bir yürekle Allah (c.c.)’a yalvaralım, Cenab-ı Hakk’ın va’d-i Sübhanîsi vardır. “Benden isteyiniz ki vereyim.” buyurmuştur.