Çocuklarımıza neden namaz kılmalıyız meselesini anlatmadan, öncesinde iman meselesini iyice kavratmalı, arkasından niçin ibadet etmesi gerektiği anlatılmalı, onun arkasından ibadetler ve ameller istenmelidir.

Bu nesle, 'neden ve niçin' sorularına cevap bulmadıktan sonra 'nasıl' sorusuna cevap vermeniz yetmeyecektir ve yetmiyor.

Tercümanü’l-Kur’an olan İbn Abbas diyor ki: “Din, dört katlı bir binaya benzer; birinci katında Akide, ikinci katında Ahlak, üçüncü katında İbadet, dördüncü katında ise Muamelat vardır.”

Hz. Aişe validemiz der ki: “…Kur’ân’dan ilk nazil olanlar, cennet ve cehennemin anlatıldığı mufassal sûrelerdir. Sonrasında insanlar İslâm’da toplandıkları zaman helal ve haram konularını içeren sûreler inmiştir. Eğer başlangıçta ‘içki içmeyin’ şeklinde vahiy inseydi, ‘biz asla içki içmeyi terk etmeyiz’; ‘zina etmeyin’ şeklinde vahiy inseydi ‘biz asla zinayı terk etmeyiz’ derlerdi. Bu da İslam’ı kabul etmelerini zorlaştırırdı.” (Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân, 6)

Hz. Ali diyor ki: “İnsanlara onların anlayabilecekleri şekilde konuşun. (Eğer böyle yapmazsanız, onlar hakikati inkâr ederler) Onların Allah ve Resulü’nü yalanlamalarını ister misiniz?” (Buhari, Kitabü’l-İlm, 49)

Abdullah b. Mes’ûd (ra): “Adamın biri, bir hadis anlatır da, o hadisi aklı almayacak bir kimse dinlerse, bu onun için fitne olur.” (el-Câmi’u li Ahlaki’r-Râvî, s. 129

“İnsanlara anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Zira bu onlara zarar verir.” (el-Câmi’u li Ahlaki’r-Râvî, s. 129)

“Bu ilim, ancak aklını kullanabilen ve dinini güzelleştirmek isteyen kimselere fayda verir, böyle olmayanların nasipleneceği bir şey yoktur.” (Tezkiretü’l-Huffaz, c. 1, s. 15)

Olması gereken, hakikati doğru bir söz ile, doğru bir üslup ile doğru bir zamanda, doğru bir zeminde, doğru muhataplara aktarabilmektir.

Dikkat edilmesi gereken 5 husus:

Doğru bir söz

Doğru bir üslup

Doğru bir zaman

Doğru bir zemin

Doğru bir muhatap

“Rabbimiz! Bizler iman ettik, bizi hakikate hakkıyla şahit olanlarla beraber yaz.” (Maide, 83