İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan ihale şartnamaesini okuyarak gerekli şartları oluşturan herkes başvuru yapabilir. 

İhale de 2 okul kantini yeni kiracılarını bulacak.

İhale tarihi öncesinde şartnamenin oluşturulup başvurulması gerekiyor.

YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

        Yakutiye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Ortaokulu ve Yakutiye Fen Lisesi’ne ait kantin yerlerinin 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun madde35/d, 50 ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte  ihalesi yapılacaktır.

 

 1. İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

 

  İdarenin Adı             : Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres                         : Yukarı Mumcu Caddesi Atatürkevi Sokak No:1 Yakutiye/ERZURUM

Telefon                      : (0442) 240 00 07

Fax                             : (0442) 240 00 06

İnternet Adresi         : yakutiye25@meb.gov.tr

WEB Adresi              : yakutiye.meb.gov.tr

 

 1. İhale edilecek kantin bilgileri:

 

S.N.

OKULUN ADI

 

ÖĞRENCİ

SAYISI

YILLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Ahmet Yesevi Ortaokulu

 

506

 

3.600 TL

108 TL

10/03/2017

09.30

2

Yakutiye Fen Lisesi

 

117

 

8.000 TL

240 TL

10/03/2017

10.00

 

 1. İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddeleri  gereğince pazarlık usulü yapılacaktır.

 

 1. İhale Tarihi: 10/03/2017 Cuma günü

 

 1. İhale Saati :  30/10.00

 

 1. İhalenin Yapılacağı Adres: Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (6.kat) Yukarı Mumcu Caddesi Atatürkevi Sokak No:1 Kat: 6 Yakutiye/ERZURUM

 

 1. İhale dokümanı Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümünde bedelsiz olarak görülebilir veya 50 (Elli) TL karşılığı satın alınabilir.

               

 1. İhaleye Müracaat İçin İstenen Belgeler:

 

 1. Okul kantinini veya kantin yerini Gördüğüne Dair Yer Gördü Belgesi, (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
 3. Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu.
 4. Sabıka kaydı (üç aylık süreyi aşmamış olacak)
 5. İkametgâh İlmühaberi
 6. İstekli tarafından “şartnameyi okudum tüm şartları kabul ediyorum” yazılarak ve imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği (Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)
 7. Şartname Bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 8. 5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesinin aslı. Ustalık belgesi yoksa sırasıyla işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az biri olacaktır. (Belgeler asıl veya noter tastikli olacaktır.) Katılımcılardan ustalık belgesine sahip olan isteklilerin olması durumunda, kalfalık belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri değerlendirmeye alınmayarak istekliye iade edilecektir. Usta Öğreticilik belgesine sahip olan katılımcılar diğer Ustalık belgesine sahip olan katılımcılara bir üstünlük sağlamaz ikisi de aynı değerlendirilecektir.  (Bu belgeler Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa Mesleki Eğitim Merkezleri’nden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)
 9. Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)
 10. Geçici Teminat olarak, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge
 11. İhaleden men yasağı olmadığına dair belge. (Bağlı olduğu Meslek Odasından, oda kaydı yoksa odadan kaydı olmadığına dair yazı alacak.Ancak üzerinde ihale kalması halinde 1 ay içerisinde meslek odasına kaydını yaptırıp men yasağı olmadığına dair belgeyi ilgili okul müdürlüğüne ibraz edecek) Belge yeni tarihli (ilanın yayın tarihi ile ihale tarihi arasındaki tarihlerde) olacaktır.
 12. Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge. (Bağlı olduğu Meslek Odasından, Odaya kaydı yoksa ilimiz Palandöken ve Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ayrı ayrı alınacak “Üzerine kantin yoktur.” yazısı )
 13. İhaleye vekâleten girecek kişilerin ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgâh İlmühaberi ve noter tasdikli vekâletnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.

 

 1. Geçici Teminat Bedeli: Kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar tutar Erzurum Yakutiye Malmüdürlüğü’nün belirteceği banka hesap numarasına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

 

 1. Kesin Teminat Bedeli: İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından 1 yıllık kira bedelinin % 6’sı oranında Kesin Teminat alınır. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Lirası, Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller kabul edilecek veya Erzurum Yakutiye Malmüdürlüğünün belirteceği banka hesap numarasına yatırılacaktır.

             İhale uhdesinde kalan yükleniciden kesin teminat alındıktan sonra geçici teminatı iade edilecektir. (İhale uhdesinde kaldığı halde vazgeçen kişinin geçici veya kesin teminatı iade edilmeyerek hazineye ırat kaydedilir. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları iade edilecektir.

 

 1. İhaleye Müracaat edecek kişiler şartname bedeli olarak00.-TL(ElliTL)’nin T.C. Ziraat Bankası Cumhuriyet Şubesindeki TR41 0001 0012 3950 6675 9450 02 IBAN nolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Kantini Hesabına “ yatırdıktan sonra Müdürlüğümüz’den ihale dosyasını alacaklardır.

 

 1. İhale Uhdesinde kalan yüklenici tarafından Kesin Teminat yatırıldığına dair makbuz müdürlüğümüze ibraz edildikten sonra tebligatı müteakip (5) gün içerisinde Okul-Aile Birliğince sözleşme yapılması için ilgili okul ve kurum müdürlüğüne bildirilir. (5) gün içerisinde kesin teminatını yatırmayan yüklenicinin uhdesinde kalan ihale iptal edilir. (Bu husus yükleniciye ayrıca yazı ile bildirilir.)

 

 1. Sözleşme yapıldıktan sonra kantin yeri Okul-Aile Birliği ve okul idaresince düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir ve faal duruma getirilir.

 

 1. İşletme hakkı verilen yerde bir önceki yüklenicinin eşyaları bulunuyorsa yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve yıpranma payı dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

 

 

 1. 3100 sayılı Kanun gereğince, yüklenicinin ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanması mecburidir.

 

 1.  Okul kantinleri bizzat yükleniciler tarafından çalıştırılacaktır.

 

 1.  Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri yıllık işletme bedeline ayrıca ilave edilir. Spor salonlarını alan yükleniciler kendi adlarına yeniden elektrik ve su abonmanlığı yaptıracaktır.

 

 1. İhaleye katılacaklar ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 1. Konu hakkında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. Ayrıca, diğer hususlar ihale dosyasında mevcut şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir.

 

 1. Ahmet Yesevi Ortaokulu

Okul Öğrenci Mevcudu  : 506                                                    

Okul Personel Sayısı      : 32

Öğretim Şekli                 : Tekli Eğitim

Kantin Alanı                  : 22,50 m²

 

   Yakutiye Fen Lisesi

Okul Öğrenci Mevcudu  : 117

Okul Personel Sayısı      : 18

Öğretim Şekli                 : Tekli Eğitim

Kantin Alanı                  : 35 m²

 

 

Bu İhale Duyurusu 10/03/2017 Cuma günü saat 09.30/10.00’a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

 

 1. YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE
 2. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA
 3. İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOSUNDA

 

 

İlgililere duyurulur.

 

 

                                                                                                                         Zinnur ŞİMŞEK

                                                                                                                 İlçe Milli Eğitim Müdürü