Kur'an-ı Kerim Meali yarışması soru ve cevapları

ŞİMDİLİK SORULARI SAYFAMIZDAN BAĞLANTININ ÜZERİNİ IKLAYIP İNDİRİYORSUNUZ. Soruları da ilerleyen saatlerde sayfamıza TEK TEK atacağız. CEVAPLAR BU SAYFANIN BİRAZ AŞAĞISINDA RENKLİ BAŞLIKLARLA BELİRTİLMİŞ DURUMDA. BİLGİNİZE.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışma soru ve cevapları Pazartesi günü akşam yayınlanınca bizde sizlere yardımcı olmak için cevapları yayınlamaya gayret edeceğiz. Sınava giren tüm yarışmacılara başarılar diliyoruz. Sayfamızdan bizi takip ederek soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

Sınav hazırlama sayfasından yapılan açıklama aynen şöyle:

A KİTAPÇIĞI İNDİR

 B KİTAPÇIĞI İNDİR

C KİTAPÇIĞI İNDİR

DE KİTAPÇIĞI İNDİR

F KİTAPÇIĞI İNDİR

Sayın yarışmacılarımız,

Sınav soru ve cevapları 27 Mart 2017 saat 20:30 dan sonra bu siteden(www.erzurumsayfasi.com)  yayımlanacaktır.

İtirazlar da bu tarih itibariyle başlayacak olup 30 Mart 2017 saat 23:59 a kadar sürecektir.

Ayrıca sınav sonuçları 14 Nisan 2017 günü açıklanacaktır. 

Sınavda yanlış cevap verilen 4 soru 1 doğru cevabı silmektedir.

CEVAPALRIN YERLERİ KARIŞIK ÇIKIYOR AMA SORU SAYISININ YANINDA CEVABI VAR.

A1 Kitapçığı Puanlama Soruları

A1 Kitapçığı Puanlama Soruları 1. A 2. B 3.C 4.A 5. C  6. A 7. C8.B9. D 10. D11. D 12. B 13. D 14. B 15. A 16. D17. D  18. D 19. D  20. B 21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. 28. C 29. A 30. D 31. C   32. D 33. C 34.D 35. A 36. A 37. C 38. A 39. 40. D B 41. C 42. D  43. C 44. A 45. C 46. B 47. B 48. B 49. D  50. A 51. A 52. B 53. A 54. C   55. B 56. A 57. A 58. A 59. D 60. D 61. A 62. B 63. C 64. D  65. A 66. A 67. D 68. C 69. D 70. C 71. C 72. B 73. A 74. B 75. A 76. A 77. C 78. D 79. C 80. B 81. B      82. B    83. B    D  84. B       85. D     86. D        87. A     88. B      89. D        90.

B Sıralama Soruları 1. D  2.B  3. A 4.A  5.C  6. D 7.A  8. B 9. D 10. D 11. A 12. C 13.B  14. A 15. D 16. A 17. B 18.B  19. C 20.A  21. A 22. A 23. A 24. C 25.C  26.C  27.B  28. B 29. C   30.A

A2 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. C 2. B  3.A  4.B  5.D  6.B  7. A 8.B  9.A  10. B 11.A  12. C 13. C 14. C 15. C 16. B 17.A  18.A  19.A  20. C 21. B 22.D  23.D  24. D 25. C 26.B  27.B  28. B 29 D 30 A 31A  32A  33 D 34D  35D  36A  37 A 38D  39C  40D  41 C 42 C 43B  44 A 45 C 46D  47 D 48B  49A  50C  51A  52 D 53C   54 D 55 C 56 B  57 B  58B  59 B 60 B 61D  62D  63A  64 B 65 D 66B  67 C 68D 69A  70 A 71C   72A  73B   74D  75 C 76D  77 C 78 A 79B  80D  81 B 82A  83A  84A  85D  86 D 87 D 88B  89 A 90A

Sıralama Soruları 1. D 6. D 11. A 16. A 21. A 26. C 2. B 7. A 12. C 17. B 22. A 27. B 3. A 8. B 13. B 18. B 23. A 28. B 4. A 9. D 14. A 19. C 24. C 29. C 5. C 10. D 15. D 20. A 25. C 30. A

 

 B1 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. C 2. 3. A 4. C 5. 6. A 7. C 9. 10. C 11.C 21. A 31. A 41. C 51. D 61. D 71. B 81. A 91. C  12. D 22. B 32. D 42. D 52. D 62. A 72. C 82. A 92. B 13. A 23. D 33. B 43. B 53. C 63. A 73. D 83. B 93. B  14. B 24. B 34. A 44. B 54. A 64. C 74. B 84. C 94. B  15. A 25. B 35. B 45. B 55. A 65. A 75. B 85. B 95. D  16. A 26. B 36. A 46. A 56. A 66. A 76. C 86. B 96. A  17. D 27. B 37. A 47. A 57. D 67. A 77. A 87. A 97. A 8. A 18. A 28. A 38. C 48. C 58. A 68. B 78. C 88. A 98. B  19. B 29. C 39. B 49. C 59. D 69. C 79. C 89. A 99. A  20. D 30. D 40. A 50. A 60. A 70. A 80. A 90. D 100. B

Sıralama Soruları 1. B 6. D 11. B 16. A 21. D 26. C 31. D 36. B 2. A 7. C 12. B 17. C 22. B 27. A 32. D 37. A 3. B 8. A 13. A 18. D 23. C 28. A 33. B 38. A 4. B 9. A 14. A 19. B 24. C 29. B 34. A 39. A 5. D 10. A 15. C 20. A 25. B 30. C 35. C 40. A

 

C1 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

C 13. B 25. E 37. A 49. C 61. A 73. D 85. E 97. C 109. B 2. A 14. E 26. A 38. E 50. D 62. E 74. D 86. E 98. A 110. D 3. E 15. D 27. E 39. E 51. B 63. B 75. E 87. B 99. A 111. D 4. C 16. D 28. B 40. C 52. D 64. C 76. B 88. D 100. D 112. D 5. B 17. A 29. D 41. B 53. B 65. D 77. C 89. A 101. B 113. E 6. A 18. E 30. E 42. B 54. A 66. C 78. D 90. D 102. A 114. D 7. A 19. A 31. A 43. C 55. E 67. C 79. B 91. C 103. B 115. E 8. D 20. B 32. C 44. A 56. D 68. E 80. İPTAL 92. B 104. C 116. A 9. D 21. C 33. A 45. C 57. B 69. E 81. A 93. B 105. D 117. B 10. C 22. A 34. C 46. D 58. C 70. D 82. A 94. E 106. D 118. C 11. A 23. A 35. A 47. B 59. E 71. D 83. E 95. B 107. D 119. B 12. E 24. A 36. A 48. E 60. A 72. B 84. D 96. B 108. B 120. A

Sıralama Soruları 1. A 6. D 11. D 16. A 21. C 26. A 31. B 36. C 2. A 7. B 12. E 17. A 22. E 27. B 32. E 37. C 3. B 8. E 13. E 18. D 23. B 28. D 33. D 38. D 4. D 9. B 14. E 19. E 24. B 29. C 34. C 39. C 5. C 10. B 15. A 20. B 25. B 30. A 35. C 40. E 

 

DE1 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. D 14. C 27. A 40. E 53. C 66. C 79. C 92. C 105. D 118. C 2. E 15. E 28. C 41. E 54. D 67. E 80. A 93. D 106. C 119. D 3. C 16. D 29. D 42. A 55. D 68. D 81. A 94. E 107. D 120. B 4. A 17. D 30. B 43. C 56. B 69. B 82. D 95. B 108. B 121. D 5. D 18. D 31. E 44. A 57. C 70. D 83. A 96. B 109. A 122. C 6. C 19. A 32. C 45. C 58. C 71. C 84. A 97. D 110. C 123. A 7. E 20. B 33. A 46. D 59. D 72. B 85. C 98. D 111. D 124. D 8. B 21. E 34. B 47. C 60. C 73. C 86. B 99. A 112. C 125. C 9. C 22. A 35. D 48. D 61. A 74. D 87. C 100. C 113. C 126. C 10. B 23. A 36. D 49. E 62. D 75. C 88. E 101. D 114. B 127. D 11. E 24. E 37. B 50. B 63. B 76. C 89. E 102. D 115. D 128. A 12. D 25. A 38. C 51. C 64. D 77. B 90. A 103. B 116. E 129. A 13. B 26. C 39. D 52. B 65. C 78. B 91. E 104. A 117. A 130. E Sıralama Soruları 1. C 6. D 11. D 16. D 21. C 26. E 31. B 36. B 41. B 46. B 2. B 7. C 12. B 17. D 22. C 27. E 32. C 37. A 42. E 47. B 3. D 8. D 13. D 18. B 23. D 28. C 33. D 38. E 43. E 48. B 4. B 9. E 14. D 19. C 24. C 29. E 34. A 39. D 44. E 49. D 5. C 10. D 15. B 20. E 25. A 30. B 35. E 40. A 45. D 50. D

 F1 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. A 16. E 31. B 46. E 61. C 76. A 91. D 106. B 121. E 136. C 2. D 17. D 32. B 47. E 62. A 77. A 92. A 107. E 122. E 137. A 3. C 18. A 33. B 48. B 63. C 78. D 93. C 108. D 123. C 138. E 4. E 19. B 34. D 49. D 64. B 79. B 94. E 109. A 124. C 139. C 5. E 20. E 35. A 50. B 65. A 80. A 95. B 110. B 125. E 140. B 6. D 21. C 36. A 51. D 66. A 81. B 96. E 111. D 126. B 141. D 7. D 22. B 37. C 52. B 67. D 82. A 97. A 112. C 127. B 142. C 8. C 23. D 38. E 53. B 68. A 83. C 98. A 113. E 128. E 143. B 9. C 24. B 39. E 54. B 69. D 84. C 99. C 114. D 129. A 144. B 10. C 25. A 40. B 55. D 70. D 85. D 100. D 115. A 130. E 145. C 11. A 26. A 41. E 56. A 71. E 86. A 101. D 116. A 131. A 146. A 12. A 27. C 42. A 57. D 72. C 87. C 102. D 117. D 132. A 147. A 13. C 28. B 43. B 58. B 73. A 88. B 103. A 118. B 133. E 148. B 14. E 29. D 44. C 59. A 74. E 89. C 104. C 119. B 134. A 149. D 15. D 30. C 45. D 60. C 75. D 90. E 105. C 120. A 135. E 150. E Sıralama Soruları 1. C 6. A 11. E 16. E 21. D 26. D 31. B 36. D 41. C 46. D 2. B 7. C 12. E 17. C 22. C 27. B 32. C 37. C 42. E 47. E 3. E 8. A 13. A 18. D 23. D 28. B 33. D 38. D 43. A 48. B 4. C 9. C 14. E 19. D 24. B 29. C 34. D 39. C 44. E 49. E 5. B 10. A 15. D 20. C 25. C 30. C 35. B 40. C 45. C 50. E

F2 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. D 16. D 31. A 46. C 61. A 76. D 91. E 106. B 121. B 136. E 2. A 17. B 32. C 47. A 62. C 77. B 92. D 107. A 122. D 137. B 3. B 18. B 33. D 48. A 63. B 78. A 93. D 108. B 123. C 138. B 4. E 19. B 34. D 49. B 64. D 79. C 94. C 109. A 124. E 139. E 5. B 20. B 35. D 50. D 65. C 80. C 95. C 110. C 125. D 140. A 6. E 21. A 36. A 51. E 66. B 81. A 96. C 111. C 126. A 141. E 7. A 22. D 37. C 52. C 67. B 82. C 97. A 112. D 127. A 142. A 8. B 23. C 38. C 53. E 68. B 83. B 98. A 113. A 128. D 143. A 9. C 24. E 39. B 54. D 69. D 84. A 99. C 114. C 129. B 144. E 10. D 25. A 40. E 55. E 70. A 85. A 100. A 115. B 130. B 145. A 11. E 26. C 41. B 56. C 71. A 86. D 101. E 116. C 131. A 146. E 12. E 27. E 42. D 57. B 72. C 87. A 102. D 117. E 132. E 147. C 13. B 28. D 43. C 58. D 73. E 88. D 103. A 118. D 133. E 148. A 14. D 29. E 44. B 59. B 74. E 89. D 104. A 119. D 134. C 149. E 15. B 30. A 45. B 60. A 75. A 90. E 105. D 120. A 135. C 150. C

Sıralama Soruları 1. C 6. A 11. E 16. E 21. D 26. D 31. B 36. D 41. C 46. D 2. B 7. C 12. E 17. C 22. C 27. B 32. C 37. C 42. E 47. E 3. E 8. A 13. A 18. D 23. D 28. B 33. D 38. D 43. A 48. B 4. C 9. C 14. E 19. D 24. B 29. C 34. D 39. C 44. E 49. E 5. B 10. A 15. D 20. C 25. C 30. C 35. B 40. C 45. C 50. E

 

 

Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

i. %3 e kadar 10 puan
ii. % 3-6 arası 9,5 puan
iii. % 6-10 arası 9 puan
iv. %10-14 arası 8,5 puan
v. %14-18 arası 8 puan
vi. %18-22 arası 7,5 puan
vii. %22-26 arası 7 puan
viii. %26-30 arası 6,5 puan
ix. %30-35 arası 6 puan
x. %35-40 arası 5,5 puan
xi. %40-45 arası 5 puan
xii. %45-50 arası 4,5 puan
xiii. %50-55 arası 4 puan
xiv. %55-60 arası 3,5 puan
xv. %60-100 arası 3 puan

 

a1 sorusu örnek(6-10 yaş)

 Fâtiha suresine göre Allah, hangi günün maliki (sahibi) olarak bildirilmiştir?

A) Din (ceza) günü B) Cuma günü C) Kıyamet günü D) Bütün günlerin

2. Aşağıdakilerden hangisi Rahmân suresinde sıklıkla tekrar edilmektedir?

A) “Rabbinizin hangi rahmetini inkâr edebilirsiniz?”

B) “Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”

C) “Rabbinizin merhametini inkâr mı ediyorsunuz?”

D) “O rahmeti en büyük ve en bol olan değil midir?”