Tevbesi olmayan günah varmıdır hangi suçlar büyük günahtır?
İslam; itikad, ibadet ve muamelattan oluşur. itikat(İMAN) kısmının ihlalive inkarı küfrü, diğerlerinin ihlali ise günahı gerektirir.
Kişi kafir olmadıkça günah işlemekle dinden çıkmaz. Küfür dışında günah işleyen kişi, ne kafir ne de münafık olur, imandan çıkmaz. Bu nedenle tevbesi olmayan günah yoktur. Cenab-ı Allah (cc) “Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah’a dönün” (Tahrim, 66/8) buyurarak günah işledikleri halde kişilere iman kelimesiyle hitap etmiştir. Ancak, haramları ve helalları yalanlayıp inkar etmemek gerekir.
Tevbe etmekle kul hakkının sorumluluğundan kurtulunmaz. Bunun için hak sahibinin hakkını ödemek ve helallaşmak gerekir.

cehennem azabı ile ilgili görsel sonucu


Affı olmayan günahlar nelerdir?

Çeşitli hadis-i şeriflerde anaya-babaya asi olmak,zina yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, yalan yere yemin etmek, haksız yere adam öldürmek(bunun içine keyfi aldırılan çocuklar dahil), cepheden kaçmak, sihirbazlık-falcılık yapmak, yetim malı yemek, içki içmek ve peygamberin (SAV) söylemediğini ona isnad etmek gibi günahlar büyük günahlardan sayılmıştır. Bazı alimler bu tür büyük günahların 40'a kadar ulaşacağını beyan etmişlerdir
Ehli sünnetin görüşüne göre, ister büyük, ister küçük olsun, günah ve masiyet, Allah’a şirk koşulmadıkça kişiyi imandan çıkarmaz. Bu günahları isteyenlerin affedilmesi Allah’ın isteğine bağlıdır. Dilerse affeder veya suçları kadar ceza gördükten sonra cennete girerler Bu günahları işlerken ölenler, haramları helal, helalları haram itikat etmedilerse büyük günah işlemiş olurlar; fakat dinden çıkmazlar.

Büyük Günahlar Nelerdir, Büyük günahlar affedilirmi ,affı ve tevbesi var mıdır?
Günahlar, iki kısımdır. Beş vakit namaz, zekât, oruç, hac, umre, abdest ve hadîslerle beyan edilmiş hayırların kendilerine keffâret, yani af vesilesi olabilecek günahlar ve bir de bu tür ibadet ve taatlerin kendilerine keffâret olamayacağı günahlar.

Birinci çeşit günahlara KÜÇÜK GÜNAHLAR ve

ikinci çeşit günahlara da BÜYÜK GÜNAHLAR adı verilir.

Büyük günahların affı için tevbe, bazısı için hem tevbe ve hem hakların iadesi, bazıları için bunlar ve helalleşme gereklidir. dilerse –şirk hariç- bütün günahları tevbesiz de affeder. O ayrı konu! Bu husustaki hüküm yalnız ‘a aittir ve bizim bunu kesin olarak bilmemiz imkânsızdır. Bize gerekli olan tedbirli olmak ve sebeplere, vesilelere sarılmaktır.

büyük günah ile ilgili görsel sonucu

Allah(cc) ve Rasûlünün(sas) Cehennemle, gazab, azab ve lânetle tehdit ettikleri veya haklarında şer’î ceza tatbik edilmesi emredilen günahlar büyük günahlar olarak kabul edilir. Büyük günahların sayısı konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu sayıyı bine kadar çıkaranlar olduğu gibi, daha az miktarlarda olduğunu söyleyenler de vardır. Biz burada, âyet ve hadîsler ışığında büyük günahların en önemlilerini sıralayacağız.

Büyük günah, büyük görüldüğünde küçülür. Küçük günah da küçük görüldüğünde büyür! İster büyük, ister küçük günah olsun işlendiğinde, kime karşı işlenmiş olduğu hatırlanmalı ve hemen ardından derhal samimi bir pişmanlık duygusu ile tevbe ve istiğfar edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında günahın büyüğü küçüğü olmaz diyebiliriz. Ancak, Kur’ân ile de sabittir ki büyük günah da vardır, küçük günahlar da.
Ana kaide olarak büyük günahların tümü aynı zamanda haram olan şeylerdir. Küçük günahlara gelince genellikle tahrimen veya tenzîhen mekrûh olarak kabul edilir.

Günah ilşledikten sonra tevbe etmeli. Yaradandan af dilenmelidir.

Sahih Tevbenin Şartları:

“İşte bunların tevbesini Allah kabul eder”
Günah olduğunu bildiği halde, cehaletinden dolayı günah işleyen ve sonra hemen kendine gelerek sahih bir tevbe ile tevbe eden kimsenin günahını Allah (cc) muhakkak affeder

Sahih tevbenin şartları dört tanedir:

1 İşlenen günahtan dolayı kalben pişmanlık duymak
2 İşlenen günahı hemen terk etmek
3 Bir daha böyle günah işlememek için kesin karar almak
4 Günahı, insanlardan değil, Allah'tan utandığından terk etmek

Hz. Ömer (r.a) diyor ki; ‘Nasuh tevbe: Kişi bir günah işler, sonra tevbe etmesi ve bir daha o günahı yapmamak için gayret göstermesi ve o günaha dönmeyi istememesidir’

TEVBESİ KABUL EDİLMEYENLER:
1) İrtidad etmeyi (dinden çıkmak) âdet haline getirip, tekrar tekrar mürted olanın,
2) Peygamberlerden birine dil uzatmak suretiyle kafir olan müslümanın
3) Ez. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’e veya sahabelerden birine dil uzatanın,
4)Sihir yapan ve sihrin tesirine mutlak olarak inanmak sebebiyle mürted olanın, velev ki kadın bile olsa
5) Zındık’ın,
6) Adam boğmayı âdet haline getirenin,
7) Kâhin ‘in,
8) İnsanları ilhad’a (sapıklığa) dâvet eden mulhidin,
9) Bütün haramları mubah sayan ibahilerin.
10) Münafıkların

Yinede en hayırlısını Allah (cc) bilir. Allah'tan (cc) ümid kesilmez.

Büyük günahlardan tevbe edilmesi gerekir. Tevbe, geçmişe pişman olmak ve tekrar yapmamaya ahdetmektir. Tevbe yapılmaması durumunda ya da tevbe kabul edilmemesi hâlinde günahlar ahirete kalmış demektir. Ahirete kalan günahlar da Allah Teâlâ’nın dilemesine göre muamele görür. Ya mağfiret buyurur ya da kulun hak ettiği azabı çekmek üzere cehenneme atılmasını emreder. Allah Teâlâ hepimizi cehenneminden muhafaza buyursun.