ORTAOKULLAR VE

LİSELİLER İÇİN

TDB DERSİ 

ZÜMRE

TOPLANTISI

KARARLARI İNDİRMEK

İÇİN AŞAĞIDAKİ

BAĞLANTILARI TIKLAYINIZ

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ LİSELİLER 2.DÖNEM ZÜMRE KARARLARI İNDİR

Temel dini bilgiler ortaokullar için 2.dönem zümre toplantı tutanağı İNDİR

 

……………………………………………. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

: 2

Toplantının Öğretim Yılı

: 2016-2017

Toplantının Dönemi

: II. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 09.02.2017 Saat: 13.00 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: …………….…… ( Müdür Yrd / Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar

: …………….. , ………..… (Ders Öğretmenleri)

                                                          

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. Lise Temel Dini Bilgiler Dersi  ( İslam I-II ) Öğretim Programının İncelenmesi.
 5. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
 6. Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması.
 7. İkinci Dönemde Başarıyı Artırmak İçin Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi.
 8. Proje-Performans Görevlerinin Verilmesi ve Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi
 9. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti
 10. Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi.
 11. Sosyal Etkinlik Planlamaları.
 12. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi:

Yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Zümre Başkanı ………………………… başkanlığında Öğretmenler odasında toplantı başladı. 

Yapılan yoklamada  bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.

Yazman olarak ise ………………………….………………………..…….. seçildi.

 

 1. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı ………..………………………………….. tarafından okunarak açıklandı.
           Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

         Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

        Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

               Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

       Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

                Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,  öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

 1.          Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

               İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun   olarak;

           a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

           b - Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

           c - Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni ……………………………………..………………  tarafından okundu.

 

       4- Lise  Temel Dini Bilgiler Dersi  ( İslam I-II ) Öğretim Programının İncelenmesi.

 

Talim ve Terbiye Kurulunun tarafından yayınlanan öğretim programı, internetten indirilerek zümre başkanı ……………………………. tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

 

6- 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi

Zümre başkanı………………………….. birinci döneminin başarı açısından genel bir değerlendirilmesinin yapılmasını istedi.  

Ders Öğretmeni ……………………………………………..  Öğrencilerin derse aktif olarak katıldıklarını, ilgilerini çeken konularda sorular sorduklarını söyledi. Sınıf olarak derslere ilginin üst düzeyde olduğunu ifade etti.

 1. Dönem sınıf şube başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

 

Şube

Mevcut

Başarılı Öğrenci

Başarısız Öğrenci

Başarı ( % )

9-A

 

 

 

 

9-B

 

 

 

 

9-C

 

 

 

 

10-A

 

 

 

 

10-B

 

 

 

 

10-C

 

 

 

 

11-A

 

 

 

 

11-B

 

 

 

 

11-C

 

 

 

 

 

7- Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması

 1. Ünite ve kazanımlar, Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.
 2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.
 3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeye uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.
 4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılır.
 5. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere kolaylaştırılarak ve sevdirilerek öğretilmesi esastır.
 6. Ünite konuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenmelidir.
 7. Öğrencilerin konulara ait ayet ve hadisleri ezberlemeleri yerine, ilgili ayet ve hadisleri anlam bütünlüğü içerisinde kavramaları esas alınır.

 

     8-  İkinci Dönemde Başarıyı Artırmak İçin Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi

 

Öğrenci başarısını  artırıcı   tedbirler konusunda,   Zümre Başkanı  ……………………………. Öğrencilerimize yönelik rehberlik faaliyetlerinin özenle yapılması gerektiğini ifade etti.  Öğrenciyi başarısızlığa sevk eden durumların tespit edilmesi ve öğrencilerimizin sorunlarına çözücü yaklaşımların getirilmesi durumunda başarının artacağını belirtti.

 

Bunun için okul ve aile iş birliğinin sağlanmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin hem yaşları gereği hem de havaların ısınması nedeniyle çok hareketli bir döneme gireceklerini davranışlarında farklılıklar olabileceğinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle sıcak havalarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinliklere önem verilmesi gerektiği belirtildi

 

Ders Öğretmeni ……………………………. öğrencilerimizin derse karşı ilgi ve isteklerini artırmak için onların aktif katılacağı etkinliklere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Bu dönem okulda sınıflar arası bir Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesi sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi.

 

Öğrencilerin yılsonuna kadar hazırladıkları proje ve performans çalışmalarının Proje ve Performans Sergisinde sergilenmesine karar verildi. Diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılarak mayısın son haftasında Proje ve Performans Sergisinin yapılmasına karar verildi.

 

 1. Proje-Performans Görevlerinin Verilmesi ve Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi

 

                      13.09.2014 tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

                       Öğrencilerin, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlaması zorunludur.

                        Buna göre 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;

 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2017 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.
 2. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

   Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı. www.erzurumsayfasi.com

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda  en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda 2. Dönem yazılılarının ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre II. kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi    ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

 

 

Yazılı Sınav Zamanları

2. DÖNEM

Nisan 1. Hafta       ( 30 Mart – 03 Nisan 2017 )

Mayıs  2. Hafta      ( 11 – 15 Mayıs 2017 )

 

 

 

12- Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi.

 

Zümre Başkanı ……………………………….. derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler  konusunda derste aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti.

 

Derse hazırlıklı gelmenin öneminin üzerinde durdu. Konuların öğrencinin ilgisini çekebilmesi için güncel yaşamla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ders öğretmeni ……………………………….., ders içerisinde öğrencilerin soru sormalarına imkan verecek ortamın oluşturulması gerektiğini söyledi. Derslerin işlenişinde;  anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama,  analiz gibi öğrenciyi de etkin kılacak yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

 

      13- Sosyal Etkinlik Planlamaları.

 

Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak amacı ile mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.

Dini bayram, gün ve gecelere denk gelen haftalarda sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin planlanmasına karar verildi.

 

 • Dilek ve Temenniler, Kapanış

 

Yeni eğitim öğretim döneminin daha verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Zümre başkanı …………………………………  ders öğretmenlerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

 

 

 

          …..………………                                                                            ……………………..                                          

         Zümre Başkanı                                                                                  Ders Öğretmeni

 

 

UYGUNDUR

   ….  / 02 / 2017

 

……………………………..

Okul Müdürü

  

 

 

 

………………………………… LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM (ÖĞRETİM YILI ORTASI)
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI KARARLARI

1- Zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesi kararlaştırıldı.

                  2- Talim ve Terbiye Kurulu'nun  Kurul Kararı İle Kabul Edilen  Öğretim Programına uygun olarak hazırlanan yıllık planın 1.Dönem işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, 2.Dönem de aynı planın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

                  3- Dersler işlenirken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı

            4- Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi kararlaştırıldı. .

            5- Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi; Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması kararlaştırıldı.

6- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanması kararlaştırıldı.

 • Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
 • Mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.
 • Ayrıca dini bayram, gün ve gecelere paralel olarak sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin (Tebrik, kutlama, pano oluşturma, ikram vb.) yapılmasına karar verildi.
 • Derslerin işlenişinde konunun ve öğrencilerin özelliğine bağlı olarak; anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama, tümevarım, tümdengelim, analiz metot ve tekniklerinin, özellikle de aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.www.erzurumsayfasi.com
 • Sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi.

             12- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

             13- Kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.

                    14-  İkinci Dönem Yazılarının; 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart-3 Nisan 2017), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2017) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

15- 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi; 1.Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2017 günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

 

 

             ………………….                                               ……………………..                                   ………………………

            DKAB Öğretmeni                                               DKAB Öğretmeni                          DKAB Öğretmeni

 

UYGUNDUR

09  / 02 / 2017

………………………………………
Okul Müdürü