9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı çöz

9.SINIF TARİH DERS NOTLARI VE KISA SORULAR SENE BAŞINDAN SENE SONUNA KADAR

 10.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI İNDİR ÇÖZ

10.sınıf tarih dersi 1.dönem yazılı soruları 1 ve 2.yazılılar

11.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ YAZILI SORULARI 1.DÖNEM 1.YAZILI

11.sınıf seçmeli tarih dersi 1.dönem 1.yazılı

 11.SINIFTCINKILAP TARİHİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ÇÖZ

11.SINIF INKILAP TARİHİ YAZILI SORULARI 1.DÖNEM 1.YAZILI

11.SINIF TC INKILAP TARİHİ DERSİ YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHİ YAZILI SORULARI 1.DÖNEM 1.YAZILI

12.SINIF ÇAĞDAŞTÜRK TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLARI ÇALIŞMA

DİĞER 9.10.11 VE 12.SINIF TARİH SORULARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

 

9. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşin faydalarından biri değildir?

A) İnsanlar soğuktan korunarak ısınmışlardır.
B) İnsanlar gece karanlığından korunmuşlardır.
C) İnsanlar yiyeceklerini pişirmişlerdir.
D) İnsanlar arasında gece ticareti başlamıştır.
E) İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmuşlardır.

2. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde büyük imparatorluklar ortaya çıkmıştır?

A) Bakır Devri
B) Tunç Devri
C) Demir Devri
D) Paleolitik Dönem
E) Kalkolitik Dönem

3. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) Kaynak Tarama
B) Tasnif
C) Tescil
D) Tahlil
E) Tenkit

4. Eski Taş (Paleolitik) Dönemde kadınlar toplayıcılık, erkekler ise avcılık ile uğraşmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yerleşik hayata geçilmiştir.
B) Üretici toplum yapısı hakimdir.
C) İnsanlar doğaya hükmetmişlerdir.
D) Toplumsal iş bölümü oluşmuştur.
E) Toplumsal sınıf farkları ortaya çıkmıştır.

5. Aşağıdaki cümleleri “D” (doğru) ve “Y” (Yanlış) şeklinde kodlayarak cevaplayınız.

a) Tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi Kronoloji’den faydalanmaz. ( )
b) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kardeşlik Antlaşması’dır. ( )
c) Celali Takvim ay yılına göre düzenlenmiştir. ( )

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ve doğru kelimelerle doldurunuz.

a) Türklerin kullandığı ilk takvim …………………………………………….’dir.
b) M.Ö. yaklaşık 3500 yıllarında yazıyı ilk defa ………………….. bulmuşlardır.
c) Mısır krallarına Tanrı-Kral anlamına gelen ……………………. unvanı verilirdi.

NOT: 1’den 4. sorulara kadar olan cevaplar 10’ar puandır. 5. ve 6. soruların her bir seçenek puanı 10’ar puan olup, her bir sorunun toplam puan değeri 30’ar puandır. Toplam süre 25 Dk. dır.

CEVAPLAR

9. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşin faydalarından biri değildir?

D) İnsanlar arasında gece ticareti başlamıştır.

2. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde büyük imparatorluklar ortaya çıkmıştır?
B) Tunç Devri

3. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin kullandığı yöntemlerden biri değildir?

C) Tescil

4. Eski Taş (Paleolitik) Dönemde kadınlar toplayıcılık, erkekler ise avcılık ile uğraşmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

D) Toplumsal iş bölümü oluşmuştur.

5. Aşağıdaki cümleleri “D” (doğru) ve “Y” (Yanlış) şeklinde kodlayarak cevaplayınız.

a) Tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi Kronoloji’den faydalanmaz. (Y)
b) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması’dır. ( D )
c) Celali Takvim ay yılına göre düzenlenmiştir. (Y )

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ve doğru kelimelerle doldurunuz.

a) Türklerin kullandığı ilk takvim ………………12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ…………………………….’dir.
b) M.Ö. yaklaşık 3500 yıllarında yazıyı ilk defa ……SÜMERLER…………….. bulmuşlardır.
c) Mısır krallarına Tanrı-Kral anlamına gelen …………FİRAVUN…………. unvanı verilirdi.

NOT: 1’den 4. sorulara kadar olan cevaplar 10’ar puandır. 5. ve 6. soruların her bir seçenek puanı 10’ar puan olup, her bir sorunun toplam puan değeri 30’ar puandır. Toplam süre 25 Dk. dır.

Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. (15x5 = 75 p.)

9.sınıf TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

SORULAR

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(30 puan)

1-Epigrafi-Filoloji-Diplomatik-Numizmatik- Etnoğrafya ne demektir ?(Kısaca açıklayınız.)

2- Türklerin kullandığı takvimleri yazınız?

3- Yazılı kaynaklara örnekler veriniz?

4-Olay ve Olgu'ya 2 örnek veriniz?

5- 1453- 1789-1533375 yılarınız yüzyıl-yarıyıl ve çeyreğini yazınız?

6-Atatürk Tarihe büyük önem verdiği için hangisini kurmuştur?

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) yazınız. (10 puan)

1. ( )Tarihte deney ve gözlem önemlidir.
2. ( ) Türk Tarih Kurumunu Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur.
3.( ) Tarih araştırmalarında yalnız bir kaynaktanyararlanmak yeterlidir.
4. ( ) Paleografi olayların geçtiği yerin tespit edilmesidir.
5. ( ) Tarihi olaylarda aynı sebepler bazen farklı sonuçlar doğurabilir.

C) Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

1- Hikaye,destan,menkıbe gibi kaynaklara……… …………… denir.
2-Kazı çalışmaları sonucu yeni bilgilere ulaşılmasını…………….. sağlar.
3- Herodot,………… tarihçiliğin öncüsüdür.
4- Afrika Tarihi,Avrupa Tarihi,Tokat Tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya………………. göre sınıflandırma denir.
5- Toplumların yaşayış,gelenek,örf ve adetlerini inceleyen bilim dalına………………. denir.

D)Aşağıdaki sorularda uygun şıkları işaretleyiniz?(50 puan)

1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması

durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) II ve IV E) IV ve V

2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?

A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Çubuk Ovası’nda Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.

Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

5. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

6. I.Hikayeci II. Öğretici III.Romancı

Yukarıdakilerden hangileri tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalardan biridir?

A) I,II,III B) I,II C) III

D)II E) I

7. Neolitik çağda Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır-Çayönü ve Gaziantep-Sakçagözü'nde yapılan araştırmalar sonunda bıçak, orak ve ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur.

Bu bilgiler dikkate alındığında, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
B) Üretim çalışmaları başlamıştır.
C) Tarım aletleri yapılmıştır.
D) Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir.
E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir.

8. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler.
Yukarıda bahsedilen bilim dalı tarihin faydalandığı bilim dallarından biridir?

A) Sosyoloji B) Filoloji C) Diplomatik

D)Felsefe E) Edebiyat

9. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;

- Etnografya; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik; Eski paralar
- Paleografya; Eski yazılar

Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?

A) Ekonomik yapı
B) Kültürel gelişmişlik
C) Coğrafi konum
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

10. Aşağıdaki tarihin faydalandığı bilim dallarından hangisi devletler arası siyasi ilişkileri inceler?

A)Arkeoloji B) Filoloji C) Paleografya
D) Epigrafi E) Diplomatik

10.SINIF TARİH YAZILI SORULARI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

SORULAR:

1. Osmanlı devletini Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı ....................................... boyu kurdu.

2. İlk Osmanlı – Bizans savaşı ...................................................... savaşıdır.

3. Osmanlılara katılan ilk beylik .................................................... beyliğidir.

4. .............................................. kalesi, Osmanlı’nın Balkanlar’da elde ettiği ilk topraktır.

5. Sazlıdere savaşının ardından ............................................... fethedilerek başkent yapılmıştır.

6. İlk Osmanlı – Haçlı savaşı .................................................... savaşıdır.

7. Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezit’in oğulları arasındaki 11 yıllık taht kavgası dönemine ............................................................ denir.

8. II. Murat’ın tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet’e bırakması ............................................ savaşına neden olmuştur.
9. ........................................... döneminde, “Ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı getirilmiştir.

10. Osmanlı askeri teşkilatında Yeniçerilerin silahlarını tamir eden ocak ......................................... , bekarlardan seçilerek Ordunun en önünde savaşan birlik ise ................................................ olmuştur.

11. .............................................Osmanlıların en büyük idari birimidir ve bu birimi .................................... yönetirdi.

12. Osmanlı toprak sisteminde gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara ..........................., padişahların kızlarına, annelerine ayrılan topraklara ................................................ denirdi.

Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız. (15 p.)

13. ( ) I. Murat a. İlk deniz savaşı
( ) Yıldırım Bayezit b. Şehzade Mustafa isyanı
( ) Orhan Bey c. İlk İstanbul kuşatması
( ) Çelebi Mehmet d. Bursa’nın fethi
( ) II. Murat e. Koyunhisar savaşı
f. I. Kosova savaşı

14. Kapıkulu piyadelerini yazınız. (10 p.)

CEVAP ANAHTARI

10. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI

Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. (15x5 = 75 p.)

1. Osmanlı devletini Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı ....Günhan Dalının KAYI.. boyu kurdu.

2. İlk Osmanlı – Bizans savaşı ............Koyunhisar........... savaşıdır.

3. Osmanlılara katılan ilk beylik ...Karesioğulları....... beyliğidir.

4. ......................Çimpe...... kalesi, Osmanlı’nın Balkanlar’da elde ettiği ilk topraktır.

5. Sazlıdere savaşının ardından .............Edirne...... fethedilerek başkent yapılmıştır.

6. İlk Osmanlı – Haçlı savaşı ..........Sırpsındığı..... savaşıdır.

7. Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezit’in oğulları arasındaki 11 yıllık taht kavgası dönemine ............Fetret...... denir.

8. II. Murat’ın tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet’e bırakması ......................Varna...................... savaşına neden olmuştur.
9. ..............Sultan 1. Murat (Hüdavendigâr)......... döneminde, “Ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı getirilmiştir.

10. Osmanlı askeri teşkilatında Yeniçerilerin silahlarını tamir eden ocak .............Cebeci Ocağı....... , bekarlardan seçilerek Ordunun en önünde savaşan birlik ise ..............Azaplar..................... olmuştur.

11. ..............Eyalet...............................Osmanlıların en büyük idari birimidir ve bu birimi ...........Beylerbeyi............ yönetirdi.

12. Osmanlı toprak sisteminde gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara .........Mukaataa................, padişahların kızlarına, annelerine ayrılan topraklara ........Paşmaklık.................. denirdi.

Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız. (15 p.)

13. ( f ) I. Murat a. İlk deniz savaşı
( c ) Yıldırım Bayezit b. Şehzade Mustafa isyanı
( d ) Orhan Bey c. İlk İstanbul kuşatması
( a ) Çelebi Mehmet d. Bursa’nın fethi
( b ) II. Murat e. Koyunhisar savaşı
( e )1. Osman f. I. Kosova savaşı

14. Kapıkulu piyadelerini yazınız. (10 p.)

1 Kapıkulu Piyadeleri

1.1 Acemi Ocağı
1.2 Yeniçeri Ocağı
1.3 Cebeci Ocağı
1.4 Topçu Ocağı
1.5 Top Arabacılar Ocağı
1.6 Humbaracı Ocağı
1.7 Lağımcılar
1.8 Sakalar

2 Kapıkulu Süvarileri

2.1 Silahtar
2.2 Sipahi
2.3 Sağ Ulufeciler
2.4 Sol Ulufeciler
2.5 Sağ Garipler
2.6 Sol Garipler

Başarılar Dileriz...

 

11.Sınıf 1.Dönem 1.YAZILI SORULARI 

SORU 1- İlk Türk devletlerinde hatunun görevlerinden 4 tanesini yazınız.(10 puan)

 

 

SORU 2- İlk Türk Devletlerinde devleti oluşturan 4 ana unsurunu yazınız. (10 puan)

 

 

Soru 3- Divan-ı İstifa nedir?(10 puan)

 

 

Soru 4- Karahanlı ordusu hakkında bilgi veriniz.(10 puan)

 

 

Soru 5- ............................ döneminde ülke toprakları padişah ve oğullarınındır hükmü getirildi. (boşluğu doldurunuz)(hükümdarın ismi)(10 puan)

 

Soru 6- Tımar sistemi uygulanan eyaletlere………………eyaletler denir.  (10 puan)

 

Soru 7- Gulam sistemi hakkında bilgi veriniz.(10 puan)

 

 

Boşlukları uygun kelimeler veya kavramlarla doldurunuz.(Doğru cevaplar 3 puandır.)

1- Devletin işleyişinde en temel rolü üstlenen yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişi ya da kurumsal yapı üzerinde toplanmasına……………………. denir.

2- Tımar sistemi uygulanmadığı eyaletlere………………eyaletler denir.

3- İlk Türk devletlerinde hükümete (Bakanlar kurulu) ………………..adı veriliyordu.
4- Eyaletleri ................... yönetir, adaleti..............,sağlar,güvenliği..................sağlardı.

5- İlk Türk devletlerinde hükümdarlık ünvanlarından bazıları şunlardır,

a)……………………. b)………………… c)…………………………

(ayukı,salyaneli,kadı,beylerbeyi,kağan,subaşı,han,monarşi,hakan)

BAŞARILAR ....

 

 11.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ÇÖZ

 

ADI SOYADI :                                          SINIFI :                    NO :

Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerleri doldurunuz.Her bir boşluk 3 Puandır.Toplam 39 P

1-Beylerbeyi yönettiği eyaletin merkezinde  ………………… da denilen  yerde oturur ve burayı yönetirdi.

2-Osmanlıda kale kuşatmalarında surları yıkıp köprü inşa eden askerlere …………………….. denirdi.

3-Osmanlı  eyalet askerleri içerisinde yer alırlar.Sınır ve uçlarda bulunan atlı birliklerdir.Keşif savaşları yaparlar.Bunlara  …………………. Denirdi.

4-10’lu Sistemi oluşturan Türk hükümdarı ……………………..dir.

5- İlk Türk devletlerinde bir çok memuriyetler bulunmaktaydı.Ordu komutanına ……………………. , tabibe ise …………………. Denmekteydi.

6-Abbasi halifelerinin hükümdarlara gönderdikleri elbiselere …………….denirdi.

7-B.Selçuklularda iç ve dış yazışmaları yapan divanın adı ……………. Divanıdır.

8--Osmanlı’ da tımar sisteminin uygulandığı  eyaletlere ……………………… eyaletler denir.

9-Selçuklu ordusunda kale kuşatmalarında kaleye tırmananlara yağ döken askerlere ………………….. denirdi.

10-İlk Türk-İslam devletleri’ nde resmi görevlileri ve halkı ilgilendiren bütün konuları rapor halinde başkente sunan görevliye …………………… denirdi.

11-Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına …………………denirdi.

12-İlk Türk devletlerinde siyasi ,askeri, ekonomik konuların görüşüldüğü meclislere  ……………………. Denirdi.

 

Aşağıdaki soruları açıklayınız.Toplam 61 P

1-İslamiyetten önceki Türk devletlerinde  devleti oluşturan dört unsuru yazınız.8P

2-İslamiyetten önceki Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerine 4 örnek veriniz.8P

3-Türklerde ikili teşkilat ne demektir, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur, nasıl uygulanır?9P

4-Divan- ı Mezalim ne demektir, başkanı kimdir?6P

5-B.Hun Devleti’nde kurultayın ne zamanlar toplandığını yazınız.6P

6-İkta Sistemi ile görülen hizmetlerden 4 tanesini  yazınız.12P

7-Türk ordusunda kullanılan silahlar olan koçbaşı, tolga, kemend ve kargının nasıl silahlar olduğunu açıklayınız.12P

 

BAŞARILAR DİLERİM     

 

11.SINIF INKILAP YAZILI SORULARI ÇÖZ

inkılap ı dön 1. yaz a grubu_Sayfa_2

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ YAZILI SORULARI 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı Soruları 

ÇTDT 1. dönem 1. yazılı Soruları Ali ÇAM tarafından gönderilen çağdaş Türk ve dünya tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları için kendisine çok teşekkür ediyoruz.

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ) yanlış olanlara ( Y ) yazınız. (20 PUAN)
1. (…..) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik isyanları I. Dünya Savaşı’nın sebeplerindendir.
2. (…..) XIX. Yüzyılın ikinci yarısında İtalya (1870) ve Almanya’nın (1871) siyasi birliklerini geç sağlamaları, sanayilerini güçlendirerek ham madde ve pazar arayışına girmeleri mevcut dengeler üzerinde bir etki oluşturmamıştır.
3. (…..) Rusya’da Bolşevikler Ekim 1917 de iktidarı ele geçirdiler.
4. (.….)Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları I. Dünya Savaşı’ndan güçlenerek çıktılar.
5. (…..) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımında ABD Başkanı Wilson’un ekonomik alandaki tecrübesizliğinin etkisi olmuştur.
6. (…..) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sadece ABD de etkili olmuştur.
7. (…..) Monroe Doktrini’nde “Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız durumları ile Amerika Kıt’aları bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine konu olamaz.” denilmiştir.
8. (…..)Birleşmiş Milletlerin temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı’nın ardından İsviçre’de “Cemiyet-i Akvam” (Milletler Cemiyeti) adıyla kuruldu.
9. (.….) ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrasında tekrar yalnızlık politikasına dönmesi, İngiltere ve Fransa’nın Yakın Doğu’da serbestçe hareket etmelerine sebep oldu.
10.(…..) 1929 ekonomik krizine karşı Türkiye’de alınan önlemlerden biri yabancı malların kullanımının teşviki olmuştur.

B) Boş bırakılan yerlere uygun olacak kelimeleri yazınız. (40 PUAN)
1. ………………..………………………….., birçok imparatorluğun yıkılmasına yol açan insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir.
2. I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla ………………………………..’te bir konferans toplandı.
3. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ağır şartları …………………. ………………………. zemin hazırlamıştır.
4. I. Dünya Savaşı sonunda ………… ….…………. Alsace-Lorraine bölgesini Fransa’ya bıraktı.
5. …………..……….dönemi Japonya’nın modern tarihinin de başlamasını haber verir.
6. New York Borsası 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kağıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla hızlandı ve ………………………… …………………….…. olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu.
7. XIX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik düzenin hâkim olduğu Japonya, dış dünyaya kapalı bir ülkeydi. ………………………….. adı verilen ordu komutanı bu derebeylerin en güçlüsünden seçiliyordu.
8. Uluslar arası barışı korumaya yönelik olarak 1 Aralık 1925’te Londra’da; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekolovakya arasında ………….………………………. Antlaşması imzalandı.
9. İngiltere ve Fransa Nisan 1920 ‘de toplanan San Remo Konferansı’nda Orta Doğu’yu Kendi aralarında paylaştılar.Buna göre Irak , Filistin ve Ürdün’ü …………….……….……. aldı.
10. Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi içinde yer alan ……………………………..…………………………….. ünlü Türk tarihçisidir.

C) Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Almanya – Versailles Antlaşması
B)Avusturya – Saint Germain Antlaşması
C)Osmanlı Devleti – Lozan Antlaşması
D)Bulgaristan – Neuilly Antlaşması
E)Macaristan – Triyanon Antlaşması

2- Sovyet Rusya içerisindeki Türklerin bağımsızlık hareketine ne ad verilir?
A)Bağımsızlık Hareketi
B)Basmacılık Hareketi
C)Turancılık Hareketi
D)Sosyalizm Hareketi
E) Türkçülük Hareketi

3- Türkiye ve Mısır dâhil Doğu Akdeniz çevresindeki ülkelere ne ad verilir?
A)Orta Doğu Ülkeleri
B)Yakın Doğu Ülkeleri
C)Uzak Doğu Ülkeleri
D)Adriyatik Ülkeleri
E)Akdeniz Ülkeleri

4- Wilson İlkeleri’nden biri de “Toprak ilhakı yapılmaması” idi. Bu nedenle İtilaf Devletleri kendi istedikleri toprakları ele geçirmekle bu ilke arsında ortak bir yol arayarak hangi sistemi geliştirdiler?
A)Sömürge Yönetimi
B)Hoover Yönetimi
C)Müsadere Yönetimi
D)Kapitülasyon Yönetimi
E) Manda Yönetimi

5- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi dış politikasının sonucu sayılamaz?
A)Batılı devletlerle ilişkilerini geliştirdi.
B)Boğazlar ve Hatay meselesi lehimizde çözüldü.
C)1932’de Milletler Cemiyetine üye olduk.
D)Türkiye bölgede istikrar unsuru oldu.
E) Dünya ekonomik krizlerinden etkilenmedi.

6- Türkiye’nin kendi dışındaki gelişmeler nihayet 1930’lu yıllara girildiğinde ona bu fırsatı vermiş ve Türkiye, hem de onurlu bir şekilde o zamanın dünyada ki en büyük uluslar arası kuruluş olan Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’ne girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’ne giriş tarihidir?
A) 1929 B) 1930 C) 1931 D) 1933 E) 1932

7-Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sonuçları arasında sayılamaz?
A)1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu.
B)Bu süreçte 4000 kadar banka battı.
C)İnsanlar için iyi kârlar sağlayan yeni iş sahaları ortaya çıktı
D)Piyasadaki para yok olduğu için insanlar takas ekonomisine geri döndü.
E)İnsanlar maddi varlıklarıyla beraber sağlıklarını ve konumlarını da kaybettiler.

8- Aşağıdakilerden hangisi ile “savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınmıştır?
A)Locarno Paktı
B)Briad-Kellogg Paktı
C)Balkan Paktı
D)Sadabat Paktı
E) Paris Barış Konferansı

9- 19. yüzyılın ikinci yarısında Japonya’nın Batı’ya açılması, çağdaş ve modern bir nitelik kazanması,
I. Meiji Restorasyonu,
II. Balfour Deklarasyonu,
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
Gelişmelerinden hangilerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I

10-I.Dünya savaşı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Dünya’nın siyasal sınırları yeniden çizildi. Yeni ülkeler kuruldu.
B)İtalya’da Faşizm, Rusya’da kominizm, Almanya’da Nazizm gibi düşünce akımları ortaya çıktı. Türkiye bölgede barışa katkıda bulunmak istediğini gösterdi.
C)İlk olarak bir savaşta zehirli gaz, tank ve denizaltılar kullanılmıştır.
D)Japonya’nın istediği başarıyı sağlayamaması ileride II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.
E)Cephe gerisinde sivillere olan saldırılar sonucunda sivil toplum örgütleri kuruldu.