Daha çok ‘Genç Osman’ olarak anılan Sultan 2. Osman, 16. Osmanlı padişahı ve 81. İslâm halifesidir. Babası Sultan 1. Ahmed Hân, annesi ise Mahfiruz Haseki Sultandır. Amcası Sultan 1. Mustafa Hân’ın tahttan indirilmesini müteakip 14 yaşında tahta çıkmıştır.

Kendisinden önceki Osmanlı padişahları gibi iyi bir eğitim alarak yetişmiştir. Arapça ve Latinceyi iyi bir seviyede bildiği, yetişmesinde annesi Mahfiruz Haseki Sultan’ın önemli bir tesiri olduğu belirtilir.

Sultan Genç Osman tahta çıktığı sıralarda, Osmanlı’nın buhranlı devirlerinden biri yaşanıyordu. Bu iyi yetişmiş Sultan, daha iyi şartlar altında ve daha kabiliyetli devlet adamlarıyla çalışma imkânına sahip olsaydı, farklı gelişmelerin yaşanması kuvvetle muhtemeldi.

Saltanatı Sırasında Yaşanan Bazı Gelişmeler

Sultan Genç Osman, kendisinden evvelki padişahlar gibi İran sorunuyla mücadele etti. Saltanatı devrinde Akdeniz’de İtalyanlara ve İspanyollara karşı önemli başarılar elde edildi.

Saltanatı sırasında vuku bulan önemli gelişmelerden biri de Lehistan seferidir. Bu sefer, dönemin güçlü devletlerinden olan Lehistan’ın, Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan Boğdan’a saldırı gerçekleştirmesi üzerine 1621 senesinde düzenlendi. Yeniçerilerin, savaşın ciddiyetinden uzak disiplinsiz davranışları sebebiyle bir başarı kaydedilemedi. Bunun üzerine 26 Eylül 1621 tarihinde Hotin Antlaşması imza edildi.

Yeniçeri ve Sipahi Ocaklarıyla İlgili Düşünceleri

Sultan Genç Osman, disiplini iyice kaybeden Yeniçeri ocağını kapatmanın ve yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan bir ordu kurmanın daha doğru olacağına kanaat getirmişti. Ayrıca Haccetmek niyetindeydi. Bu düşünce ve niyeti haber alan Yeniçeriler, 18 Mayıs 1622 tarihinde Sultan’a karşı ayaklanma çıkardılar. Arpalıkları kesilen bazı vazifeliler de bu isyanda Yeniçerileri destekledi.

İsyancılar, sarayda ortaya çıkan güvenlik açığından da istifadeyle baskın düzenlediler. Sultan 1. Mustafa, bir nevi tutukluluk hayatı yaşadığı hücreden alınarak tekrar tahta çıkarıldı. Sultan Genç Osman ise Yedikule zindanlarına götürülerek boğdurulmak suretiyle şehid edildi.

Sultan 2. Osman Hân, halk tarafından sevilen bir padişahtı. Bu noktada ahalinin, padişaha karşı baş gösteren ayaklanmayı desteklememiş olması son derece mühimdir. Hatta Sultanın şehid edilmesinin ardından Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde Sipahi ve Yeniçeri Ocaklarında vazifeli askerlere karşı münferid bazı taarruzlar söz konusu olmuş, tebaanın ve hakkaniyetli devlet adamlarının ısrarları üzerine, ayaklanmanın müsebbibi olan şahıslar idam edilmiştir.

Osmanlı tarihinde; ayaklanma sonucu şehid edilen ilk, tahtta vefat eden en genç padişah olan Sultan 2. Osman’ın cenazesi, babası 1. Ahmed’in (Sultanahmet) türbesine defnedildi. Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin.