SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
ADAY ADI VE SOYADI:

T.C. NO:
I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME,

İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında
tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici
söylemde bulunabilir. 0-5
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-5
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla
düşüncelerini ifade eder. 0-5
5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu
ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar. 0-5
II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde
kullanırlar. 0-5
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin
duyacağı şekilde ayarlar.
0-5
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-5
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-5
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek
ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-5
III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini
hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-5
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve
yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-5
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin
konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-5
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-5
IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve
davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-5
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-5
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-5
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-5
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-5
TOPLAM PUAN
Açıklama
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA

Alanlı için Sözlü Sınavların Yapılması 24/04/2017-13/05/2017

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Gerektirmeyen Alanlar için sınav tarihi : 03/04/2017 07/04/2017