Liseliler

için

siyer

dersi 

zümre kararları

Lise siyer dersi zümre kararları indir

 

…………………………………… LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ II. DÖNEM
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

: 2

Toplantının Öğretim Yılı

: 2016-2017

Toplantının Dönemi

: II. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 09.02.2017 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: …………….…… ( Müdür Yrd / Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar

: …………….. , ………..… (Ders Öğretmenleri)

                       


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 12. Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
 5. Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
 6. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
 7. İkinci Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve Tespiti.
 8. Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Metotların Belirlenmesi.
 9. Proje-Performans Görevlerinin Verilmesi ve Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi
 10. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti
 11. Öğrencilerin Sosyal, Kültürel Faaliyetlere Katılımını Sağlayacak Etkinlikler Planlanması.
 12. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi:

Toplantı zümre başkanı ……………………………………………………….. tarafından başarı dilekleriyle açıldı.

Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Yazman olarak ise ………………………….…………….……………….. seçildi.


 1. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı ………..………………………………….. tarafından okunarak açıklandı.
           Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

         Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

        Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

               Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

       Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

                Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,  öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

 1.          Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

               Ortaöğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun   olarak;

           a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

           b - Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

           c - Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni ……………………………………..……………… tarafından okundu.

 

          4- Hz. Muhammed’in Hayatı  (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.

Talim ve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümre başkanı ……………………………. tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

 

 • Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi

   Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi programıyla öğrencilerin;

 • Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları,
 • İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı fark etmeleri,
 • Hz. Muhammed’in islamı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,
 • Hz. Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 

6-  2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi

Ders öğretmeni …………………………… 1. Döneminin genel bir değerlendirilmesini yaptı. Sınıfların genelinde başarı seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.

 1. Dönem sınıf şube başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

 

Şube

Mevcut

Başarılı Öğrenci

Başarısız Öğrenci

Başarı ( % )

9-A

 

 

 

 

9-B

 

 

 

 

9-C

 

 

 

 

10-A

 

 

 

 

10-B

 

 

 

 

10-C

 

 

 

 

11-A

 

 

 

 

11-B

 

 

 

 

11-C

 

 

 

 

 

7- 2. Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve tesbiti

Öğrenci başarısını  artırıcı  ve başarısızlığını giderici  hususlardaki tedbirler konusunda, zümre başkanı …………………………………….  öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin gerektiğini, öğrencilerimizin sorunlarını çözücü yaklaşımların başarıyı arttırıcı etkenler olduğunu belirti.

Ders Öğretmeni …………………………….  öğrencilerin hem yaşları gereği hem de havaların ısınması nedeniyle çok hareketli bir döneme gireceklerini davranışlarında farklılıklar olabileceğinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle sıcak havalarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinliklere önem verilmesini; hoşlanmadıkları etkinliklerde ısrarcı olunmaması gerektiği belirtti. Ayrıca Okul ve aile iş birliğinin başarıyı artırma açısından önemi üzerinde duruldu.

Ders öğretmeni ………………………………………….. Dersler öğrenci merkezli olarak, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak ve mümkün olduğunca görsel ve teknolojik materyaller kullanılarak işlenmelidir dedi. Projeksiyon sınıfı ve kütüphane aktif olarak kullanılmalıdır dedi ve konuların sunum olarak projeksiyon sınıfında işlenmesi gerektiğini belirtti.

Zümre başkanı …………………. 2. Dönem içinde her öğrenciye en az bir performans görevi verilmesini, Projenin 1. zümre kararında olduğu gibi yıllık olarak verilmesini ve mayıs  ayında toplanıp değerlendirilmesinin gerektiğini hatırlattı.

Performans ve projelerde öğrencilere dönüt verilmesinin öneminden bahsetti. Projelerde yeni bir ürün(fikir) ortaya koyma, performans görevlerinde ise bir fikri bir çalışmaya uygulama ölçütleri; ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulması gerekenlerden olduğunu ifade etti. Derslerde yıllık planlara paralel gidilmesi gerektiği hususunda hatırlatmada bulundu.

Ders öğretmeni………………………….. ödevlerin öğrenciye bilgi ve birikim kazandıracak konulardan titizlikle seçileceğini, ödevlerin zamanlı olarak verilip takibi yapılarak zamanı geldiğinde toplanıp değerlendirileceğini ifade etti.

Ayrıca bu dönem sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi. Öğrencilerin yılsonuna kadar hazırladıkları proje ve performans çalışmalarının Proje ve Performans Sergisinde sergilenmesine karar verildi.

 

 1. Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Metotların Belirlenmesi.

Derslerde  uygulanacak  yöntem  ve  teknikler  konusunda zümre başkanı ……………………….derse  hazırlıklı  gelmenin  öneminin üzerinde durdu. Konuların güncel yaşamla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ders öğretmeni ……………………………….., öğrencilerin öğretmeniyle karşılıklı rahat konuşmasına imkan vererek özen gerektiren bir iletişim dili benimsenmesi  gerektiğini ifade etti.

Derslerin işlenişinde konunun ve öğrencilerin özelliğine bağlı olarak;  anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama, tümevarım, tümdengelim, analiz metot ve tekniklerinin, özellikle de aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.

 

 

 1. Proje-Performans Görevlerinin Verilmesi ve Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi

                  13.09.2014 tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

            Öğrencilerin, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlaması zorunludur.

Buna göre 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;
 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2017 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

 

 1. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

 Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı.

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda 2. Dönem yazılılarının ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre II. kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi    ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

 

Yazılı Sınav Zamanları

2. DÖNEM

Nisan 1. Hafta       ( 30 Mart – 03 Nisan 2017 )

Mayıs  2. Hafta      ( 11 – 15 Mayıs 2017 )

 

 

 1. Öğrencilerin Sosyal, Kültürel faaliyetlere Katılımını Sağlayacak Etkinlikler Planlanlaması

Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca dini bayram, gün ve gecelere paralel olarak sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin (Tebrik, kutlama, pano oluşturma, ikram vb.) yapılmasına karar verildi. Ders Öğretmeni …………………..………….. yapılacak olan bu sosyal çalışmaların öğrenciler üzerinde olumlu izler bırakacağını ifade etti.

 

 

 1. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Zümre başkanı ………………………………..  başarılı ve verimli bir eğitim öğretim dönemi olması temennisinde bulundu. Teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

 …..………………                                                                            ……………………..                                          

  Zümre  Başkanı                                                                                  Ders Öğretmeni

      

UYGUNDUR

   ….  / 02 / 2017

……………………………..

Okul Müdürü

 

…………………………………… LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ II. DÖNEM
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI KARARLARI

1- Zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesi kararlaştırıldı.

                  2- Talim ve Terbiye Kurulu'nun Kurul Kararı İle kabul edilen  öğretim Programına uygun olarak hazırlanan yıllık planın 1. Dönem işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, 2.Dönem de aynı planın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

                  3- Dersler işlenirken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı

            4- Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi kararlaştırıldı. .

            5- Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi; Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması kararlaştırıldı.

6- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanması kararlaştırıldı.

 • Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
 • Mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.
 • Ayrıca dini bayram, gün ve gecelere paralel olarak sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin (Tebrik, kutlama, pano oluşturma, ikram vb.) yapılmasına karar verildi.
 • Derslerin işlenişinde konunun ve öğrencilerin özelliğine bağlı olarak; anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama, tümevarım, tümdengelim, analiz metot ve tekniklerinin, özellikle de aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.
 • Sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi.

             12- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

             13- Kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.

                    14-  İkinci Dönem Yazılarının; 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart-3 Nisan 2017), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2017) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 1. Yazılı sınavların bir tanesinin Klasik tarzda yapılması gerektiği ve bütün sınavların ortak olarak yapılması kararlaştırıldı.

                   16- 2. Dönemde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;  1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2016 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

             ………………….                                               ……………………..                                   ………………………

            DKAB Öğretmeni                                               DKAB Öğretmeni                          DKAB Öğretmeni

 

UYGUNDUR

09  / 02 / 2017

………………………………………
Okul Müdürü