RIZIK GENİŞLİĞİ VE BEREKETLENMESİ İÇİN

NELER YAPMALIYIZ?

Rızık ve ecel, âdeta kader âilesinin ikiz ve sır kardeşleridir. Rızık, daha anne karnında iken başlar ve Cenâb-ı Hakk’ın takdir ettiği ecel vakti gelene kadar da devam eder. Rızık devam ettiği müddetçe de kimsenin eceli gelmez.

Rabbimiz, yarattığı her mahlûka bir müddet yaşama hakkı vermiş, “ömür” denilen bu müddet içinde onların rızıklarını da tâyin buyurmuştur. Bu hakîkat âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir:

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allâh’a ait olmasın. O, her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emâneten konulacakları yeri de bilir…” (Hûd, 6)

NEDEN RIZIK DARLIĞI ÇEKERİZ?

Şu hadîs-i şerîf de Cenâb-ı Hakk’a sığınıp O’na lâyıkıyla tevekkül edebilen bir kulun, rızkını temin husûsunda nasıl bir ilâhî yardıma nâil olacağının bir ifâdesidir:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

İnsana düşen, tıpkı rızık aramaya çıkan kuşların tevekkül ve teslîmiyeti içinde, yersiz birtakım endişelere kapılmadan nasibini aramak ve gayret sarf etmektir.

RIZKIN ARTMASI VE BEREKETLENMESİ İÇİN OKUNACAK DUALAR

“Allâhümme fâlikal-‘ısbâhı ve câ’ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ‘ıkdı ‘annid- 406 DUALAR deyne ve ağninî minel-fakri ve emti’nî bi-sem’î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlike.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua)

“Allâhümmerzüknâ min fadlike ve lâ tahrimnâ rizkake ve bârik lenâ fîmâ razektenâ vec’al rağbetenâ fîmâ ‘ındeke vec’al gınân fî enfüsinâ.”

Anlamı: “Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 42)

YİNE BAŞKA BİR DUA 

Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır.

Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allahın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz...

Rızık Duası Okunuşu;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es'elüke bismikel azîmil-a'zami

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"

Anlamı;

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

RIZIK HAKKINDA 

Çoğumuz rızık darlığı çekeriz. Rızık darlığı çekmeyenlerimiz de, çevremizde bu darlıktan dolayı çok sıkıntı çeken insanları müşahede ederiz. Eğer hassasiyet sahibi bir mü’min isek onların sıkıntılarını omuzlarımızda daima taşırız. Bundan dolayı da, yardımcı olabileceklerimize elimizden geldiği kadar yüklerini hafifletiriz.

Rızık darlığının çeşitli sebepleri vardır. Bu konuda şu hadis-i şerif çok dikkat çekicidir. Peygamberimiz buyurmuştur ki:

Kaderi ancak dua geri çevirir.

Ömürde iyilik ziyadeliğe sebep olur.

Kişi muhakkak işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum olur.

Şunu anlıyoruz: Günah işlemek rızıktan mahrum olmanın sebebidir.

Yalan söyleyen fakirlikten kurtulmaz.

Çok uyumak fakirlik getirir

Çıplak idrar yapmak,

Cünüpken yemek, içmek,

Anne – babayı üzmek,

Namaz için gevşeklik etmek,

Dilencinin parasını bozmak veya bozuk parasını alıp bütünlemek,

Yiyecek içeceklerin üstünü açık bırakmak,

Belden aşağı giyilen elbiseleri ayakta giymek,

Anne babaya dua etmemek,

Cimrilik yapmak,

İsraf etmek,

Dini vazifeleri yaparken gevşek davranmak…

Sabah uykusu diye uyumak… bunlar rızık darlığı sebepleridir.

Rızkı daraltan şeylerden bazılarını sizlerle paylaştım. Tecrübelerimle sabittir ki, bu hususlar fakirlik (geçim darlığı sebeplerindendir.) Daha çok sebepler var. Bizatihi onları müşahede etmediğimden sizlerle bu kadarını paylaştım.

Peki, rızkı çoğaltan sebepler yok mu? Olmaz olur mu hiç? Elbette var. Bunlarında bazılarını paylaşalım:

Önce peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’in bir hadisini hatırlatalım. Buyurdular ki:

“Sadaka vermek rızkı arttırır.”

Şunu anlıyoruz:
Bolca sadaka vereceğiz. Bu rızkı arttırır, belayı defeder.

İşimize sabah erkenden başlayacağız. Bu rızıkta ziyadeliğe sebep olur.

Güler yüzlü, hoş kelâmlı olmak rızkı arttırır.

Rızkı arttıran sebeplerden biri de namazı aksatmamak ve tâdil-i erkân üzere kılmaktır. Maalesef namaz kılanların çoğu tâdil-i erkâna (namazlarını kurallara uyarak kılmaya) riâyet etmezler. Bu (tâdil-i erkân) farzdır; buna riayet etmeyen namaz kılmamış olur. Böyleleri musibetten kurtulamazlar.

İbrahim Hanefi hazretlerinin şu sözü çok meşhurdur. Der ki;
“Namazlarını hızlı kılan bir kimse gördüğünüz vakitte, geçim darlığından dolayı onun çoluk-çocuğuna çok acıyın…” Bu ne güzel ve ne kadar da doğru bir ifadedir.

Kuşluk namazı kılmak rızkı celbeder.

Yatmadan Vâkıa Suresi’ni okumak,

Mülk Suresi’ni okumak,

Müzzemil Suresi’ni okumak,

İnşirah Suresi’ni okumak,

Sabah namazının sünnetini ve Vitir namazını evde kılmak,

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’e bolca salâvat okumak…

Rızkı inşallah arttırır. Ya Rezzak… Ya Rezzak…