Öğretmenlerin 2017 Eylül Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu.

5-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olan mesleki çalışma programı ve konuları MEB tarafından açıklandı.

Okul Öncesi, İlkokullar, Ortaokullar, Ortaöğretim Kurumları seminer programı ve konuları


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Eylül 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARINAMAÇLARI:

Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.

Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,

Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmaktır.

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ Mesleki çalışmaların süresi günlük 4 saattir. Çalışma takvimi Ek’teki tablolarda verilmiştir.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.  

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.

Yenilenen öğretim programlarının incelenerek ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.

Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.

Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası) Teknoloji ve Madde bağımlılığı Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin Ergenlerle iletişim Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

Sınav kaygısı Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma Okulda ilk yardım Öğrencilere çevre bilinci kazandırma Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme) Liderlik ve örgüt kültürü

Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

Okul çevre güvenliği İş sağlığı ve iş güvenliği konuları

Değerler Eğitimi

Kaynaştırma Eğitimi Bireyselleştirilmiş eğitim programları Kapsayıcı eğitim

İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca eklerdeki Örnek kitap ve film listesindeki eserler,

eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

Not: Araştırmacı öğretmen etkinlikleri çerçevesinde Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması istenecek ve sunum sonuçları Ek 3’teki tablo örneği kullanılarak raporlanıp il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla asbilir@meb.gov.tr e-posta adresine iletilecektir.  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 05-15 EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA

Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 05.09.2017 Salı 4 09.00-13.00

Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı. 06.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler İlgili Müdür Yardımcısı 3-4-5 yaş grubu zümre öğretmenleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 07.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Sınıflardaki materyal ve malzemelerden

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması. Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekânsal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması. 08.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Zümre Başkanları Zümrelerin Eylül-Ekim ayına ilişkin Aylık Eğitim Planlarını hazırlaması  

İKİNCİ HAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 11.09.2017 Pazartesi 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.) Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri 12.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Kurul Toplantısında Oluşturulan Komisyonların Yıl Boyunca Yapacakları Çalışmaları Planlamaları. Çocuk Oryantasyon Programı 13.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,Kaynaştırma eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi 14.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri: Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması (www.mebpersonel.com) 15.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır.

Not: Oryantasyon programı zaman çizelgesi okul şartlarına göre planlanacaktır.  

İLKOKULLAR 05-15 EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 05.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm idareci ve öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı. 06.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. Her zümre kendi grubunun öğretim programı ve kazanımlarını görüşerek raporlaştıracaktır.

Ana Sınıfı,1, 2,3 ve 4. Sınıflar Zümre Toplantıları Öğretim Programı Ve Kazanımlar. Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler. Ana Sınıfı,1.Sınıf Oryantasyon Çalışmalarının Planlanması 07.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Tüm Öğretmenler.

Bir Önceki Yılın Deneyimlerinin Aktarılması, Öğretmenlerin Sınıflarıyla İlgili Eksiklikleri Düzenlemeleri Ve Tamamlamaları İçin Örnek Olay ve Uygulamalardan Yola Çıkılarak Öğretmen Deneyimlerinin Paylaşım Toplantısı 08.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır.  

İKİNCİHAFTA

Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 11.09.2017 Pazartesi 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul İdaresi, Okul Rehber Öğretmeni Okul, Aile Ve Çevre İşbirliğinin Önemi Okul Ve Çevre Güvenliğine İlişkin Alınması Gerekli Önlemler 12.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler.

Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar 13.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Özel Eğitim konularında çalışmalar (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.),Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,Kaynaştırma eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi 14.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivindekifarklı sayılarından (Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 15.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilere değer kazandırmaya dönük okul politikası oluşturma ve kullanılacak materyallerin belirlenmesi Not: Ana sınıfı ve 1. Sınıf Öğretmenleri oryantasyon programını uygulayacaklardır.

ORTAOKULLAR 05 - 15 EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 05.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm idareci ve öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır 2017-2018 eğitim öğretim yılı başı öğretmenler kurulu toplantısı. 06.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Tüm Zümreler.

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilere değer kazandırmaya dönük okul politikası oluşturma ve kullanılacak materyallerin belirlenmesi. Belirlenen materyal listesi ilçe milli eğitim müdürlüklerine de gönderilecektir 07.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Tüm Öğretmenler.

Bir önceki yılın deneyimlerinin aktarılması, öğretmenlerin sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları için örnek olay ve uygulamalardan yola çıkılarak öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı 08.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar  

İKİNCİHAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 11.09.2017 Pazartesi 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul Müdürü 5. Sınıfların Okula Adaptasyonunda Karşılaşılacak Muhtemel Sorunlarda Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi.

Ergenlik Döneminde Öğretmenin Öğrenciye Yaklaşımı Nasıl Olmalı. 12.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar 13.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri 14.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğündetüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından (Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 15.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır.  

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 05 - 15 EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 05.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm idareci ve öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı. 06.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler İlgili Müdür Yardımcısı, Zümre Başkanları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 07.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar 08.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler İlgili Kulüp öğretmenleri, Müdür Yardımcıları ve Rehber öğretmenler Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler.(Öğrenci Kulüpleri Ve Toplum Hizmeti Çalışmaları.)

Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Planı

İKİNCİHAFTA Tarih Çalışma Süresi (Saat) Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 11.09.2017 Pazartesi 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul Müdürü Etkileşimli Tahtada Örnek Bir Ders Anlatımı 12.09.2017 Salı 4 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Rehber Öğretmenler Teknoloji Ve Madde Bağımlılığı Semineri Beslenme Dostu Okul Ve Eğitim Semineri 13.09.2017 Çarşamba 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri 14.09.2017 Perşembe 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin Farklı Sayılarından

(Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 15.09.2017 Cuma 4 09.00-13.00 Tüm öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır.  

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/KURUMLARINDA 05-15 EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 05.09.2017 Salı 09.00-10.00 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme 10.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul Yöneticileri 1.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Karar ile Kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, 3. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, 4. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık,Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul PansiyonlarıYönetmeliği, 6. İş Sağlığı ve Güvenliği, 7. Değerler Eğitimi, 8. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları ve BEP Planları, 06.09.2017 Çarşamba 09.00-13.00 1. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri 2.Genel bilgi dersi öğretmenleri 1.Okul Yöneticileri/Alan Şefleri 2.Okul Yöneticileri 1.www.megep.meb.gov.tr adresinden öğretim programlarının sınıf bazında çerçeve öğretim programlarının, ders bilgi formlarının, modül bilgi sayfalarının ve yeterlilik tablolarının incelenmesi ve değerlendirme yapılması.

2.Yenilenen genel bilgi derslerine ait öğretim programlarının incelenmesi ve öğretim materyallerinin buna göre güncellenmesi. 07.09.2017 Perşembe 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul YöneticileriRehber Öğretmenler 1. 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler: Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması, İşletmede beceri eğitimi/staj gören öğrenciler için işletme sahiplerine sağlanan teşvikler (1/3-2/3 oranında devlet katkısı) Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması, Ön lisans programlarına sınavsız geçişin kaldırılarak, alanında ön lisans programlarına yerleşmede ilave puan uygulaması, Stajın sınavla değerlendirilmesi, 2. 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri, bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi, 3.Döner sermaye uygulamaları hakkında genel bilgilendirme yapılması, 08.09.2017 Cuma 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul Yöneticileri/Sektör Temsilcisi -Mesleki rehberlik ve yönlendirme, -Sektörle işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesi konularında öğretmenlerin bilgilendirilmesi, -18.10.2015 tarihli ve 10524046 sayılı “Proje Çalışmalarında Dikkat Edilecek”konulu yazıda yer alan açıklamalar ile”Protokol Hazırlama ve Uygulama” konulu 25.7.2016 tarihli ve 7906118 sayılı Genelge hakkında bilgilendirme yapılması (Projelere fon sağlayan kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri ve işbirliği yapılacak kuruluşlar)  

İKİNCİ HAFTA

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 11.09.2017 Pazartesi 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul Yöneticileri 1. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Hizmetlerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Konular hakkındaki 19.10.2015 tarihli ve 10586335 sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi 2. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları 3. Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesi ve ilgili diğer maddeler ile “Koordinatörlük Görevi” konulu03.11.2016 tarihli ve 12336661 sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi, 4. MEB İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme 5. İşletmede beceri eğitim modülü hakkında bilgilendirme, 12.09.2017 Salı 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul/Kurum Müdürü, Birim Sorumlusu Öz Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Hazırlanan Rapor /Eylem Planlarına ait Uygunsuzlukların Giderilmesi 13.09.2017 Çarşamba 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından (Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 14.09.2017 Perşembe 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Okul/Kurum Müdürü Okul/Kurum Kalite Birim Sorumlusu Öz Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Hazırlanan Rapor /Eylem Planlarına ait Uygunsuzlukların Giderilmesi 15.09.2017 Cuma 09.00-13.00 Tüm Öğretmenler Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır.  

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi (a) yönetmeliğin 38. ve ilgi (b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları çalışmalar için Eylül 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

Öğretmenlerimiz Eylül 2017 Mesleki Çalışmalarını görev yaptıkları okullarda veya İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince uygun görülen merkezlerde gerçekleştirecektir.

PROGRAMIN DAYANAĞI: Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça öğretmenleri, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler.

PROGRAMIN AMAÇLARI: Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak, Yeni eğitim-öğretim süreci için ön hazırlık çalışmaları yapmak, Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak bilimsel, meslekî, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri planlamak, Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesindeki faaliyetlerin uygulamasında birlik ve eş güdüm sağlamak, Eğitim ve öğretim ortamlarının yenilenmesini, geliştirilmesini ve eğitim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde aktif kullanılmasını sağlamak, Veli-Okul ilişkilerini daha kapsamlı ve nitelikli hale getirmek, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geliştirilip 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 15 ilde pilot olarak uygulanan ve bu yıldan itibaren yılında 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip Sisteminin (KTS) ön hazırlıklarını gerçekleştirmek.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR: Eylül 2017 Meslekî Çalışmalar Programı, 2017-2018 Öğretim yılının planlamalarının yapılması,yeni öğretim programlarının tanıtımı ve müzakere edilmesi, “Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi” ne göre eğitim-öğretim yılı için her bir aya ait eylem planlarının tespit edilmesi ile Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumlarında Din, Ahlak ve Değerler alanında gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine planlanmıştır. Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlaröncedenilan edilecektir. Eğitim öğretim yılı başı itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve benzeri toplantılar, “Okulların Programı” için ayrılan günlerde yapılacaktır. Eylül 2017 Meslekî çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de temin edilebilecektir. Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi ve Kalite Takip Sistemi Okullar tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün resmi web adresinden temin edilen Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesinden her ay için Ek-1’de yer alan “Eylem Takvimi-1” çerçevesinde aylık eylem planları çıkarılacaktır. Bu eylemler Vizyon Belgesinde belirtilen aşağıdaki yedi (7) alan için her bir ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) olmak üzere bir (1)’er eylem planı yazılacaktır. Bu durumda her bir ay için yedi (7) olmak üzere toplamda (9 ay için) 63 eylem planı hazırlanmış olacak ve Ek-1’deki Eylem Takvimi’ne işlenecektir. Eylem planı çıkarılacak alanlar: 1. Eğitim Ortamları ve Fiziki İmkanlar Alanı 2. Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı 3. Akademik Gelişim Alanı 4. Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı 5. Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı 6. Çevre ve Paydaşlarla İle İşbirliği Alanı 7. İzleme ve Değerlendirme Alanı Eylem planlarının yer aldığı tablolar okul müdürlüklerince en geç 18 Eylül 2017 tarihine kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda ulaştırılacak ve bir nüshası okulda muhafaza edilecektir. İlçe milli eğitim müdürlüklerince okullardan gelen faaliyet önerilerini müzakere etmek ve ortak bir öneri planı çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır.

İlçe millî eğitim müdürü veya din öğretiminden sorumlu şube müdürünün başkanlığındaki bu toplantıya ilçedeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri müdürleri katılacaktır. Toplantıda okullardan gelen eylem planı önerileri müzakere edilecek, oylama usulüne göre değerlendirilecek ve en yüksek oy alan öneriler tabloya işlenerek en geç 22 Eylül 2017 tarihine kadar il millî eğitim müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilecektir.

İl milli eğitim müdürlüklerince; okullarda hazırlanan, ilçelerde tekrar müzakere edilen eylem önerilerini karara bağlamak ve il düzeyinde ortak bir eylem planı çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır. İl millî eğitim müdürü veya din öğretiminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığındaki bu toplantıya çalışmalara katkısı olan en az üç (3) Anadolu imam hatip lisesi ve üç (3) imam hatip ortaokulu müdürü katılacaktır. Komisyona ilçe müdürleri ve il müdür yardımcıları, şube müdürlerinden de katılım sağlanabilecektir. Toplantıda ilçelerden gelen eylem önerileri müzakere edilecek, değerlendirilen önerilerden her bir alandan en yüksek oy alan bir (1) öneri tabloya işlenecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü eylem planlarını Kalite Takip Sistemine (KTS) en geç 2 Ekim 2017 tarihine kadar işleyecektir. Eğitim öğretim yılındaki dokuz (9) ay içerisinde;

okullarda hazırlanan, ilçelerde müzakere edilen, illerde karara bağlanan ve Genel Müdürlükçe takip edilip denetlenecek olan Kalite Takip Sistemine (KTS) işlenen her bir eylem planının her ay gerçekleştirilmesi ve belirtilen şartlar çerçevesinde sisteme işlenmesi İl Millî Eğitim Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından yapılacaktır.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Genel Müdürlük tarafından doğrudan takip edilen KTS ile de okulların aylık ve yıllık performansı ölçülmüş, gerçekleştirilen eylemlerde hangi öğretmenlerin yer alıp alamadığı tespit edilmiş olacaktır.

Eylül 2017 Mesleki Çalışmalardadinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ‘2017-2018 Sosyal- Kültürel Etkinliler Planı’ kapsamında yapılması düşünülen sosyal etkinlikler planlanacak ve öğretmenler kurulunda karara bağlanacaktır.

b. Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi Din, Ahlak ve Değerler alanındaki Seçmeli Dersler, Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Meslek Dersleri ile bütün branşlardaki derslerin yeni öğretim programlarının tanıtımı ve müzakeresi Mesleki Çalışmalar birinci hafta gerçekleştirilecektir.

(İsteyen il veya ilçeler takdim-tehir yaparak ikinci hafta da gerçekleştirebilir.) Öğretim programlarının tanıtımı ile ilgili sunumlar Mayıs ve Haziran aylarında Bakanlıkça Öğretim Programı Formatörlük Eğitimi Programına katılan “Formatör Öğretmenler” tarafından İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin planlamaları ile yapılacaktır.

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Spor, Sanat ve Yabancı Dillerle ilgili derslerin öğretim programlarının ilgili öğretmenlere tanıtım sunumu Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlüklerince Formatör Eğitimi Programlarına katılan Formatör Öğretmenler tarafından yapılacaktır.

Bu programların organizasyonu İlçe/İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, meslekî çalışmalarını her haftada en az iki (2) günü il ve ilçe müdürlüklerince belirlenen takvimde ve mekanda oluşturulan meslekî çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır. Bu çalışmalarda öğretim programlarının tanıtım sunumları ve derslerin öğretimi yöntem teknikleri müzakere edilecektir.

Din, Ahlak ve Değerler- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Okul, İlçe ve İl Etkinlikleri 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri okullarda, ilçelerde ve illerde yapılacak eğitim etkinliklerini Eylül ayındaki Mesleki Çalışmalarda müzakere edecek ve ortak planlamalar yapacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından 2017-2018 Öğretim yılı içerisinde okullarda, ilçelerde ve illerde gerçekleştirilecek ortak etkinlikler dinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanan örnek etkinliklerden yararlanılarak planlanacaktır. Bu planlama yapılırken ilçe millî eğitim müdürlükleri din öğretimi birimlerinin koordinesi ile moderatör olarak seçilen bir (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yukarıda belirtilen internet adresindeki etkinlikleri müzakereye açacaktır. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerince 2017-2018 Öğretim Yılına yönelik hazırlanan ve okullarda, ilçede ve illerde yapılması düşünülen etkinlik planları Ek-2’deki tabloya işlenerek İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri Din Öğretimi Birimlerine iletilecektir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince son şekli verilen etkinlik planları İl Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından İl adı verilen bir klasör içerisinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait dogm.izleme@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda en geç 1 Ekim 2017 tarihine kadar gönderilecektir.  

Danışma ve İletişim: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Zeynep OLGUN- Tel: (0312) 413 35 53- e-mail: zolgun@meb.gov.tr Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) 413 35 04- muratkarakaya@meb.gov.tr

EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMALAR PLANI Konu Sorumlu Birim Tarih Mesleki Çalışmaların Gerçekleştirilmesi Okul Müdürlükleri, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri 5 Eylül- 15 Eylül 2017 Okul Eylem Planlarının Hazırlanması Okul Müdürlükleri 18 Eylül 2017 İlçe Eylem Planlarının Hazırlanması İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Eylül 2017 İl Eylem Planlarının Hazırlanması İl Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Ekim 2017    

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ÇALIŞMALAR EYLÜL 2017

(BİRİNCİ HAFTA: 5-8 EYLÜL 2017) Tarih Yer Katılımcılar Açıklama/İçerik 5 Eylül 2017 Salı 09:00-13:00 Okulların Kendi Programı Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Okulların Kendi Programı 6 Eylül 2017 Çarşamba 09:00-13:00 İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi (Bkz. Madde: 13, 14, 15, 16) 7 Eylül 2017 Perşembe 09:00-13:00 İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi (Bkz. Madde: 13, 14, 15, 16) 8 Eylül 2017 Cuma 09:00-13:00 Okulların Kendi Programı Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından

(Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır  

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ÇALIŞMALAR EYLÜL 2017

(İKİNCİ HAFTA: 11-15 EYLÜL 2017) Tarih Yer Katılımcılar Açıklama/İçerik 11 Eylül 2017 Pazartesi 09:00-13:00 Kendi Okullarında Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Okulların Kendi Programı 12 Eylül 2017 Salı 09:00-13:00 AİHL ve İHO’larda & İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri Kendi Okullarında & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri İlçe MEM ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Eylemlerinin Planlanması (Eylem Takvimi – Ek-1) (Bkz. Madde: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) & Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Din Ahlak ve Değerler Alanıdaki Seçmeli Derslerin Öğretim Yöntemleri-Materyal Kullanımı Müzakeresi 13 Eylül 2017 Çarşamba 09:00-13:00 AİHL ve İHO’larda & İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri Kendi Okullarında & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri İlçe MEM ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Eylemlerinin Planlanması (Eylem Takvimi – Ek-1) (Bkz. Madde: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) & Din, Ahlak ve Değerler Okul, İlçe ve İl Ortak Etkinliklerinin Planlanması (Eylem Takvimi – 2) (Bkz. Madde: 17, 18, 19, 20) 14 Eylül 2017 Perşembe 09:00-13:00 Kendi Okullarında Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Okulların Kendi Programı 15 Eylül 2017 Cuma 09:00-13:00 Kendi Okullarında Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş Öğretmenleri & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunumve tartışmalar yapılacaktır. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

Not: Haftalık planlamalarda İlçe ve İl Müdürlükleri takdim, tehir veya gün değişiklikleri yapabilirler.

EK-1 Anadolu İmam Hatip Liseleri/Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Aylık Eylem Planları Okul – İlçe ve İl Eylem Takvimi (Ekim 2017-Haziran 2018) Ayları Not: Her bir ay için aşağıdaki Eylem Takvimi ayrı ayrı hazırlanacaktır. Bir öğretim yılı için toplamda 63 eylem planlanmış olacak ve dokuz (9) Eylem Takvimi çıkacaktır.

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI VİZYON BELGESİ Yılı ………………. Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu No Vizyon Belgesindeki Alanlar Vizyon Belgesindeki İlgili Maddenin Numarası/Şıkkı Gerçekleştirilmesi Planlanan Eylemler İş Birliği Yapılacak Kurumlar 1 Eğitim Ortamları –Fiziki İmkânlar Alanı 3 Akademik Gelişim Alanı 4 Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı 5 Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı 6 Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı 7 İzleme ve Değerlendirme Alanı   EK-2 Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din, Ahlak ve Değerler Ortak Etkinlikler Aylık Eylem Planları Okul – İlçe ve İl Eylem Takvimi (Ekim 2017-Haziran 2018) Ayları Not: Her bir ayda bir veya birkaç etkinlik sadece okulda veya ilçe genelinde /il genelinde planlanabildiği gibi her üçünde ya da ikisinde de planlanabilir.

ORTAÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURUMLARI ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2017-2018 Öğretim Yılı Ekim-Haziran Ayları Din, Ahlak ve Değerler Etkinlikleri No

ETKİNLİKLERİN YAPILACAĞI AY GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER ETKİNLİK ALANI (Okul, İlçe, İl) İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR 1 EKİM Okul: İlçe: İl: 2 KASIM 3 ARALIK 4 OCAK 5 ŞUBAT MART 6 NİSAN 7 MAYIS 8 9 HAZİRAN EK- 3 ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN ETKİNLİK SUNUM LİSTESİ İLİ /İLÇESİ OKUL ADI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI MİLLİ EĞİTİM DERGİSİNDEN SUNUM YAPILAN MAKALENİN ADI YAZARI DERGİNİN SAYISI MAKALENİN KONUSU SUNUMU YAPANIN ADI SOYADI EK - 4

ÖRNEK KİTAP LİSTESİ

Yazar Adı Kitap Adı Yayınevi 1 Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı İletişim Yayıncılık 2 Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız Kubbealtı Neşriyat 3 Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940) Art Yayınları 4 Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur? TÜBİTAK Yayınları 5 Covey, S. R. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Varlık Yayınları 6 Enç, M. Bitmeyen Gece Ötüken Neşriyat 7 Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi Ayrıntı Yayınları 8 Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası Pan Yayınları 9 Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul Beyaz Yayınları 10 Goleman, D. Duygusal Zekâ Varlık Yayınları 11 Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor Metis Yayınları 12 Güntekin, R. N. Acımak İnkılap Kitabevi 13 Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur? Beyaz Yayınları 14 Illich, I. Okulsuz Toplum Şule Yayınları 15 İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam Klasik Yayınları 16 Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş Evrim Yayınları 17 Kan, Ş. H. Mahrem Macera Yeryüzü Yayınları 18 Kant, I. Eğitim Üzerine İz Yayıncılık 19 Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri Dergâh Yayınları 20 Karabekir, K. Çocuk Davamız Yapı Kredi Yayınları 21 Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat Diriliş Yayınları 22 Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü Diriliş Yayınları 23 Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek Yapı Kredi Yayınları 24 Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş ŞehirliÖrnek Kişilikler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 25 Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim Hece Yayınları 26 McCourt. F. Öğretmen Altın Kitaplar Yayınevi 27 Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi MAB 28 Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler İz Yayıncılık 29 Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım Kubbealtı Akademi Yayınları 30 Pennac, D. Okul Sıkıntısı Can Yayınları 31 Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde Hayat Yayınları 32 Rancier, J. Cahil Hoca Metis Yayınları 33 Rousseau, J. J. Emile Kilit Yayınevi 34 Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite Ötüken Neşriyat 35 Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri Timaş Yayınları 36 Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek İthaki Yayınları 37 Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası Dergâh Yayınları 38 Toros, H. Asya’nın Kandilleri Hece Yayınları

EK - 5 ÖRNEK FİLM LİSTESİ

(Alfabetik Sırayla) 3 Idiots AmericanTeacher Asyanın Kandilleri (Belgesel) Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel) Billy Elliot Birinci Sınıf / The First Grader Can Dostum / Good Will Hunting Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar Hababam Sınıfı (1975) Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979) Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) Hababam Sınıfı Tatilde (1978) Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) İki Dil Bir Bavul İmparatorlar Kulübü Kara (Black) Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards) Koro / LesChoristes Kör Nokta Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society Özgürlük Yazarları Patch Adams Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus Sınıf / EntreLesMurs (The Class) Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman Tepetaklak Nelson / Half Nelson The Blindside Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par