ÖĞRETMEN YETİŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

MEB, Öğretmen yetiştirmede yeni stratejler belirledi.

Öğretmen yetişirmede yeniden amaçlar ve hedefler belirlendi.

işte YENİ BELGE

9 Haziran 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30091

KURUL KARARI

 

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih : 31/05/2017

Karar No : 2017/15

Konu : “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”

Yüksek Planlama Kurulunca;

Milli Eğitim Bakanlığının 08/05/2017 tarihli ve E. 6510967 sayılı, 22/06/2016 tarihli ve E. 6878658 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 28/02/2017 tarihli ve E. 1650 sayılı yazısı dikkate alınarak; 10 uncu Kalkınma Planının Eğitim Politikalarına ilişkin 152 nci paragrafı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ekli “Öğretmen yetiştirme strateji belgesine ulaşmak için tıklayınız