Kur’ân’da müzik yapmayı ve dinlemeyi yasaklayan bir ayet yoktur. Ama yasaklayıcı gibi görünen hadisler vardır. Bu hadislerin ana konusu, içinde birçok haramın işlendiği eğlencelerdir .

Müzik dinleme konusunda temel ölçüt, dinlenen şeyin içeriğidir. Eğer dinlenilen şeyde Allah’a isyan, zina, şirk, şehveti hareketlendiren, batıla benzemeye neden olan, vakit israf ettiren, faziletli bir işle meşguliyetin yerini alan müzik caiz müzik değildir.

Müziği dini olan ve olmayan diye ayırmak doğru değildir. Önemli olan sözlerdir, içeriktir. Bazı ilahilerde Allah’ın kesin olarak yasakladığı ve en büyük suç saydığı şirk günahına özendirme vardır. Mesela Peygamberimiz için söylenen bir ilahide “Gel şefaat eyle kemter kuluna”, “Mahşerde nebiler bile senden medet ister” gibi sözler böyledir. Bunlar; kendisi de bir beşer/insan olan Peygamberimiz için söylenecek sözler değildir. İşte içinde bu ve benzeri sözler bulunan ilahileri yazmak, söylemek ve dinlemek caiz değildir.

Kulluk şuurumuzu ve cihad heyecanımızı eriten her şey batıldır ve sakıncalıdır. Adının müzik veya başka bir şey olması önemli değildir. Bunun dışındaki müziğin caiz olacağını söyleyen âlimler vardır. Neyi nasıl ve neden dinlediğinizi kendiniz takdir edebilirsiniz.

İslamın müzik dinleme konusundaki ölçüsü nedir?

Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır:

“Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” (İşaratü’l-İ’câz, s. 78; Sözler, s. 382, 687-688)

İmam Gazalî Hazretleri ise (İhyâ, II/279-81) musikîyi, haram, mekruh ve mubah olmak üzere üç ana başlık altında inceleyerek şöyle der:

Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan, isyan niteliği taşıyan sözlerin bulunduğu şarkılar haramdır.

Vakitlerinin çoğunu buna veren, meşguliyeti âdet haline getiren kimse için mekruhtur.

Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları ortaya çıkaran kimse için müstehaptır.


Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler ile ilgili görsel sonucu

Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler ile ilgili görsel sonucu

Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak. Onlar ona:
−Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.”

Buhari

2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:
1) Nimet sırasında zurna sesi ve
2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu.”

Bezzar Müsned: 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat: 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare
Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır.

3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu.”

Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu.”
Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Taberani Mucemu’l-Kebir

5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Muhakkak Aziz ve Celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır. Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu.”

Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı.”
Beyhaki, Ahmed

7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir.’ Sahabeler:
−Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu.”

Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir. Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir.”
İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır.” Sahabeler:
−Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
−“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır.”

Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir...’
Bu hadiste şu ifadeler de vardır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır’ buyurdu.”

Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetim altı şeyi helal bellerse artık helak olurlar:
1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,
2) İçkileri içerlerse,
3) İpek giyerlerse,
4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,
5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),
6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

Taberani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir. Onlar karşılığında alınan bedel haramdır.’ Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:
“İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Lokman 6 bu ayet bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu.”

Taberani Mucemu’l-Kebir