MEB İDARECİLİK MÜLAKATLARI

ÖRNEK SORULAR İLE SINAVLARA EKSİKSİZ HAZIRLANIN!

2017 YILI Temmuz'unun 23'üne kadar bu mülakatlar devam edecek. Mülakatlarda genelde 4 soru soruluyor. Bazı illerde 6 soru soruluyor.

Soruları bir zarf olarak çekip, içinden çıkan soruları okuyup cevaplarını üzerine yazıp ardından kağıda isminizi yazıp imzalayıp çıkıyorsunuz.

Sınavda görüntü, özgüven ve konuşma tarzınızın sorular kadar önemli olduğunu unutmayınız.

Sakın ukala ve sessiz olmayınız. Genel de bilmiyorum demek yerine şu an hatırlayamadım hatırlamaya çalışıyorum diyerek zaman kazanın.

Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Mülakatı örnek sorular dosyası için aşağıdaki bağlantılardan her hangi birisni tıklayarak son sınavlarda sorulan örnek soruları çözebilirsiniz!

GENEL KÜLTÜR SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TC INKILAP TARİHİ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2017 TEMMUZ MÜLAKATI SORULARINDAN ÇIKMIŞ ÖRNEKLER

DİSPLİN CEZALARI HAKKINDA SORULARI KOLAYCA CEVAPLAMAK İÇİN HİKAYE

İLLERDE SORULAN SORULARDAN ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZ

2017 Yönetici Sözlü Sınav Konu Dağılımı

a)Mevzuat %40
1. T.C. Anayasası
2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6. 4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmsı H.K.
7. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
11. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
12. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Genel kültür: %10,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10

 

MÜLAKATLAR İÇİN ÖRNEK SORULAR -ÇIKMIŞ SORULAR

En son kaçıncı milli eğitim şurası yapıldı, nerede: Cevap:2017 yılı 19.Şura Antalya'da

Üçüncü Boğaz Köprüsü olan ‘’Yavuz Sultan Selim Köprüsü’’nün
mimarı kimdir? MİCHEL VİRLOGEUX

Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenir? 100 bin imza ve en az kaç oy almış partiler tarafından gösterilebilir? Yüzde 5 

Eserinin altında imzası olmayan tek sanatkar öğretmendir cümlesini açıklayınız?

Eşin kazanç getiren faaliyetini bildirmemenin cezası? Kınama

5018E göre merekzi yönetim bütçesi, kaç gün önce meclise sunulur? 75 Gün

Devlet ve hükümetin icapları için konulan ödenek? Örtülü

Bakanlıklarda en üst yönetici Müsteşar, illerde Valı, belediyede Belediye başkanı

İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır.

İl genel meclisi ne sıklıkla toplanır? Ayda 1 kez

Vali yardımcısı 6 yıl kaymakam ve 2 yıl doğu yapmış olması lazım.

İl İdare Kurulu kimlerden oluşur? Vali, Hukuk işleri, Defterdar, Sağlık, Tarım, Şehircilikve MEB'den oluşur.

İlçe İdare Kurulu, Kaymakam, Yazı İşleri, Tarım, sağlık ve veteriner memuru, MEM

Vali kaymakamları yılda kaç kez toplar? 1 kez -  İdare kurulunu 4 kez çağırır

İl İdare kurulu kararına karşı nereye başvurulur? Danıştay

Vali hangi cezaları verir: Uyarma,kınama ve 5 günlüğe kadar maaştan kesme

Vali İçişleri Bakanının inhası, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanın tasdiki ile tayin olur.

MEB'de kaç müsteşar yardımcısı var? 7 tane

İlköğretimve okul öncesine yönelik politiklar belirlemek kim görevi? Temel Eğitim Müdürlüğü

Ortaöğretim ders kitap, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak öğretim programlarını Talim Terbiyeye sunmak kimin görevi? Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

İmam Hatip Liselerinin program ders kitaplarından kim sorumlu? Din öğretimi

Açık Liseiş ve işlemlerinden kim sorumlu? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Öğretmen yetiştirilmesi ve geliştirilmesinden nkim sorumlu? Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Program flim ve benzeri yayınlar hazırlamak ve yayımlamak tekonolojk imkanları geliştirmek kimin görevi? Yenilik Ve Eğitim tekonolojileri Genel Müdürlüğü

Yurt dışı eğitimden kim sorumlu? Yüğksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

5018 Kamu mali Yönetiminden MEB'de kim sorumlu? Strateji Geliştirme Başkanlığı

MEB'de kaç bakan müşaviri var? 42 

MEB'in en yüksek danışma organı: Milli Eğitim Şurası

Talime ve Terbiye Kurulu : 10 üyesi var-dörtyıl görevli- 3 defa uzanır-10 yıl öğretmenlik yapanlar atanır.MEB Şurası sekreteryasını da yürütürler

Kurum ve Kuruluşlar yüzde kaç özürlü çalıştırmak zorundadırlar? Yüzde 3

Aylıktan kesme cezası hangi aralıktadır: 1/30-1/8 arası

Devlete ait belge,araç ve eşyayı kaybetmenin cezası? Kınama

Eşi doğum yapan memur kaç gün izin alır? 10 gün

Borcunu kasten ödemeyen ne ceza alır? Kınama

Adaylık içinde işten ayrılan ne kadar süre atanamaz? 3Yıl 

Devlet memuru aylığının nekadarına kadar ödül verilir? Yüde 200

Memura hastalık izni bitiminden sonra sağlık kurulu raporuyla ne kadar aylıksız izin verilir? 18 ay

Doğum yapan memura doğum  tarihinden itibaren ne kadar izin verilir? 24 ay

Mecburi İlköğretim yaşları? 6-13

Kaç yıl üst üste aylığı kalkmayan öğretmen adayı memuriyetle ilişiği kesilir? 2 yıl

 Kamu Etik Kurulu 11 Kişi.yılda 4 kez toplanır. Görev süresi 4 yıl. Bakanlar Kurulu seçer.

 Mesleki Etik ilkeleri neler? Tasallık- Güvenilirlik- Mesleğe bağlılık- Başarılılık

İl Özel İdaresinin karar organı hangisidir? İl Genel Meclisi

 Uyarma cezası alan memur kaç sene sonra silinmesi için başvurur? 5 sene

Kardeşi ölen memur kaç gün izin alır? 7 gün

TBMM 'ye yapılan başvuruların incelenmesi 60günde sonuçlanır. TBMM dilekçe komisyonundan gelen dilekçeleri 30 günde cevaplandırır.

Dilekçede bulunması gereken zorunluluklar? Adı soyadı,imza,iş, ikametgah

E-Okul,Mebbis, elektronik imza, bilgi güvenliği konuları hangi hizmet biriminin görevidir?
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Okul ve kurum binalarını , alım satım, bakım, onarım, tadilat, kamulaştırma, tesislerin kiralama işini hangi hizmet birimi yapar?
İnşaat ve Emlak Dairesi başkanlığı

Kiralama, satın alma,sosyal tesisler, temizlik, güvenlik, onarım evrak ve ofis faaliyetleri hangi hizmet biriminin görevidir?
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bakanlık personelinin atama, nakil, emeklilik, özlük, işlerini hangi hizmet birimi yapar?
İnsan Kaynakları Genel MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa işbirliği ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk cumhuriyetleri ile işbirliği yapmak, hangi hizmet biriminin görevidir?
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MEB hangi teşkilatlardan oluşur? Merkez  Taşra   Yurt dışı

SENDİKA Olagan üstü genel kurul nasıl toplanır? -Delegenin 1/5 isteği (60 gün içinde) 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık kaç yolla olur? -Genel Kültür -Özel Alan Bilgisi -Pedegojik Formasyon

Köylerin gruplaştırılamadığı yerlerde hangi okullar kurulur?-Yatılı Bölge İlköğretim Okulları

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak hangi o0kullar kurulur?
-Bölge Okulları

Hangi öğretmenler nöbet tutmaz? -Kadın 20 Erken 25 yılı dolduranlar(Zorunlu hallerde verilir) -Özel eğitim sınıfı öğretmenleri -Okul öncesi öğretmenleri -Hamile ve doğum yapmış

Gebe öğretmenlere ne zaman nöbet yazılmaz? -Doğumdan 3 ay önce -Doğumdan sonra 1 ay

Dilekçeye ne zaman cevap verilmez? Belli bir konuyu ihtiva etmeyen
Yargı konularına girwn Ad soyad imza iş veya ikametgah adreslerinden biri eksikse

Öğrenci velisi sınav, proje, performans puanına kaç gün içinde itiraz edebilir? 5 gün

Lisede kontenjan belirleme komisyonunda kimler bulunur? -Müdür -Rehber öğretmen
Müdür Yar -Bir öğretmen( Kurulda seçilen)

Kimler memuru görevden uzaklaştırmaya yetkilidir? -Atamaya yetkili amir -Bakanlık, Genel Müdürlük Müfetişleri,  -Vali -Kaymakam

Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alanların cezsı kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir? 10 yıl sonra 

Basın ve haber ajanslarına izinsiz bilgi vermenin cezası nedir? KINAMA

Başarı ödüllerini kimler verir. Bakan, Vali, Kaymakam

Kimler tayini çıksa bile devir yapmadan görev yerlerini terk edemezler? Sayman ve Muhtemetler

Adaylık süresince hangi cezaları alanların memurlukla ilişiği kesilir?
-Aylıktan kesme    -Kademe ilerlemesi

Kaç çeşit kamu hizmeti vardır? -Memur -Sözleşmeli Personel -Geçiçi Personel -İşçi

29 Ekim törenleri hangi kurumun başkanlığında kutlanır?
-Başkentte=>Dışişleri bakanlığı   -Ankara dışı=>İç işleri bakanlığı

 Devlet protokolünde ilk 5 sıra nasıl sıralanır? -Cumhurbaşkanı -TBMM Bşakanı
-Başbakan -Gen . Kur. Başk -Ana Muh. Par. Başk -Eski Cumhurbaşkanları

Bakanlar Kurulunda kaç üye bulunur? 26 Bakan

Protokol kurallarına göre açılış konuşması ve son konuşmayı kim yapar?
Açılış komuşması:Ev sahibi   Son konuşma:Onur konuğu

Bakanlık hiyerarşisi nasıldır?
Bakan=>Müsteşar=>Genel Müd=>Daire Başk=>Şube Müd=>Şeflik

Taşra teşkilatı il kuruluşu hiyerarşi sırası nasıldır?
Vali=>İl Müdürü=>Şube Müd=>Şeflik=>Memurluk

Daire başkanlığı kurulması için kaç şube müdürlüğü gerekir? 3 

Başbakana kaç yardımcı seçilir? 5 

Belediye Başkanlık sıfatı kanunen nasıl sona erer?
-İç işleri bakanlığının başvurusu   -Danıştayın kararı

SORULAR GELDİKÇE EKLENMEYE DEVAM EDECEK...