Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Tutanağı 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Sene Başı Öğretmenler Kurulutoplantısı 05/09/2017 Salı günü saat 09:00´da okulumuz konferans salonunda ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

2018-2018 yılı

 

T.C.
....................... KAYMAKAMLIĞI

............................ Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Sayı : 15637725--051- 28.08.2017
Konu : Sene Başı Kurul Toplantısı

OKULUMUZ ÖĞRETMENLERİNE;


İlgi: a) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesi.
b) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 05/09/2017 Salı günü saat 09:00´da okulumuz konferans salonunda ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Toplantıya tüm öğretmenlerimizin belirtilen tarih ve saate hazırlıklı bir şekilde katılmasını önemle rica ederim.


Oktay ÇALIŞKAN
Okul Müdürü

Elvan Mah.1945.Sok No:20 Etimesgut/ANKARA (312) 226 63 57 Fax : (312) 226 66 14 621819@meb.k12.tr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama, toplantıda hazır bulunmayanlar ve mazeretleri

2. Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri adına Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması

3. Kurul Yazmanının seçimi ( 2 Asil, 2 Yedek)

4. Gündem maddelerinin okunması, ilave edilecek hususların ilave edilmesi,

5. Okulumuzdan ayrılan ve yeni atanan öğretmenler hakkında bilgi verilmesi ve tanışma

6. Okul Müdürü ........................´ın sunuş/açılış konuşması

7. Eğitimle ilgili anayasa, kanun ve yönetmeliklerin okunması

a) Anayasamızın eğitim ile ilgi (42,58,59.m) maddelerinin okunması,

b) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimin Genel Amaçları 1-14.`ü Maddelerinin okunması,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 7,15,26,27 ve 125.`i Maddelerinin okunması

d) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11, 16, 17, 31, 64, 109, 136, 142, 158. maddelerinin okunması

e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görevliler ile öğrenci kılık-kıyafet yönetmeliğinin okunması,

8. Yaz tatilinde gelen genelge ve diğer resmi yazıların okunması,

a- MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

b- MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi

c-Yeni müfredat ile ilgili çalışmaların planlanması

d-Haftalık ders çizelgesi değişiklikler

e-MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (8 Haziran 2017)

f-Mesleki eğitimde yapılan yenilikler ve uygulamalar

9. 05-15 Eylül 2017 tarihlerinde okulumuzda yapılacak mesleki çalışmalarının esasları ve mesleki çalışma konularının öğretmenlere tebliğ edilmesi(OKY 87.md)

10. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Çalışma Takvimi Hakkında bilgi verilmesi,

11. 2016-2017 Yıl sonu öğretmenler kurulu toplantı tutanağının gözden geçirilmesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başarı durumunun ve 2017-ÖSYS sonuçlarının değerlendirilmesi

12. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi ve karara bağlanması(Yetiştirme ve destekleme kursları, başarı değerlendirme sınavları)

13. Yönetimle ilgili Görüşme Ve Kararlar

a. Devam-Devamsızlık takibi

b. Geç Kalan Öğrencilerin Okula Alınması ile ilgili Karar ve Zaman Çizelgesi hakkında bilgi verilmesi,

c. Öğrenci devamsızlığının önlenmesi için alınması gereken önlemler,

d. Kılık-Kıyafet, Davranış-ilkeler

e. Derse giriş ve çıkışlar,

f. Veli-Öğretmen, Öğretmen-Öğrenci İlişkileri, kurum içi iletişim, Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları, Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, Kardeş okul uygulamaları, Mezunların izlenmesi,
g. Okulun tertip düzeni, yerleşimi ve temizlik işlerinin nasıl yürütüleceği ortak prensiplerin tespiti,

14. Eğitim-Öğretim ile ilgili Görüşme ve Kararlar

a. Nöbet Görevlerinin (Öğretmen-Öğrenci) yürütülmesi hususunda gerekli görüşme ve açıklamalar,

b. Disiplin Kurulunun ve Onur Kurulunun çalışmaları; onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların okunması, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin, Ödül ve Disiplin ile ilgili bölümlerinin açıklanması,

c. Törenler, Önemli Gün ve Haftalar, Bayrak Töreni, Anma ve Kutlama Komitesi ile ilgili gerekli görev taksiminin yapılarak çalışma planın hazırlanması,

d. Zümre toplantıları ile ilgili esaslar,

e. Ders Süresi, Günlük Çalışma Saatleri, Haftalık Ders Programı, Derslere hazırlık, planlama ile ilgili görüşme ve kararlar

f. Derslerin işlenişi ile ilgili metod, işleniş, değerlendirme, EBA ve akıllı tahtanın etkin kullanımı

g. Yazılı, proje, performans, uygulama, sınav öncesi toplantı tutanak ile ilgili esaslar,

h. Nakil Gelen öğrencilerin Durumu, 9.sınıf oryantasyon çalışmaları

i. Ortak Sınavların esasları

j. Ders defterleri ve yoklama fişlerinin yazılışı ve imzalanması Haftalık ders programlarının uygulanması, hakkında gerekli açıklamaların yapılması,

k. Atatürk ilke ve inkılâplarının derse ve konulara göre nasıl yürütüleceği,

l. Ünitelendirilmiş yıllık planlar, Ders planları, Sosyal kulüp yıllık çalışma planları, sınav analizleri, aylık zümre toplantıları idareye teslimi ve onayı,

m.Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf Geçme ile ilgili bölümlerinin açıklanması,

n. BEP(Özel gereksinimli öğrenciler), Destek Eğitim Odası ile ilgili Esaslar,

o. Sınıfların, laboratuarların, Spor Salonunun, Konferans Salonunun düzeni, Ders Araç ve Gereçlerinden nasıl faydalanılacağı, öğrencilerde okul eşyası , ders araç ve gereci, makine ve teçhizatın korunması bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde alınacak kararlar,

p. Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması, ve öğretmenler arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunda görüşme ve kararlar,
q. Öğrenci kulüp ve Sınıf rehberlik çalışmalarının nasıl yürütüleceği, Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi,

- Sınıf Başkanlarının seçimi,

- Onur kurulu sınıf temsilcisi seçimi,

- Sınıfların tertip ve düzeni,

- Sınıfların temizliği,

- Öğrenci sıralarının temizliği,

- Sınıf nöbetçi uygulaması

- Sınıf yerleşim planları,

- Sınıf öğrencilerinin resimleri,

r. Sosyal Etkinlik çalışmaları için öğrenci kulüplerinin okulun ve çevrenin şarlarına göre belirlenerek, kulüp rehber öğretmenlerinin belirlenmesi,

s. Yapılacak ders dışı egzersiz çalışmalarının yönetmeliklere göre yapılması ve toplum hizmetlerinin çalışmalarının belirlenmesi,

t. Sınıf öğretmenleri, ders zümre öğretmenleri, Şube öğretmenler kurulu toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağı,

u. Mesleki, kültürel, sosyal, akademik amaçlı gezilerde uyulması gereken hususlar.

 

15. Stratejik plan, öz değerlendirme süreç ve raporları
16. Tübitak4006 ve diğer proje başvuru, komisyonun oluşturulması
17. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
18. Okul sağlığı çalışmaları
19. Değerler Eğitimi çalışmaları
20. Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı
21. Tütün, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların önlenmesi, eylem planı
22. Yabancı Uyruklu, T.C. Vatandaşlığına geçen, Parçalanmış aile, yardıma muhtaç aile ve diğer özel durumu olan öğrencilere yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
Okul-Çevre, Veli-Öğretmen ilişkileri ve Velilerle görüşme ve toplantılar, Toplu görüşme günü, Öğretmen veli görüşme gün ve saatleri, Görüşme gün ve saatlerinin Web de ilan edilmesi,

23. MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği`nin 88.md. gereğince işletmelerde beceri eğitimine alınacak 12. Sınıf öğrencilerinin planlamasının yapılması ve şubelere /öğrencilere koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile koordinatör öğretmenlerin koordinatörlük günlerinin belirlenmesi

24. Okulda oluşturulacak kurul ve komisyonların tespiti, öğretmen seçimi ve görevlendirmelerinin yapılması

a. Disiplin Kurulu`na Gizli Oy, Açık Tasnifle (2) asil, (3) Yedek üye seçimi,

b. Onur Kurulu Başkanlığına (1) Asil, (1) yedek, üye seçimi,

c. Okul Aile Birliği, Denetleme Kurulu`na öğretmen (2) asil, (2) yedek üye seçimi(Md.11),

d. Satın Alma ve İhale Komisyonuna Başkan, Asil, yedek, memur üye seçimi (Md.119),

e. Muayene ve kabul komisyonuna , Başkan, asil, yedek üye seçimi (Md.119),

f. Taşınır Sayım Komisyonuna , Başkan, asil, yedek üye seçimi,

g. Taşınır Değer Tespit Komisyonuna, Başkan, asil, yedek üye seçimi,

h. Kalite Kontrol Komisyonuna Başkan, asil, yedek üye seçimi,

i. Spor kolu ve yürütme kuruluna Başkan, üye seçimi,

j. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme, komisyonuna her sınıf seviyesinden bir öğretmen seçimi

k. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimine Müdür Yardımcısı, Sınıf öğretmenleri, Her Branşdan Bir öğretmen, ve Rehber öğretmen seçimi

l. Sosyal etkinlikler kuruluna Müdür yardımcısı, ve danışman öğretmenlerden üye seçimi

m.Okul kantin denetim komisyonuna Müdür yardımcısı, asil, Biyoloji/Sağlık Bilgisi öğretmeni ve yedek üye seçimi,

n. Okul Yazı, Eser İnceleme/Seçme kuruluna Müdür yardımcısı, Sosyal etkinlikler kurulu öğretmeni, Asil Kültür öğretmeni, Asil öğretmen, Yedek Kültür öğretmeni, Yedek öğretmen üye seçimi ,

o. Okul seçim kurulu başkanlığına Asil, üye seçilmesi, yedek üye seçilmesi,

p. Okul sandık kurulu Rehber öğretmenliğine Asil, yedek üye seçimi,

q. Kontenjan belirleme, kayıt ve nakil komisyonuna müdür yardımcısı, asil öğretmen, Alan Şefi, Yedek Alan Şefi, yedek öğretmen, rehber öğretmen, seçimi,

r. Temrinlik malzemeleri alımı için müdür yardımcısı, öğretmen den komisyon oluşturulması,

s. Okul Dergisi hazırlama ve Web yayın kuruluna Müdür yardımcısı, Edebiyat öğretmeni, Bilişim Teknolojileri öğretmeni, Yabancı Dil öğretmeni seçimi,

t. Tanıtım, Mezunları İzleme, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma komisyonuna Müdür Yardımcısı, Alan/Atölye şefleri seçimi, ile rehber öğretmen seçimi,

u. Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibinine Müdür yardımcısı, Okul Rehber Öğretmeni, öğretmen seçimi,

v. Törenler ve Kutlama Komisyonuna Müdür yardımcısı, öğretmen seçimi,

w. Devir Kuruluna Başkan, Taşınırdan sorumlu Müdür Yardımcısı, öğretmen seçimi,

x. Okul Kütüphanesi için asil, yedek sorumlu öğretmen seçimi,

y. Okul Proje Hazırlama Kuruluna, Müdür yardımcısı, öğretmen, rehber öğretmen seçimi,

z. Basın Yayın Kuruluna, müdür yardımcısı, öğretmen, sosyal kulüp öğretmeni seçimi,

aa.Servis Denetim Komisyonuna, Müdür Yardımcısı, asil üye, yedek üye seçimi

bb. Açık Lise Öğrencileri İçin Denklik Komisyonuna Alanlar itibariyle asil, yedek üye , Açık Liseden Sorumlu Müdür Yardımcısı seçimi,

cc.İşletmelerde mesleki eğitim göreceklerin belirlenmesi komisyonuna koordinatör Müdür yardımcısı, asil öğretmen, yedek öğretmen seçimi

dd. Sosyal fonda görev alacak öğretmen ve idarecilerin belirlenmesi,

ee.Okulda kurulması gerekli Ekiplerin tespiti ve öğretmen seçimi,

- Okul gelişim yönetim ekibi, Müdür yardımcısı, Rehber öğretmen, öğretmen seçimi,

- Krize Müdahale Ekibi, Müdür yardımcılarının tamamı, tahliye ekibinden sorumlu Koordinatör öğretmen, öğretmen üyeler, Basın sözcüsü üye ve öğretmen üye, rehber öğretmen seçimi,

- İş Sağlığı ve güvenliği ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, öğretmen seçimi, Kurtarma Ekibi, öğretmen seçimi, Koruma Ekibi, öğretmen seçimi, İlk Yardım Ekibi, öğretmen seçimi, Proje ekibi,
25. Sorumluluk sınavların tebliği ve uygulanması, esaslar.

26. Norm kadro hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi,

27. Mesleki açıköğretim yüzyüze eğitim faaliyetleri ve işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili esaslar

28. Öğretmen ve yöneticilerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

29. Dilek ve Temenniler, Kapanış