EN ALTTA ZÜMRE KARARINI WORD OLARAK İNDİREBİLİRİSNİZ.

……………………… ANADOLU LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Zümre No

2

Dersin Adı

Matematik-Geometri

 

Zümre Başkanı

 

Toplantı Yeri

Öğretmenler odası

 

Toplantı Tarihi

17 Şubat 2017

Toplantı Saati

12:00

 

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

 

 

 

 

                 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Öğretim yılı başında ve sonraki kurul toplantılarında görüşülen konular ve konularla ilgili alınan kararların tek, tek incelenip gözden geçirilerek uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi.

       3.Öğretim programlarının varsa ortaya çıkan aksaklıkların görüşülmesi. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, araç-gereç yetersizliğinden, süreden v.b) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;

 1. I. Kanaat dönemi öğrencilerin başarı, başarısızlık durumlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi. II. Kanaat döneminde başarıyı artırıcı ortak kararların alınması.
 2. Eğitim konusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 1. Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi ve ikinci kanaat dönemiyle ilgili yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili olarak M.E. B. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.12.2000 gün ve 2000/111 sayılı genelgesinin incelenmesi
  1. Öğrenci Kulüplerinin çalışmalarının değerlendirilmesi, ikinci kanaat döneminde yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi.
 1. Görüşülmesine gerek duyulan genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük, kanunlar ve anayasa maddeleri.

                     a- Talim Terbiye Kurulu’nun, 07.02.2008 tarih ve 1213 sayılı Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili yazısı       

                     b- M.E. Bakanlığı , Ortaöğretim Kurumları  Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri

                     c – MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklerin görüşülmesi

              d- MEB,Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün İletişim araçlarının okullarda kullanımı ile ilgili 19.01.2007 tarih ve 2007/ 08 sayılı genelgesi

              e- MEB,Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korunması ile ilgili 14.03.2006 tarih ve 2006/22 sayılı genelgesi

              f- MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün Okullarda Şiddetin Önlenmesi ile ilgili 24.03.2006 tarih ve 2006/ 26 sayılı genelgesi

                     g- 2014 yılı Hizmet içi Eğitim faaliyetleri uygulama esaslarının ve değişikliğinin görüşülmesi                                                                                  

 1. Dilek ve temenniler.
 2.  Toplantı sonrası  kararların alınması. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 1.) Açılış ve yoklama

Zümre Başkanı  “………. …….Başarılı ve verimli bir kanaat dönemi geçirmemiz” temennisiyle toplantıyı açtı. Ardından yapılan yoklamada kurul öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü.

MADDE 2.) Birinci dönem  zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi: Birinci dönem alınan  zümre kararları gözden geçirildi ve verimli sonuçlar ortaya çıkaran uygulamaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Birinci zümre toplantısında alınan kararların aynı maddeler başlığı altında değerlendirilmesi ve  ikinci dönemle ilgili kararların alınması kararlaştırıldı

 Birinci Kanaat Döneminde alınan kararlar gözden geçirildi.

……… ……………  : “Birinci dönem ödevler verilirken öğrenciyi araştırmaya yönelik ödevlerin verildiğini ve ödev alan öğrencilerimizin ders öğretmeni rehberliğinde ödevlere daha özen göstermeleri gerektiğini, öğrencilerin yıllık ödevleri ve bunlarla ilgili kaynaklar da ilçe ve okul kütüphanelerinden tespit edilerek öğrencilere verildi. Ayrıca bu kaynaklarla sınırlı kalınmayıp üniversite kütüphanelerinden ve iletişim teknolojilerinden de (örneğin internet) yararlanabilecekleri duyuruldu. Ödevlerin hangi kriterlere göre değerlendirileceği duyurulmuş olup her öğrenci için ayrı olarak “Ödev Değerlendirme Formunun hazırlanarak öğretmen dosyalarına yerleştirilmesine karar verildi.

 

 

Nail ACER: ” Öğrencilerin ödevlerini hangi formata göre hazırlamaları gerektiği bireysel görüşmelerde öğrencilere aktarıldı. Öğrencileri ödevlerinin veriliş tarihinden itibaren yaptıkları araştırmaları da değerlendirme ve yapılan yanlışlıklar öğrencilere söyleme imkânı bulunmuştur. Ayrıca kaynak sıkıntısı çeken öğrencilere yeni kaynaklar önerilmiştir. Bu çalışmalar, ödevlerin teslim tarihi olan 2016  yılı Nisan ayının ikinci haftasına kadar devam edecektir.” dedi.

Yazılı ve sözlü sınavların da amaçlarına uygun olarak gerçekleştirildiği ve uygulamalar sırasında herhangi bir problemle karşılaşılmadığı belirtildi.

Murat  İCİK: “Derslerin işlenmesinde okulun fiziki imkânlarından azami ölçüde yararlanılması

Geometri uygulamalarına ve görsel eğitim tekniklerine yer verilmesi başarıyı artırıcı etmenlerdir. Yıllık ödevlerin 2300/2348’e ek T.D. de belirtilen hususlar çerçevesinde dağıtımı yapıldı. Bunlarla ilgili öğrencilerin karşılaştıkları kaynak bulma ve araştırma konusundaki sıkıntılar tespit edilerek gerekli kaynaklara ulaşmaları sağlandı. Öğrencilerle ödevler konusunda görüşmeler yapılarak çalışmaları yönlendirildi. Eksiklik ve hatalar giderildi. Günlük ödevlerle ilgili olarak da işlenen konularla ilgili sorular ödev olarak verildi ve bunları cevaplamaları istendi. Bu uygulamanın başarılı olduğu görüldüğünden II. Kanaat döneminde de devamının yararlı olacağı dile getirildi.

Nail ACER: “Okul  eşyalarını, araç ve gereçlerin, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde öğrencilerin bilgilendirilmesi ve  bu eşyalarımızı koruma davranışlarının  kazandırılması gerektiğini bu dönemde bu konunun üzerinde durulması gerekmektedir” dedi. “ Öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarından birisi de düzenli defter tutma alışkanlığının kazanılmış olmasıdır. Bu dönemde de bu durum göz ardı edilmeden dikkatle üzerinde durulmalıdır. Derslerimizin önemi hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu durumun öğrencilere de kavratılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması yerinde olacaktır.” dedi. Diğer zümre öğretmenleri de bu görüşü onaylayarak bu konuda ortak çalışma kararı alınmıştır.

Bütün bu bilgiler doğrultusunda I.Kanaat Döneminde alınan ortak kararların amaçlarına uygun olarak gerçekleştirildiği görüldü.

MADDE 3.)“Öğretim  programlarının  uygulanmasında  varsa  aksaklıkların  görüşülmesi” konusun da;

Murat  İCİK, “10.sınıflar Matematik dersi II.dönem konularının önemi açısından TRİGONOMETRİ konusunun  daha ayrıntılı şekilde işlenmesi faydalı olacaktır.

 “Yeni planlanan öğretim programının Öğrenci Seçme Sınavına paralel bir şekilde düzenlenmesi çağdaş fen bilimleri eğitimi yaklaşımında temel hedef olan öğrencilerin ilgi ve merakını artırmada yararlı olmuştur.” dedi. Bu konu dışında öğretim programlarının uygulanmasında sınıf seviyelerine göre herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmadığı belirtildi. Genelde her sınıfta öğretim programları yeterlidir” dedi.  “Öğretim programlarının ve varsa ortaya çıkan aksaklıkların görüşülmesi ile ilgili olarak:

Öğretim programlarında herhangi bir aksaklık olmadığı tüm zümre öğretmenleri tarafından bu şekilde devam edilmesi konusunda karar alındı. Artık üniversite sınavında lise müfredatının tamamından soru geldiğinden  öğrencilerin derse ilgisinin arttığını belirtilerek bu konuda gerekli çalışmaların tüm zümre öğretmenleri tarafından titizlikle yapılması kararlaştırıldı.

MADDE 4.) Birinci dönem  öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,  öğrencilerin başarılarının arttırılması ve verimi yükseltmek için yapılacak çalışmalar:

 Okulumuzda okutulan Matematik ve Geometri derslerindeki başarının iyi olduğu  tespit edildi.

 Bu başarının istenilen düzeyde olduğunu söyleyen Zümre Başkanı Murat  İCİK geçen dönem alınan kararların olumlu sonuçlar verdiğini ve uygulamaya devam edilmesi gerektiğini belirtti Başarının arttırılması için öncelikle dersin önemi ve gereği her fırsatta öğrencilere açıklanacak,     Matematik  dersinin sevdirilmesi için   herkes fedakarlık yapacak. Ayrıca dersin kolaylaştırılması sağlanacak böylece bu derste not alma kaygısı en aza indirilecek ve öğrencinin çekindiği bir kaygı olmaktan çıkarılacaktır.

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konuları öğrenmeleri için soru sormalarına ve fikir beyan etmelerine engel olunmayacak, hatalı oldukları yerler güzel bir şekilde belirtilecek ve böylece  derslerde çok soru sorma ve fikirlerini açıkça ifade edebilme hürriyetine sahip olduğu kanaatine varmaları sağlanacak.Birinci Kanaat Dönemine ait başarı durumu sınıf sınıf incelenerek değerlendiril di. Buna göre;

 

 “Hepinizin de bildiği gibi Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinde; “Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine olanak vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az birini birlikte düzenlemeleri gerekmektedir.” denilmektedir. Bu dönem bunu gerçekleştirmeye çalışalım. Yapılan sınavlar sonucunda görülmüştür ki; sınıflar arasında çok büyük bir seviye farkı yoktur. Elbette bazı sınıflarda oranlar diğerlerine göre biraz da olsa yüksek çıkmıştır. Bu durumun giderilmesi ve diğer sınıflarında bu sınıfların düzeyini yakalamalarını sağlamak için daha yoğun çalışılması gereklidir. Bunun bu şekilde gerçekleşeceğinden de eminim.” dedi.

1.Kanaat Döneminde yapılan sınavlarda sınıflar arasında herhangi bir farklılık fazla görülmemiştir. Yapılan soru ve konu analizlerinde sıkıntı duyulan herhangi bir konu veya soru yoktur.

 1. Kanaat döneminde başarıyı daha da arttırmak için aşağıda belirlenen çalışmalara da azami ölçüde yer verilmesi kararlaştırıldı.

*Öğrenci başarısızlığını değil başarısını ölçmeli ve değerlendirmeliyiz.

*Öğrencileri anlamalı ve tanımalıyız.

*Huzurlu bir aile yapısı olup olmadığını araştırmalıyız.

*Çalışırken aile desteği alıp almadığını öğrenmeliyiz.

*Öğrenciye geleceğe ilişkin bir hedef ve sorumluluk bilgisi aşılamalıyız.

*Öğrenciye okulumuzu kabullendirmeli ve dersimizi sevmesini sağlamalıyız.

*Öğrenciyi karne notları ile değil yaptığı tüm çalışma ve faaliyetlerle değerlendirmeli, gizli kabiliyet ve isteklerini ortaya çıkartmalıyız.

*Derslerimize nasıl çalışmaları konusunda sık sık bilgiler vermeliyiz.

*Derslerimizi öğrencinin ilgisini çeken araç gereçlerden fazlaca yararlanarak işlemeye özen göstermeliyiz.

*Öğrencilere derslerimiz için araştırma ödevleri vererek, kendilerine güvenlerini arttırıcı yönde telkinlerde bulunmalıyız.

*Öğrencilerimiz ve velileri ile birebir diyaloglara girmeli, başarıya ulaşmak için mutlaka birlikte hareket etmemiz gerektiği bilincini yerleştirmeliyiz.

*Öğrencilerimizle diyaloglarımızda sevgi eğitimine mutlaka yer vermeli matematik dersinden uzaklaştırmamalıyız.

MADDE-5: Eğitim konusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

 1. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili olarak M.E. B. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.12.2000 gün ve 2000/111 sayılı genelgesi incelendi ve bilgi sahibi olundu.Ayrıca öğrencilerin sorunları ile ilgili olarak Rehberlik Servisimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmeye dikkat edilmesi üzerinde duruldu.Ayrıca genelge doğrultusunda;

**-Öğrencilerimize yapılan mesleki rehberlik çalışmalarının gelecek yaşantıların için büyük kolaylıklar sağlayacağı,

**-Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kapasitelerini tutum ve değerleri ile kendilerine açık çeşitli öğretim imkanlarını, meslekleri ve toplumsal ihtiyaçlarını, gerçekleri göz önünde tutarak vermenin,onları gelecekteki yaşamlarında mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak bir meslek seçmeleri ve bunun için gerekli anlayışı kazanmalarına olumlu etkiler ortaya çıkaracağı,

**-Ayrıca bu faaliyetler sayesinde öğrencilerimizin problemlerini çözebilme ve kendileri için en doğru kararları alabilme gücüne sahip bireyler olarak yetişmesi doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

 

 

………….söz alarak; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunun öğrencilere sınav öncesinde yönlendirme, sınav sonrasında da tercihlerle ilgili yapılan çalışmaların olumlu olduğu ve devam edilmesinin yararlı olacağını belirtti. Rehberlik çalışmalarının sınıflarda titizlikle uygulanmasına, sınıflarda hoşgörü ortamının kurulmasına, ailelerle öğrenci sorunları ve gelişmeleri ile ilgili bireysel görüşmeler yapılmasına devam edilmesine, sınıf temizliği konusunda öğrencilere sorumluluk verilmesine karar verildi.  Sosyal Kulüp çalışmalarının sadece kâğıtta kalmaması, öğrencilerin katılımıyla bu çalışmaların faaliyete dönüştürülmesi, öğrencileri risklerden uzak tutmak amacıyla zihinsel ve bedensel yönden gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek bu çalışmalara katılmalarına teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

 

Eğitim konusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili öneriler;

----Öğrencilere daha da faydalı olmak için, öğretmenler olarak mesleki açıdan kendimizi geliştirmeli ve il, ilçe ve yurt genelinde düzenlenen hizmet içi faaliyetlere katılmalı böylece öğrendiklerimizi de öğrencilerimize aktarmalıyız. Bu sayede temel hedef olan “eğitirken öğretmek, öğretirken eğitmek” ilkesine de daha kolay ve kısa sürede ulaşmış oluruz” dedi.

---- Biz öğretmenlerin tek amacı öğretim programlarımızda belirtilen konuların öğrenciye öğretilmesi demek değildir. Atatürk milliyetçiliğini ve Türk inkılâplarını benimsemiş, dikkat, bilgi, muhakeme konularını birleştirebilme, olaylar arasında bağlantı kurma, beden ve ruh sağlığı itibarı ile kendine güvenen, dürüst, yapıcı, yaratıcı, üretici, birbirini seven ve sayan gençler olarak öğrencilerimizi yetiştirmekte en önemli amacımız olmalıdır.

---- öğrencilerimize belli bir bilgi birikimi kazandırır ve yeni araştırma metotlarını öğretirsek,  onlara çevresini daha iyi tanımalarına ve toplumda sorumlu bir rol oynamalarına da imkân vermiş oluruz. Bizlerin davranışları ne kadar doğru olursa, sonuçlar da o kadar iyileştirici ve yapıcı değişiklikler şeklinde olacaktır.

----Çağımız sürekli değişmektedir. Bizler de birer eğitmen olarak bu değişimlere, gelişmelere ayak uydurmalı, kendimizi yeni koşullara hazırlamalı, bu koşulları daha kolay geliştirebilmek için gerekli potansiyele, becerilere sahip olmalıyız.

---- Öğrendiklerimizi sunarken öncelikle öğrencilerimizi tanımalı ve onlara bizlerin her türlü sorunlarını ve başarısızlıklarını giderebilecekleri güvenilir kişiler olduklarımızı kanıtlamalıyız.

---- Özellikle rehberlik çalışmalarımızda ve kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimize geleceklerine ilişkin kararlar vermelerini kolaylaştırıcı mesleki rehberlik alanında yardımcı olmalıyız. Çalışmalarımız onların gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarıcı, hedefe kilitleyici, başarıyı ilke edinmiş bir kişiliğe sahip olmaları yönünde olmalıdır.

  1.    Öğrenci Kulüplerinin çalışmalarının değerlendirilmesi, ikinci kanaat döneminde yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi.

……….: Bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir yönetmelik hazırladı.Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.Bu yönetmelikte,yapılacak etkinliklerin daha faal olması ve veli, öğrenci, öğretmen,destek personeli yani okul toplumunda yer alan tüm bireylerin bu çalışmaların içinde yer alması istenilmektedir. Öğrencilerimizi kulüp çalışmalarına katılmaları konusunda daha çok desteklemeliyiz. Özellikle sorunlu olan veya iletişim güçlüğü çeken öğrencilerimizi bu faaliyetlerde değerlendirirsek enerjilerini olumlu yönde kullanmalarını  sağlarız. Bu yönetmelik okulumuzda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.”

……….: Sosyal Kulüp  çalışmalarının değerlendirilmesi,  ikinci kanaat döneminde yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi: (M.E.B. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği) Yönetmelik  …………..tarafından okundu gerekli çalışmalar yapıldı. Derslerimizde öğrencilerimize sosyal kulüplerle ilgili bilgi verelim ve öğrencilerimizin de hazırlıklı olmalarını sağlayalım. Ayrıca okulumuzda eğitici çalışmalarla ilgili bütün sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir” dedi. Sosyal Kulüplerde  hepimiz üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Öğrencileri ve velileri sosyal faaliyetlerde görev almaları için bilinçlendirilmelidir.” dedi.

 

MADDE-6:  Görüşülmesine gerek duyulan genelge,  yönerge,  yönetmelik, tüzük, kanunlar ve anayasa maddeleri.

               a- Talim Terbiye Kurulu’nun, 07.02.2008 tarih ve 1213 sayılı Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili yazısı’na göre;

 a- Klasik sınav türünde soru sayısının ilköğretimde 3’ten, ortaöğretimde 5’ten az olmaması; çoktan seçmeli,eleştirmeli kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde ise soru sayısının çok ve cevapların kısa olması,

b- Ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek üzere, geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi,

c- Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarının hazırlanması ve her soruya verilecek puanın ayrıntılı olarak belirlenmesi,     

b- M.E. Bakanlığı , Ortaöğretim Kurumları  Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri

Buna göre, “

Madde 4 – Aynı Yönetmeliğin;

 1. a) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "dönem notu" ibareleri, "dönem puanı",
 2. b) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yıl sonu başarı ortalaması" ibaresi, "yıl sonu başarı notu"; Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yıl sonu başarı ortalaması" ibaresi, "Yıl sonu başarı notu"; Geçici 1 inci maddesinde yer alan "başarı ortalaması" ibaresi, "Yıl sonu başarı notu",
 3. c) 35 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "diploma notunun" ibaresi, "diploma puanının",

          ç) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yer alan "yıl sonu başarı ortalamasıyla" ibaresi "yıl sonu başarı notuyla"; Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yıl sonu başarı ortalamasının" ibaresi "yıl sonu başarı notunun",

 1. d) 51 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "notlar" ibaresi, "puanlar ve notlar"; sekizinci fıkrasında yer alan "nota" ibaresi, "puana ve nota"; "not" ibaresi "puan", "notu" ibaresi ise "puanı ve notu" olarak değiştirilmiştir.

Madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce bitecek ve üç haftayı geçmeyecek şekilde yapılır. Daha önceki yıllarda mezun olamayan ve sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri, ayrıca ikinci dönemin ilk haftasında ve ders kesimini takip eden ilk hafta içinde de sorumluluk sınavına alınır."

---Teşekkür ve takdir belgesi, öğrencilerin dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’den  aşağı olmayıp,davranış notu 100 olanlar arasından seçilir. 70.00 – 84.00 arası, Teşekkür belgesi; 85 – 100.00 alanlar takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

---- Onur Belgesi almak için öğretmenler Kurulu kararı gerekmemektedir.

---- Onur Belgesi’nde belirtilen kıstaslara uygun olan öğrenciler sene sonu gelemden ödüllendirilebilirler.

---- Davranış puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Her cezada puan düşer.Öğrencilerin cezalarının silinmesi işlemi yıl sonunda değil ,dönem sonunda yapılır.

          c– MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklerin görüşülmesi

   Okul türlerine göre öğretim programlarında yer alacak alan/dallar ile bu alan/dalların hangi sınıflarda seçileceği ve alanlara kaynaklık eden dersler, okulların haftalık ders çizelgelerinde belirtilir.
Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre ders seçimi yaptırılır.

 

Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.
Kurulda;
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.
Birinci ve ikinci dönem başında olmak üzere bir öğretim yılında iki kez Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısının yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce gerçekleştirilir.  (Değişiklik:05/10/2007-26664 RG)
Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.
b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.
d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

 1. f) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
  g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
  ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
  h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.(Değişiklik: 05/10/2007-26664 RG)

Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. (Değişiklik: 05/10/2007-26664 RG)

Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. .
Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.
Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;
a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır.
Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.
Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.
Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.
c) Ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;
1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının,
2) Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının,
3) Sözlü puanı/puanlarının,
4) Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının,
5) Ödeve verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir.
 

 

e- MEB,Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korunması ile ilgili 14.03.2006 tarih ve 2006/22 sayılı genelgesi

         Anayasamızın 58.maddesi, MEB Okul –Aile Birliği Yönetmeliği’nin 6. maddesi,MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 12.maddesi doğrultusunda hazırlanan genelge okunarak zümremiz tarafından şu kararlar alınmıştır.

Öğrencilerin zararlı madde ve şiddet gibi risklerden korunması için ;

-- Öğrencilere bireysel farklılıkları göz önüne alınarak yaklaşılmalıdır.

-- Öğrencilere geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yardımcı olunmalı ve öğrenciler bu konuda olumlu yönde motive edilmelidir.

-- Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları teşvik edilmeli,katılan öğrenciler desteklenmelidir.Bu tür katılımlar, öğrencilerin ders dışı zamanlarda olumsuz davranışlarda bulunmalarını engellemekte önemli etkenlerdir.

-- Okul- veli işbirliği arttırılarak genelgede belirtildiği gibi “Bizim Okul” kavramı geliştirilmelidir.

         f- MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün Okullarda Şiddetin Önlenmesi ile ilgili 24.03.2006 tarih ve 2006/ 26 sayılı genelgesi

Genelge okunarak bilgi sahibi olunmuş ve öğretmenlerin bu konu ile ilgili görevleri üzerinde durulmuştur.

Buna göre;

1)Okul/kurum eylem planının oluşturulmasında, uygulanmasında ve raporlaştırılmasında etkin rol alarak okul ekibine gerekli desteği sağlayacaktır.

2) Okul/kurum eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda yürütülecek programlarda görev alarak, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirecektir.

3) Okul ve sınıf içinde şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörleriyle ilgili çalışmalarda okul/kurum ekibine yardımcı olacaktır.

4) Sınıfında şiddet, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışların öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyarak uygulanmasını sağlayacaktır.

5) Öğrencilerinin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını ya da sözel-fiziksel olarak incittiklerini vb. sorunları tespit ettiğinde, gerekli eğitsel tedbirleri alarak psikososyal destek hizmeti almalarını sağlayacaktır.

6) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci ve ailesinin en kısa sürede psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için yönlendirecektir.

7) Ailelerle iş birliğini güçlendirerek çalışmalarda desteğini alacak ve olumlu baş etme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır.

8) Öğrencilerin ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan programlar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor, müzik, çeşitli sanatsal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri ile okul gelişim çalışmalarını bütünleştirerek sınıfında olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır.

      g- 2016 yılı Hizmet içi Eğitim faaliyetleri uygulama esaslarının ve değişikliğinin görüşülmesi

yapılan değişikliklere göre ; “---Öğretmenler merkezi Hizmet içi eğitim programlarından en fazla  beş tanesine başvurabilirken, mahalli Hizmet içi Eğitim programlarından istediklerine başvurabilmektedirler.

---İstedikleri programa en az yetmiş beş gün önceden başvurabilirler.

---Onaylanan programlar, çok önemli bir mazeret olur ve raporla belgelenirse iptal edilebilir”

MADDE-7: Dilek ve temenniler.

…………..:“ İşbirliği çerçevesinde başarılı bir dönem olmasını dilerim , dönem içindeki çalışmalarımızda bir aksaklık olmaması için her zaman fikir alış verişinde bulunulması gerektiğini

Derslerimizde kullanacağımız teknolojik aletlerin kullanımının öğrenilmesinde matematik dersi zümre öğretmenleri olarak karşılıklı yardımlaşmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirelim”

 “Hepimize başarılar diliyor, çalışmalarımızın iyi sonuçlar getireceğine bütün kalbimle inanıyorum. Fikir birliği içinde olduğumuz konuları zümre kararları olarak maddeler halinde aşağıya çıkarıyor, toplantımızı sona erdirerek saygılarımı sunuyorum dedi.”

MADDE- 8:

……………:”Bence üzerinde durduğumuz konuların olumlu sonuçlar getireceği inancımla, zümremizin verimini arttırmasını temenni ediyor ve fikir birliği içinde olduğumuz konuları zümre  kararları olarak  aşağıya çıkarıp toplantımızı iyi dileklerimle sona erdirerek saygılarımı sunuyorum” dedi.  

 

 

 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNCE ALINAN ORTAK KARARLAR

1)  Aynı sınıf seviyelerinde 3.yazılılar ortak yazılı olarak yapılacaktır.

2)  Her sınıf seviyesinde Matematik dersleri  için (2)  iki şer tane   sözlü notu  Geometri Dersleri için ise 1 tane sözlü Notu verilecektir.

3) Yazılı sınavlar çok sorulu (en az on) olarak hazırlanacak.

4) Çocukları risklerden korumak amacıyla alınan kararlara titizlikle uyulması

E )  Zümre üyelerinin kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine uygun çalışmalar yapacak düzeye

gelmeleri için eldeki her türlü fırsat değerlendirilecektir. Branşımız ve mesleğimizle ilgili son dönemlerde ortaya çıkan teknolojik gelişmeleri takip etmek ve imkan buldukça bunların tarafımızdan öğrenilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlere, hizmet içi kurslarına katılmak

6)Derslerde ilgili görsel ve işitsel ders araçlarının kullanılmasına özen gösterilmesi. Öğrencilerimizin derslerimizle ilgili kaynak kullanımlarını daha verimli hale getirmek için başta okulumuz kütüphanesi olmak üzere çevredeki kütüphanelerden de yararlanmalarını teşvik etmek

7)Öğrencilerin varlığını Türk Milleti’nin uğruna feda etme, çalışmalarını; milletine, geleceğine, daha

iyiye, doğruya ve en güzele ulaşılması için yapması bilincine eriştirmek maksadıyla hareket edilmesine karar verilmiştir.

8)Konuların işlenişinde anlatım, inceleme, soru-cevap, tartışma,  problem çözme metotlarının konunun

özelliğine göre kullanılması.

9)İhtiyaç halinde başarısız öğrencilere takviye kurslarının açılması.

10)Öğrencilerimizi tanımaya ve anlamaya çalışarak, sorunlarını çözmede onlara destek olunması.

11)Öğrenci merkezli çalışılmaya devam edilmesi.

12) Okul ve sınıfların tertip ve düzeni konularında sınıf rehber ve nöbetçi öğretmenlerle işbirliği yapılması.

13)Başarısızlığı olan öğrenciler üzerinde özellikle durularak , birebir dialoglara girilerek,onlara sorumluluk

ve hedef duygularını aşılayarak başarısızlığın bertaraf edilmesine çalışmak.

Başarısız öğrenciler üzerinde daha fazla durularak başarıyı artırmaya çalışılması.

14-)Derslere daha fazla hazırlıklı girilerek öğrenciler üzerinde gerekli otoritenin sağlanmasına.

15)Öğrencilere güler yüzlü davranılarak güvenlerinin kazanılmasına ve soru sormalarına imkan verilmesine.

oy birliği ile kararlaştırılmıştır. “

 

 

 

                                                                                                       

 

……………………                                                                                                   ……………………..

Zümre Başkanı                                                                                                           Matematik Öğt.                   

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

 

                                                                              17.02.2017

…………………………………

Okul Müdürü

 

lise matematik 2.dönem zümresi 2016-2017

 LİSE MATEMATİK DERSİ ZÜMRE 2.DÖNEM KARARLARI

MATEMATİK İLÇE ZÜMRE TOPLANTISI İLÇE BÖLGE ZÜMRE KARARLARI