Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

1- Besmele çekmek. Kurban olsun veya olmasın, kesilen herhangi bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, kesilirken üzerine Besmele çekilmesi şarttır. Besmele'yi bilerek çekmeyen, terk eden kimsenin kestiği yenmez. Fakat herhangi bir kasıt olmadan (unutmak gibi bir sebeple) Besmele terkedilmişse, böyle kesilen hayvanın eti yenebilir.

(Şafiî mezhebine göre kesilen hayvanın etinin helal olabilmesi için Besmele çekmek şart değildir. Hayvanı kesen kişi kesim esnasında Besmele'yi bilerek terk etse bile, kestiği yenir. Ancak Besmele'yi terk etmek mekruhtur.
Bu mezhebe göre kesim esnasında Allah'tan başkasının adı anılmışsa, ancak o zaman o hayvanın eti haram olur.


2- Kesim esnasında Allah'tan başkasının adını anmak.
Yüce Allah'tan başkasının adı anılarak ("falan kişi için" veya "falan kimse adıyla" demek gibi) kesilen hiçbir hayvanın eti yenmez. Zira cahiliye döneminde müşrikler hayvan keserken putların adını anarlardı.
3- Hayvanı, keskin bir aletle kesmek. Kesici olmayan taş, ağaç gibi bir şeyle hayvanın öldürülmesi halinde o et yenmez.
Önemli uyarı: Hanefî mezhebine göre kurban üzerine Besmele çekilmesini şarttır.
Bir kimse kurbanını kendisi kesemiyorsa bir başkasına vekalet verip kestirebilir. Artık besmele görevi, vekile düşer.
Bir kimse tek başına hayvanı kesemeyip kesme anında birisinden yardım istese, diğer birisi de ilk kesenin elinin üzerinden veya bıçağın sapının bir kısmından tutup bıçak çalmak için yardım etse, onun da besmele çekmesi gerekir.

4- Yününden faydalanmak maksadıyla kurbanı kesmeden önce kırkmak mekruhtur. Eğer kırkılmış ise, bu yün sadaka olarak bir fakire verilir.
5- Kurbanı keserken hayvana eziyet edilmemeli, kesim yerine incitmeden ***ürülmelidir.
6- Kurban kesme duası:

"Veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen vemâ ene mine'l-müşrikîn. İnne salâtî ve nüsûkî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi'l-âlemîn la şerikeleh ve bizâlike umirtu ve ene evvelu'l-müslimîn. Allahümme tekabbel minnî kemâ tekabbelte min İbrâhîme halîlike ve Muhammedin habîbike."

(Manası: Yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allahım! Halil'in Hz. İbrahim'den, Habibin Hz. Muhammed'in kurbanlarını kabul buyurduğun gibi, benim de kurbanımı kabul buyur.) kurban.20150924020337.jpg
Eğer kurban kesen kimse, içinde ayet-i kerime de bulunan bu duayı okuyamıyorsa, sadece aşağıda zikredeceğimiz şekilde Besmele çekerek tekbir getirir ve kurbanı keser: (Yani yukarıdaki duayı okumak şart değildir.

Bismillâhi Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd.
(Manası: Allah'ın adıyla. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktu, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve hamd O'na mahsustur.)
Bunu söyledikten sonra başka hiçbir şey konuşmadan hayvanı kesmelidir.
Bu hususlara dikkat eden erkek-kadın, büyük-küçük herkes kurban kesebilir.
Kurbanı bizzat sahibinin kesmesi daha faziletlidir. Ancak kurban sahibinin kendisi kesemiyorsa, ehil birisini kendisine vekil tayin eder ve kurbanı ona kestirir.

7- Sığır, koyun ve keçi, kıbleye doğru sol yanı üzerine yatırılarak kesilir. Kesim esnasında çırpınıp kalkmaması ve hem kesene, hem de kendisine eziyet vermemesi için sol ön ayağı dışındaki ayakları bileklerinden güzelce bağlanır. Bağlama işlemi yapılırken ipi fazlaca sıkıp hayvanın canını yakmamalı, ancak büstübün gevşek de bağlamamalıdır.
Hayvan kesilirken, boğazın iki tarafında bulunan şah damarıyla gırtlağı, yemek ve nefes borusu mümkünse bıçak kaldırılmadan sürülerek kesilip kanı akıtılır.
Deve ise ayakta, sol ön ayağı bağlanarak göğsünün altından boğazlanır.
Kesim işi bittikten sonra hayvanın tamamen ölmesi beklenir ve ardından yüzme ve parçalama işlemleri yapılır.

Kurbanın birinci günü, imsaktan sonra bir şey yemeyip keseceği kurbanın etiyle ve özellikle ciğeri ile ilk yemeğini yemek sevaptır.
Kurban kesildikten sonra, kurban sahibinin iki rekât şükür namazı kılınması ve kurban ibadetinin kabulü için dua etmesi de sevaptır.

Kurbanın yenmeyen yerleri nerelerdir

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları, husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrimen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raık, VIII, 553; Fetavay-ı Hindiyye, VI, 445).

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, eti yenen hayvanların cinsel organlarını, husyelerini (yumurtalarını), dübürlerini, bezelerini, öd keselerini, mesanelerini çirkin gördüğü bildirilmektedir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, Haydarabad, 1344, X, 7).

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutuma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.