LİSLELİLER İÇİN

ZÜMRE KARARLARI

2.DÖNEM İÇİN

TIKLAYINIZ

LİSE KURANI KERİM DERSİ ZÜMRE KARARLARI İNDİR

 

……………………………………………… LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
KUR’ÂN-I KERÎM DERSİ II. KANAAT DÖNEMİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

: 2

Toplantının Öğretim Yılı

: 2016-2017

Toplantının Dönemi

: 2. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 09.02.2017 Saat: 13.00 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: …………………….…… ( Müdür Yrd / Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar

: …………….. , ………… (Ders Öğretmenleri)

                                                                             GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2012 Tarih ve 69 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.
 5. Lise Kur’an-ı Kerim (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
 6. Kur’an-ı Kerim Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
 7. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
 8. İkinci Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve Tespiti.
 9. İlk Dönem İtibari İle Görülen Eksikliklerin Değerlendirilmesi.
 10. Kur’an-ı Kerim Dersinde verimliliğin artırılması için alınacak tedbirler.
 11. Kur’an-ı Kerim Dersi Not Verme Hususunun görüşülmesi
  12. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ,yoklama ve yazman seçimi:

Zümre Toplantısı yukarıda belirtilen gün ve saatte okul öğretmenler odasında toplandı. Toplantıda ders öğretmenlerinin ve zümre başkanının hazır olduğu görüldü.
           Zümre Başkanlığını Okul Müdür yardımcısı/ders öğretmeni …………………………. yaptı.  Toplantının hayırlı olması dileği ile toplantıya başlandı.

Yazman olarak ise ………………………………………………… seçildi.

 

 1. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı ………..………………………………….. tarafından okunarak açıklandı.
           Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

         Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

             Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

        Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

                Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

       Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

                 Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

 1.          Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

                İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun    olarak;

           a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

           b - Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

           c - Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni ……………………………………..……………… tarafından okundu.

 

          4-  Lise  Kur’an-ı Kerim (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.

Talim ve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümre başkanı ……………………………. tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

 

 • Kur’an-ı Kerim Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi

Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programıyla öğrencilerin;

 • Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yerini fark etmeleri,
 • Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları,
 • Bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri,
 • Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri amaçlanmaktadır.

 

6-  2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi

Ders öğretmeni …………………………… 1. Döneminin genel bir değerlendirilmesini yaptı. Sınıfların genelinde başarı seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.

Ders öğretmeni …………………………… 1. Döneminin genel bir değerlendirilmesini yaptı. Sınıfların genelinde başarı seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.

 1. Dönem sınıf şube başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

 

Şube

Mevcut

Başarılı Öğrenci

Başarısız Öğrenci

Başarı ( % )

9-A

 

 

 

 

9-B

 

 

 

 

9-C

 

 

 

 

10-A

 

 

 

 

10-B

 

 

 

 

10-C

 

 

 

 

11-A

 

 

 

 

11-B

 

 

 

 

11-C

 

 

 

 

 

7- 2. Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve Tesbiti

Öğrenci başarısını  artırıcı  ve başarısızlığını giderici  hususlardaki tedbirler konusunda, zümre    başkanı …………………………………….  öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin gerektiğini, öğrencilerimizin sorunlarını çözücü yaklaşımların başarıyı arttırıcı etkenler olduğunu belirti.

Ders Öğretmeni …………………………….  öğrencilerin hem yaşları gereği hem de havaların ısınması nedeniyle çok hareketli bir döneme gireceklerini davranışlarında farklılıklar olabileceğinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle sıcak havalarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinliklere önem verilmesini; hoşlanmadıkları etkinliklerde ısrarcı olunmaması gerektiği belirtti. Ayrıca Okul ve aile iş birliğinin başarıyı artırma açısından önemi üzerinde duruldu.

Ders öğretmeni ………………………………………….. Dersler öğrenci merkezli olarak, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak ve mümkün olduğunca görsel ve teknolojik materyaller kullanılarak işlenmelidir dedi. Projeksiyon sınıfı ve kütüphane aktif olarak kullanılmalıdır dedi ve konuların sunum olarak projeksiyon sınıfında işlenmesi gerektiğini belirtti.

Zümre Başkanı; derslerde yıllık planlara paralel gidilmesi gerektiği hususunda hatırlatmada bulundu.

Ders öğretmeni………………………….. ödevlerin öğrenciye bilgi ve birikim kazandıracak konulardan titizlikle seçileceğini, ödevlerin zamanlı olarak verilip takibi yapılarak zamanı geldiğinde toplanıp değerlendirileceğini ifade etti.

Ayrıca bu dönem sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi.

 

 1. İlk Dönem İtibari İle Görülen Eksikliklerin Değerlendirilmesi.

Ders Öğretmeni ……………………………….. bu konuda söz alarak şöyle söyledi:

İlk dönem itibari ile bu dersler genel olarak verimli bir şekilde geçmiş, öğrenciler derslere karşı büyük ilgi göstermişlerdir.

Ancak bazı sıkıntılarında yaşandığı gözden kaçmamıştır. Bu sıkıntıların neler olduğu ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 

 • Seçmeli derslere yönelik sesli ve görsel materyal eksikliğinin olması bu dersin öğretimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün EBA ile ortaklaşa hazırladığı Kuran-ı Kerim dersi için olan materyallerin internetten indirilerek öğrencilere izletilmesinin faydalı olacağı kanaatine varıldı.

 • Öğretmenlere yönelik kılavuz kitapların olmaması da dersin etkili anlatılmasını engellemiştir.
 • Kur’an-ı Kerim dersi kitabının içeriğinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ancak yüzünden okuma kısmında biraz daha çok sayfaya yer verilmesinin daha uygun olacağı gözlemlenmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim dersinde Elif-Ba bilmeyen öğrencilerle birebir ilgilenilirken diğer öğrencilere yeterli zamanın ayrılamadığı gözlemlenmiştir. Bunun için Kur’an-ı Kerim okumaya bilmeyen öğrencilerle okumayı bilen öğrencilerin ayrılmasının faydalı olacağı görülmüştür.
 • Kur’an dersi birebir ilgilenme ile öğretilen uygulamalı bir ders olduğu için haftalık ders saatinin yetmediği gözlemlenmiştir.
 • Sınıfların aşırı kalabalık olmasından dolayı öğrencilerle istenildiği gibi ilgilenememe

durumu meydana gelmiştir.

 

 • Onuncu sınıfta tecvit öğretimine geçilmiş. Ancak öğrenciler içinde Kuran okumayı daha bilmeyenler olduğu için sıkıntı oluşuyor.

 

 • Okullarda projeksiyon akıllı tahta gibi imkanların bulunmaması sebebiyle dersten istenilen verimin istenen düzeye ulaşamaması.

 

9-  Kur’an-ı Kerim Dersinde verimliliğin artırılması için alınacak tedbirler.

       Zümre Başkanı ….………………………………………………… ve ders öğretmeni ………………………….………… Kur’an öğretimi konusunda aşağıdaki ilkelerin uygulanması konusunda görüş birliğine vardılar. Buna göre:

 

 • Öğrencilere dersin başında Kur’anı Niçin Okumalı ve Niçin Öğrenmeliyiz konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmelidir.
 • Kur’an’da geçen Peygamber kıssaları anlatılmalı ve bizlerin bu kıssalardan ne gibi dersler çıkarmamız gerektiği konusunda öğütler verilmelidir.
 • Harflerin şekil olarak öğretilmesi ve el ile yazılmasına önem verilmelidir. Bir defter tutturularak çocukların arap harflerin ile ile yazmalarının da sağlanması gerekmektedir.
 • Harflerin öğretimi sırasında harflerin mahreçlerine de önem verilmeli ve her harfin koro halinde sınıfça okunarak doğru bir şekilde çıkarılması sağlanmalıdır.
 • Kelime öğretiminde harflerin önce ayrı ayrı sonra da bitişik yazılışları gösterilmelidir.
 • Harekeler, cezm, medler ve şedde ile ilgili örnek alıştırmalarla konular iyice kavrandıktan sonra tenvin konuları işlenmelidir.
 • Öğrencilerin Kur’an okurken zorlanmamaları için öğrencilere ödev verirken çok sayfa okutmak yerine, aynı sayfayı çok defa okutmak tercih edilmelidir.
 • Öğrencilerin yüzünden okumasını geliştirmesi için; Kur’an-ı Kerîm’ okumaya geçen öğrencilerle öncelikle Kur’an’ın ilk sayfalarından satır satır yüzüne okuma çalışmaları yapılmalıdır.
 • İlk sayfalara çalışırken en fazla üç satır, kelime kelime veya birkaç kelime önce öğretmen okuyup sonra da öğrenci tekrar ederek koro halinde okunmalıdır.
 • Kur’an-ı Kerim okumayı ve öğrenmeyi teşvik ve dersi sevdirmek için “Kur’an okumak, öğrenmek ve bazı sureleri okumakla” ilgili hadisler öğrencilere yazdırılacak ve açıklaması yapılacaktır.
 • Öğrenciler arasında da güzel Kur’an okuma yarışmaları yapılacak; öğrenciler tesbit ve teşvik edileceklerdir.
 • Ezberlenecek surelerin daha iyi öğretilmesi için çeşitli hocaların kıraat kasetlerinin dinlenmesi faydalı olacaktır.

 

 1. Proje-Performans Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi

                   13.09.2014 tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

                   Öğrencilerin, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlaması zorunludur.

                        Buna göre 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;
 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2017 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı

 

 

 

 1. Kur’an-ı Kerim Dersi Not Verme Hususunun görüşülmesi

                 Kur’an-ı Kerim dersi, uygulamaya yönelik bir ders olduğundan dolayı II. Dönemde 3 (üç) adet ders içi etkinlik notu verilmesi ve bir adet Performans görevi notunun verilmesi kararlaştırıldı.

 

 1. Dilek ve temenniler

              Zümre Başkanı ………………………………….. 2. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dileklerini belirterek toplantıyı kapattı.    

 

                …..………………                                                                            ……………………..                                          

              Zümre  Başkanı                                                                                  Ders Öğretmeni

      

UYGUNDUR

   ….  / 02 / 2017

 

……………………………..

Okul Müdürü

 

 

  

 

 

 

 

 

…………………………………… LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
KUR’AN-I KERİM DERSİ II. DÖNEM
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI

1- Zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesi kararlaştırıldı.

                  2- Talim ve Terbiye Kurulu'nun 26.09.2010 Tarih ve 141 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Öğretim Programına uygun olarak hazırlanan yıllık planın 1.Dönem işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, 2.Dönem de aynı planın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

                  3- Dersler işlenirken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

            4- Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi kararlaştırıldı. .

5-  Öğrencilerin sınıf içindeki faaliyetleri, sorulan sorulara verdikleri cevaplar  ve derse hazırlıklı gelmelerinin sözlü notuyla değerlendirilmesinin diğer öğrencilerin de derslerde pasif durumdan aktif duruma geçmeleri için faydalı olabileceği kararlaştırıldı.

6- Başarıyı arttırmak için öğrencilerin olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

7- Öğrencileri motive ederek derse olan ilgilerini arttırmaya çalışılması kararlaştırıldı.

8- Öğrencilere dersin başında Kur’anı Niçin Okumalı ve Niçin Öğrenmeliyiz konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmelisi kararlaştırıldı.

9- Öğrencilerin Kur’an okurken zorlanmamaları için öğrencilere ödev verirken çok sayfa okutmak yerine, aynı sayfayı çok defa okutmak tercih edilmesi kararlaştırıldı.

10- Kur’an-ı Kerim okumayı ve öğrenmeyi teşvik ve dersi sevdirmek için “Kur’an okumak, öğrenmek ve bazı sureleri okumakla” ilgili hadislerin öğrencilere yazdırılması ve açıklamasının yapılması kararlaştırıldı.

11- Öğrenciler arasında güzel Kur’an okuma yarışmaları yapılması kararlaştırıldı.

12- Kur’an-ı Kerim dersi okuma ve uygulamaya dayalı bir ders olduğundan dolayı yazılı sınav yapılmayıp yerine üç adet uygulama notunun ve bir adet performans ödevi puanının verilmesi kararlaştırıldı.

13- Dileyen öğrencilere bu dersten Proje ödevinin verilmesi ve bu ödevlerin en geç 10 Nisan 2017 Cuma gününe kadar teslim edilmesi kararlaştırıldı.

            14- Kutlu Doğum Haftasında Öğrencilerinde içinde olacağı piyes, tiyatro, yarışma gibi etkinliklerin yapılması kararlaştırıldı.

            15- Öğrencilere boş zamanlarında okumaları için küçük Arapca kitapların ve metinlerin verilmesi kararlaştırıldı.   

            16- Öğretim yılı başında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve EBA Tarafından ortaklaşa hazırlanan materyallerin internetten indirilerek kullanılmasının faydalı olacağı kararlaştırılmıştır.

           

 

               …………………                              …………………………                                 …………………………….

               Zümre Başkanı                                    Ders Öğretmeni                                             Ders Öğretmeni

 

 

 

UYGUNDUR

09  / 02 / 2017

 

………………………………………………..

Okul Müdürü