3000 yıllık bir ilerleme ve son 400 yılda kapitalizmin yeryüzünde yayılmasıyla FAİZ yoluyla ve yeşil bir kâğıt olan (doları) dünya parası yapıp istedikleri kadar para basmak suretiyle elde ettikleri astronomik zenginlikleri vasıtasıyla kendi tahakkümleri altına almak için plânlı, programlı çalışan bu kimseler bugün fiilen ve hukuken ilan edilmiş bir Dünya Devletini henüz kuramamış iseler de artık aynen böyle bir devlet varmış gibi GDD (Gizli Dünya Devleti) ni oluşturmuş bulunmaktadırlar.

GDD DÜNYAYI NASIL KONTROL EDİYOR?

ABD Dolarının üzerine 1933 yılında Roosevelt tarafından Şekil 1'deki ehram yerleştirilmiştir. Bu ehram GDD'nin dünyayı nasıl kontrol ettiğini gösteren karakteristik bir şemadır.
Yukarda da belirtildiği gibi Siyonizm "üstün ırk" esasına dayanmakta ve bütün dünyaya hakim olmayı ana gaye olarak almış bulunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için, Siyonizmin temel kitabı olan KABBALA, dünya hakimiyetinde temel esas alınmıştır. KABBALA'nn ise 3 önemli uyarısı vardır.

Bunlar:

l-GİZLİLİK

2-İTAAT

3-HAHAMLAR VE KABBALA TARAFINDAN KONULAN KURALLARA KESİN OLARAK BAĞLILIK

Gizlilik, diğer köle yapılmak ve sömürülmek istenen insanlar tarafından yaptıkları usulleri ve faaliyetleri fark edilecek olursa büyük reaksiyonlar doğabileceğinden dolayı temel esas alınmıştır. Bunun sonucu olarak da gerek kitapları, gerek konuşmaları ve gerekse muamelelerinde SEMBOLLER yer tutmaktadır. Bu sembollerin manasını ancak derece derece gelişerek, kontrol ederek en üst dereceye ulaşmış kimseler tam olarak bilebilmektedirler. İşte bu sembolik çalışma esasının bir sonucu olarak Dolar'ın Ehram'ının üzerinde Annoit Koektist sözü yazılmıştır. Bunun manası "zafere ulaşıldı" demektir. Gizli Dünya Devleti Dolan dünya parası yapmakla ve kendi ehramını bu paranın üzerine yerleştirmekle kendisini büyük zafere ulaşmış saymaktadır. Pramit'in altındaki Novrus Kordosecolorun sözünün manası ise "yeni dünya düzeni" demektir. Yani Siyonizmin kontrolünde Siyonizmin hakim olduğu dünya düzeninin kurulmuş olduğu ilan edilmektedir.
Yeni Dünya Düzeni sloganı sayfa 191'de açıklandığı gibi, GDD'nin mürşitlerinden olan ADAM WEÎSSHAVST tarafından l Mayıs 1776'da MÜRŞİTLER LOCASI kurulduğu zaman bu locanın amblemi olarak kabul edilmiştir.
Dolayısıyla GDD tarafından çok önem verilen bir slogandır ve o münasebetle Doların üzerine yerleştirilmiştir. Piramit'in alt kısmına gelince; bu alt kısmın üzerinde Latin harfleriyle yazılmış olan 1776 tarihi, bilmeyenlerin zannettikleri gibi, ABD'nin bağımsızlığını kazandığı 1776 yılı münasebetiyle değil, ADAM V/EİSSHAVST tarafından ilk mürşidler locasının 1 Mayıs 1776'da kurulmuş olması dolayısıyla buraya yazılmıştır.

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu


DOLAR ÜZERİNDEKİ PRAMİTİN HER BİR BASAMAĞI NE İFADE EDİYOR?

Bu pramitin en altındaki birinci basamağı "HUMANÎSMUS" yani bütün insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu pramit Siyonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. Bu pramitte de görüldüğü gibi dünya hakimiyetini tesis, bir diğer ifadeyle 6 milyar insanı yani bütün insanlığı kontrol için kurulan sistem gizlilik ve itaat esasına dayanmakta en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi plân ve programlarının uygulanabilmesi için bütün dünyaya yayılmış böyle bir pramit sistemi esas alınmıştır. Bu pramitte en alttaki insanlığın üstündeki kademeleri 3 grupta toplamak mümkündür:

 1. Halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar: Bunlar 3 kademe halindedir.

a.ROTARY, LİON, DINER, PROPELLER, YMCA
b.MAVİ LOCALAR
c.ÖNLÜKSÜZ MASONLAR (İYİ İNSANLAR)
2. Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler: Bunlar 5 kademe:

a.B'NAİ B'RITH, BILDERBERG
TEŞKİLATLARI : Bu kademe Ara Koordinasyon
kademesi olup görünen en yüksek yönetim kademesidir.
b.BÜYÜK ŞARK LOCASI : (Fransız mason locası teşkilatları)
c. KOMÜNİZM: (Rusya mason locası)
d. İSKOÇ LOCASI TEŞKİLATI : l - 33° (İngiliz mason locası)
e. YORK LOCASI TEŞKİLATI : (Alman mason locası)

 1. Hiç görünmeyen gizli kademeler. Bunlar da 4 kademedir:
  a. RT : (En üst gizli kademe: 3 Kabbalistten müteşekkil en üst komuta kademesi.)
  b. 13'LER MECLİSİ
  C. 33'LER MECLİSİ
  d. 300'LER KULÜBÜ SANHEDRİN: (En üst yönetim meclisi).

En alttaki insanlık ile beraber bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır. 13 rakamı Siyonizm'de, Hıristiyanlann aksine, uğurlu sayılan bir rakamdır.
Bu dünya teşkilatı inanç itibariyle Siyonizme dayanmaktadır. Siyonizmin temel esasları ise yukarıda da belirtildiği gibi; KABBALA, MUHARREF TEVRAT ve TALMUD'a dayanmaktadır. Bu sistemin en büyük özelliği; bir kere daha belirtirsek GİZLİLİK ve İTAAT'tir. Bundan dolayı her biri yalnızca kendisine verilen emirleri yerine getirir (hatta kendi yaşadığı ülkenin aleyhine olsa dahi: (Bu hususta mesela "iktibaslar : ABD Cumhurbaşkanları Sayfa 309 bölüme bakılabilir.) Kurulan "hücre sistemi" sayesinde her birinin yalnızca en üst derecesindekiler bir üst örgütle bağlantı içine girebilirler. Sistemin tümünü bütün sırlarıyla bilenler ise yalnızca en üstteki KABBALİST hahamlardır.

ÜÇGEN İÇİNDEKİ GÖZ

En üstteki üçgen içindeki göz : Bu sembol nihai gayeyi temsil etmektedir. Nedir bu nihai gaye? LÜZİFER : Mason ilahının gözü! Bu göz "Cenab-ı Hak herşeyi görür" gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta herşeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Bu göz LÜZÎFER yani ŞEYTAN'ın gözüdür. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar birbirleriyle tanışmak için bu parolayı kullanmaktadırlar. Karşılaştıklarında toka yaparken bir yandan sağ ellerinin baş parmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakta ve gözlerini de bu resimde olduğu gibi eğik olarak tutarak aşağıya doğru bakmaktadırlar. Siyonizm'in inancına göre Şeytan Cennet'ten kovulduktan sonra şimdi yeryüzünde "Ben-î İsrail"e (İsrailoğullarına) mensup insanlar vasıtasıyla haşa Cenab-ı Hak'tan intikam alacakmış. Siyonizm'in temelinde işte böylece "Şeytana kulluk yapmak" yatmaktadır.
RT

En üst kademe : RT : En yüksek, Kabbalist sırlarının tamamını bilen bir Baş Hahamın, diğer kademelerde temayüz ederek en üst makama ulaşmış iki yardımcı Kabbalist, yani KABBALA'yı tam olarak bilen hahamlardan teşekkül etmektedir. (Bkz.: İktibaslar "Siyonizmin emir komuta zinciri" Sayfa : 257) Bu en üst RT kademesinin altında bir görünmeyen en üst yönetim meclisi SANHEDRİN kademeleri bulunmaktadır.
Üç Kabbalist: RT ve SANHEDRİN bütün Siyonist organizasyonların, İsrail devleti dahil bağlı oldukları haham topluluğudur.

SANHEDRİN

SANHEDRÎN üyeleri, KABBALA Eğitimi almış olan hahamların arasından seçilirler. Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten "70 KABBALİST HAHAM" "Genel Gözetim Meclisi" olarak İsrail'de toplanırlar. Bu ruhani mecliste, şayet herhangi bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 Haham bulunmaktadır. (Bkz.: İktibaslar: KABBALİZM Sayfa: 258)
SANHEDRİN'deki Kabbalist Hahamlara bağlı olarak çalışan ayrıca bir (YEMİNLİ 70'LER GRUBU) vardır ki bunlar Siyonizm adına bütün dünyanın yönetimini yapmaktadırlar. Ve GDD'yi yönetmektedirler. Siyonizm ve GDD'nin bütün kademeleri bunlara itaat etmeye mecburdurlar. ABD'de ROCKFELLER, İngilterede ROTHSHİLD'ler bu (Yeminli 70'ler Grubu)'na dahildirler. Ve grubun ayrıca Avrupa'da ve Japonya'da ayakları vardır. Ve bu yeminliler gurubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmışlardır. Böylece SANHEDRİN'e mensup 70 KABBALİST HAHAM)1 a bağlı olarak bu (70 Yeminliler Grubu) bütün dünyayı bir GDD: Gizli Dünya Devleti olarak yönetmektedirler.
Pramit'in SANHEDRİN'in üst kademesinin altındaki bütün kademelerin hepsi bunlara bağlıdır. Bu (Gizli Dünya Devleti)ni teşkil etmek üzere yukarıdaki (Yeminli 70'ler Grubu)na bağlı olarak dünyayı yöneten kuruluşlar içerisinde aşağıdaki kuruluşlar yer almaktadır:

B'NAİ B'RİTH

Amacı: Siyonizm'in dünya çapındaki menfaatlerini gözetmek ve Siyonizmin hedefi olan "Dünya Hakimiyeti"ni sağlamak. Onun için bu teşkilat bugünkü Birleşmiş Milletler'in beynini teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün kilit noktalarındaki üyeleri vasıtasıyla uluslararası kararları istediği şekilde yönlendirmektedirler. Esasen Birleşmiş Milletler Teşkilatı GDD tarafından bunun için kurulmuştur. B'NAÎ B'RÎTH, Masonluk ve Bilderberg gibi geniş Siyonist teşkilatlardan birisidir.
B'NAİ B'RİTH, 1938'de 4 önemli Siyonist organizasyonunun taktiklerini ve planlarını hazırlayan "GENEL YAHUDİ KURULTAYI" nı oluşturmuştur. B'NAÎ B'RlTH kendisine bağlı "ALEPH ZADİK ALEPH" adlı teşkilat vasıtasıyla bütün dünyadaki 13-21 yaş gruplarına mensup gençlere SİYONİZM DÜŞÜNCESİ'ni aşılamak üzere geniş faaliyette bulunmaktadır.
Türkiye'de B'NAİ B'RİTH' in ayağı : “FAKİRLERİ KORUMA DERNEĞİ” dir.

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu

BİLDERBERG GRUP

Bilderberg Grup, 1954 Mayıs'ında Hollanda'nın Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Franmasonluğu'nda üstad-ı azam Yahudi din adamı Joseph Retinger (1887-1960)'dır. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmını Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır. Diğer finansör ünlü Yahudi banker Roths-child ailesidir. Bilderberg çok uluslu hükümet gibidir.
Gizli yönetim merkezi, diğer Yahudi örgütlerinde olduğu gibi İsrail'dedir. İsrail'de toplanan ve 70 baş hahamdan oluşan Sanhedrin, örgüt hiyerarşisinin en yukarı noktasında bulunur. Merkezden Bilderbergi yönlendirenler, hahamlar ve 33. dereceden masonlar arasından seçilir.Grubun Yahudilerden oluşan 25 yönetici kadrosu, Yahudi dünya hakimiyetini gerçekleştirmeye yönelik emirleri hahamlardan alır. Bu emirler, dünyanın pek çok yerinde önemli kariyerlere sahip üyeler sayesinde kolaylıkla uygulamaya geçirilir. Bilderberg toplantılarına kadınlar giremez. Göstermelik olarak yalnız Margeret Thatcher toplantılara çağrılmıştır.
Bilderberg birçok kaynakta "Dünya'nın Efendileri" şeklinde tanımlanır. Bilderberg Grubun geçmişine ilişkin tek bir kaynak bulma imkanı yoktur. Başvuru kaynaklarında kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu yana Bilderberg toplantılarının tamamı basına ve kamuoyuna gizli yapılmış, burada konuşulanlar hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu toplantılara katılanlar burada konuşulanları ne pahasına olursa olsun bildirmeyeceklerine yemin ederler. Ünlü bir Türk siyaset adamının dediği "görevimden istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye söylemem" sözü bu gizliliği ortaya koymaktadır.
Örgüt, kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini biraraya getirir. Her yıl üç gün toplanır. Toplantılar sırasında konuların gizli kalacağına söz verilir. Görüşmelerden sonra yalnızca katılanlara özel bir rapor dağıtılır. Bu örgütle ilgili en detaylı bilgi İspanyol İstihbarat Örgütü'nün üst düzey yöneticisi Luis Gonzales Mata'nın kitabıdır. "Dünyanın Gerçek Efendileri" isimli kitap 1975 yılında Paris'te Bernard Grassed Yayınevi tarafından yayınlanmış fakat piyasadan toptan satın alınmış ve okuyucuya ulaşması engellenmiştir.
Gizli bir masonik teşkilat olan Bilderberg'in en belirgin özelliği, devletlerin kilit noktalarında görev yapan üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır. Bilderberg, Gizli Dünya Devleti'ni kurabilmek amacıyla ihtilaller düzenlemek, devletler kurmak veya yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir, İrlanda'nın Dublin şehrinde çıkan "Newa Nation" isimli dergi, Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg Grup hakkında şu bilgileri vermektedir:
"Bir Dünya Devlet'i kurmak için Bilderberg teşkilatı, B'nai B'rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır."
Toplantıya katılan üst düzey devlet adamları, alınan kararları kendi ülkeleri aleyhine olsa da uygularlar. Amerikan eski Başkanlarından Yahudi Eissenhovver'da başkanlığı döneminde, Bilderberg toplantılarında alınan kararları ülkesinin çıkarlarına ters düşse de, bütünüyle uygulamıştır.
Eisenhower, Bilderberg'in üzerindeki etkisini şu şekilde açıklamaktadır:
"Bilderberg toplantıları beni oldukça aydınlattı, resmi kanalların dışında da bakış açıları edindim." (Peeople's almanac, sf.81)
Bilderberg'in dünya çapında her büyük olayda etkisi vardır. Amacı dünya ekonomisini ve siyasetini Siyonizm'in çıkarları doğrultusunda planlamaktır.-
Pek çok zengin ülke, Mason liderler önderliğinde başlatılan sözde bağımsızlık hareketleri ile sömürgelikten kurtarılmış gibi gösterilmiştir. Daha sonra başa geçirilen Mason devlet başkanları aracılığıyla, bu ülkelerin servetlerinin sömürülmesi daha da artmıştır.
"Siyonizmin en büyük amacı olan Yahudi egemenliğinde birleşmiş bir dünyanın ilk basamağı Ortak Pazarı ortaya çıkaran Roma Antlaşması da Bilderberg toplantılarında kararlaştırıldı." (A.g.e, sf. 81)
Bilderberg'in en önemli faaliyeti “Trilateral Komisyon”u kurmasıdır. Hatta bu "Bilderberg'in Çocuğu" olarak da bilinir. Amerikan finansör ünlü Yahudi Rockefeller, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'yı kapsayan özel kişilerden oluşan etkili bir ekonomik grubun kurulması konusunu ilk olarak Bilderberg toplantısında ortaya attı.
Grup, en ünlü ve güçlü isimleri üye olarak seçmektedir. Fransa eski Başkanı Mason Valery Giscard d'Estaing, Amerikan'nın eski başkanı Yahudi Gerald Ford toplantıların daimi üyesiydi. Yahudi çıkarlarına ters düştüğü için bir suikastla öldürülen Başkan Kennedy'nin yönetim kadrosu da Bilderberglilerle doluydu: Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Devlet Bakanı George Ball ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc George Bundy Bilderberg üyesi idi.
"Yahudi David Rockefeller her sene Amerikan Yahudi Finansman kuruluşlarından First National Bank ve Morgan Guaranty Trust Co. ve Ford Motor Co., Du pont ve sahibi bulunduğu Standart Oil gibi şirketlerin endüstriyel liderlerini, Fransız finansör Yahudi Baron Edmond de Rothschild ve Fiat Başkanı Giovanni Ağnelli'yi davet etmeyi garanti etmişti. Dünya Bankası genel direktörü Robert Mc Namara toplantılara düzenli olarak katılmıştır." (26 Nisan 1975, Hürriyet.)
Bilderberg'in her seneki düzenli toplantılarında burada alınan kararlan iletmek ve uygulamak amacıyla mutlaka üst düzeyde bir NATO yetkilisi bulunur.

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu

ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR

Roosevelt tarafından Dolar üzerine yerleştirilen ve GDD (Gizli Dünya Devleti)'nin genel şemasını gösteren 13 kademeli piramidin en üstünde gizli RT, SANHEDRÎN kademelerini, bu kademeler içindeki "70 yeminli Haham   Meclisi"  ile " 70    yeminli    Yönetim     Grubu"nun bulunduğunu yukarıda açıklamıştık. Bu kademelerin altında ise, "ucu dışarıdan  gözüken büyük kısmı  gizli  olan"  kademelerin yer aldığını ve bu kademelerin en üstünde ise B'NAİ   B'RİTH   Ahdin Çocukları ve Bilderberg Dünyanın efendileri "ARA KOORDİNASYON    VE    YÖNETİM    KADEMESİ" nin  bulunduğunu belirtmiştik. Bu kademenin altında bir yandan yukarıya bağlı ve onların emirlerini yerine getirmeye memur Mason Locaları Teşkilatları ve bunlara adam hazırlayan ROTARY,   LİONŞ,  DÎNER,   PROPELLER, YMCA Teşkilatları Siyonizmin dünya hakimiyeti için çalışmakta, diğer yandan ise bu ara yönetim kademesine bağlı bir çok "ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR" faaliyet göstermektedirler. GDD, bu "ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR" vasıtasıyla dünyayı kontrol etmekte, dünya olaylarına yön vermekte ve GDD'nin emir ve arzularını bütün dünya yüzünde yerine getirmektedirler. Bu önemli alt kuruluşlardan BM = BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, DÜNYA BANKASI ve IMF (International Monatary Found)'un B'NAİ B'RİTH emrinde çalıştıkları yukarıda belirtilmiştir.

Şimdi kısaca RT ve SANHEDRİN kademelerinin ve bunlara mensup "70 YEMİNLİLER GRUBU"nun ve BİLDERBERG'in Yönetim Kadrosu'nun emir ve kontrolündeki önemli alt kuruluşlara da kısaca bakış yapmakta yarar olacaktır. Bu önemli alt kuruluşlar şunlardır:
NATO, CFR, CIA, BUSINESS ROUND TABLE, AIPAC, AB=AVRUPA BİRLİĞİ, TRİLATERAL (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ORGANİZASYONU)

AB: AVRUPA BİRLİĞİ

Bunun BİLDERBERG Toplantılarında kararlaştırılan "ROMA ANLAŞMASI" ile kurulduğunu yukarıda "BİLDERBERG" bölümünde açıklamıştık.
AB: AVRUPA BİRLİĞİ' nin GDD (Gizli Dünya Devleti) vasıtasıyla Siyonizmin kontrolü altında tutabilmek için AB Temel Organizasyonu GDD tarafından 2 kademe olarak değil, 3 kademe olarak tanzim olunmuştur.

ŞEKİL 2 :

AVRUPA   BİRLİĞİ   TEMEL  ŞEMASI


İCRA   BAKANLAR
      KOMİTESİ           KURULU

KOMİSYONLAR

AVRUPA PARLAMENTOSU

 

Normal olarak bir yönetimde PARLAMENTO ve İCRA KOMİTESİ yani BAKANLAR KURULU' nun kafi olması icap ederken, araya GDD'nin her şeyi kontrol ve yönetebilmesi için KOMİSYONLAR KADEMESİ konmuştur.

Öyle ki, AVRUPA PARLAMENTOSU, Komisyonlar tarafından tanzim edilen gündemle çalışır ve yalnız komisyonlardan gelen raporları müzâkere edebilir.
Parlamento Kurulu (Avrupa Parlamentosu), İcra Komitesi yani Bakanlar Kuruluna direk olarak gidemez. Önce Parlamentonun kararları komisyona gelir, komisyon konuyu istediği gibi İcra Komitesine götürür. İcra Komitesi ancak, komisyonun raporlarını müzâkere edebilir. Ve yine İcra Komitesinin aldığı kararlar da Parlamentoya doğrudan doğruya gidemez ve tatbikata doğrudan doğruya konulamaz. Komisyonun bu kararlara vereceği şekiller ile tatbik edilebilir.

NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)

"NATO'nUn kurulmasına Amerika'da en güçlü Yahudi lobilerinden CFR toplantılarında karar verilmiştir."( Memories, Jean Monnet, S.419)
"Kurucuları arasında Bilderberg üyesi Joseph Luns, Yahudi ve Bilderberg üyesi George Marshall, hem CFR hem de Bilderberg'e üye Dean Acheson bulunur." (Jean Monnet, Memoires, sf.49)
NATO'nun ilk başkomutanlığını da Amerika'nın Yahudi devlet başkanlarından Dwight Eisenhovver yapmıştır. NATO Genel Sekreterlerinden Spaak, Lord Carrington, Joseph Luns, General Lemnitzer, şu anki NATO müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin ve Genel Sekreteri Manfred Wörner Bilderberg üyesi NATO yetkililerinden sadece birkaçıdır.
"1991 yılında New York'ta yapılan Bilderberg toplantısına NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, NATO Müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin, Belçika Başbakanı Mason Wilfred Martens, Fransa Savunma Bakanı Jean Pierre Chevement, Portekiz Dışişleri Bakanı Joa de Deus Pinherio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Antonis Salaras, A.B.D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lawrance Eagleburger katılan ünlü yetkililerdendir." (2000'e Doğru Dergisi)

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu

CFR
COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS
(DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ)

"COUNCİL OF FOREİGN RELATIONS" (CFR) dünya politikasını kendi kontrolleri altında tutmak amacıyla "Walter Lippmann önderliğinde kurulmuştur" (Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34). Şu anki başkanlığını David Rockefeller yapmaktadır. Konsey birçok ünlü politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi bir araya getirmektedir.
"Gurup düzenli seminerlerden ve haftalık toplantılardan ayrı, yemekler verip Yahudi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirir. Bu gizli yemeklere konuk olarak katılanların başında, Küba'dan Fidel Castro, İngiltere'den Edward Heath, İsrail'den eski Savunma Bakanı Moshe Dayan ve Almanya'dan Sosyal Demokrat Lider Yahudi Willy Brandt gelir." (Lectures Françaises, sf.86)
Bu kuruluşun bütün maddi giderleri J.P.Morgan & Co, Carnegie Vakfı, Rockefeller ailesi ve öteki Wall Street bankerleri tarafından karşılanır. Bu çevrelerin yoğun destekleriyle kuruluşundan çok kısa bir süre sonra dış politikada etkin rol oynamaya başlamıştır.
"37 daimi üyesinin 10 tanesi Yahudi, diğerleri ise yüksek dereceli Mason'dur. İlk başkanlığını Amerikalı senatör
Yahudi Rudy BoSCllWİtZ yapmıştır."  (They Dare to Speak Out, sf.180).
Washington'daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika'nın gerçek "Dışişleri Bakanlığı" CFR'dir.
ABD'nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir :
"Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York'u aramamız yeterliydi." (People's almanac, sf.87)
CFR son 50 yılın Dışişleri Bakanlığı için eğitim ve çıkış yeri olmuştur. John Foster Dulles'le başlayan tüm Dışişleri Bakanları sadece biri hariç CFR üyesiydi. Bu bakanlar, Dean Rusk, Cyrus Vance, Edmund Muskie, Henry Kissenger, George Schultz ve Alexander Haig'tir.

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu
CFR II. DÜNYA SAVAŞI'NIN DA PERDE ARKASINDAYDI

İkinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan atom bombası da Amerikan Siyonist Lobisi tarafından planlanmıştı.
"Konsey II. Dünya Savaşı sırasında 118.000 kişinin ölümüne neden olan Atom Bombası'nın kullanımı konusunda kilit rolü oynadı. 1945 yılında bomba hakkında kararları alan komite CFR üyelerinden oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı sonrası da yönetici bir güce sahipti." (People's Almanac, Sf.86)
"II. Dünya Savaşı döneminde, Manhattan Projesi kod adıyla Siyonist bilim adamları tarafından yapılan Atom Bombası, ABD Başkanı Yahudi Harry Solomon Truman'ın emriyle Japonya'ya atılmıştır." (Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 - 496)
Richard Nixon, Yahudi Dwight Eisenhower, Adlai Stevenson, Yahudi Hubert Humphry, George Mc Govern ve Yahudi John Anderson dahil olmak üzere birçok başkan ve başkan adayı gibi başkan yardımcıları Yahudi Walter Mondale ve Yahudi Nelson Rockefeller de bu konseye üyedir. Ronald Reagan hükümetindeki Mason Casey ve Alexander Haig, Donald Regan, Ticaret Bakanı Malcolm Boldrige ve Özel Ticaret Temsilcisi William Brock CFR üyesiydi.
Görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri, başkanından hükümet üyelerine, Senatosundan haber alma örgütlerine kadar, Siyonist kontrolü altındadır.
Siyasi alandaki bu egemenlik, ülke ekonomisinde de kendini hissettirmektedir. ITT, IBM ve Standard Oil gibi Siyonist firmaların üst düzey avukatları, şirket liderleri ve bankerlerde üye listesindedir. Ayrıca ülkedeki büyük basın kuruluşları da konseyle bağlantılıdır. Ünlü Siyonist basın yayın organlarından New York Times'ın yayıncısı Arthur Heiys Shulzberger, Time'dan James Reston ve Bili Moyers, Time Dergisi'nin eski editörü Hadley Donovan, Washington Post yayıncısı Katherine Graham, CBS Başkanı William S.Paley ve NBV haber yapımcsı John Chancellar da CFR'lidir. (People's Almanac, sf.87)
Siyonistlerin en etkili propaganda aracı olan basın ve medyadan James Restin ve Thomas Wicker'de Bilderberglidirler. Herald Tribüne Gazetesi sahibi Yahudi Arthur Shulzberger, Time ve Life dergilerinin sahibi Henry Luge toplantılara katılmıştır.

SİYONİZMİN KONTROLÜNDEKİ GİZLİ SERVİS : CIA

"CIA'yı kuran ve kırk yıl süreyle CFR direktörü olan Ailen Dulles, Richard Helms, William Colb, George Bush ve Masan VVilliam Casey de dahil olmak üzere bütün CIA başkanları CFR Üyesidir." (People's almanac, sf 87)
Siyonistler tarafından kurulan ve dünyanın siyasi ve ekonomik politikalarını yönlendiren CIA'nın kilit noktalarında Siyonistler veya Masonlar bulunmaktadır, İsrail ve MOSSAD ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunan CIA, dünyada kargaşa, kaos ve ihtilaller çıkararak, Siyonist çıkarlara hizmet vermektedir.
CIA'nın hemen hemen bütün başkanları da CFR teşkilatına üyedirler.
"CIA başkanlarından John Coleman ve W. Donovan CFR teşkilatının üyesi olup, kurulmasında oldukça etkin bir rol almışlardır." (People's Almanac, sh.87)

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu

BUSINESS ROUND TABLE

Birbirinden bağımsız görünen dünyanın en büyük şirket ve kuruluşları bu organizasyona bağımlı olarak faaliyet gösterir. Bilderberg'in emirleri doğrultusunda hareket eden bu komisyon dünya ekonomisini az bir sayıda uluslararası şirketle kontrol eder. 1970'lerde Siyonist ve Mason sermayeli şirketlerin işadamları Amerika'nın dünya ekonomisindeki egemenliğini sağlamak için bir araya getiren bu kuruluş hemen Amerika'nın en önde gelen, politik güce sahip şirketler topluluğu halini almıştır. Kısa süre içinde ülkenin 200 kadar en büyük şirketini bünyesinde toplamıştır. Amerika'nın tüm iş sahasının sesini oluşturan bu Masonik kuruluş, ülkenin ekonomik ve siyasi politikalarında önemli bir yere sahiptir.
Politika Komitesi hükümetin kanun çıkarmasında aktif bir rol alarak kendi istedikleri kararlan aldırtırlar. Dünyanın en güçlü ekonomisi olan Amerikan ekonomisini vergi, enflasyon, enerji kullanımı ve işsizlik gibi kilit noktalarda kontrolü altında tutan Business Round Table, dolayısıyla diğer bütün ülkelerin ekonomisini de kontrol altında tutmaktadır. Bir çok Siyonist şirketin desteklediği bu kuruluş, çok güçlü bir lobi konumundadır. Bu sayede Amerikan siyasi hayatı, özellikle de Kongre üzerinde çok etkilidir. Bu şekilde istedikleri kanunu onaylatır, istemediklerini reddettirirler. Özellikle İsrail'in ve Siyonizm'in çıkarlarını ilgilendiren konularda çok hassas davranan kurum, aleyhte hiçbir kararı Kongre'den çıkartmamıştır.
"Bu etkinin en çarpıcı örneklerden birisi, sanayi ve ticari alanlarda tekelleşmeyi engelleyen Anti-trörst yasanın sustu-rulmasıdır. Üye şirketlerin çıkarlarını koruyup garanti altına almak için de, İşçi Kanunu Reform Kararnamesi'ni feshettirdiler. Böylece işçi haklarını ve ücretlerini kısıtlayıp, birliğin gücünü daha da arttırdılar. 1978 yılında ise, Tüketiciyi Koruma Kararnamesi'ne saldırıp, bu kanunu da kaldırdılar." (People's Almanac, sh.84)
Özellikle Yahudi şirketlerini etkileyecek olan bu yasanın engellenmesi ile, bütün ekonomiyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmelerini, fiyat artışlarını ve enflasyonu kontrolleri altında tutmalarını engelleyecek hiçbir engel kalmamıştır.
Lobinin etkileri sadece Amerikan ekonomik ve siyasi hayatıyla sınırlı değildir. Dünya siyasetinde de etkili olan bu kuruluşun lobi faaliyetleri sayesinde, israil'in lehine olmayan hiçbir kanun, askeri veya ekonomik yardım paketi yürürlülüğe giremez. Bu gerçek ABD Dışişleri Bakanlık İlişkileri'nden sorumlu John G.Rancy'nin 1983 yılında Liberya Devlet Başkanı Samuel Doe'ya yazdığı mektupta açıkça görülmektedir:
"Bilindiği gibi, Siyonistler Amerikan ticaret yaşamında büyük bir rol oynarlar. Onların bu maddi gücü, Siyonist lobisinin siyasi açıdan güçlenmesine de neden olmuştur. Eğer İsrail ile yakın işbirliğine giderseniz, size plânlanan desteği sağlamak büyük ölçüde kolaylaşacaktır."
1970'lerden itibaren başkanlık seçimlerinde CFR ile birlikte istediği adayı seçtiren Business Round Table, siyasi alanda gövde gösterisi yapmaktadır. Amerikan seçimlerinde hiçbir aday Siyonist lobisinin oylarım kendi saflarına almadan seçimi kazanamaz. Bunun farkında olan adaylar, seçim kampanyaları boyunca israil'in çıkarları doğrultusunda vaadlerde bulunurlar. Beyaz Saray'a seçilen Başkan'a düşen ise, kendisini seçtiren bu topluluğa karşı verdiği sözleri yerine getirmektir.
Böylece dünyanın en güçlü devletinin Başkam'nı etkileri altına alan Business Round Table, askeri, ekonomik ve politik alanlarda yaptığı lobi faaliyetleri sayesinde Siyonist hedefler doğrultusunda kanunlar çıkartır. Bu Masonik komisyon gücünü daha arttırıp, önünde hiçbir engel bırakmamak için, üzerinde büyük bir kısıtlama yapan vergi kanununu kaldırtmıştır.
"Komisyon üyesi Başkan Carter'da bu kanunun kaldırılması için ağırlığını kullanmış ve kaldırtmıştır." (People’s Almanac, sh.84)
Birliğin kısa sürede zenginleşmesinin önemli sebeplerinden biri ülkenin en çok kazanan fakat en az vergi ödeyen şirketlerinden oluşmasıdır. Siyonistler tarafından kurulan ve Masonik hedeflere hizmet eden Federal Reserve'in (Amerikan Merkez Bankası) hesaplarının kontrol edilmesi de yine Business Roune Table tarafından engellenmiştir. Federal düzenlemelerin şirketlerde, her yıl ne kadar mal olduğunu inceleyip bunu kendi çıkarları için düzenlemişlerdir.
Bu kuruluş tüm endüstri ve iş sahasındaki Masonları bir araya getirir.
"Bendix Anonim'den William M.Agee, Bechel'den George P.Shultz, Bank Amerika'dan A.V.Clausen. Bu üyeler kuruluşun politika komitesinde yer alırlar. Ronald Reagan dönemi Hazine Bakanı Donald Regan'da bu kuruluşa üyedir. CFR ve Biİderberg'te aktif bir rol alan Walter Lipmann bu kuruluşta da önemli bir konuma sahiptir."  (Lectures  Françaises,  sayı 214,  sh.31-34)
Dünyadaki hemen hemen tüm Siyonist petrol şirketleri: Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantik Richfield Oil, Golf Oil, Shell'd e kuruluşun üyeleri arasında yer almıştır. Ağır endüstri alanında U.S.Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing Co. ve Caterpillar Co. da bu birliğe katılmıştır. Üretim şirketlerinden Johnson & Johnson, Procter & Gamble da kuruluşu üretim yönünden üyeliği ile desteklemiştir. Citicorp ve J.P.Morgon & Co finansman endüstrisi olarak bu birliğe katılmıştır. Ayrıca General Foods, General Mills, Coca-Cola, Pasific, Gas & Electric, AT & T, Campbell Soup Co, Kraft Inc, Nabisco Co. gibi şirketlerde üyedirler. En ünlü mağaza zincirlerinden Macy's Penney and Sears Reobuck and Co.
Sigorta şirketlerinin en güçlüsü olan Metropolitan Life & Prudental bu kuruluşun gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.
"Dünyaca Ünlü Yahudi Şirketlerinden General Motors, Transworld Airlines, Dow Chemical, Allied Chemical Corp., Du pont ve Eli Lilly & Co. bu kuruluşun faaliyetlerinde büyük rol oynamıştır." (People's Almanac, Sh.84)

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu


AIPAC

AMERICAN - ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMİTEE (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi)
Amerikan Senatosu'ndaki en güçlü Siyonist lobisi AIPAC, dünyaca ünlü Siyonist organizasyonu B'nai B'rith ile sıkı bir ilişki içerisinde çalışır.
İsrail ekonomisinin büyük bir kısmı Amerikan Kongresi'nden gönderilen yardımlara dayanır. AIPACın Kongre'deki görevi ise İsrail'e yapılan yardımı düzenlemek ve Kongre'den geçmesini sağlamaktır. Aynı zamanda AIPAC, Amerika’nın Ortadoğu politikalarını düzenleyen organizasyonudur.
AIPAC başkanı Thomas Dine "Kongre'deki arkadaşlarımız, bizim destekçilerimizdir"demektedir. AIPAC, Beyaz Saray'da olup biten herşeyden haberdar olduğunu göstermek için önceden haber aldığı gelişmeleri Kongre'deki adamları aracılığıyla belirtir.
Yahudi Lobisi AIPAC'ın Amerika içindeki faaliyet alanlarından biri de Amerikan kolej ve üniversite kampüsleridir. Kuruluş bu tür yerleri çok iyi bir bilgi edinme kaynağı olarak görür. Ayrıca AIPAC İsrail taraftan öğrenciler yetiştirmek için B'nai B'rith ile başlattığı bir programı halen devam ettirmektedir.

gizli dünya devleti ile ilgili görsel sonucu


TRILATERAL

Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'nın fikir adamları, politikacıları, 300 kadar  önde  gelen   işadamı  ile   beraber  Trilateral   grubunu oluşturmuştur. Bu Masonik komisyon dünyadaki bu üç bölge arasında politik ve ekonomik tekeli geliştirmek için kurulmuş özel bir komitedir.
"Bu komisyon Siyonist banka fînansörü olan David Rockefeller'in fikridir. 1972 yılındaki bir Bilderberg toplantısından sonra Rockefeller, komisyona üye olarak uluslararası Mason finansörleri, üst düzey politikacıları ve ünlü Siyonistler! Bir araya getirmeye başladı. Komisyonun kurulmasında kendisine en büyük desteği yine bir Siyonist olan Zbigniew Brezinski vermiştir." (L'ONU et le Gouvemement Mondial, Lectures Françaises, sayı 235, sh.7)
Trilateral ilk olarak Kasım 1973'te Tokya'da toplandı ve bu toplantıyı Brezinski yönetti. Rcckefeller ve Brezinski liderliğinde Trilateral, ülkeler arasında aktif ortaklık için çalışmaları son hızıyla devam ettirdi.
Bilderberg'in yan kolu olan Trilateral'in en büyük amacı kontrolündeki Siyonist tröstler yoluyla ekonomik ve siyasi güç elde ederek dünya ekonomik ve siyasi politikalarına hakim olmaktır. Komisyon üyesi Fred Bergsten dünya hakimiyetinin hangi yolla elde edileceğini şu sözleri ile belirtmiştir:
"Liberal enternasyonalizm bizim inancımızdır."
Komisyonun üç merkezi New York, Paris ve Tokyo'da bulunur. Her bölge, bu komitenin Masonik amaçlan doğrultusunda kendi aktivitelerini hazırlama sorumluluğunu almıştır. Rockefeller'in ismi en başta olmak üzere Exxon, General Motors, Bechtel ve Time Inc. gibi Siyonist şirketlerin desteğiyle kurulan Kuzey Amerika Bölümü'nün başına David Rockefeller geçti (1977). Masonik olan tüm kuruluşlar gibi bu komisyonda gizli olarak, halka kapalı toplanmaktadır.
Bu toplantılar senede bir kere sırayla üç bölgede yapılır. 30 üyeden oluşan bir yönetim kadrosu her ülkenin ekonomik işlerini yönetir. Komisyonun aktivitelerini anlatan "Trialogue" adı altında bir dergi ve "Üçgen Kağıtlar" adında kendi kontrollerini sağlamlaştıracak politik tavsiye raporları yayınlarlar.

TRİLATERAL AMERİKAN BAŞKANLARINI MASONİK İDEALLER DOĞRULTUSUNDA SEÇMİŞTİR

1980 başkanlık seçimlerinde Trilateral Komisyonu olay yarattı. Bağımsız aday John Anderson ve Cumhuriyetçi aday George Bush Trilateral'in üyeleri oldukları için eleştirildiler. Aynı süre içinde Carter da Trilateral'deki üç yıllık üyeliğinin onu kukla haline getirdiği iddiasının çıkması, Carter'ın bu komisyonun çıkarlarını ne derece gözettiğini gösterir.
Bu komisyon ilk bakışta ekonomik olarak faaliyette bulunuyor gibi görünmesine rağmen tüm ekonomik gücünü Siyonistlerin dünya hakimiyetini en kısa zamanda gerçekleştirmek için kullanır. Komisyonun etkisinin en açık olduğu dönem Carter dönemidir. Çünkü Başkan Carter 1973'te grubun asli üyesi olmuştur. Georgia Eyalet Başkanı, Rockefeller'in dikkatini çekmiş ve Carter bu sayede seçileceğini anlamıştır. Carter'ın Beyaz Saray'a girişi Komisyon'da edindiği güçlü Siyonist ve Mason finansman liderlerinin desteği ile mümkün oldu. Siyonist liderlerin dünyayı istedikleri gibi yönelebilmeleri için Carter gibi sadık bir Mason, başkanlık için oldukça ideal biri idi. Carter'ın kendi kampanya şefi şöyle demiştir:
"Siyonist David Rockefeller ve Siyonist Zbigniew, Siyonist başkan adayı Carter'ın üzerinde çalışabilecekleri ideal politikacı olduğu konusunda anlaşmışlardı." (Peopie's Almanac, sh.90)

AMERİKAN DIŞ POLİTİKASINI DA TRİLATERAL YÖNLENDİRİR

Carter Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının belirlenmesinde Trilateral'ı yol gösterici olarak kabul etmiştir. Birçok ifadesinde Trilateral düşüncesini yansıtmıştır. Özellikle şu ifadesi Carter'ın düşüncelerini açıkça yansıtmaktadır:
"Bizim için Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya arasında bir ortaklık arama zamanı gelmiştir." (People's Almanac, sf. 93)
Carter etrafındaki 25'ten fazla üst dereceli resmi makamlarını Trilateral'in Mason üyeleri ile doldurmuştur. Komisyon yine Siyonist ve Mason kontrolünde olan IMF ve Dünya Bankası'na kaynak oluşturup güçlendirmiştir. Petrol krizi taktiğini kullanarak borç almaya zorlanan az gelişmiş ülkelere geri alamayacağını bildiği halde borçlandırarak kendine bağımlı kılmıştır.
"Özellikle Rockefeller'in bankası Chase Manhattan Bank toplam 52 milyar dolar borç verdi. Grubun en çok tartışmaya açık yayın organı, komisyonun dünyayı belli bir tabakanın yönetmesini amaçladığı iddialarını destekledi." (A.g.e. sh.93)
Bu komisyonun en büyük başarılarından biri, Carter dönemindeki Mason politikacılardan kilit noktada olanları bünyesinde barındırmasıdır. Bu şekilde Beyaz Sarayı ve yakın çevresini ve özellikle de Kongre üyelerini yakın takibe ve kıskaca almıştır. Yapılan bu lobi faaliyetlerinin sonucunda Masonik planların gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar kolaylıkla atılmış ve İsrail'in Ortadoğu'daki etkinliği ve dokunulmazlığı her geçen gün artmıştır.
"Carter'ın yardımcısı Walter Mondale, Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Devlet Bakanı Yardımcısı Warren Christopher, Hazine Bakanı VV.Michael Blumenthal, Savunma Bakanı Harold Brown, B.M. temsilcisi Andrew Young, Carter'ın Güvenlik Danışmanı Siyonist Zbigniew Brezinski, ayrıca Ronald Reagan'ın Ekonomik Danışmanı ve Savunma Bakanı Caspar Weinberger Trilateral üyesidir.
Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lane Kirkland her iki organizasyona (Trilateral ve CFR) üyedir. Bilderberg'ten Siyonist Giovanni Agnelli, Ünlü Siyonist ailesinden Fransız Baron Edmond de Rotschild, Trilateral'in listesinin başında yer alır. Dünyanın en büyük bankaları olan Bank of Tokyo, Fuji Bank, Bank of Madrid, Barclay's Bank, Royal Dutch Petroleum ve Siyonist anonim şirketler, Exxon, Lehman Brothers, Sears, Boeing, Coca Cola ve Sony, Toyota ve Mitsubishi gibi şirketlerin temsilcileri ve
yönetim kadrOSU komisyona Üyedir." (Lectures Françaises, sayı 236, sh.10)
Ayrıca basından da La Stampa, Die Zeit, Chicago Sun-Times, Minneapolis Star ve Tribüne de Trilateral'e üye olup kamuoyunu komisyonun istekleri çerçevesinde yönlendirmeyi sürdürmüştür.

SONUÇ

GDD ( GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ); yukarıda ana hatları ile belirtilen disiplinli, itaatli, gizli organizasyon ve "ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR"ı vasıtasıyla başta ABD olmak üzere bütün dünyayı kontrol etmektedir ve bu GDD vasıtasıyla Siyonizm ana amacı olan Dünya Hakimiyeti'ni bugün için fiilen gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
ABD CUMHURBAŞKANLARINI GDD SEÇMEKTEDİR

GDD Tarafından Seçilen ABD'nin Yahudi
veya Mason Başkanlarından Bazıları

George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, William McKmley, Theodore Roosevelt, James Monroe, Andrew Jackson, James K.Polk, Warron G.Harding, William Howard Taft, James Buchanan, Andrew Johnson, James A.Garfield, Franklin D.Roosevelt, Hanry Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton

 

GDD DÜNYAYI NASIL YÖNETİYOR?

Bundan önceki bölümlerde yapılan açıklamalardan sonra şimdi artık GDD'nin dünyayı nasıl yönettiğini belirtmek kolaylaşmıştır.

 

Bilhassa son 400 yıl esnasında GDD'nin gelişme süresinde bilhassa Avrupa’yı kontrol eden Rotcilt ailesi, en önemli etkinlik merkez idi. Fakat 2.Cihan harbinden sonra dünya dengeleri değişince bu sefer ABD'deki Rockefeller ailesi ön plâna çıktı. Ve şimdi zamanla meydana gelen gelişmeler sonucunda Şekil l'de bildirilen GDD'nin genel yapısı içinde RT ve SANHEDRİN'in genel gözetimi altındaki dünyayı yöneten "70 Yeminliler Grubu" içinde en etkin merkez Rockefeller ailesi olmuştur.
Nesillerden beri ABD'nin en zengin ailesi olan, gittikçe servetlerini ve güçlerini geliştiren Rockefeller ailesi Resim - 1'de görülen 5 kardeştir. Bu 5 kardeş ölçülemeyecek kadar büyük, muazzam bir servete miras olarak sahip olmuşlardır. Bu astronomik servetlerine dayanarak, güçlerini ve prestijlerini arttırdılar ve bütün dünyayı yönetmek için kendilerinin "Yeni Dünya Düzeni" dedikleri yeni bir dünyayı kurarak bütün dünyaya hakim olmayı gaye edindiler. Aşağıdaki fotoğrafta bugünkü Rockfeller ailesinin 5 kardeşi görülmektedir:


WINTHRP : (Bir süre önce evvel vefat etmiştir),
JOHN D III, NELSON : JOHN D III, Ailenin bugünkü reisi : "POLİTİK" Rockefeller, LAURANCE: Ailenin diğer bir kardeşi yıllarca süren bir plânlama ve ön hazırlıklardan sonra NELSON, bir seçimin her türlü tehlike ve rizikolarından korunmuş bir şekilde ABD Cumhurbaşkanı olarak Beyaz Saray'a gelmiştir.

Gizli Dünya Devletinin yöneticileri olan Rockefeller ailesinin, bu en üstteki fertlerinden birisinin Cumhurbaşkanı olması dahi aslında vakit israfıdır. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlarını kendileri kontrol etmektedirler.

DOLAR MİLYARDERLERİNİN EFSANEVİ ZENGİNLİKLERİ

Bu konuyla ilgili olarak bu kitabın ekinde bulunan aynı başlıklar altındaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi;
Her türlü gizleyecek ve göz ardı edecek ve takiplerden kaçırılabilecek şekildeki tedbirlerin alınmış olmasına rağmen Rockefeller ailesinin zenginliği her türlü tahmin ve ölçünün üstünde efsanevi, astronomik, kısacası korkunç bir zenginliktir.
Zenginliklerini tesbit etmek, bilmek mümkün değildir. Çünkü bunlar ABD'deki vergi kanunlarını öyle tanzim ettirmişlerdir ki gerçekte kendileri ciddi bir vergi ödemezler. Çünkü servetlerini vergiden muaf "VAKIFLAR"a ve "EMANETÇİ KURULUŞLAR" = TREUHAND şirketlerine dağıtmışlardır. Sayfa 232'de belirtildiği gibi sahip oldukları tröstlerin, vakıf ve emanetçi kuruluşların adedi 10 binleri aşmaktadır. Ayrıca bilhassa dünyanın en büyük banka ve şirketlerini kontrol etmektedirler. Yine sayfa 233'de belirtildiği gibi dünyanın her yerinde sayılamayacak kadar çok gayri menkullere sahip bulunmaktadırlar. Rockefeller 100 yıldan beri petrol işletmektedirler ve 75 yıldan beri de Bankacılık yapmaktadırlar.
Nelson Rockefeller Cumhurbaşkanı olacağı zaman kamuoyu Rockefellerin efsanevi zenginlikleri hakkında büyük şüphelere ve kuşkulara sahip olduğu için Amerikan Temsilciler Meclisi Hukuk Komisyonu Nelson Rockefeller'in şahsi servetini tesbit için araştırma yaptı. Bu araştırmaya Rockefeller ailesinin zahiren hukuk danışmanı olarak görev yapan j.RlCHARDSON DÎLWORTH çıktı.
J.R.DlLWORTH 1958'de Rockefeller'in yanında çalışmaya başlamadan önce geçmişte mali basan ve siyasi etkinliklerin simgesi olan en büyük uluslararası kuruluşlardan KUHN VE LOEB & CO bankasının ortağı idi. Nitekim KUHN ve LOEB & CO 'nün ortağı olan Jacob Schiff de daha önce Rusya'daki Bolşevik Devrim'i finanse etmişti. DÎLWORTH görünürde Newyork'taki muazzam bir bina olan "ROCKEFELLER PLAZA"nın 3 katını işgal eden "Rockefeler ve Partneller" adlı büronun başkanlığını yapmaktaydı. 3 büyük kata yerleşmiş olan bu büro gerçekte Rockefeller ailesinin şahıslarına ait esham ve tahvilat hareketlerini takip etmek için kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilatta 154 uzman çalışmakta ve 15 üstün mali müşavir görev yapmaktadır. Bu mali müşavirler ayrıca 100 şirketin bağlı olduğu 70 milyar dolar sermayeye sahip iki veya üç şirkette de idare meclis üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Temsilciler meclisi önündeki ifadeleri ile işte bu muazzam binanın ve teşkilatın başkanlığını yapan DÎLWORTH bir yandan Rockefeller'in muazzam servetini verdiği karışık şemalarla anlaşılmaz bir hale sokmuş, diğer yandan da Rockefeller'in bütün dünyayı ve dünya ekonomisini kontrol ettiğini örtbas edebilmek için dünyayı kontrol etmediklerini sadece bir ailenin servetinin daha fazla kâr elde edebilmesi için en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etmiş ve aynı komisyonda ifade veren Nelson Rockefeller'de bunu teyiden eğer muazzam ekonomik bir gücün varlığına inanıyorsanız o mevcut değildir. Yatırımlara sahibiz ama kontrole değil, diyerek gerçekleri örtbas etmeye çalışmıştır. Rockefeller ailesinin sahip olduğu servet hakkında 29 Eylül 1916 "NEW YORK TlMES"ın ilk sayfasında ailenin o günkü reisi Peder Şah JOHN D. ROCKEFELLER'in petrol ortaklıklarının 500 milyon dolar ettiği Rockefeller'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk dolar milyarderi olduğu haberi verilmişti. Sadece bu meblağ yılda % 5 gibi Rockefeller için en mütevazi bir oranda gelir getirmiş olsa dahi 1975'de 25 milyar dolar yapar. Rockefeller ailesinin ve bugün bu ailenin reisi olan John D.III ROCKEFELLER'in GDD'yi yönetmek üzere ikamet ettiği New York'taki POCOTICO Hilst'teki yanmada takriben 3000 hektar büyüklüğünde olup GDD'nin idare merkezi Rockefeller ailesinin efsanevi zenginliği hakkında bir fikir edinmeye yeter. Bu yarımadaya giriş-çıkış yasaktır. Son derece kontrollüdür. Bu yarımadayı 1930'da Peder John D. Rockefeller inşa etmiştir. O gün bu arazinin değeri 50 milyon dolardı. Basın bu gizli yarımadaya ancak 1959 yılında Nelson'un oğlu Stewen'in düğününde ilk kez girebilmek imkanını elde etmiştir. Buraya girildiği zaman görüldü ki, bu arazinin içerisinde 112 km uzunluğunda özel yol vardır. Arazinin altında ayrıca bir yeraltı şehri bulunmaktadır. Burada Rockefeller ailesinin bütün gizli evrakları muhafaza edilmektedir. Arazinin üzerinde 75 tane saray tipi bina mevcuttur. Bu 75 binada 100 aile yaşamaktadır. Bu saray tipi binaların ve bahçelerin bakımı için 500 tam mesaili personel; hizmetçi, bekçi, bahçıvan ve şoför çalışmaktadır.
Ayrıca Rockefeller'in dünyanın bütün büyük şehirlerinde buna benzer bahçeler içerisinde sarayları inşa edilmiş bulunmaktadır. Bunlar Rockefeller'in ve ailesinin sahip olduğu ve kontrol ettiği akıllan durduran o korkunç servetin bir noktasını bile teşkil etmemektedir.

ROCKEFELLER EFSANEVİ SERVET SAHİBİDİR VE BÜTÜN DÜNYA EKONOMİSİNİ KONTROL ETMEKTEDİR.

Rockefeller Şekil 1'deki Genel GDD içinde ve bu şekilde gösterilmiş olan dünyanın her yanına yayılan teşkilatlar desteği ve vasıtasıyla bütün dünyayı yönetiyor. Bu yönetim Şekil 2'deki TRİLATERAL KOMİSYON vasıtasıyla yürütülmektedir.


Bu Trilateral=üç ayaklı teşkilatın:
1.Bir ayağı ABD, Rockefeller'in direk yönetiminde,
2.Diğer bir ayağı Avrupa'da yine Rockefeller'in kontrolü ve Trilateral'e
mensup Yeminlilerin kontrolünde,
3.Diğer bir ayağı ise Japonya'da yine Rockefeller'in ve Trilateral'e
mensup Yeminlilerin kontrolünde, Pasifik'teki Yeminlilerin kontrolü
altındadır.
Yukarıdaki bölümde TRİLATERAL 3 ayaklı komisyon BİLDERBERG ve BUSINESS ROUND TABLE teşkilatları vasıtasıyla nasıl bütün dünyaya yayıldığı belirtilmiştir ve bu arada Avrupa ve Japonya ayaklarına mensup kuruluşlar arasında çeşitli dev müesseselerin yer aldığı zikredilmişti:

İTALYA'da:
BİLDERBERG üyesi Yahudi GİOVANNİ AGNELLİ (Fiat Fabrikalarının sahibi),

FRANSA'da:
Ünlü Yahudi ailesi BARON EDMOND DE ROTSCHİLD (Pek çok banka ve sanayi tesisinin sahibi).
Avrupa'nın ve dünyanın en büyük bankaları BANK OF MADRİD, BARCLAY'S BANK ROYAL DUTCH PETROLEUM' un TRİLATERAL'in Avrupa'nın ayaklarından olduğu belirtilmişti. (Bakınız, Trilateal Bölümü, Sh.327)

JAPONYA'da:
SONY, TOYOTA ve MİTSUBİSHİ gibi dev şirketlerin Trilateral'in Japonya'daki ayağından sadece birkaçı olduğu belirtilmişti. (Bakınız, Trilateral Bölümü, Sh 327)

ALMANYA'da:
Sayfa 333'dan sayfa 343'e kadar belirtilen listeler incelendiğinde, Almanya'nın bütün büyük kuruluşlarının en büyük ağır sanayi ve silah fabrikası şirketlerinin hammadde kaynaklarını elinde tutan şirketlerin kimya sanayinin dev kuruluşların hepsinin vaktiyle Hitler'i destekledikleri ve şimdi de Trilateral'in ayağı olarak Alman ekonomisi ye siyasetini kontrol ettikleri açıkça görülür.
Almanya için verilen bu tablo; Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri ve Japonya için de aynen öyledir. Ve şimdi de Sovyetlerin dağılmasıyla bitlikte eski Sovyet bölgelerinde aynı şekilde Trilateral'in büyük bir hızla kontrolü ele geçirmekte olduğu görülür.

 


GDD DÜNYAYI EKONOMİK BAKIMDAN NASIL KONTROLÜ ALTINDA TUTUYOR VE NASIL SÖMÜRÜYOR?

GDD (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)

 1. ÜLKELERİN MERKEZ BANKALARI İLE DÜNYAYI KONTROL EDİYOR VE SÖMÜRÜYOR

ABD'de Merkez BANKASININ=FEDERAL REZERVE'nin kurulması için GDD'nin yaptığı mücadele bu kitabın "EKLE