EĞİTİM BİR SEN ÜNİVERSİTE ve YURT  PERSONELİ HAKKINDA İSTEKLERİ

Toplu görüşme taleplerimiz Devlet Personel Başkanlığına iletilmiştir. Üniversite ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili istekleri şunlardır.

Üniversite ile ilgili

29-Üniversite ödeneği oranlarının 50 puan artırılması,

30-Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı ödenmesi,

31-Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

32-Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de katkı payı ödenmesi,

33-Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerine makam tazminatı ödenmesi,

34-Araştırma görevlilerinin birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri,

35-50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçirilmeleri,

36-Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personelin özel hizmet tazminatlarının teknik hizmetler sınıfı üzerinden ödenmesi,

37-İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti için öngörülen süre ve personel sınırlamalarının kaldırılması,

38-Araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı verilmesi,

39-Doçent unvanını alanların doçent kadrosu için öngörülmüş özlük haklarının tamamını alabilmeleri,

40-Üniversite lojmanlarının en az yüzde 80’inin sıra tahsisli dağıtılması,

41-Yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmeleri,

42-Öğretim görevlileri hakkındaki mesai saati uygulamalarının kaldırılması,

43-Araştırma görevlilerinin görev tanımlarının yapılarak görev tanımı harici işlerde çalıştırılamamaları,

44-Genel sekreter yardımcıları ile fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge rakamlarının artırılması,

45-Taşınır kayıt kontrol yetkilileri ile mutemetlere ayniyat saymanı kadroları için öngörülen özlük haklarının verilmesi,

46-Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının eşitlenmesi,

47-Üniversite yurtlarında çalışanların hafta içi mesai saati sonrası ve hafta sonları fazla çalışma ücretlerinin yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında ödenmesi,

48-Sözleşmeli personelde kadroya geçirilenlerin ücret ve aylıklarının döner sermayeden değil bütçeden ödenmesi,

49-Gemi adamlarının hizmet sınıfının teknik hizmetler sınıfı olarak belirlenmesi; haftada 40 saati aşan fazla çalışmaları karşılığı yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili

50-Özel ve gece hizmetleri talimatnamesi kapsamında geçen fazla çalışma sürelerine karşılık yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

51-Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan yurt çalışanlarına bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi,

52-Personel Yönetmeliğinin 13. maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi,

53-Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışanların yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçirilmesi,

54-Kurum personelinden çocukları yükseköğrenim görenlerin, burs, kredi ve yurt hizmetlerinden yüzde 50 indirimli faydalandırılması,

55-Yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve yurt yönetim memurları ile diğer yurt çalışanları için öngörülen iş güçlüğü zammı ve temininde güçlük zammı puanlarının 500 puan artırımlı ödenmesi,

56-Yurt müdürlerine makam tazminatı ödenmesi,

57-Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanları millî ve dini bayramlarda yaptıkları çalışmalar karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

58-Özel hizmet tazminatı oranlarının, yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları ve yönetim memurları yönünden 10 puan artırılması,