Siyer yarışması için soru örnekleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) nin Türkiye Genelinde düzenlediği siyer yarışması için örnek soruları çözmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Türkiye genelinde AGD tarafındna yapılacak olan Siyer-i Nebi yarışması başvuruları devam ediyor. 

Siyer-i Nebi Yarışması için başvurular sadece elektronik ortamdan, websitesi üzerinden yapılacaktır.

Otomatik alternatif metin yok.

BAŞVURULAR 30 KASIMA KADAR YAPILIYOR. SINAV 16 ARALIK 2017

LİSELİLER için sorular Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi Hz.Muhammed (s.a.v.) kitabından hazırlanacaktır. 

ORTAOKULLAR İÇİN sorular Son Peygamber Hz.Muhammed(sav) kitabından hazırlanacaktır. 

 

İŞTE ÖRNEK SORULAR

1. Ficar savaşlarının en önemli özelliği nedir?
a) Kabile içi savaşlara verilen addır.
b) Ramazan ayında yapılan savaşlardır.
c) İslamiyet geldikten sonra yapılan savaşlardır.
d) Savunma savaşları
e) Haram aylarında yapılan savaşlardır.

2. Peygamberimizin (sas)’in “Şu an İslam döneminde bile çağrılsam yine katılırım.” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daru’l-Erkam b) Ficar savaşları c) Bedir Savaşları
d) Hılfü’l-Fudûl e) Suffa Mektebi

3. Cahiliye döneminde Peygamberimiz (sas)’in de aralarında bulunduğu erdemli insanlardan oluşan Hilfu’l-Fudûl cemiyetinin asıl hedefi neydi?
a) Mekke’ye karşı yapılan saldırılara karşı koymak
b) Mekke’de yerli ve yabancılara haksızlık yapılmasına engel olmak
c) Putlara tapılmasına engel olmak
d) Kabileler arası barışı sağlamak
e) Mekke’de ticari kazancın artmasını sağlamak

4. Peygamberimiz (sas) “Kabe hakemliği” yaptığında hangi soruna çözüm bulmuştur?
a) Kabe’nin tamir edilmesi
b) Kabe’nin temizliği
c) Hacılara su dağıtma işi
d) Hacerü’l-Esved’in yerine konması
e) Haram aylarda yapılan savaşlar

5. Peygamber Efendimizin (sas) son hastalığı ve vefatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Vefatına sebep olan hastalığına Muharrem ayında yakalandı.
b) Zevcelerinden Hz. Meymune’nin evinde hastalığına tutuldu.
c) Hastalığının son üç gününde mescide çıkmadı.
d) Hz. Ali tarafından yıkandı.
e) Hz. Aişe’nin odasına defnedildi.

6. 1 - Sidanet
2 - Hicabet
3 - Liva
4 - Daru’n-Nedve Reisliği
5 - Sikayet
görevlerinden hangileri İslam döneminde de devam etmiştir?
a) 1-2-5 b) 1-2-3 c) 2-3-4 d) 2-3-4 e) 4-5-1


7. Hz. Peygamberin (sas) hayatını, ahlakını ve yaşantısını bütün yönleriyle ele alan ilim dalına ……….; Peygamberimizin cihad faaliyetleri yani gazve ve seriyyelerini kapsayan ilim dalına ……. adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyer-Meğazi b) Sünnet- Meğazi c) Meğazi- Siyer
d) Meğazi-Sünnet e) Siyer-İslam Tarihi

8. Siyer ilminin imamı olarak kabul edilen …………………..’nın meşhur eserine bazı ilave ve düzeltmeler yaparak yeni bir eser hazırlatıp zamanımıza eksiksiz olarak ulaşan ilk siyer kaynağı olarak kabul edilen eserin müellifi ………………….…………’dır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İbn Hişam - Muhammed b. İshak
b) Muhammed b. İshak - İbn Hişam
c) Muhammed b. İshak - İbn Sad
d) İbn Hişam- Vâkidi
e) İbn Sad- Vâkidi

9. Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden değildir?
a) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zulümlerin dayanılmaz olması
b) Medineli Müslümanların Akabe biatlarında Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermeleri
c) Peygamberimizin Taifte davetinin kabul edilmemesi
d) Allah’ın hicrete izin vermesi
e) Medine’nin daha korunaklı bir şehir olması

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi Yahudilerle yapılan vatandaşlık antlaşmasında (İslam devletinin ilk anayasasında) yer almaz?
a) Her iki tarafın eşit haklara sahip oldukları belirtildi.
b) Kureyş müşriklerinin himaye edilmesi her iki taraf için de yasaklandı
c) Yahudilere kendi dinlerinde kalma hakkı / Din özgürlüğü tanınmadı
d) Herhangi bir ihtilafın Hz. Muhammed (sas) tarafından çözüleceği belirtildi.
e) Askerlik hizmetinin herkes için mecburi olduğu kabul edildi.

11. Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. yılı olaylarından değildir?
a) Medine’de ilk nüfus sayımı yapıldı
b) Ezan meşru kılındı
c) Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi
d) Peygamberimiz Hz. Aişe ile evlendi
e) Cihada izin verildi.

12. Peygamberimizin ilk gazvesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Veddan (Ebva) gazvesi
b) Buvat gazvesi
c) Udeyre gazvesi
d) Birinci Bedir gazvesi
e) Büyük Bedir gazvesi

13. Mekke’ye Umre amacıyla hareket eden Müslümanların Mekke’ye girişine izin verilmedi. Bunun sebebini araştırmak için Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi üzerine Müslümanlar müşriklerle savaşmak üzere biat ettiler (söz verdiler). Bu biata ne ad verilir?
a) Biatü’r-Rıdvan
b) Akabe Biatı
c) Hudeybiye Biatı
d) 2. Akabe Biatı
e) Biatü’r-Rahman

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Haşr Suresi’nin tamamının indiği gazve Nadiroğulları gazvesidir.
b) Beni Kureyza gazvesinden sonra Medine’de hiç Yahudi kalmamıştır.
c) Beni Müstalik gazvesi en fazla münafığın katıldığı gazvedir.
d) İfk hadisesinin yaşandığı gazve Beni Müstalik gazvesidir.
e) Taif kuşatması Beni Kureyza gazvesinin devamıdır.

15. Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden hangisi yanlıştır?
a) İki taraf on yıl süre ile birbiriyle savaşmayacak.
b) Kureyşlilerden Müslüman olup Medine’ye sığınanlar geri verilecek
c) Müslümanlardan biri Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri göndermek zorunda değil
d) Diğer Arap kabileleri istediği tarafla ittifak kurabilirler
e) Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret edebileceklerdir.

16. Hudeybiye antlaşmasından sonra Fetih suresinde yakın bir fetih olarak müjdelenen fetih hangisidir?
a) Hayber b) Mekke c) Mûte
d) Yemen e) Taif

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a) Bizans İmparatoru Herakliyus’a davet mektubunu götüren elçi Dihye b.Halife’dir.
b) İran Kisrası Huzafe oğlu Abdullah’ın getirdiği mektubu yırtıp attı.
c) Habeşistan Necaşisine elçi olarak Ümeyye oğlu Amr gönderilmiştir.
d) Habeşistan Necaşisi elçiyi iyi karşıladı ve Müslümanlığı kabul etti.
e) Busra emirine gönderilen elçi saygıyla karşılandı.

18. Elde edilen ganimetlerin sadece Hudeybiye’ye katılanlar arasında dağıtılacağı Hudeybiye’de bulunmayanların sırf cihad arzusuyla orduya katılabileceğinin açıklandığı savaş/ fetih hangisidir?
a) Hayber b) Mekke c) Hendek
d) Tebük e) Beni Nadir

19. Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?
a) Mute b) Hayber c) Tebük d) Huneyn e) Taif

20. Arab-ı Müstaribe kimin soyudur?
a) Hz.İsmail b) Hz. İshak c) Hz. Salih
d) Hz.Musa e) Hz. İsa

21. Cebrail peygamberimize insan suretinde vahiy getirdiğinde ashaptan kimin suretinde gelirdi?
a)Halife oğlu Dihye b)Musab b. Umeyr
c)Abdullah b. Cüdan d)Zeyd b. Sabit e)Hz. Ömer

22. Mekke’ye putperestliği getiren kişinin ve getirdiği putun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Luhayl oğlu Amr _ Hubel b) Luhayl oğlu Amr _Uzza c) Ebu Cehil _ Hubel d) Ebu Cehil _Uzza
e) Ebu Lehep _Hubel

23. Peygamberimizin gizli daveti kaç yıl sürmüştür?
a)2 b)3 c)4 d)1 e)5

24. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a) Affan Oğlu Osman b) Avvam Oğlu Zübeyr
c) Ubeydullah Oğlu Talha d) Hz. Ebu Bekir
e) Hz. Ömer

25. Mekke’de Müslümanların ilk eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daru’n-Nedve b) Kabe c) Erkam b. Ebil Erkam
d) Suffe e) Mescid-i Nebevi

26. Peygamberimiz(sas)’in Uhud savaşından hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık beş bin ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana gözdağı verdiği gazvenin adı nedir?
a) Huneyn gazvesi b) Ayneyn gazvesi
c) Batn’ı Nahle gazvesi d) Beni Mustalik gazvesi
e) Hamrâû’l Esed gazvesi

27. - Medine döneminde doğup, Medine vefat eden çocuğu ...............,
- Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu...............,
- Habeşistan’a ilk hicret edenler arasında yer alan kızının adı.............
Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbrahim-Fatıma-Rukiye
b) Abdullah-Ümmü Gülsüm-Fatıma
c) Kasım-Fatıma-Zeynep
d) İbrahim-Rukiye-Fatıma
e) Abdullah-Fatıma-Zeynep

28. Hz. Ömer’e verilen el –faruk lakabı hangi anlama gelmektedir?
a) Çok adaletli olan b) Hak ve batılı ayıran
c) İlim sahibi olan d) Çok ibadet eden
e) Çok doğru olan

29. Suffe’de yetişmiş 70 âlimin şehid edildiği facia aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rec’i Vakası b) Uhud Savaşı
c) Bi’ru Maûne Vakası d) Hendek Gazvesi
e) Mustalikoğulları Gazvesi

30. Müttefik ordulara karşı yapılmış olması sebebiyle Ahzab Gazvesi de denilen savaş hangisidir ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) H. 5 .yılda, Hendek Gazvesi
b) H. 4. yılda Hendek Gazvesi
c) H. 3. yılda Uhud Gazvesi
d) H. 7. yılda Hayber Fethi
e) H. 5. Yılda Uhud Gazvesi

31. Hendek Savaş’ında ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
a) Nadiroğulları b) Kureyzaoğulları c) Kaynukaoğulları d) Sa’doğulları e)Hazreçoğulları

32. Benî Kureyza Gazvesi sonunda ne oldu?
a) Yahudiler, müşriklerin desteğiyle galip geldi.
b) Müslümanlara haraç ödemek zorunda kaldılar
c) Yahudiler alabildikleri kadar malı develere yükleyip kaçtılar
d) Yahudilerle Medine Vesikası imzalandı
e) Yahudi kabilesinden eli silah tutanlar öldürüldü, kadın ve çocuklar esir alındı, malları Müslümanlar arasında dağıtıldı.

33.…..… ve ……… kabilelerine mensup bir heyet, Peygamber Efendimizden kavimlerine İslam dinini öğretecek muallimler istemişti. Asıl niyetleri ise , bu Müslümanları …………………… Savaşı’nda öldürülen yakınlarının intikamını almaları için Mekkelilere teslim ederek vaat edilen mükâfatı almaktı. Peygamberimiz de onlara güvenerek …… kişilik bir irşad heyeti gönderdi. Bu birlik, Reci denilen yere geldiklerinde asıl niyetlerini açıklayarak hiyanet ettiler.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?
a) Adal ve Kara – Bedir- 70
b) Adal ve Kara- Uhud- 6
c) Âmir ve Berâ- Uhud- 12
d) Âmir ve Berâ- Bedir- 70
e) Kaynuka ve Süleym- Uhud- 18

34. Peygamberimiz (sas)’in soy ağacı sıralamasında hangi seçenek doğru olarak verilmiştir?
a) Kusay – Nevfel – Haşim –Abdullah –Hz.Muhammed (sas)
b) Adnân – Abdüşşems – Abdullah – Hâşim – Hz.Muhammed (sas)
c) Abdümenâf – Hâşim - Abdülmuttalib – Abdullah - Hz. Muhammed (sas)
d) Hz. Ebû Bekir – Kusay – Abdülmuttalib – Abdullah - Hz.Muhammed (sas)
e) Adnân – Zühre – Abdullah – Abdülmuttalib -Hz.Muhammed (sas)

35. Mekke’nin fethinden 16 gün sonra Mekke ile Taif arasında yer alan bir vadide Hevazin ve Sakif kabileleri başta olmak üzere onlara katılan kuvvetlere karşı yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huneyn Gazvesi b) Taif Gazvesi c) Hevazin Gazvesi d) Tebük Gazvesi e) Fetih Gazvesi

36. Hz. Muhammed (sas)’e gelen ilk vahiy ……… suresinde, fetreti vahiy döneminden sonra gelen ayetler ……. Suresinde, en son indirilen ayetler …….. suresinde yer alır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Alak, Müddessir, Maide
b) Alak, Fetih, Maide
c) Fatiha, Müddessir, Nas
d) Alak, Maide, Nas
e) Fatiha, Müddesir, Maide

37. Rüyasında Ezan-ı Muhammediye’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ubeyde b.Cerrah b) Sad b.Ubade c) Abdullah b.Zeyd d) Bera b. Marur e) Tufeyl b.Amr

38. Müslüman kadınlar ilk olarak yaralıları tedavi etmek ve su taşımak gibi geri hizmetler için hangi savaşta görev aldılar?
a) Bedir b) Uhud c) Hendek d) Hamraul Esed gazvesi e) Buvat gazvesi

39. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescit hangisidir?
a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Haram c) Mescidi Kuba
d) Mescidi Aksa e) Mescidi Dırar

40. Peygamberimiz (sas)’in Tahire lakabı ile anılan hanımı……., ,Ümmü’l-mesakil (yoksulların anası) lakabıyla anılan hanımı……. sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Hatice-Huzeyme kızı Zeynep
b) Hz. Hatice-Hz. Aişe
c) Hz. Aişe-Hz.Hatice
d) Hz. Hatice-Hz. Sevde
e) Hz. Aişe-Huzeyme kızı Zeynep

41. İfk hadisesi Peygamberimiz(sas)’in hanımlarından hangisiyle ilgili olup, hangi gazve sırasında yaşanmıştır?
a) Hz. Aişe-Beni Mustalik Gazvesi
b) Hz. Hatice- Beni Mustalik gazvesi
c) Hz. Aişe-Beni Kureyza gazvesi
d) Ümmü Seleme-Beni Mustalik gazvesi
e) Hz. Hatice-Beni Kureyza

42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hüzün yılında vefat eden amcası Ebu Talip’tir.
b) Hz. Peygamber (sas)’e inanmayıp ona hakaret ve eziyet eden amcası Ebu Lehep’tir.
c) En son muhacir olan amcası Hz. Abbas’tır.
d) Her zaman Peygamberimiz (sas) koruyup destekleyen amcası Ebu Talip’tir.
e) Müslüman olmamasına rağmen Hz. Peygamber’i(sas) her zaman destekleyen amcası Hz. Hamza’dır.

43. Rastladığı zaman olarak Kur’an-ı Kerim’de “Sâatü’l usre/zorluk zamanı” adı verilen savaş hangisidir?
a) Huneyn Gazvesi b) Taif Gazvesi
c) Hendek Gazvesi d) Tebük Gazvesi
e) Fetih Gazvesi

44. Hz. Ömer hangi surenin ilk ayetlerini okuduktan sonra Müslüman olmuştur?
a) Taha b) Alak c) Maide d) Hicr e) Müddesir

45. Peygamberimiz (sas) ve Hz. Ebu Bekir’e hicret esnasında yetişen ancak ayakları kuma gömülen kişi kimdir?
a) Utbe b.Rebia b) Amr İbnül As c) Meysere
d) Süraka e) Mecdiyy b. Amr

46. İslam’ı açık davet dönemi hangi ayetle başlamıştır?
a)Hicr 94 b) Alak 5 c)Müddesir 3 d)Fetih 1-3 e)Fatiha

47. Hendek savaşında düşman ordusundan İslam saflarına katılan savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip Peygamberimizin (sas) izniyle bu durumu İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
a) Nuaym b.Mesud b) Hz.Huzâî c) Sad b.Ebi Vakkas d) Selmani Farisi e) Sad b.Muaz

48. Peygamberimiz (sas) otuz bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kuran-ı Kerim’de hangi isimle anılmaktadır?
a) Mescid-i Kuba b) Mescid-i Aksa c) Cuma Mescidi
d) Mescid-i Yesrib e) Mescid-Dırâr

49. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Hayber’in Fethi – H.7. yıl
b) Veda Haccı – H.10.yıl
c) Kıblenin değişmesi – H.2.yıl
d) Hudeybiye Antlaşması –H.6.yıl
e) Mekke’nin Fethi – H.5.yıl

50. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (sas)’in h.10. yılı yaptığı ilk ve son haccına verilen adlardan biri değildir?
a) Veda Haccı
b) Haccetü’l İslam
c) Haccetü’l Belağ
d) Haccetü’l Kemal ve’t-tamam
e) Haccetü’l Zilkade

 1. E 2. D 3. B 4. D 5. A 6. A 7. A 8. B 9. C 10. C 11. C 12. A 13. A
14. E 15. B 16. B 17. D 18. A 19. A 20. A 21. A 22. B 23. B 24. E 25. C
26. E 27. A 28. B 29. C 30. A 31. B 32. E 33. B 34. C 35. A 36. A 37. C 38. B
39. A 40. A 41. A 42. E 43. D 44. A 45. D 46. A 47. A 48. E 49. E 50. E

 

100 soruda Siyer’i Nebi SORULARI

1-Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

a- 572-632 b- 571- 632 c- 572- 630 d- 571- 630

2- Peygamberimiz hangi kabiledendir?

a- Ümeyye oğulları b- Haşim oğulları

c- Nedim oğulları d- Halim oğulları

3- Annesinin sütü yetmediği için ona ilk süt anneliğini kim yapmıştır?

a- Halime b- Süveybe c- Amine d- Ümmü Eymen

4- Peygamberimizin süt kız kardeşi kimdir?

a- Şeyma b- Fatma c- Sevde d- Rabia

5- Peygamberimizin sürekli süt annesi kim olmuştur?

a- Süveybe b- Amine c- Halime d- Hatice

6- Peygamberimizin süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakkı Sadr olayı nedir?

a-Ayın yarılması b- Koyunların sütünün artması

c- Ekinlerin artması d- Göğsünün yarılması

7- Peygamberimizi ilk himayesine alan kimdir?

a- Dedesi b- Amcası c- Babası d- Dayısı

8- Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?

a- Halime b- Ümmü Eymen

c- Hatice d- Ümmü Seleme

9- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- Annesi Medine dönüşü vefat etmiştir

b- Annesi doğumundan sonra vefat etmiştir

c- Babası peygamberimiz doğmadan ölmüştür.

d- Babası kendisini çok seviyordu.

10- Hz. Muhammed’in peygamberlik işaretini ilk tespit eden kişi kim olmuştur?

a- Varaka b- Bahira c- Hz. Hatice d- Hz. Ali

11- Haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

a- Ficar savaşları b- Kutsal savaşlar

c- Ölüm savaşları d- İntikam savaşları

12- Haram aylar hangileridir?

a- Recep, Şaban, Ramazan, Recep

b- Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce

c- Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

d- Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan

13- Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlenmiştir?

a- 39 yaşında Hatice b- 40 yaşında Hatice

c- 25 yaşında Hatice d- 30 yaşında Ayşe

14- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

a- Kasım b- Ümmü Rukiye c-İbrahim d- Fatma

15- Peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?

a- Kasım b- Abdullah c- Zeynep d- Fatma

16- Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?

a- 610 Sevr mağarası b-610 Hira mağarası

c- 615 Hira mağarası d- 615 sevr mağarası

17- İlk vahiy hangi surededir?

a- Fatiha b- Bakara c- Alak d- Müddesir

18- Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir?

a- Bahira b- Hatice c- Ebu Talip d- Varaka

19- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Hatice c-Hz. Ömer d- Hz. Zeyd

20- Peygamberimiz İslamı açıktan anlatmaya başladığında ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

a- Ebu Cehil b- Ebu Lehep c- Muğire bin Velit d- Utbe

21- Peygamberimizi himayesine alan amcası kimdir?

a- Ebu Lehep b- Hamza c- Ebu Talip d- Abbas

22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?

a- Bilal b- Habbap c- Sümeyye d- Yasir

23- Müşrikler peygamberimize inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?

a- Mecnun b- Falcı c- Yalancı d- Şair

24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

a- Medine b- Habeşistan c- Taif d- Mısır

25- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?

a- Medine b- Taif c-Habeşistan d- Mute

26- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?

a- Ebu Talip b- Abdulmuttalip

c- Adiyy oğlu Mutim d- Ebu Bekir

27- Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür?

a- 622- Akabe b- 620- Safa tepesi
c- 621- Akabe d- 621- Safa tepesi

28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?

a- İslamı çok beğenmeleri b- İslamı araştırmaları

c- Peygamberi iyi tanımaları d- Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri

29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

a- Hz. Mus’ap b.Ümeyr b- Hz. Ali

c- Hz. Abdullah b. Mesud d- Hz. Osman

30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?

a- Mescid’i Aksa’nın fethedileceği b- İsra ve Miraç olayı

c- Hicret olayı d- Fetih olayı

31- Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir?

a- 620 b- 621 c- 622 d- 623

32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

a- Hicrette b- Mekkenin fethinde

c- Bedir savaşında d- Miraç’ta

33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?

a- Muhacir b- Ensar c- Şahit d- Havari

34- Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?

a- Hz. Ali b- Hz. Ömer

c-Hz. Ammar d- Hz. Ebu Bekir

35- Peygamberimiz ilk mescidi nerede yaptırmıştır?

a- Mekke’de b- Medine’de c- Taif’te d- Kuba’da

36- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?

a- Esat b. Zürare b- Mus’ab b. Ümeyr

c- Ebu Eyyüb’el Ensari d- Enes b. Malik

37- Peygamberimiz aşağıdakilerden kimin damadıdır?

a- Hz. Ebu Bekir b- Ebu Talip

c- Hz. Osman d- Hz. Abdullah b Mesud

38- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?

a- Ashabı Yemin b- Ashabı Şimal

c- Ashabı suffe d- Ashabı Kerim

39- Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk sahabe kimdir?

a- Hz. Ömer b- Hz. Zeyd b Abdullah

c- Hz. Zeyd b Harise d- Hz. Mesut

40- Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?

a- Ebu Cehil b- Ebu Süfyan

c- Abdullah b. Übeyy d- Abdullah b. Vasi

41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

a- Kabe b- Mescid’i Aksa

c- Mescid’i Nebi d- Mescid’i Dırar

42- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?

a- Mekklilerle/ 620 b- Yahudilerle/ 624 c- Mekkelilerle/624 d- Mekkelilerle/ 622

43- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

a- Cesaretini b- Affediciliğini

c- Öğretime verdiği önemi d- Barış severliğini

44- Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?

a- Beni Kaynuka b- Beni Kureyza c- Beni nadir d- Hazreç

45- Bedir savaşından sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri peygamberimize haber veren amcası kimdir?

a- Hz.Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

46- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?

a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Hudeybiye

47-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe kimdir?

a- Hz.Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Ali d- Hz. Osman

48- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- Hz EbuBekir damadıdır

b- Hz Ömer Kayın babasıdır

c- Hz Ali Damadıdır.

d- Hz Osman damadıdır.

49- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?

a- Malik b Enes b- Selman’ı Farisi

c- Bilal’i Habeşi d- Habbab b. Eret

50- Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir

a- Akabe biati b- Nasır biati

c- Rıdvan biati d- Sabır Biati

51- Peygamberimizin aile çevresine ne denir?

a- Ehli Sofa b- Ehli Beyt c- Ehli Kelam d- Ehli Kitap

52- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?

a- Doğumu b- Ölümü

c- Peygamberliği d- Hicreti

53- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?

a- Tebük b- Taif c- İran d- Mısır

54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?

a- Kan davaları kalkmıştır

b- Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir

c- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir

d- Irkçılık ret edilmiştir

55- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?

a- Kabe b- Ravzai Mutahhara

c- Ravzaia Reyhan d- Ravzai Buhran

56- Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?

a- İslam b- Haniflik c- Putperestlik d- Hıristiyanlık

57- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?

a- Mazlumlar cemiyeti b- Hılful Fudul

c- Hılful fasih d- Peygamber birliği

58- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali

59- Peygamberimiz hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?

a- Hıra b- Nur dağı c- Sevr d- kurba

60- I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

a- I,II,III,IV b- II,I,III,IV c- III,I, IV,II d- III,I,II,IV

61-Hudeybiye antlaşm

asının en önemli sonucu hangisidir?

Müslümanlar bir güç olarak kabul edilmiştir
Müslümanlar bir yıl sonraya hac sözü aldılar
c- Müslümanlar ilk kez zafer elde etmişlerdi.

d- Mekke müslüman oldu

62- Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?

a-Hamza, Ali, Ömer

b Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha

c-Ali, Cafer, Zeyd

d Zeyd, Cafer, Halid

63- Mekkeden Medineye hicret edenlere ne denir?

a- Muhacir b- Ensar c- Mirihac d- Muhabir

64- Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etmiştir?

a- Beş b- Altı c- Yedi d- Hiçbiri

65- Anne babasının vefatından sonra peygamberimizi himaye den iki insan hangisidir?

a- Ebu Bekir- Hatice b- Abdulmuttalip- Hamza

c- Abdulmuttalip- Ebu Talip d- Ali- Hamza

66- İslamiyetin doğduğu sırada Arabistan’da en yaygın inanç hangisidir?

a-Putperestlik b- Haniflik c- Hıristiyanlık d- Yahudilik

67- Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

a- Affediciliğini b- Cesaretini c- Merhametini d- Sabrını

68- Peygamberimize ilk inanan insan kimdir?

a- Ebu Bekir b- Hatice c- Ali d- Zeyd

69- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?

a- Bedir- b-Uhut c- Hendek d- Mekkenin Fethi

70- Peygamberimizin iki kızıyla da ( birinin ölümü üzerine) evlenen zinnureyn lakaplı sahabe kimdir?

a- Hz. Osman b- Hz. Ali c- Hz. Ömer d- Hz. Cafer

71-Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır?

a- Peygamberlikle b- Çobanlık c- Tarım d- Şairlik

72-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir?

a- Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

73- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize hangisidir?

a- Ayın yarılması b- Kuran-ı Kerim

c- Parmaklarından su akması d- Mirac olayı

74- Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir?

a- Halime-Abdullah b- Amine- Abdulkerim

c-Amine-Abdullah d- Amine- Abdulkadir

75- Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir?

a- Belagat hutbesi b- Kurtuluş Hutbesi

c- Toplantı Hutbesi d- Veda Hutbesi

76- Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir?

a- Hatice ve Ebu Talib’in ölümü b- Annesinin ölümü

c- Babasının ölümü d- dedesinin ölümü

78- Kur’an’da büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir?

a- Mekkenin fethi b- Taifin fethi

c- Hudeybiye anlaşması d- Rıdvan biati

79- Mekke döneminde müşriklerin senatosu hangisidir?

a- Darun Nedve b- Darul Erkam

c- Darul Dırar d- Darul acuze

80- Şakkul Kamer mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ayın yarılması b- Mirac

c- Parmaklarından su akması d- İsra mucizesi

81- Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti?

a- Hz. Ömer b- Halit b. Velid

c- Usame b. Zeyd d- Musap b.Ümeyr

82- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir?

a- Cüveyriye b- Mariye

c- Zeynep binti Hafsa d- Zeynep binti Cahş

83- İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Darul Ekrem b- Darul Erkam

c- Darul Hikme d- Darul Ülema

84- Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir?

a- Zekat b-Beş vakit namaz c-Bakara suresinin son ayeti d-Şirk koşmayanların bağışlanacağı

85- Bir mağara ağzına güvercinin yuva yapması ve bir örümceğin ağ örmesi hangi olayda gerçekleşmiştir?

a- Miraç olayında b- Hicrette

c- Fetihte d- Mekkeye gidişinde

86- Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir?

a- Fil olayı b- Bizans surlarının yıkılması

c- Ateşe tapanların ateşinin sönmesi d- Zemzemin bulunuşu

87- Peygamberimizin gençliğinde haram aylarda katıldığı savaş hangisidir?

a- Bedir b- Ficar c- Kadisiye d- Facer

88- İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Ayşe’nin iftiraya uğraması

b- Hz. Hatice’nin iftiraya uğraması

c- Hz. Hafsa’nın iftiraya uğraması

d- Hz. Cüveyriye’nin iftiraya uğraması

89- I- Bedir savaşı II- Mute Savaşı III- Kuba mescidinin yapımı IV- I.Akabe biati

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur?

a- I,II,III,IV b- IV,III,I,II

c-II,III,I,IV d- IV,III,II,I

90- Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir?

a- Hz. Ebu Dücane’ye b- Hz. Ali’ye

c-Hz. Musab bin Ümeyr’e d- Hz. Hamza’ya

91- Peygamberimiz açıktan ilk tebliği nereden yapmıştır?

a- Kabeden b- Hiradan

c- Safa tepesinden d- Sunu tepesinden

92- Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır?

a- Raci b- Bir i Maune c- Bedir d- Sevik

93- Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz Hatice

c- Abdul Menaf d- Abdul Vehhap

94- Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir?

a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Tebük

95- Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır?

a- Toplumsal barışı b- Ticareti geliştirmeyi

c- İslamı yaymayı d- Toplumsal sınıf oluşturmayı

96- Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?

a-Onları azarlamasını istedi

b- Onlara karşı merhametli olmasını istedi

c-Cehennemle korkutmasını istedi

d-Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi.

97- Kuran-ı Kerim peygamberimiz döneminde niçin kitap haline getirilmedi?

a- Matbaa gelişmemişti b- Okur yazar yeterli değildi

c- Vahiy tamamlanmamıştı d- Vahiy katipleri yetersizdi

98- “Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem” demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.

a- Cesaretini b- Affediciliğini

c- Merhametini d- İnsan sevgisini

99- Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular?

a- İsmet sıfatını b- Fetanet sıfatını

c- Tebliğ sıfatını d- Emin sıfatını

100- Peygamberimize en son inen sure hangisidir?

a- Nas b- Nasr c- Nahl d- İsra

1-b 2-b 3-b 4-a 5-c 6-d 7-a 8-b 9-d 10-b
11-a 12-c 13-c 14-b 15-d 16-b 17-c 18-d 19-c 20-b
21-c 22-d 23- c 24-b 25-a 26-c 27- c 28-d 29-a 30-b

31-c 32-d 33-b 34-a 35-d 36-c 37-a 38-c 39-b 40-c

41-b 42-c 43-c 44-a 45-c 46-b 47-d 48-a 49-b 50-c

51-b 52-d 53-a 54-c 55-b 56-a 57-b 58-a 59-c 60-c

61-a 62-b 63-a 64-d 65-c 66-a 67-c 68-b 69-b 70-a

71-b 72-a 73-b 74-c 75-d 76-a 78-a 79-a 80-a

81-c 82-c 83-b 84-a 85-b 86-a 87-b 88-a 89-b 90-a

91-c 92-a 93-b 94-a 95-a 96-d 97-c 98-a 99-a 100-