İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.


İlgi (a) yönetmeliğin 38. ve ilgi (b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim
ve Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları çalışmalar için Eylül 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.


Öğretmenlerimiz Eylül 2017 Mesleki Çalışmalarını görev yaptıkları okullarda veya İlçe/İl
Millî Eğitim Müdürlüklerince uygun görülen merkezlerde gerçekleştirecektir.


A. PROGRAMIN DAYANAĞI:
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.


B. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça
öğretmenleri, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün
branşlardaki öğretmenler.


C. PROGRAMIN AMAÇLARI:
1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,
2. Yeni eğitim-öğretim süreci için ön hazırlık çalışmaları yapmak,
3. Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak
bilimsel, meslekî, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri planlamak,
4. Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesindeki faaliyetlerin
uygulamasında birlik ve eş güdüm sağlamak,
15
5. Eğitim ve öğretim ortamlarının yenilenmesini, geliştirilmesini ve eğitim teknolojilerinin
öğrenme süreçlerinde aktif kullanılmasını sağlamak,
6. Veli - Okul ilişkilerini daha kapsamlı ve nitelikli hale getirmek,
7. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geliştirilip 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 15 ilde
pilot olarak uygulanan ve bu yıldan itibaren yılında 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip
Sisteminin (KTS) ön hazırlıklarını gerçekleştirmek.


D. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:
1. Eylül 2017 Meslekî Çalışmalar Programı, 2017-2018 Öğretim yılının planlamalarının
yapılması, yeni öğretim programlarının tanıtımı ve müzakere edilmesi, “Anadolu
İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi” ne göre eğitim-
öğretim yılı için her bir aya ait eylem planlarının tespit edilmesi ile Ortaöğretim ve
Temel Eğitim Kurumlarında Din, Ahlak ve Değerler alanında gerçekleştirilecek
etkinlikler üzerine planlanmıştır.
2. Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli
eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu
konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden
ilan edilecektir.
3. Eğitim öğretim yılı başı itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu
ve benzeri toplantılar, “Okulların Programı” için ayrılan günlerde yapılacaktır.
4. Eylül 2017 Meslekî çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de
temin edilebilecektir.
a. Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi ve Kalite
Takip Sistemi
5. Okullar tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün resmi web adresinden temin
edilen Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesinden her ay
için Ek-1’de yer alan “Eylem Takvimi-1” çerçevesinde aylık eylem planları çıkarılacaktır.
Bu eylemler Vizyon Belgesinde belirtilen aşağıdaki yedi (7) alan için her bir ay (Ekim,
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) olmak üzere bir (1)’er eylem
planı yazılacaktır. Bu durumda her bir ay için yedi (7) olmak üzere toplamda (9 ay
16için) 63 eylem planı hazırlanmış olacak ve Ek-1’deki Eylem Takvimi’ne işlenecektir.


Eylem planı çıkarılacak alanlar:
1. Eğitim Ortamları ve Fiziki İmkanlar Alanı
2. Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı
3. Akademik Gelişim Alanı
4. Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı
5. Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı
6. Çevre ve Paydaşlarla İle İşbirliği Alanı
7. İzleme ve Değerlendirme Alanı
6. Eylem planlarının yer aldığı tablolar okul müdürlüklerince en geç 18 Eylül 2017 tarihine
kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda ulaştırılacak ve bir nüshası
okulda muhafaza edilecektir.
7. İlçe milli eğitim müdürlüklerince okullardan gelen faaliyet önerilerini müzakere etmek ve
ortak bir öneri planı çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır. İlçe millî eğitim
müdürü veya din öğretiminden sorumlu şube müdürünün başkanlığındaki bu
toplantıya ilçedeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri müdürleri
katılacaktır. Toplantıda okullardan gelen eylem planı önerileri müzakere edilecek,
oylama usulüne göre değerlendirilecek ve en yüksek oy alan öneriler tabloya işlenerek en
geç 22 Eylül 2017 tarihine kadar il millî eğitim müdürlüğüne elektronik ortamda
gönderilecektir.
8. İl milli eğitim müdürlüklerince; okullarda hazırlanan, ilçelerde tekrar müzakere
edilen eylem önerilerini karara bağlamak ve il düzeyinde ortak bir eylem planı
çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır. İl millî eğitim müdürü veya din
öğretiminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığındaki bu toplantıya
çalışmalara katkısı olan en az üç (3) Anadolu imam hatip lisesi ve üç (3) imam hatip
ortaokulu müdürü katılacaktır. Komisyona ilçe müdürleri ve il müdür yardımcıları, şube
müdürlerinden de katılım sağlanabilecektir.
9. Toplantıda ilçelerden gelen eylem önerileri müzakere edilecek, değerlendirilen
önerilerden her bir alandan en yüksek oy alan bir (1) öneri tabloya işlenecektir.
17
10. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube
müdürü eylem planlarını Kalite Takip Sistemine (KTS) en geç 2 Ekim 2017 tarihine
kadar işleyecektir.
11. Eğitim öğretim yılındaki dokuz (9) ay içerisinde; okullarda hazırlanan, ilçelerde
müzakere edilen, illerde karara bağlanan ve Genel Müdürlükçe takip edilip
denetlenecek olan Kalite Takip Sistemine (KTS) işlenen her bir eylem planının her
ay gerçekleştirilmesi ve belirtilen şartlar çerçevesinde sisteme işlenmesi İl Millî
Eğitim Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından yapılacaktır. İl Millî Eğitim
Müdürlükleri ve Genel Müdürlük tarafından doğrudan takip edilen KTS ile de
okulların aylık ve yıllık performansı ölçülmüş, gerçekleştirilen eylemlerde hangi
öğretmenlerin yer alıp alamadığı tespit edilmiş olacaktır.
12. Eylül 2017 Mesleki Çalışmalarda dinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan
‘2017-2018 Sosyal- Kültürel Etkinliler Planı’ kapsamında yapılması düşünülen sosyal
etkinlikler planlanacak ve öğretmenler kurulunda karara bağlanacaktır.
b. Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi
13. Din, Ahlak ve Değerler alanındaki Seçmeli Dersler, Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Meslek Dersleri ile bütün branşlardaki derslerin yeni öğretim
programlarının tanıtımı ve müzakeresi Mesleki Çalışmalar birinci hafta
gerçekleştirilecektir. (İsteyen il veya ilçeler takdim-tehir yaparak ikinci hafta da
gerçekleştirebilir.)
14. Öğretim programlarının tanıtımı ile ilgili sunumlar Mayıs ve Haziran aylarında
Bakanlıkça Öğretim Programı Formatörlük Eğitimi Programına katılan “Formatör
Öğretmenler” tarafından İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin planlamaları ile
yapılacaktır.
15. Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Fen Bilimleri, Sosyal
Bilimler, Spor, Sanat ve Yabancı Dillerle ilgili derslerin öğretim programlarının ilgili
öğretmenlere tanıtım sunumu Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlüklerince
Formatör Eğitimi Programlarına katılan Formatör Öğretmenler tarafından yapılacaktır. Bu
programların organizasyonu İlçe/İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

16. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri,
meslekî çalışmalarını her haftada en az iki (2) günü il ve ilçe müdürlüklerince belirlenen
takvimde ve mekanda oluşturulan meslekî çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır. Bu
çalışmalarda öğretim programlarının tanıtım sunumları ve derslerin öğretimi
yöntem teknikleri müzakere edilecektir.
c. Din, Ahlak ve Değerler- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Okul, İlçe ve İl Etkinlikleri
17. 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri
okullarda, ilçelerde ve illerde yapılacak eğitim etkinliklerini Eylül ayındaki Mesleki
Çalışmalarda müzakere edecek ve ortak planlamalar yapacaktır.
18. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından 2017-2018 Öğretim yılı
içerisinde okullarda, ilçelerde ve illerde gerçekleştirilecek ortak etkinlikler
dinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanan örnek etkinliklerden yararlanılarak
planlanacaktır.
19. Bu planlama yapılırken ilçe millî eğitim müdürlükleri din öğretimi birimlerinin koordinesi
ile moderatör olarak seçilen bir (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yukarıda
belirtilen internet adresindeki etkinlikleri müzakereye açacaktır.
20. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerince
2017-2018 Öğretim Yılına yönelik hazırlanan ve okullarda, ilçede ve illerde yapılması
düşünülen etkinlik planları Ek-2’deki tabloya işlenerek İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri
Din Öğretimi Birimlerine iletilecektir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince son şekli
verilen etkinlik planları İl Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından İl adı
verilen bir klasör içerisinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait
dogm.izleme@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda en geç 1 Ekim 2017 tarihine
kadar gönderilecektir.

Danışma ve İletişim:
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
- Zeynep OLGUN- Tel: (0312) 413 35 53- e-mail: zolgun@meb.gov.tr
- Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) 413 35 04-
muratkarakaya@meb.gov.tr


EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMALAR PLANI
Konu Sorumlu Birim Tarih
Mesleki Çalışmaların
Gerçekleştirilmesi
Okul Müdürlükleri, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri 5 Eylül- 15 Eylül 2017
Okul Eylem Planlarının Hazırlanması Okul Müdürlükleri 18 Eylül 2017
İlçe Eylem Planlarının Hazırlanması İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Eylül 2017
İl Eylem Planlarının Hazırlanması İl Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Ekim 2017

 

DİN ÖĞRETİMİNİN DOSYASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ