Tüm ortaokullar ve İHO'lar için ortaokul din dersi zümre kararları

indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız

ORTAOKUL DİN DERSİ ZÜMRESİ 

2016-2017 2.DÖNEM

İHO VE TÜM ORTAOKULLAR

İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ

BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ

İHO VE TÜM ORTAOKULLAR İÇİN DİN DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE KARARLARI

 

 

…………………………………………..………………..  ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

: 2

Toplantının Öğretim Yılı

: 2016-2017

Toplantının Dönemi

: 2. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 12.02.2017 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: ………………..(Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)

Toplantıya Katılanlar

: ………………… ( Zümre Öğretmenleri)

 

                                                                             

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.
 • 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 • Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
 • 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
 • Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve tespiti.
 • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
 • Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
 • Proje Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi
 • Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması
 • Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.
 • Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
 • Dilek Ve Temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 • Açılış ve Yoklama:

Toplantı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı II. Döneminin okulumuz ve ülkemiz için hayırlı olması dilek ve temennileriyle açıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, Zümre Başkanı …………………………………….. tarafından gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülmüştür.
Toplantıya Zümre öğretmenleri ……………………………………., ……………………………., ……………………………………………………. katılmıştır.

Yazman olarak ise ……………………………………………………… seçilmiştir.

 

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesi zümre başkanı ……………………………………………………………….. tarafından okundu.

 

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 35:

Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmnleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 

3- 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması.

İlgili maddeler kuruldaki üyelere ders öğretmeni ………………………………… tarafından okundu.

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanınca okunarak açıklandı. Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

          Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

          Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

 

         Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

          Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

        Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

 

 • Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.

Zümre Başkanı ………………………………….., 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Zümresinde alınan kararları Kurul’a okudu. Bu kararla şöyledir:

               1- Eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

               2- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

               3- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     

           4 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     

          5-  Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.

               6- Yazılı sınavların  test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi, her iki kanaat döneminde 2. sınavların tüm sınıflarda ortak yapılması kararlaştırıldı.

               7- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi  2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Proje Puanı ( Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 5 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

               8-  4-5-6-7. Sınıflarda 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart – 3 Nisan 2017), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2017) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 1. 9. Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 100 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

             12- 26.07.2014 tarih ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince isteyen öğrenciler için Proje ödevlerinin verilmesi ve bu ödev yapılırken öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesi kararlaştırıldı.

        13- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.                     

           Zümre Başkanı ……………………………………, zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesinin yararlı olacağını belirtti.

 

 • 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
 1. döneminin genel bir değerlendirmesini yapan Ders Öğretmeni ……………….., genel olarak başarılı bir öğretim döneminin geçirildiğini ifade etti. Başarısız olan öğrencilerin ise okula devam konusunda sıkıntılı olan öğrenciler olduğunu ifade etti.

          Zümre Başkanı ………………………….; öğretmen veli işbirliğinin çok önemli olduğunu velilerin okula çekilmesi ve işbirliği içinde olunması gerektiğini söyledi. Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

            Devamsız öğrencilerin ise aileleri ile görüşülmesi gerektiğini ve öğrencilerin okula devam etmeme nedenlerinin tesbit edilmesinin öğrenciyi kazanma yolunda büyük bir adım olacağını zümre başkanı ………………………………………………. İfade etti.

            Ders Öğretmeni …………………………, 1.Dönem Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin sınıf başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

 

 

Şube

Mevcut

Başarı(%)

 

Şube

Mevcut

Başarı(%)

 

Şube

Mevcut

Başarı(%)

5-A

 

 

 

5-B

 

 

 

5-C

 

 

6-A

 

 

 

6-B

 

 

 

6-C

 

 

7-A

 

 

 

7-B

 

 

 

7-C

 

 

 

 

 • Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Tespiti.

Zümre Başkanı ………………………………..; Öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin, aile ve okul işbirliğinin sağlanmasının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin kurulmasının, öğrencilerin kişisel sorunlarının tespit edilip çözüme kavuşturulmasının gereğine işaret etti.

Ders Öğretmeni …………………………., ikinci dönem için başarıyı artırıcı yöntem ve teknikler olarak aşağıdaki hususları belirtti ve bu konuda aşağıdaki kararlar alındı.

 1. Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, test, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi
 2. Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması;
 3. Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için görev verilmesi ve bu görevlerin kontrol edilmesi
 4. Öğrenci velileriyle işbirliği sağlanması
 5. Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması için özel çaba harcanması
 6. Okuldaki diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanması

 

        7-  Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.

Zümre Başkanı ………………………………………; Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Ders öğretmeni ……………………………………. ise I. Dönem itibari ile Ünitelendirilmiş Yıllık Plana aynen riayet edildiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.
Ayrıca 5-6 ve 7. sınıflarda günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığını belirtti.

 

8- II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca İlköğretim kurumları yönetmenliğinden okunarak açıklandı.

Yazılı sınavların çoktan seçmeli test tekniğinde sorulabileceği; aynı zamanda  yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabileceği kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre II. kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı ve 2 ders içi etkinliklerine katılım olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

 

Yazılı Sınav Zamanları (4-5-6-7. Sınıflar İçin)

Yazılı

2. DÖNEM

1.Yazılı

Nisan 1. Hafta

30 Mart - 3 Nisan 2017

2.Yazılı

Mayıs 2. Hafta

11 - 15 Mayıs 2017

 

                 

        

              9-  Proje Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi:

 

            02.05.2006 tarih ve 26156 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince Proje ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Bu değişiklikler şöyle ifade edilmiştir:

              Proje: Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder.

             Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje görevi hazırlar.

             Projeler görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

                Öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

                   Öğrencilerin hazırladıkları proje görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

                  Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

Buna göre 2. Kanaat Döneminde dileyen öğrencilere Proje Görevi verilmesi;
 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 08 Mayıs 2017 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

 

 

SIRA

NO

ADI SOYADI

5. SINIF PROJE GÖREVLERİ

1

 

 

‘’İslam Dininin Temel Kaynağı: Kuran’’ konulu bir pano çalışması yapınız.

2

 

 

Kuran’ı Kerim mealinden Allah’ın öğüt, emir ve yasaklarını konu alan ayetleri bularak bir kavram haritası hazırlayınız

3

 

 

Kuran’ı Kerim mealinden, Allahın insanlara iyi ve güzel davranışları öğütlediği ayetleri bularak ve ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

4

 

 

Kuran’ı Kerim mealinden, Allahın insanların kötü davranışlardan sakınmalarını emrettiği ayetleri bularak ve ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

5

 

 

‘’Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve yol göstericiliği’’ konusunu ilgili ayetlerle açıklayan bir pano hazırlayınız.

6

 

 

Kur’an’da insanın insanla  ilişkisinin nasıl olmasını  anlatan ayetleri ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

7

 

 

Kur’an’da insan-Allah ilişkisini anlatan ayetleri, ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

8

 

 

Kuran’da insanın  Evrenle ilişkisini anlatan ayetleri, ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

9

 

 

Kur’an’da Allah-Evre n ilişkisini anlatan ayetleri, resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız

10

 

 

Hz İbrahim’in Allah’ı arayışını anlatan olayları içeren bir dergi çalışması hazırlayınız .

11

 

 

Fil Suresi ve anlamını içeren bir pano çalışması hazırlayınız

12

 

 

İslam dininin paylaşmaya verdiği önemi anlatan bir pano çalışması hazırlayınız

13

 

 

Dini Bayramlarımızı ve Kandil gecelerimizi tanıtan bir dergi çalışması hazırlayınız.

14

 

 

Milli Bayramlarımızı sorularla tanıtan bir pano çalışması hazırlayınız

15

 

 

Cuma Gününün önemini anlatan ayet ve hadislerin yer aldığı bir pano çalışması hazırlayınız

16

 

 

Ramazan ayı ve önemini anlatan bir çalışma kağıdı hazırlayınız

17

 

 

Ramazan ayıyla ilgili kavramların yer aldığı bir çalışma hazırlayınız

18

 

 

Ramazan konulu bir dergi çalışması hazırlayınız

19

 

 

Nevruz ve Hıdrellez hakkında bilgilerin olduğu kavram haritaları hazırlayınız.

20

 

 

Tahiyyat duası ve anlamını içeren renkli kartonlar kullanarak bir pano çalışması hazırlayınız

21

 

 

‘’Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşalım’’ünitesi kapsamında 20 soruluk bir bilgi yarışması hazırlayınız.

22

 

 

‘’Üzüntülerimizi Paylaşalım ‘’konulu, (Hastaları ziyaret ederiz, Geçmişlerimizi anarız, Zor  durumda olanlara yardım ederiz  başlıklarının   yer aldığı ) bir dergi çalışması hazırlayınız

23

 

 

‘’Engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları’’ konulu bir çalışma hazırlayınız

24

 

 

‘’İslam’da Engelliler ve Hakları’’konulu bir araştırma yaparak bulduğunuz bilgilerin yer aldığı bir pano hazırlayınız

25

 

 

‘’İslam’da şehitlik ve Gazilik’’konulu bir dergi hazırlayınız

26

 

 

Kur’an dan ve Hz Muhammed’in sözlerinden dua örneklerini araştırarak yazınız

27

 

 

Dinimize göre komşu hakkı ve akraba ziyaretinin önemini açıklayınız

28

 

 

Dinimize göre israf (savurganlık) nedir zararlarını açıklayınız

29

 

 

Kuran’da adı geçen peygamber kıssalarından 1 tanesini araştırarak yazınız

30

 

 

Kandil geceleri hangileridir? Ne zaman kutlanır, dinimizdeki yer ve önemlerini açıklayınız

31

 

 

Dinimize göre şehitlik ve gaziliği açıklayınız

32

 

 

Sabır ne demektir? Sabır konusunda Kuran’ın ve peygamberimizin öğütlerinden örnekler vererek açıklayınız.   

33

 

 

Hz. İbrahim Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere ne gibi bir mesaj vermek istediğini açıklayınız.

34

 

 

Kur’an da geçen peygamber kıssalarından bir tanesini araştırarak yazınız.

 

 

 

 

SIRA

NO

ADI SOYADI

6. SINIF PROJE GÖREVLERİ

1

 

 

Peygamber mescidinin işlevleri konulu kavram haritaları hazırlayınız.

2

 

 

Veda Hutbesindeki mesajları konu alan ve ilgili resimlerle desteklenen bir pano çalışması hazırlayınız.

3

 

 

‘’Son Peygamber Hz Muhammed (sav)’’ünitesi kapsamında 20 sorudan oluşan bir  bilgi yarışması hazırlayınız.

4

 

 

‘’Nasr Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

5

 

 

K.Kerim’in  belli başlı konularından İNANÇ ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

6

 

 

K.Kerim’in  belli başlı konularından İBADET  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

7

 

 

K.Kerim’in  belli başlı konularından AHLAK  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

8

 

 

K.Kerim’in  belli başlı konularından KISSALAR   ile ilgili ayetleri konu alan bir dergi hazırlayınız

9

 

 

‘’Sabır Örrneği :Hz Eyüp’’ konusundaki  ayetleri Kur’an  mealinden bularak  onun başından çeçen olayları sıralayacağınız  bir pano çaılşması hazırlayınız

10

 

 

‘’Kureyş Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

11

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Yalan Söylemek ve Hile Yapmak ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

12

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘Gıybet ve iftira  ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

13

 

 

Gıybet ve İftiranın kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

14

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Hırsızlık ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

15

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Haset Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

16

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Alay Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

17

 

 

Alay etmenin  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

18

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Büyüklenmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

19

 

 

İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Kötü Zan ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

20

 

 

Kötü Zannın  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

21

 

 

İslam’da Anne-Baba Hakkını anlatan ayet ve hadislerin olduğu bir pano hazırlayınız

22

 

 

Kötü Davranışların kişi ve topluma zararlarını  uygun resimlerle anlatacağınız bir dergi çalışması hazırlayınız

23

 

 

’Felak Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

24

 

 

İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu ,20 sorudan oluşan  bir bilgi yarışması hazırlayınız

25

 

 

İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu  bir bulmaca  hazırlayınız

26

 

 

Yorumlar 0

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

9 + 1 = ?