2016 / 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKDENİZ İLKOKULU

 1. SINIFLAR 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

 TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi  :   16. 02. 2017 Salı

Toplantı Yeri     :   Öğretmenler Odası

Toplantı Saati   :   12:15

 

TOPLANTIYA KATILANLAR:            Müdür yardımcısı 

           

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunması
 3. Birinci dönemin genel değerlendirmesinin yapılması 4. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi
 4. Yıllık planlarda birlik beraberliğin sağlanması için temaların sürelerinin belirlenmesi
 5. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler.
 6. Ölçme değerlendirmede kullanılacak sınav sayıları sınav tarihlerinin belirlenmesi,
 7. Yetersiz öğrencilerin yetiştirilmesi.
 8. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan işbirliğinin tespit edilmesi
 9. Öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi.
 10. Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
 11. Öğrenci kılık kıyafetleri, temizlik, beslenme, durumu
 12. Öğrenci devam-devamsızlık durumu.
 13. Bu öğretim yılında yapılacak olan veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi
 14. Gezi, gözlem, inceleme, araştırma, deney vb. çalışmalar.
 15. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler.
 16. Dilek ve temenniler
 17. Kapanış.

                                                                                                                                                                                                                                                

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

             

 1. Açılış ve yoklama,

      Okul müdür yardımcımız ..................başkanlığında 4. sınıf öğretmenleri 2. dönem

Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısını yapmak üzere toplanıldı. Katılımın tam olduğu görüldü.

Toplantı müdür yardımcımız ………..nın açılış konuşması ile başladı.

 1. Gündem maddelerinin görüşülmesi,

         Zümre Başkanı …………….tarafından gündem maddeleri okundu. Eklenecek madde

 olmadığı belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 1. Birinci dönemin değerlendirilmesi:

         Zümre başkanı…………….., birinci dönemde alınan karalara genel olarak uyulduğu,

değerlendirmelerin (yazılı sınavlar) ortak yapılarak başarılı bir eğitim-öğretim döneminin

 geçtiğinin belirtti.

 

 1. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi.

       “Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4. sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden oluşur.

…………:  Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçla-

rından, lâboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile

benzeri konularda kararlar alınır.

 

 1. Program ve derslerin paralel yürütülmesi.

………………….; Şu ana kadar sene başında hazırlanan yıllık planlamaya uygun olarak derslerin işlediğini, aşağı yukarı tüm öğretmen arkadaşların buna dikkat ettiğini, derslerin işleniş planlamasında bir problemin olmadığını belirtti. Diğer öğretmen arkadaşlar da planlamaya uygun olarak gittiklerini ve istisna bir kaç konu haricinde derslerin işlenişinde birlikteliğin sağlandığını belirttiler.

……………..: Konuyla ilgili olarak 1. Dönemde yapılan çalışmalar için Zümre başkanına teşekkür ettiğini belirterek, 2. Dönemde aynı şekilde devam edilmesini söyledi.

 

 1. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler.

          ……………: Ders içi çalışmalarda ve etkinliklerde klasik öğretim metotlarının yanında çağdaş ve öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılmasının daha iyi olduğunu ve

başarıyı arttırdığını açıkladı. Derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini öğretme-

 ninin sadece rehberlik yapması gerektiğini vurguladı.

        …………………..; Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb çalışmalar-

la tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz dedi. Öğretmenin sınıfta  sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; balık kılçığı,

 altı şapka, drama vb teknik ve yöntemleri kullanalım.

 

 1. Ölçme değerlendirmede kullanılacak sınav sayıları sınav tarihlerinin belirlenmesi,

          ………………Dersleri değerlendirirken yazılı sınavlar, ile ders içi katılıma göre değer-

 lendirdiğimizi ifade etti. Haftalık ders saati üçten fazla olan derslerde üç yazılı, ders saati 3 ve 3’ten  az olan derslerde 2 yazılı yapılması gerektiğini söyledi.

         ………………Arkadaşlar, yazılı sınav sonuçlarını e-okul sistemine zamanında kaydet-

memiz gerekir. Ayrıca sınav sonuçlarını da öğrencilere zamanında duyurulması gerektiğini söy

söyledi. Birinci dönem olduğu gibi yine ikinci dönem de her dersten yazılı sınavı ortak yapalım

şeklinde görüş belirtti. Tüm arkadaşların bu görüşü benimsemelerine rağmen …………….

 1. yazılıların ortak yapılmasını, diğer yazılıları kendisinin ayrı yapacağını belirtti.
 2. Dönemde yapılacak yazılıların tarihleri ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde

     olmasına karar verildi.

 

2. DONEM

Dersler

1. yazılı

2. yazılı

3. yazılı

Türkçe

15.03.2017

27.04.2017

02.06.2017

Matematik

17.03.2017

28.04.2017

01.06.2017

Fen ve Bilimleri

30.03.2017

25.05.2017

---

Sosyal Bilgiler

29.03.2017

26.05.2017

---

İnsan Hakları,Vatandaşlık

23.03.2017

17.05.2017

---

Trafik Güvenliği

24.03.2017

12.05.2017

---

 

 1. Yetersiz öğrencilerin yetiştirilmesi.

………….: Yönetmeliğin 47 maddesinde ; “Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.” Şeklinde konuya açıklama getirildiğini belirtti.

Buna göre rehber öğretmenimiz, sınıf öğretmeni, öğrenci velisi ve ilgili müdür yardımcısı başarısız öğrencinin başarısını artırmak için yapılacakları görüşmek üzere bir toplantı yapmalıdır. Toplantıda tutanak altına alınır. Bu toplantıda başarıyı arttırıcı ne gibi çalışmaların yapılabileceği kararlaştırılmalıdır. Her ay öğrenci velisine öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verilmeli, hangi çalışmaların yapıldığı tutanakla belirlenmelidir. Bu tutanak öğrenci velisine imzalatılmalıdır şeklinde açıklamalar yaptı.

 

 1. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan işbirliğinin tespit edilmesi

    ………….: Derslerimize giren (İngilizce ve Din Kültürü ) branş öğretmenleri ile görü-    şülerek öğrencilerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunmamız öğrencilerimizin yararına olacağını belirtti.

 

 1. Öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi.

………………..: Artık öğrencilere çok fazla ev ödevi verilmediğini bunun yerine dersleri pekiştirici etkinliklerin yer aldığını belirtti. Zaten ödev verirken öğrenciyi bıktırmamaya özen göstermemiz gerektiğini belirtti. Ödevlerin seviyeye uygunluğu, ekonomik duruma uygunluğu ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 1. Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.

………………: Alacağımız kitapların 100 temel eser arasından olmasına dikkat edelim. Haricen alınacak kitaplarda ise Talim ve Terbiye Kurulu onayına dikkat etmeliyiz. Ayrıca kitaplığımızda en az 100 kitap bulundurursak iyi olur düşüncesindeyim.

 

 

 1. Öğrenci kılık kıyafetleri, temizlik, beslenme durumu.

       ………………….: Sağlık taramasında her sınıfta birkaç kişide dengeli ve düzenli beslenme

eksikliğine bağlı olan diş hastalıkları tespitinde bulunulduğunu söyleyerek velileri de bu konu-

da uyarmalıyız dedi. Öğrencilerde zaman zaman bit görüldüğünü, veli toplantılarında ailelerin bu konuda uyarılmasının faydalı olacağını belirtti.

         …………..: Öğrencilerimizin okula forma haricinde başka bir giysi ile geldiklerinde uyaralım bunu alışkanlık haline getirmesinler. Görüntü kirliliği ve bir düzensizlik yaratmış olmayalım dedi.

 

 1. Öğrenci devam-devamsızlık durumu.

        ……………: Öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devamdır.       Devamsızlık durumunda idarenin ve velinin mutlaka bilgilendirilmesi gerekir.

İlköğretim okullarına devamın zorunlu olduğunu hatırlattı. Öğrenci velisinin çocuğunun okula

devamını sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıf-

tan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin durumu idareye ve veliye

 mutlaka bildirilmelidir. Bunu önlemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

 

 1. Veli toplantıları

…………..: Her yıl en az dört defa veli toplantısı yapıyoruz. Bu toplantılarda öğrenciler hakkında bilgi alır veliye bilgi veririz. Yani öğrenci başarısını etkileyen sebeplerden biri de veliler ise onları tanımalı ve yönlendirmeye özen göstermeliyiz dedi. Veli toplantılarında öğrenci ile ilgili her türlü yardım ve desteği veliye vermeli gerekli gördüğümüzde onlardan almalıyız dedi.

         ……………Veli toplantılarının en geç 15 Mart 2017 tarihine kadar yapılmasının;

toplantı tutanak ve imza listeleriyle birlikte sınıf veli temsilcisinin seçilerek okul idaresine verilmesi gerektiğini söyledi.

 

 1. Gezi, gözlem, inceleme, araştırma, deney vb. çalışmalar.

………….: Arkadaşlar yıl sonuna doğru planladığınız bir gezi varsa bununla ilgili prosedürleri önceden halletmeli ve gerekli izinleri almanız gerekir, aksi takdirde etkinliğin yasal olmadığını ve herkesin zor durumda kalacağını açıkladı.

………………..: Derslerimizde mutlaka inceleme, araştırma ödevlerine yer verelim. Bu şekilde öğrencinin bilgiye ulaşma yetenekleri artar. Sene sonunda (İzmir – Çanakkale ve

Bursa’ya) bir gezi düzenleyeceğini belirtti.

 

 1. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler.

……………..: İyi bir öğretmenin kendi alanında mesleki yayınları takip etmeli ve formasyon alanındaki yeniliklere açık olmalıdır. Öğrenciyi tanıma tekniklerini ne kadar iyi bilirsek, kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, kendimizi ne kadar geliştirirsek mesleki ve genel anlamda da o kadar başarılı oluruz.

 

 1. Dilek ve temenniler.

………………: Arkadaşlar toplantıyı bitiriyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa bu eğitim öğretim döneminin okulumuz, öğrencilerimiz ve tüm arkadaşlarımız hayırlı uğurlu ve başarılı geçmesini dilerim dedi ve toplantı sonlandırıldı.