İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No

1. İkili Mesleki Eğitim Yönergesi 1969

2. Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi 1978

3. Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-8. Seviyeler) Öğretim Programı 1985

4. Duyurular 1986

Tebliğler Dergisi için TIKLAYINIZ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim
merkezi programlarının uygulandığı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile sektör
arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, ikili mesleki eğitim programlarının
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 35558626-10.04-E.10943527 05.06.2018
Konu : Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere; öğretmen ve öğrencilerimize sayısız içeriğe ulaşma, kendi oluşturdukları içerikleri paylaşma imkanı sunan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişi Ağı (EBA); teknolojinin eğitime entegre edildiği günümüz eğitim sistemi ve bu kapsamda ülkemizin en büyük eğitim projesi olan Eğitimde FATİH projesinin en önemli bileşenlerinden biri sayılmaktadır. Sunduğu dijital eğitim içerikleri bakımından dünyanın en büyük e-içerik portallerinden olan EBA, sayısı yüz binleri aşan dijital eğitim içeriğini, öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunmaktadır. Çünkü; sürekli değişime ve gelişime zorlayan bir geleceğe ve yeniden şekillenen öğretim ortamlarına hazırlanmaya çalışan öğrencilerin çoklu ortam öğeleriyle zenginleştirilmiş ders kaynaklarını kullanmaları günümüz eğitim yaklaşımları bakımından zorunludur. Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında ders içi ve ders dışı bireysel ve toplu öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duyulan elektronik eğitim içeriklerinin Bakanlığımız ilgili birimlerinin eşgüdümü ve iş birliği ile üretilmesi veya temin edilmesi kararlaştırılmış ve tüm Bakanlık birimleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda ekte sunulan “Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi” hazırlanmıştır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, söz konusu yönergenin yürürlüğe konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Bilal TIRNAKÇI Genel Müdür V.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Karar Sayısı : 77 Karar Tarihi : 15/05/2018

Konu : Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-8. Seviyeler) Öğretim Programı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 06/04/2018 tarihli ve 90275019- 101.99-E.7099842 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-8. Seviyeler) Öğretim Programı’nın 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması, Söz konusu programa göre ilgili Genel Müdürlük tarafından eğitim aracı hazırlanması, Kurulumuzun 03/08/2009 tarihli ve 112 sayılı kararıyla kabul edilen Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Dr. Mustafa OTRAR Üye Dr. Hüseyin KORKUT Üye Doç. Dr. Erkan DİNÇ Üye Dr. Hasan KAVGACI Üye Kâmil YEŞİL Üye Dr. Mehmet SÜRMELİ Üye Dr. Hüseyin ŞİRİN Üye