SINAV TAKVİMİ Faaliyet Tarih Sorumlular Duyuru 5 Ekim 2017

Millî Eğitim Bakanlığı Başvuru 16-23 Ekim 2017

Adaylar Aday Başvuru Ekranındaki Bilgilerin Onaylanması 16-24 Ekim 2017

Okul / Kurum Müdürlükleri Başvuru Evraklarının Okul/Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 16-23 Ekim 2017

Adaylar Başvuru Evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 23-25 Ekim 2017

Okul / Kurum Müdürlükleri Başvuru Evraklarının İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 26-27 Ekim 2017

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Başvuru Evraklarının Bakanlığa Gönderilmesi 27 Ekim 2017 - 3 Kasım 2017

İl Milli Eğitim Müdürlükleri Temsil Yeteneği Sınavı http://meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Temsil Yeteneği Sınavı Sonuçları http://meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

2017 / II Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Görüntünün olası içeriği: yazı

SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN ATAMAYA ESAS ALANLARI VE SAYILARI Tablo 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmek üzere:

Atamaya Esas Olan Alan Seçilecek Öğretmen Sayısı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 16

El Sanatları Teknolojisi 2

Elektrik - Elektronik Teknolojisi 7

Giyim Üretim Teknolojisi 2

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 17

Harita Tapu Kadastro 2

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 16

Makine Teknolojisi 3

Matbaa 2

Metal Teknolojisi 5

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3

Motorlu Araçlar Teknolojisi 18

Özel Eğitim 18 Rehberlik (Bay) 17

Rehberlik (Bayan) 2 Sağlık/Sağlık Hizmetleri 3

Muhasebe ve Finasman 2 Teknoloji ve Tasarım 30

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 2

TOPLAM 167 kişi gönderilecek.

GENEL ESASLAR

a) İlgili Mevzuat; Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 3/7/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmiştir.

Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 14.09.2017 tarihli ve 46814609-903.07.03-E.13861780 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.10.2017 tarihli ve 100 sayılı Kararı çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuzda belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. b) Genel esaslara göre seçilecek öğretmenlerin atamaya esas alanları ve sayıları Kılavuz sonunda yer alan tablolarda belirtilmiştir. c) Temsil Yeteneği Sınavı Ankara’da yapılacak olup gerekli duyurular http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. d) Adayların Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu Kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanmaları gerekir.

2. BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

2.1. Başvuru Şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç), c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

e) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

f) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

g) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunmak (1),

h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

j) İlgili makamlarca yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

k) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

l) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, m)Tablo 2’de belirtilen ülkelerde görevlendirilmek üzere başvuru yapacak Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve İlköğretim Matematik öğretmenlerinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla son 4 DİKKAT! 1 Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir.(Asker öğretmenlikte geçen süreler de hizmet süresinden sayılmayacak) Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır. 2 Yurt dışına görevlendirme en fazla iki kez yapılır.  Aylıksız izinde olan öğretmenler Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavına başvurabilir. beş yıl içinde KPDS/YDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az “E’’ (50 Puan) düzeyinde İngilizce yabancı dil belgesine veya 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan İngilizce dil belgesine sahip olmak,

n) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için(2) önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi göreve başladığı tarihten itibaren Temsil Yeteneği Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış ve sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak,

2.2.Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri a) Başvuru, http://www.mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol edilerek yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

d) Aday, belirtilen ülke/ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke/ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Daha önce yapılan sınavlarda başarılı olup yurt dışı görevlendirme sırasında bekleyenler, başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubu için başvuru yapabilir.

e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

f) Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

g) Posta veya başka bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir. 2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek 16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylamak,

b) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz edilen belge var ise bunları kontrol edip iki yıl süreyle okulda saklamak,

c) Başvuru Formunun çıktısını onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak ve bir örneğini adaya vermek, bir örneğini de okul/kurum müdürlüğünde iki yıl süreyle saklamak,

d) Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adaylar tarafından düzenlenecek ve bu Kılavuzun 3.3’ncü maddesinde belirtilen belgeleri kontrol etmek, onaylanması gereken belgeleri onaylamak ve bu belgeleri 23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek. (Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerin merkez ilçelerinde doğrudan il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. 5

e) Daha önce yurt dışında görev yapanların yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren Temsil Yeteneği Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 (iki) yılını doldurmayanların başvurularını kabul etmemek,

f) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.4. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,

b) Yanlış beyanda bulunan,

c) Başvurusunu süresi içinde yapmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAV

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaktır.

3.1. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların mülakat tarihleri

http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

c) Mülakat konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir: I Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi 25 Puan II Tarih, Millî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi vb. 25 Puan III Genel Kültür, Mevzuat 25 Puan IV Genel Görünüm, Tutum ve Davranış 25 Puan T O P L A M 100 Puan d) Mülakata alınan her aday, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her bir kurum temsilcisi tarafından, yukarıdaki konu başlıkları ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sınava katılan her adayın Temsil Yeteneği Sınav Puanı belirlenecektir. 3.2. Temsil Yeteneği Sınavı Başarı Sıralaması a) Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Sınavı puanlarına göre alanlar ve ülke grupları dikkate alınarak Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından ayrı ayrı yapılacaktır. b) Temsil Yeteneği Sınavı sonucunda puanı en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak bu Kılavuzun Tablolar bölümünde alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi başarı sıralama listesine alınacaktır. 6 c) Temsil Yeteneği Sınavı puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem sıralamada dikkate alınacaktır. d) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. 3.3. Temsil Yeteneği Sınavına Başvuran Adayların Yapacağı İşlemler Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adaylar, 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı dosyalar halinde (iki takım dosya) okul/ kurum müdürlüğüne teslim edecektir. a) İl düzeyinde yapılacak güvenlik soruşturmalarında kullanılmak üzere hazırlanacak belgeler:  2 (iki) adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  2 (iki) adet EK-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak)  2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir.) b) Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlanacak belgeler:  2 (iki) adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  2 (iki) adet EK-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),  2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir),  Ek-2 Öğretmen Bilgi Formu (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),  Hizmet Belgesi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),  Dil belgesi istenen alanlarda başvuru yapan adaylar için Yabancı Dil Belgesi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak),  Aile nüfus kayıt örneği,  Alanında en son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (Okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak).  EK-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak, formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, formlarda son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf kullanılacak, başvuru sahibi tarafından imzalanacak ve okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.  Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların ilgili karar örneği diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilecektir.  Adaylar bilimsel çalışmalarını ve varsa yayımlanmış eserlerini Temsil Yeteneği Sınavına gelirken beraberinde getirebilir. 3.4.Temsil Yeteneği Sınavına Başvuran Adaylarla İlgili İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler Temsil Yeteneği Sınavına girecek adaylara ait okul/kurum müdürlükleri tarafından teslim edilen evrakları 26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek. DİKKAT! Bilgi veya belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul/kurum yetkilileri hakkında idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır. 7  Temsil Yeteneği Sınavına başvuranlar, bu Kılavuzda yer alan hükümler ve ilgili mevzuatta belirtilmiş hususları kabul etmiş sayılır. 3.5.Temsil Yeteneği Sınavına Başvuran Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler a) Bu Kılavuzun 3.3 maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adaylara ait evrakları 27 Ekim 2017 - 3 Kasım 2017 tarihleri arasında toplu olarak kargo veya posta ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina 6.Kat C Blok Devlet Mah. Atatürk Bulvarı No:98 06648 Kızılay / ANKARA adresine göndermek, b) Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adayların il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırarak sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirmek, c) Taşrada okul / kurum müdürlükleriyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlükleri tarafından yapılacaktır. d) Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adayların başvurularının okul/kurum müdürlükleri tarafından MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanmasını sağlamak,

4. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Temsil Yeteneği Sınav tarihi ve sınav sonuçları http://meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. b) Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü (3.) yılın sonuna kadar geçerlidir. c) Temsil Yeteneği Sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZLAR

a) Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır. b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

6. UYUM SEMİNERİ VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

6.1. Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri a) Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olup yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenlerden ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak, başarı sırasına göre bir kısmı ya da tamamı resen belirlenerek yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaktır. b) Seminerin yeri ve zamanını https://mebbis.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. c) Seminere katılmak zorunludur. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılarak başarı listesinden çıkarılacaktır. d) Seminer listeleri; seminer yerinin fiziki kapasitesi, görevlendirme yapılacak ülke gruplarının ihtiyacı ve öğretmenlerin başarı sırası göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Yurt dışında görevlendirmeye hak kazanan öğretmenlerden ilan edilecek seminer listesinde yer almayanlar sonraki tarihli seminerlere çağrılacaktır. 8 e) Acil öğretmen ihtiyacının olması durumunda temsil yeteneği sınavında başarılı olup sırada bekleyen adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde uyum seminerine alınmadan yurt dışında görevlendirilebilecektir. f) Yurt Dışı Göreve Uyum Seminerine katıldıktan sonra görevlendirilme hakkından vazgeçen öğretmenler için yapılan ödemeler kendilerine rücu ettirilecektir. 6.2. Yurt Dışında Görevlendirme a) Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir yıl süre ile T.C. Büyükelçilikleri/ Başkonsoloslukları nezdinde görevlendirilecektir. Yurt dışı görev bölgelerindeki görev yerleri misyon şefinin bilgisi dahilinde Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından belirlenecektir. b) Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda ve alanda görevlendirilecek öğretmen bulunmaması nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca farklı ülke gruplarında başarılı olan öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecektir. c) Bakanlığımıza bağlı okullar ile Türk Cumhuriyetlerinde Bakanlığımız işbirliğinde açılan eğitim- öğretim kurumları için müracaat eden ve Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenler arasından yönetim görevinde değerlendirilmek üzere Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından görevlendirme yapılabilecektir. d) Ülkeler için belirlenen kontenjanlar; mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı göreve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan öğretmenlerin tamamının görevlendirmesi yapılamayabilir. Temsil Yeteneği Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. 6.3. Görev Süresi Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003 / 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 (bir) yıldır.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri en fazla 4 (dört) yıl daha uzatılabilir. Yurt dışında görevlendirme şartlarından herhangi birini kaybederek görev süresi uzatılmayan öğretmenler hiçbir şekilde bir hak iddia edemez.

6.4. Sağlık Kurulu Raporu a) Yurt dışında görevlendirme sırası gelenler, yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar yurt dışında görevlendirilmeyecektir. b) Yurt dışına görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin, vize işlemleri aşamasında Sağlık Kurulu Raporu sonucuna göre yurt dışına çıkmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı olduğunun tespit edilmesi hâlinde ilgili ülke makamları tarafından vize verilmediğinden yurt dışı görevlendirmesi iptal edilecektir. 9  Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şartları ile ilgili önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

6.5.Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller

a) Temsil Yeteneği Sınavına başvuran öğretmenlerin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda sınavı kazanmış ve yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek başarı sıralama listesinden çıkarılır. b) Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerin hiçbir sebeple görevlendirmeleri ertelenemez, erteleme talep edenler ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek başarı sıralama listesinden çıkarılır. c) Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 (üç) yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir ve bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Bu görevi kabul etmeyenlerin hakları ortadan kalkar. d) Temsil Yeteneği Sınavının yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar alanlarında talep olmaması nedeniyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar. 6.6. Görevlendirme Hakkından Vazgeçenler a) Temsil Yeteneği Sınavında başarılı olan ve bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin 3 (üç) yıl süre ile yurt dışı sınav başvuruları kabul edilmeyecektir. b) Uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen öğretmenlerin bilet ücretleri kendilerince ödenir.

7. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

7.1. Yol Giderleri ve Gündelikler Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuata göre yurt dışı geçici görev yolluğu ödenir. 7.2. Yurt İçi Aylığı Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir.

7.3. Yurt Dışı Aylığı Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı aylığı 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12 nci maddesi çerçevesinde, aynı Karar’ın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelinde belirtilen tutarda Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenir. 10 7.4. İzinler Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

7.5. Yurt İçi Göreve Döndürme a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler. b) Yurt içi görev yerleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenir. c) En az bir ders yılı görev yapmadan, resmi belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi yerlerine sıradan öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hallerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

7.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacağı Haller Temsil Yeteneği sınavına çağrılan veya yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemlerini yaptıracak öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılır. 7.7. Yol ve Konaklama Giderleri Temsil Yeteneği Sınavına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.

7.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Temsil Yeteneği Sınav tarihi ve sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http:// yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Adaylara Temsil Yeteneği Sınavı sonuç belgesi gönderilmeyecektir.