zümre kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

 

…………… MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TARİH DERSİ

 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Dersin Adı                      : Tarih

Toplantı Yeri                 : Erzurum ….LİSESİ        Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi              : 06/02/2017
Toplantı Saati                : 13.30
Toplantıya Katılanlar   : Okul Müdürü…..,  Tarih Öğretmeni …..
TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin değerlendirilmesi


2) Müfredat programının incelenmesi


3) Öğretim metot ve tekniklerinin gözden geçirilmesi

4) Ölçme ve değerlendirme yönetmeliklerinin incelenmesi

 

 1. Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi ve alınacak tedbirler

 

6) Günlük ödevlerin ve dönem ödevlerinin verilişi ve değerlendirilmesi

 

7) Varsa engelli öğrencilerin tespiti ve değerlendirilmesi

 

8) Diğer branş öğretmenleriyle birliğin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler

 

9) Derslerle ilgili araç gereçlerin kullanılması

 

10) Yazılı ve performans ile ilgili esasların tespiti

 

 1. Atatürk ilke ve inkılaplarının ders konularına yansıtılması

 

 1. Alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar

 

 1. Deneme sınavlarının değerlendirilmesi

 

14) Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin değerlendirilmesi

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde yapılan zümre toplantısında alınan kararlar okunarak gözden geçirildi. Aynı dönemin Tarih dersleri bazında genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda Tarih derslerinde, sene başındaki zümre toplantısında alınan kararların doğrultusunda hareket edildiği tespit edildi.

2) Müfredatın incelenmesi

 

2016-2017eğitim-öğretim yılında okutulacak olan tarih derslerinde 1. dönem içinde müfredata uyulduğu belirlenmiştir. İkinci dönem itibarıyla da müfredat çerçevesinde dersler ilerletilecek ve konular tamamlanacaktır.

 

3) Öğretim metot ve tekniklerinin gözden geçirilmesi

 

Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde, derslerin işlenişinde çevresel şartları ve olanakları da göz önünde bulundurarak uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma

Kavram Haritası Hazırlama

Metin İnceleme

Gezi-Gözlem-İnceleme

Tablo Hazırlama

Metin Yazma

Anlatım

Karşılaştırma

Kompozisyon Yazma

Soru-cevap

Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama

Hikâye Yazma

Bireysel Çalışmalar

Şema Hazırlama

Empati Yapma

Grup Çalışması

Bilgi Kartları Hazırlama

Film-Belgesel-Tiyatro İzleme

Grup Tartışması

Afiş Hazırlama

Ses kayıtları-Marş vb.dinleme

Tekrarlama

Broşür Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan işi Yorumlama

Pano Hazırlama

Sunum Yapma

Bulmaca Hazırlama-Çözme

Biyografi Çalışması

Drama-Rol Yapma

Harita Çalışması

İçerik Analizi Yapma

Şehir Araştırması Yapma

Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama

Eser İncelemesi

 

Bu doğrultuda Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim kurma
 • Araştırma-sorgulama
 • Sorun çözme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik
 • Gözlem yapma
 • Değişim ve sürekliliği algılama
 • Mekânı algılama
 • Sosyal katılım

Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

 • Kronolojik düşünme
 • Tarihsel kavrama
 • Tarihsel analiz ve yorum
 • Tarihsel sorun analizi ve karar verme
 • Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

4) Ölçme ve değerlendirme yönetmeliklerinin incelenmesi

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelenmiş ve sınavların değerlendirilmesinde bu yönetmeliğe uyulduğu belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi ve alınacak tedbirler

 

2016-2017 öğretim yılı 1. kanaat dönemi tarih dersleri başarısı sınıflara göre aşağıdaki şekilde çıkarılmıştır:

 

SINIF

DERS

BAŞARILI ÖĞRENCİ

BAŞARISIZ

ÖĞRENCİ

DERS BAŞARI YÜZDESİ

DERS BAŞARI ORTALAMASI

9/A

Tarih

15

5

75

62,23

9/B

Tarih

17

5

77

60,82

10/A

Tarih

16

6

73

61,03

10/B

Tarih

26

0

100

59,84

11/A

Seçmeli Tarih

20

0

100

69,86

11/A

TCİ

20

0

100

59,86

11/B

TCİ

15

0

100

69,97

12/A

Seçmeli ÇTDT

22

0

100

66,73

12/B

Seçmeli Sanat Tarihi

14

0

100

90,98

9/B

Demokrasi

22

0

100

78,00

9/B

S. Uluslar Arası İlişkiler

22

0

100

84,41

 

            Tarih Öğretmeni ……….“Sınıfların başarı oranlarının istenilen seviyede olduğunu belirtti.

Ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemindeki ders başarılarının ikinci kanaat dönemi için artırılmasına yardımcı olmak maksadıyla şu çalışmaların yapılması uygun görülmüştür:

 1. Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılması
 2. Öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verme becerileri kazandırabilmeli

 

 1. Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmeli

 

 1. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmalı

 

 1. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlanmalı

 

f.Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasını belirti”        

 1. Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmeli.

ğ. Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmalı

 1. Aile, öğrenci ve öğretmen iletişimi sağlanmalı


6) Günlük ödevlerin ve projelerin verilişi ve değerlendirilmesi

 

Birinci Kanaat Döneminde alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Projeler belirlenen konulara göre verildi.  

 

Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUANLAR

Konunun İşlenişi

40

Kaynak bulma ve kullanımı

20

İmla kurallarına uyma

10

Tertip-düzen

10

Öğretmen ile işbirliği

10

Konunun (ödevin) anlatılması

10

TOPLAM

100

 

 

7) Varsa engelli öğrencilerin tespiti ve değerlendirilmesi

 

Okulumuzda engeli bulunan bir öğrenci tarafımca tespit edilememiştir.

 

8) Diğer branş öğretmenleriyle birliğin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler

 

Konuların özelliğine göre harita ve yer bilgisinde Coğrafya, hicri takimi miladi takvime çevirmede Matematik , Kültür ve medeniyet konularında Felsefe Grubu öğretmeni ile ünlü filozofların hayatı(Aristo , Eflatun , Sokrates ,Farabi,İbni Sina İbni Rüşt , Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni ile (Göktürk ve Uygur Alfabesi , Orhun Kitabeleri Destanlar ) ve Din Kültürü öğretmenleri ile ( Din) konularında işbirliği yapılacaktır.

 

9) Derslerle ilgili araç gereçlerin kullanılması

 

Tarih dersi, okulumuzun imkânları doğrultusunda farklı araç gereçlerle yürütülebilmektedir. Bu bağlamda bilişim teknolojileri sıkça kullanılmakta ve basılı yayınlardan da sıkça faydalanılmaktadır.

 

Okulumuzdaki dersliklerimizde akıllı tahtalar mevcuttur ve bu tahtalar tarih derslerinde aktif ve etkin olarak kullanılmaktadır. Akıllı tahtaların kullanılmasıyla beraber derslere yönelik ilginin ve derslerdeki başarının da arttığı gözlemlenmiştir. 2. dönem itibarıyla da aynı araç gereçler kullanılmaya devam edecektir.

 

 

10) Yazılı, proje ve performansla ilgili esasların tespiti

 

Nota bağlı olan bütün derslerde her dönem için 2 yazılı sınav yapılacak ve 2 performans verilecektir. Verilen bu notlar sonucu başarısız olan öğrenciler için telafi sınavı yapılacak, isterlerse başarılı olan öğrencilerde bu sınavlara girebileceklerdir.

 

Yazılı sınavlar çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde olabilecek ve soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olmasına özen gösterilecektir.

 

 1. Atatürk ilke ve inkılaplarının ders konularına yansıtılması

 

            2104.2433.2457.2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir gençlik yetiştirilmeye çalışılması kararı alındı.

2538 STD.nin derslerde işlenmesi.

2538 STD: yer alan Azınlıklarla ilgili konular ünitelendirilmiş yıllık planlarda yer alan hedef ve davranışlar bölümünde gösterildiği gibi ilgili ders ve müfredatlarla birlikte işlenecektir.

Özel gün ve haftalarda Atatürk’ün hayatı, gençliği ve başarıları üzerinde durulmasına karar verildi.       

 1. Alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar

 

            Daha iyi ve daha nitelikli bir eğitim için şu uygulamaların hayata geçirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur:

 

 1. Birinci dönem itibariyle öğrenci velileriyle gerek yüz yüze gerek telefonla bilgi alışverişi yapılmıştır. İkinci dönem içinde öğrenci velileriyle sık sık irtibat kurmak, onların okula daha çok gelmesini sağlamak gerekirse biz öğretmenlerin de öğrenci ziyaretleri gerçekleştirerek onlara değer verdiğimizi göstermek.
 2. Okul kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarı daha aktif ve verimli biçimde kullanmak.

 

 1. Her ders başında bir önceki dersin kısa bir özetini yapmak.

 

 1. Mümkün olduğu kadar her öğrenciyle bire bir ilgilenmek ve dersin bireysel anlamda da benimsenip sevilmesini sağlamak.

 

 1. Öğrencileri ders içinde aktif tutabilecek heyecan ve istekte olmak, buna binaen de dersin zevkli ve renkli geçmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

 

 1. Deneme sınavlarının değerlendirilmesi

            Okulumuzun son sınıf öğrencilerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1. döneminde girdikleri YGS deneme sınavlarında Tarih dersindeki ortalama net sayıları 12-B sınıfında istenilen seviyededir. 12-A sınıfında ise Tarih dersi netleri istenilen düzeyde değildir. Bu durumun nedeni olarak öğrencilerin YGS sınavına gereken ilgi ve alakayı göstermedikleri, gelecekleri adına bir plan dâhilinde çalışmadıkları gözlemlenmiştir. Bu durumu düzeltmek için bu az kalan süre zarfında öğrencilerin motivasyonları artırmak için elimizden geleni yapmalı ve öğrencilerin bu az kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamalıyız.

 

14) Dilek ve temenniler

 

Bizler, yaptığımız görevin önem ve sorumluluk bilinci içinde hareket edersek, öğrencilere güven telkin etmiş oluruz. İnsanlığa insanca hizmet etmek ve öğrencilerimizle olan ilişkilerimizde sevgi-saygı bağını oluşturmak, korumak ve güçlendirmek en önemli amacımız olacaktır.

Tarihi mekanların öğrencilere günübirlik gezilerle gezdirilmesi, derslerde tarih şuuru kazandırılmasına dikkat edilmesi, yeni müfredatlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, tarih panosunun aylık değiştirilmesi, önemli günlerde özellikle Çanakkale, Mehmet Akif Erzurum’un Kurtuluşunda çok sayıda öğrencinin katılımı ile programlar icra edilmesi

 

Bu toplantıda alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olması ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. döneminin 1. döneminden daha başarılı geçmesi dilek ve temennisinde bulunulmuş, toplantı sonlandırılmıştır.

 

 

 

     

Tarih Öğretmeni            Zümre Başkanı                                Okul Müdürü