FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 2016-2017

FELSEFE YAZILILARI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLAR

 11.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI FELSEFE SORU VE CEVAPLAR

FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

felsefe yazılı soruları diğer örnekler

 

Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)

1. Felsefi sorunların sonsuz olarak nitelendirilmesinin nedeni onların çözümlenemez olması değil, her dönemin onları kendine özgü bir biçimde ortaya koymasıdır." Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

 

A) Felsefede çözümlenmemiş sorun yoktur.

B) Felsefe ileriye dönük sorunlarla ilgilenmez.

C) Felsefede sorunlar her dönemde şartlara göre yeniden ele alınır.

D) Felsefede her sorun bir döneme aittir ve o döneme göre ele alınmalıdır.

E) Felsefi sorunlar olgulara dayanmakla birlikte akılla temellendirilir.

 

2. "Doğa bilimleri kavramını belirlemeğe çalışırken bazı özelliklerini belirlemek gerekir. Doğa biliminin başta gelen ve onu mantık, matematik, din gibi diğer düşünme disiplinlerinden ayırt edici özelliği olgusal oluşudur."

Yukarıdaki paragrafa göre bilim hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?

 

A) Temel sorun doğa bilimlerine ait önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığıdır.

B) Doğa bilimleri ne kadar akla uygun görünürse görünsün, konusuyla ilgili olarak eleştirici tutumu elden bırakmaz.

C) Doğa bilimleri genelleyicidir, tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.

D) Doğa bilimlerine ait önermelerin tümü doğrudan ya da dolaylı olarak, gözlenebilir olguları dile getirir.

E) Doğa bilimleri, ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını ister.

 

3. "Felsefe ile toplumun karşılıklı etkileşiminin dayandığı ilkeyi bulmak için, felsefenin toplumsal işlevlerini, toplumda oynadığı rolü gözden geçirmek, felsefi bilinçle toplumsal gerçekliğin kendine has biçimini belirlemek ve felsefi sorunların evriminin toplumların gelişme aşamasına bağlı olduğunu sergilemek gerekir." Buna göre felsefenin hangi özelliğinden söz edilebilir ?

 

A) Felsefe her zaman için toplumsal sorunların bir adım önünde yer almıştır.

B) Felsefe yapabilmek için toplumsal bir bilgi birikimi şart değildir.

C) Çoğu felsefi sorun, toplumsal sorunların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar ve gelişir.

D) Toplumsal sorunların çözümü için felsefe şarttır.

E) Toplumsal sorunlar, felsefi sorunlarla karşılaştırıldığında ilk sırayı alır.

 

4. K.Jaspers "Felsefi meselelerde herkes, kendini hüküm vermeye muktedir görür. Bilimlerde eğitim, öğretim ve metot, anlamanın şartı olarak kabul edildiği halde, felsefeye gelince, zaten işin içinde bulunulduğu, konuşmaya katılınabileceği iddiası yükselir. İnsan oluşumuz, kendi kaderimiz ve hayat tecrübemiz yeterli şart olarak kabul edilir" der.

Paragrafta sözü edilen problem felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir ?

 

A) Genel-geçer bilgi olmasıyla B) Sübjektif bir bilgi olmasıyla

C) Birikimsel bir bilgi olmasıyla D) Bütünleştirici bir bilgi olmasıyla

E) Bilimi konu edinmesiyle

 

5. Aşağıdakilerden hangisi formel bilimler için söylenemez ?

 

A) Doğa olaylarıyla ilgilenmezler. B) Temel metot olarak tümdengelimi kullanırlar.

C) Olguları konu edinmezler D) Deney en önemli veri kaynağıdır.

E) Zaman ve mekandan bağımsız konularla ilgilenir.

 

6. Bilimlerin formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri şeklinde sınıflandırılmalarında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 

A) Kullandıkları metotlar B) İlgilendikleri konular C) Bilginin elde ediliş şekli

D) Kullandıkları benzer kavramlar E) Araştırmalarının nesneleri

 

7. "Bilimsel kuram (teori), bilimsel yasadan daha geniş, daha büyük ve daha sistemli olan, sistemli olarak düzenlenmiş çeşitli olayları açıklayan varsayımlardır."

Buna göre bilimsel kuramın hangi özelliğinden söz edilebilir ?

 

A) Bir kuram, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlandığında kuram olmaktan çıkar.

B) Bilimi bilim yapan şey bir kuramın doğruluk derecesidir.

C) Her kuramı bir bilim adamı ortaya koyar.

D) Bilimsel kuramlar olgulara dayanmak zorundadırlar.

E) Kuramlar deneyle ispatlandıktan sonra ortaya atılırlar.

 

8. "Hayatla bilimsel bilginin iç içeliği, bireyin 'kafa yapısının' oluşumunda da kendini gösterir. Bu bilgi türü, kişiye belli bir düşünme tarzını benimsetir. Onu deney ve gözlemden kaynaklanmayan, olgularla temellendirilmeyen genellemeler yapmaktan alı koyar. Eleştirici, araştırıcı, hoşgörülü, tek cümleyle 'çağının insanı' yapar."

Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

 

A) İnsan yaşayışında bilimsel yaklaşımın etkisi vardır.

B) İnsanlar bilimsel yaklaşım sayesinde olaylara önyargılı bakmazlar.

C) Bilimsel bilginin temelinde deney ve gözlem vardır.

D) Bilimsel yaklaşıma sahip kişiler eleştirici ve araştırıcıdırlar.

E) Bilimsel bilgi teoriden öte gitmeyen, pratiği yapılamayan bir bilgi topluluğudur.

 

 

Klasik sınav soruları

9. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) Formel (ideal) bilimlerin daha çok tümdengelim, doğa bilimlerinin ise tümevarım yöntemini kullanmalarının nedenini örneklerle açıklayınız.

b) Dini bilgi ile felsefi bilginin farklılıklarını örnekle açıklayınız.

 

10. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) “Felsefi düşünüşü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden biri de, onu bizi onayladığımız her şey ya da çıkardığımız her sonuç için gerekçeler göstermeye zorlamasıdır.” cümlesini kısaca açıklayınız.

b) “Sokrates’e göre felsefe, sorularımıza yanıt vermekle sorumlu değildir. O daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur.” cümlesini kısaca açıklayınız.

 

11. K.R.Popper’i, bilimi ürün olarak gören diğer düşünürlerden ayırt eden özellikler nelerdir ? Açıklayınız. (15 puan)

 

12. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) T.Kuhn’a göre “paradigma” nedir ? Bilimin gelişimindeki rolü nedir ? Açıklayınız.

b)  Bilimin bir etkinlik olması ne demektir ? Örnekle açıklayınız.

 

NOT : Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız

Başarılar dilerim

 

CEVAPLAR

FELSEFE DERSİ

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI B GRUBU

Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)

1. "Felsefede insan hayatının anlam ve önemine ilişkin temel sorunlara gösterilen temel ilgi, üzerinde düşünülecek malzeme olarak çok geniş bir olgular grubunu bilmeyi ve her türlü bilgi sonuçlarından haberdar olmayı gerektirir."

Yukarıdaki paragraf felsefenin daha çok hangi yönünden bahsetmektedir ?

 

A) Felsefi sorunlar daha çok, insan hayatıyla ilgilidir.

B) Felsefe için hayatın anlamı sorunu daima birinci planda yer almıştır.

C) Felsefeyi diğer düşünce alanlarından ayıran, onun hayatın anlam ve önemiyle ilgilenmesidir.

D) Felsefe yapabilmek için çok geniş bir bilgi topluluğundan faydalanmak gerekir.

E) Felsefeye gösterilen ilgi, aynı zamanda diğer alanlarda da aynı sonuçlara götürür.

 

2. "Bilim 'varlık nedir ?' , 'varlık var mıdır?' gibi sorularla uğraşmaz, varlığı problem olarak ele almaz. Çünkü, evreni ve onun içindeki her bir varlığı ayrı bir gerçeklik olarak kabul eder." Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) Çeşitli bilim dalları, kendi alanlarındaki varlık çeşitlerini ve olayları ayrı ayrı inceler.

B) Bilim, herhangi bir varlık için ilk sebep ve nesnelerin ilkeleriyle ilgilenir.

C) Bilim dalları, varlığı ve gerçekliği bir bütün halinde kavramağa çalışır.

D) Bilimler kendi aralarında formel, doğa ve insan bilimleri olarak ayrılırlar.

E) Her bir bilim, bilim adamları tarafından ortaya konan ilkelerle işler.

 

3. "Felsefede temel olan nedir ?” “Felsefenin temellerini oluşturan şey nedir ?” Felsefenin çok alanlarını, başka bir deyişle katlarını taşıyan temeller nelerdir ?” Bu sorular, felsefe bir sistem şeklini alır almaz ve çeşitli disiplinlere ayrılır ayrılmaz ortaya çıkmıştır." Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

 

A) Felsefenin alt dallara ayrılmasının temel sebebi filozofların yönelttikleri sorulardır.

B) Çeşitli alt dalların ortaya çıkmasında, temel sorunların ayrılmaları rol oynamıştır.

C) Felsefenin alt dalları çok soru sorulması sonucu ortaya çıkmıştır.

D) Her filozof ayrı bir görüşle ortaya çıktığı için felsefe alt dallara ayrılmıştır.

E) Felsefenin alt dallara ayrılması bilimlere bağlı olarak meydana gelmiştir.

 

4. "Felsefe yapmak demek, cevaplar bulmak ve onları bulduktan sonra dinlenmeye çekilmek değildir. Felsefe yapmak demek, önemli soruları tekrar tekrar sormak demektir." Buna göre felsefenin nasıl bir bilgi dalı olduğu söylenebilir ?

 

A) Felsefe hiçbir zaman bitmemiş sorularla uğraşmaz.

B) Felsefe, konuları itibariyle cevaplanamayacak sorular sorar.

C) Felsefe, varlığı bütünüyle kucaklama eğilimindedir.

D) Felsefe, elde ettiği cevaplarla yetinmez, yeniden sorular sorar.

E) Felsefenin amacı, her şey hakkında soru sormaktır.

 

5. Bilimlerin formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri şeklinde sınıflandırılmalarında aşağıdaki etkenlerden hangisinin rolü diğerlerinden fazladır ?

 

A) Ortaya çıkış sebepleri B) Amaçları C) Kullandıkları metotlar

D) İnsanla olan ilişkileri E) İlgilendikleri konular

 

6. Bugün fizikte bir ortaokul öğrencisi, Newton'un kendisinden daha fazla şey bilmektedir. Bu durum, bilimin hangi özelliğinin varlığını kanıtlar ?

 

A) Bilim ilerleme özelliğine sahiptir. B) Bilim olgulara dayalıdır.

C) Bilimin uygulanabilir teknolojisi vardır. D) Bilimin sonuçları kesindir.

E) Bilim evrenseldir

 

7. "Yüzyılımızda analitik felsefenin bütün iddia ve isteklerine rağmen felsefenin kendisini onların hapsetmek istedikleri alanla sınırlanması ve bir çok düşünürün analitik felsefenin içine girilmesini yasaklamış olduğu alanlarda felsefi düşünme etkinliklerini hala sürdürmeleri, felsefeyi bilim felsefesine indirgemek isteyenlerin haksızlığını göstermektedir."

Paragrafta felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi iddia edilmektedir ?

 

A) Felsefe bilimin bir kolu değildir. B) Felsefenin en temel konusu bilgidir.

C) Her yüzyılda felsefe daha ileriye gider. D) Felsefenin yegane konusu bilim değildir.

E) Her düşünür ahlak, sanat, bilgi konularını ele almıştır.

 

8. İlk bilim adamı bir nesneye "acaba bu bana yiyecek, giyecek, barınak, araç, oyuncak veya silah sağlar mı ?" diye değil, sadece öğrenme, bilme merakını doyurma amacı ile yaklaşmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

 

A) Bilimin başlangıcında manevi çıkar maddi çıkardan önce gelmiştir.

B) Bilimde esas olan bilim adamlarının araştırma meraklarıdır.

C) Bilimsel araştırmaların temelinde merak ve öğrenme ihtiyacı vardır.

D) Bilim adamına değil onun uğraştığı projelere destek verilmelidir.

E) Bilim adamının düşünce yapısının merakla oluşmadığı düşünülemez.

 

Klasik sınav soruları

9. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) Formel (ideal) bilimlerin daha çok tümdengelim, doğa bilimlerinin ise tümevarım yöntemini kullanmalarının nedenini örneklerle açıklayınız.

b) Dini bilgi ile felsefi bilginin farklılıklarını örnekle açıklayınız.

 

10. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) “Felsefi düşünüşü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden biri de, onu bizi onayladığımız her şey ya da çıkardığımız her sonuç için gerekçeler göstermeye zorlamasıdır.” cümlesini kısaca açıklayınız.

b) “Sokrates’e göre felsefe, sorularımıza yanıt vermekle sorumlu değildir. O daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur.” cümlesini kısaca açıklayınız.

 

11. K.R.Popper’i, bilimi ürün olarak gören diğer düşünürlerden ayırt eden özellikler nelerdir ? Açıklayınız. (15 puan)

 

12. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)

a) T.Kuhn’a göre “paradigma” nedir ? Bilimin gelişimindeki rolü nedir ? Açıklayınız.

b) Bilimin bir etkinlik olması ne demektir ? Örnekle açıklayınız.

 

FELSEFE 1.YAZILI SORULARI
1) Felsefe nedir, temellendiriniz?(10p)
2) Felsefe bir bilim değildir, felsefe ve bilim ilişkisinden yola çıkarak açıklayınız? (10p)
3) “İnsan düşünen bir hayvandır.” Aristotales bu sözüyle ne demek istemiştir, açıklayınız? (10p)
4) Felsefenin üç ana konusu nedir, felsefi terim karşılıklarıyla birlikte yazınız? (10p)
5) Filozof ile sanatçının ortak yanları ve farklı yanları nelerdir, felsefi bilgi ve sanat bilgisinin özelliklerinden yola çıkarak açıklayınız? (10p)
6) “Felsefe eğitiminin amacı felsefeyi değil, felsefe yapmayı öğrenmek; düşünceleri değil, düşünmeyi öğrenmektir.” Kant bu sözüyle ne demek istemiştir? (10p)
7) “Doğruluk” ve “gerçeklik “arasında nasıl bir ilişki vardır, örneklerle birlikte açıklayınız? (10p)
8) "Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir." (Hilty) sözüyle ne anlatılmak istenmiştir, açıklayınız? (10p)
9) Doğru bilginin varlığını reddeden görüşü açıklayınız? (10p)
10) Bilgi felsefesinin temel problemleri nedir, yazınız? (10p)
NOT: Kastettiklerinizden değil, yazdıklarınızdan puan alırsınız!!!
''Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.'' 

Basarılar Dilerim

Felsefe Grubu Ögretmeni